Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov
 2. Andrej Raspor: Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih
 3. David Đukić: Učinki transformacijskega vodenja na prodajalce v izvozu

MSc theses (183)

 1. Brigita Gramc: Povezava med duhovnostjo na delovnem mestu in zavzetostjo zaposlenih
 2. Sonja Kos: Vpliv kulturne razdalje na komuniciranje v diplomaciji
 3. Drita Zekjiri: The impact of human resource management on corporate sustainability
 4. Igor Drakulić: Sistem nagrajevanja in motiviranja zaposlenih v izbranem majhnem podjetju
 5. Eva Himelrajh: Analiza dejavnikov zavzetosti med mladimi zaposlenimi
 6. Stojan Sušelj: Izzivi vpeljave kompetenčnega modela v izbrano organizacijo
 7. Natalija Kopina: Medpoklicno sodelovanje na internističnih urgentnih oddelkih
 8. Tjaša Škrjanc: Uporaba komunikacijskih veščin pri prodaji
 9. Lara Jenko: Izzivi managementa človeških virov v mikro podjetjih
 10. Ula Pucelj: An analysis of employee well-being benefits from employee and company perspective
 11. Katarina Vasle: Ustvarjanje znamke delodajalca v javnem sektorju na primeru Splošne bolnišnice Celje
 12. Nina Mušić: Izzivi oblikovanja dela ob vzpostavitvi klicnega centra v banki
 13. Armando Brizani: Oblikovanje modela dinamičnega planiranja projektnih timov v izbranem podjetju
 14. Dejan Lukić: Analiza konkurenčnosti plač v javnem sektorju
 15. Klemen Denša: Vzpostavitev kariernega razvoja zaposlenih v izbranem podjetju
 16. Katarina Rošer Salihović: Vidik medkulturne komunikacije pri poslovnih pogajanjih v Rusiji
 17. Branka Radišić, Klavdija Štimec: Analiza zaposlovanja in brezposelnosti starejših od 50 let v Sloveniji
 18. Jure Ferk: Optimizacija delovnega procesa pri projektnem delu v organizacijski enoti izbranega podjetja
 19. Matej Kerin: Analiza sistema nagrajevanja v izbranem podjetju
 20. Martin Novak: Zaposlovanje tujcev v slovenski gozdarski dejavnosti
 21. Mateja Matko: Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih glede na njihovo starost in izobrazbo
 22. Tjaša Skubic: Zgodnji opozorilni sistem za študente in njegova vpeljava v kontekst visokošolskega izobraževanja
 23. Sara Tomić: Vpliv športno-rekreativnih dejavnosti na dobro počutje zaposlenih
 24. Kajetana Tornič: Razvijanje kompetenc pri dijakih
 25. Karolina Tramte: Analiza psihološke pogodbe v izbranem podjetju
 26. Maja Modic: Oblikovanje modela kompetenc za računovodje
 27. Marko Radomi: Povezava uravnoteženosti delovnega in zasebnega življenja z zadovoljstvom pri delu za generacijo Y
 28. Aljaž Kavka: Kritična presoja zaposlovanja v Sloveniji
 29. Sara Strajnar: Analiza bolniške odsotnosti v podjetju Slovenske železnice
 30. Klemen Šutar: Vpliv meditacije na dobro počutje zaposlenih
 31. Jure Šutar: Analiza zadovoljstva z delom pri teledelavcih
 32. Ena Kapidžić: A comparative analysis of employee engagement in BH Telecom and Elektroprivreda BIH
 33. Staša Marolt: Komuniciranje z zahtevnimi strankami
 34. Katarina Ferjančič: Improving employee satisfaction and performance through corporate social responsibility
 35. Petra Erjavec: Analiza učinkov programov promocije zdravja z vidika zaposlenih
 36. Urška Koren: Organizacijska klima zaposlenih v zdravstveni negi v splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Nova Gorica
 37. Eva Zalaznik: Oblikovanje znamke zaposlovalca v podjetju Porsche Inter Auto
 38. Roman Kolar: Analiza vodenja v izbranem javnem zavodu
 39. Bojana Hočevar: Motiviranje prodajnega osebja za prodajo zavarovanj
 40. Martin Gec: Kako povečati konkurenčnost invalidov, diplomantov visokošolskega študija, na trgu dela
 41. Klemen Kaltnekar: Analiza kapacitete zračnega prostora v pristojnosti območne kontrole zračnega prometa Ljubljana
 42. Ilda Bešić: Zaposljivost diplomantov Ekonomske fakultete v Ljubljani z vidika mehkih kompetenc
 43. Mojca Levar: Primerjava motiviranja v dveh proizvodnih podjetjih
 44. Svetlana Dimitrievska: Gaining competitive advantage through human resource management practices
 45. Andrej Kranjc: Vpliv vodij na motivacijo zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu
 46. Zana Bokshi Kazazi, Lindita Shaipi: Reward system and staff development in the microfinance institution, KEP trust
 47. Eva Zala Ravnik: Vpliv ukrepov družini prijaznega podjetja na usklajevanje delovnega in zasebnega življenja
 48. Robert Filić: Analiza dejavnikov delovne motivacije v slovenskem podjetju
 49. Andraž Kuralt: Analiza značilnosti komuniciranja s strankami v bančništvu
 50. Primož Lesjak: Pregled razvoja vloge sindikatov in ekonomskih učinkov stavk v Sloveniji
 51. Dominika Pavlič: Primerjalna analiza različnih tipov delovnega razmerja z vidika delodajalca
 52. Katja Podrepšek, Martin Virag: Izzivi managementa talentov glede na zaposlitvena pričakovanja generacije Y
 53. Aleksandra Ribič: Analiza procesa managementa prodajnega osebja v malem podjetju
 54. Maja Kepic Osojnik: Motivacija in uspešnost v poslovni enoti izbrane banke
 55. Maja Kotar, Natalija Geček: Povezava med psihološko pogodbo in motivacijo zaposlenih v storitvenih organizacijah
 56. Irena Arsova: Motivation of supervisors in Makstil Skopje
 57. Marija Zajić: The importance of strategic sourcing, recruiting and selection of candidates to build effective sales teams
 58. Metka Noč: Odnos do raznolikosti zaposlenih v slovenskih podjetjih
 59. Sonja Šmuc: Ekonomski vidiki enakosti med spoloma
 60. Žiga Fras: Vpliv interne komunikacije na motivacijo zaposlenih v hotelskem podjetju
 61. Gregor Macedoni: Oblikovanje kompetenčnega modela za župana v slovenski lokalni samoupravi
 62. Polona Grobler: Prenova sistema spremljanja delovne uspešnosti in nagrajevanja korporativnih funkcij v mednarodnem podjetju
 63. Mateja Grobler: Izdelava kompetenčnega profila vodje prodaje v podjetju Terme Krka
 64. Sabina Glavan: Vpliv zaznane pravičnosti na dobro počutje zaposlenih
 65. Staša Baloh Plahutnik: Vpliv programa "Podjetno v svet podjetništva" na zaposljivost mladih v Sloveniji
 66. Domen Križnič: Analiza ključnih dejavnikov uspešnega coachinga
 67. Klemen Marinčič: Vloga vodstva pri razvijanju zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v oddeljenem podjetju s primerom podjetja Zvezda
 68. Katja Slivnik: Plače v javnem sektorju
 69. Eva Žontar: Oblikovanje celovitega modela dejavnikov zavzetosti zaposlenih v izbranih podjetjih
 70. Andraž Sabotič: Oblikovanje stimulativnega plačnega sistema za proizvodne delavce
 71. Petra Nahtigal: Oblikovanje nabora kompetenc prodajalcev
 72. Tjaša Tekavčič: Dejavniki uspešnega vključevanja prostovoljcev v prometno preventivo
 73. Samo R. Zorko: Vpliv čustev na motiviranost tehničnega osebja v izbranem podjetju
 74. Tamara Slapar: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Adacta
 75. Jana Šušteršič: Uporabnost orodij za ugotavljanje razvojnega potenciala zaposlenih
 76. Barbara Dušak: Vzpostavitev celovitega procesa zagotavljanja delovne uspešnosti v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Trbovlje
 77. Sabina Bračun: Oblikovanje programa managementa starejših v proizvodnem podjetju
 78. Sabina Drobnič: Razvoj kompetenčnega modela v javnem zavodu Zasavske lekarne Trbovlje
 79. Živa Ketler: Povezava med sistematizacijo delovnih mest in modelom kompetenc
 80. Merima Pecikoza: The role of human resource management in improving the public sector performance
 81. Naida Hundur: Human resource management in a public hospital
 82. Amar Haskić: Employee satisfaction in education in the Sarajevo canton
 83. Dalila Selimović Karalić: The development and improvement of human resource management through teaching and the basic principles of islam
 84. Tanja Vidic: Kadrovska optimizacija pri združitvi dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva v javnem zavodu
 85. Tatjana Kovač: Izkušnje slovenskih podjetij s promocijo zdravja na delovnem mestu
 86. Mani Prasad Samal: An analysis of the performance appraisal process in the Indian company Nalco
 87. Lejla Dedajić: The motivation of employees in the public sector in Bosnia and Herzegovina
 88. Mojca Vozelj: Vpliv osebnostnih značilnosti vodje na uspešnost vodenja v bančni skupini
 89. Hristina Lozanoska: Human resource management model of the National Bank of the Republic of Macedonia
 90. Diana Oblak: Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih v proizvodnem podjetju Mesna predelava
 91. Jan Čibej: Analiza zavzetosti zaposlenih v podjetju IT
 92. Barbara Bandelj: Vpliv izgube zaposlitve na počutje in vedenje brezposelnih
 93. Peter Podhostnik: Primerjava učinkovitosti klasičnega in tehnološko podprtega poslovnega komuniciranja
 94. Tina Dular Ferlež: Razvijanje veščin vodenja v slovenskih mednarodnih podjetjih
 95. Simona Sabadin: Management talentov v bankah v Sloveniji
 96. Edita Jusić: Najemanje začasne delovne sile v srednji in vzhodni Evropi
 97. Grega Valenčič: Povezava med managementom človeških virov in uspešnostjo slovenskih podjetij
 98. Jure Fišer, Luca Stančič Kodarin: Vlaganja v ljudi in v prožnost organizacije v slovenskih proizvodnih podjetjih v letih 2006-2009
 99. Damir Kočan: Obvladovanje organizacijske kulture v mednarodnem poslovanju na primeru podjetja Trimo
 100. Elizabeta Nestoroska Dimić: Modern leadership styles applied to Makstil - Skopje, Republic of Macedonia
 101. Gyanesh Jha: Human resource activities of Steel Authority of India Limited (SAIL)
 102. Mojca Stomilović: Sodobni pristopi k razvoju vodstvenih kompetenc
 103. Mihajlo Brova Zikov: How to motivate employees in FHL Mermeren Kombinat Prilep for high prerformance
 104. Tina Cvetko: Vpliv psihološke pogodbe na motivacijo zaposlenih
 105. Maruša Eberlinc: Analiza organizacijske klime zaposlenih na primeru doma starejših občanov
 106. Petra Kaučič: Položaj žensk v organizacijah na območju severovzhodne Slovenije
 107. Rastko Lamut: Motiviranje zaposlenih v času omejenih finančnih možnosti
 108. Matej Obid: Analiza motiviranja in nagrajevanja v izbranem podjetju
 109. Ana Marija Bajec: Vloga in pomen komuniciranja v času združitev in prevzemov
 110. Nina Jurjec: Ugotavljanje pomena kakovosti šole in mednarodnih akreditacij v očeh delodajalcev na primeru zaposlovanja diplomiranih ekonomistov
 111. Urška Arh: Kadrovska funkcija v Evropski centralni banki
 112. Gregor Mesarić: Zaposlitveni portal kot orodje za iskanje zaposlitve
 113. Primož Pibernik, Vesna Kraševec: Model uspešnega vodenja strokovnjakov
 114. Neža Kozina Garbajs: Motivacija zaposlenih po generacijah v javnem zavodu
 115. Barbara Babnik: Motiviranje in nedenarno nagrajevanje na primeru podjetja Trimo d.d.
 116. Vesna Vižintin: Sistem ugotavljanja delovne uspešnosti v javnem sektorju
 117. Maruša Murn, Tina Zaplotnik Kovač: Vloga vodje in kadrovske službe pri motiviranju in nagrajevanju zaposlenih
 118. Jelena Krčmar: Pomen strateškega "menedžmenta starosti" tudi v času svetovne finančne in gospodarske krize
 119. Tina Kozic: Sistem motiviranja in nagrajevanja v podjetju Trimo d.d.
 120. Borut Gruden: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v gradbeništvu v Sloveniji
 121. Sanja Pregl: Organizacijska klima na Institutu "Jožef Stefan"
 122. Maja Kovač: Vloga uravnoteženja delovnega in zasebnega življenja pri uspešni karieri žensk
 123. Katja Gorenc: Generacija Y na delovnem mestu
 124. Manca Pajnič: Motiviranost študentov Zdravstvene fakultete v Ljubljani za izobraževanje na področju zdravstvene nege
 125. Ana Strauch: Izgorelost pri delu medicinskih sester kot psihološki in ekonomski dejavnik
 126. Feri Štivan: Kako privabiti in obdržati zdravnike v slovenskih regijah
 127. Zdenko Rojec: Motivacija za vseživljenjsko učenje
 128. Jelena Džajić: How to develop human resource management in public sector in Bosnia and Herzegovina
 129. Irena Kotur: Karierni razvoj z uporabo modela kompetenc in kariernih sider
 130. Urša Lakner: Primerjava motivacijskih faktorjev prodajnega in neprodajnega osebja v podjetju Sanofi-Aventis v Adriatik regiji
 131. Elvira Kaljanac: Merjenje dela v bolnišnici kot podlaga za učinkovito organizacijo delovnih procesov
 132. Bojan Jurančič: Vloga vodij pri motiviranju zaposlenih v SŽ - Centralne delavnice Ljubljana
 133. Mihaela Selak Petković: Izobraževanje in motiviranje v tekstilnem podjetju Lohnko inženiring
 134. Erika Abram: Vloga managementa pri obvladovanju mobinga
 135. Milan Lazić: Model uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito interno komuniciranje
 136. Barbara Velkov Rozman: Nabor ključnih kompetenc za opravljanje poklicev kot pripomoček za potrebe povezovanja trga dela in izobraževanja
 137. Sanda Gavranović: Asertivnost pri managementu v zdravstveni negi
 138. Krešimir Gotovac: Izboljšanje storitev za spletno pridobivanje sodelavcev
 139. Simona Varga: Pomen mreženja za uspešnost organizacije
 140. Mateja Kumer: Vpliv povratne informacije na motivacijo zaposlenih
 141. Blanka Tacer: Trženjski vidik kadrovske funkcije
 142. Petra Levec: Pomen komuniciranja za obvladovanje konfliktov v podjetju GR Inženiring d.o.o.
 143. Satya Brata Borgohain: Key factors and challenges for retention of employees in a public sector enterprise
 144. Vanja Makaj: Vzroki za nastanek in načini reševanja konfliktov v družinskem podjetju
 145. Klara Jurca: Spreminjanje organizacijske kulture v podjetju S&T
 146. Katarina Vertin: Posledice mobbinga - trpinčenja na delovnem mestu z vidika organizacije
 147. Sonja Ilovar: Sposobnosti vodje za uvajanje sprememb
 148. Girish Chandra: Human resource management in WIHG
 149. Lidija Zadel: Vloga organizacijske kulture v procesu internacionalizacije
 150. Mojca Spanžel: Projektno vodenje in nagrajevanje projektnih timov
 151. Alenka Čebašek: Časovno učinkovito vodenje
 152. Mirjam Piciga: Merjenje donosnosti kadrovskih projektov in človeškega kapitala
 153. Natalija Ahčin: Mentorstvo - učinkovit način za prenos in ohranjanje znanja v podjetju
 154. Ajay Kumar Sharma: Effectiveness of the national rural employment guarantee schema
 155. Aleš Križman: Vloga kadrovske funkcije pri združitvah in prevzemih
 156. Dimitrij Černic: Motivacija inženirjev v procesu zaposlovanja
 157. Teja David: Stres managerjev v Sloveniji
 158. Romana Ranzinger: Dejavniki motivacije delavcev deficitarnih tehničnih poklicev v zasavski regiji
 159. Jasna Vidmar Svetlik: Razvoj in vključevanje zaposlenih - pomembni aktivnosti managementa človeških virov v starajoči se evropski državi
 160. Marko Peršič: Pomen socialnega kapitala v učeči se organizaciji
 161. Maja Čibej: Dejavniki, ki vplivajo na kariero diplomantov Ekonomske fakultete
 162. Andreja Saich: Vpliv nacionalne kulture na etično odločanje
 163. Simon Meglič: Motivacija v programu notranje varčevalne sheme
 164. Almira Agović: Motivacijski vidik sistema plač in nagrajevanja v državni upravi
 165. Petra Bitenc: Interno komuniciranje v podjetju Cordia
 166. Renata Stupan: Model nagrajevanja delovne uspešnosti v podjetju Ključ d.d.
 167. Tadej Vidic: Ciljno vodenje kot orodje obvladovanja kompleksnosti poslovanja
 168. Tina Dular Meglič: Motiviranje zaposlenih v farmacevtskem podjetju za učenje prodajnih veščin
 169. Simona Hočevar: Analiza slovenskega projekta 20 ključev s poudarkom na podpornih ključih
 170. Magda Šturman: Nagrajevanje agenta (menedžerja) z vidika principala (lastnika)
 171. Ivana Tadić: Career development of graduates in economics and business administration in Croatia
 172. Tomaž Lukančič: Dejavniki motivacije v multinacionalnih podjetjih s področja informacijskih tehnologij
 173. Maja Stopajnik: Sistem nagrajevanja zaposlenih v povezavi s poslovno uspešnostjo podjetja X
 174. Marjanca Jambrovič: Uporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih
 175. Mateja Plankar: Komunikacijske spretnosti sodobnega managerja
 176. Gregor Artač: Motivacija delavcev znanja na podlagi motivacijskih teorij, usmerjenih na potrebe
 177. Mojca Aniya Dežman: Manager in vodja - katera vloga prevladuje v slovenskih podjetjih?
 178. Patrick Vesel: Identifikacija potreb po usposabljanju zaposlenih v Sloveniji z vidika ponudnika programov usposabljanj
 179. Mateja Dostal: Učinkovitost poučevanja poslovnega angleškega jezika s poslovnimi primeri
 180. Staša Krstić Florjanič: Nagrade in motivacija zaposlenih
 181. Robert Kaše: Strateško ravnanje s človeškimi viri v razmerah zmanjševanja velikosti organizacije
 182. Tomaž Marzidovšek: Model in pogoji učinkovitega teamskega dela
 183. Irena Ranc: Vpliv pogojev dela na bolezensko odsotnost v malih podjetjih

Bsc theses (190)

 1. Karmen Kebe: Pomen in razvitost empatije pri vzgojiteljih v izbranem vrtcu
 2. Mojca Goršič: Etika nepremičninskega posrednika v odnosu do prodajalca in kupca
 3. Anita Gvozden: Pojavnost mobinga na delovnem mestu v Sloveniji
 4. Gordana Živković: Motiviranje in nagrajevanje prodajalcev v izbranem trgovskem podjetju
 5. Anja Čelik: Kompetence milenijcev za vodenje projektov
 6. Ana Miler: Predlog spodbujanja telesne aktivnosti na delovnem mestu v izbranem podjetju
 7. Aleksandra Poličar: Okoljska odgovornost v izbranem telekomunikacijskem podjetju
 8. Tina Stavrev: Medkulturno komuniciranje pri delu s strankami na primeru kabinskega osebja na letalih
 9. Urška Kocjančič: Analiza prednosti in slabosti uvajanja šesturnega delovnika
 10. Aladdin Jusufagić: Primerjava odnosa do dela med generacijama Y in Z
 11. Rossmary Mikulić: Motivacija in zadovoljstvo v izbranem majhnem podjetju
 12. Tjaša Perne: Dejavniki motivacije brezposelnih za iskanje zaposlitve
 13. Vlado Tomašević: Motivacija študentov za dokončanje študija
 14. Sandra Bijelić: Analiza dejavnikov izbire prvega delodajalca pri mladih diplomantih
 15. Valerija Vukan: Obvladovanje stresa na delovnem mestu v domu starejših občanov
 16. Nataša Hočevar: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v trgovskih podjetjih
 17. Martina Mikić: Usposabljanje in razvoj kadrov v podjetju Zarja Elektronika
 18. Bojana Pucelj: Letni razgovor kot orodje za motiviranje zaposlenih
 19. Milena Ornik: Povezava med organizacijo in zadovoljstvom zaposlenih v izbranem podjetju
 20. Irena Berlec: Vpliv plačila po enoti proizvoda na organizacijsko klimo izbranega podjetja
 21. Daniela Kobal: Organizacija in potek dela v interni pisarni izbrane bolnišnice
 22. Edita Pučko: Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu
 23. Tanja Les: Kako zagotoviti ustrezno usposobljenost zaposlenih v izbranem prizvodnem podjetju
 24. Lara Borštner: Primerjava poslovnih srečanj v različnih državah
 25. Nastja Učakar: Poslovna govorica telesa
 26. Jure Kraljević: Motiviranje in nagrajevanje prodajalcev
 27. Jan Leščanec: Stres na delovnem mestu policista na primeru PP Medvode
 28. Andraž Verbič: Letni razgovori v mednarodni korporaciji
 29. Primož Zemljak: Analiza kariernih poti klasičnih glasbenikov v Sloveniji
 30. Anja Križnik Tomažin: Javno nastopanje kot veščina managerjev
 31. Sonja Vlašič: Analiza organizacijske klime v izbranem podjetju
 32. David Deronja: Čustvena inteligentnost kot prvina dobrega vodenja
 33. Katja Gorjan: Uporaba nevro-lingvističnega programiranja za izboljšanje uspešnosti zaposlenih
 34. Ana Kasunić: Kompetence prodajalca v maloprodaji
 35. Erik Koncut: Nadzor delodajalca in zasebnost na delovnem mestu
 36. Bojana Peternelj: Nagrajevanje in motiviranje v izbranem podjetju
 37. Andreja Pohar: Motivacija prodajnih svetovalcev v podjetju Si.mobil d.d.
 38. Dragan Saje: Analiza zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju
 39. Maja Stanek: Uvajanje v delo v majhnem podjetju
 40. Urška Šerajč: Vpliv informacijsko - komunikacijske tehnologije na kompetence prodajalcev
 41. Jelena Vukašinović: Komunikacija med slovenskimi zaposlenimi in tujimi nadrejenimi v multinacionalni organizaciji
 42. Petra Velepec: Usklajevanje dela in družine pri samostojnih podjetnikih
 43. Kristjan Ogrin: Premagovanje odpora do sprememb v organizacijski enoti
 44. Erika Bogataj: Analiza absentizma im predlog ukrepov za njegovo zmanjševanje v izbranem podjetju
 45. Tjaša Pavli: Vpliv motivacijskih dejavnikov na absentizem
 46. Uroš Podboršek: Pomen internega komuniciranja za motivacijo pri delu
 47. Petra Grešak: Vodenje in usposabljanje prodajnega osebja v podjetju Si.mobil d.d.
 48. Sašo Race: Etični problemi povezani z neposrednim trženjem
 49. Nina Dular: Primerjava odnosa do dela pri prostovoljnih in poklicnih gasilcih
 50. Ana Grošelj: Uporabnost spletnih socialnih omrežij pri kadrovanju z vidika delodajalca
 51. Vasja Potočnik: Nagrajevanje zaposlenih v prodajnih skupinah
 52. Nada Naumoska: Vodenje in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Sonček
 53. Elvira Medved: Interno komuniciranje v globalnem podjetju, primer podjetja Krka
 54. Katarina Šepec: Letni razgovori v ZZZS
 55. Katarina Matijašević: Oblike in načini učinkovite komunikacije z mlado generacijo
 56. Anita Ledinek: Zadovoljstvo zaposlenih v mednarodnem podjetju
 57. Saša Gosar: Uporaba e-pošte v medkulturnem poslovanju na primeru podjetja ACNielsen
 58. Nataša Urukalo: Učinkovitost storitev zaposlitvenih agencij za delodajalce
 59. Zhanghua Ye: Poslovni bonton na Kitajskem
 60. Iva Kozar: Uspešna pogajanja pri prodaji nepremičnin
 61. Olga Čadež: Interno komuniciranje v podjetju v krizi
 62. Amer Bečirović: Prenos dobrih praks kot oblika prenosa znanja v organizaciji
 63. Maja Belimezov: Organizacijska klima v Bohinj Park EKO Hotelu
 64. Ariana Potočnik: Motivacija odraslih za izobraževanje za uporabo informacijske tehnologije
 65. Željka Jokić: Pomen neverbalne komunikacije pri delu s strankami v bankah
 66. Nina Čuden: Vpliv spremljanja uspešnosti na motiviranost zaposlenih
 67. Urša Novak: Komuniciranje med vodji in zaposlenimi v Vodnem mestu Atlantis
 68. Saša Miljković: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Tift
 69. Jure Bajc: Napredovanje v javnem sektorju po veljavni plačni zakonodaji iz leta 2008
 70. Elvina Mujić: Vzroki za absentizem na delovnem mestu
 71. Živa Kramar: Motivacija zaposlenih v Domu starejših občanov
 72. Tjaša Vraničar: Oblikovanje zaupanja med managementom in zaposlenimi
 73. Anja Čurič: Motiviranje zaposlenih v času krize
 74. Petra Nahtigal: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Kovinoplastika Lož d.d.
 75. Suzana Tutić: Kako zmanjšati izgubo delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti v podjetju Pivovarna Union
 76. Katra Ogrin: Motivacijski dejavniki v gradbeni dejavnosti
 77. Sonja Miholič: Vpliv delavnic za krepitev tima na njegovo uspešnost
 78. Teja Žagar: Analiza organizacije poklicnega in strokovnega izobraževanja v izbranih evropskih državah in primerjava s slovenskim poklicnim in strokovnim izobraževanjem
 79. Polona Kolander: Organizacija dela pri izvajanju javnih naročil v podjetju Simps'S
 80. Aleš Senegačnik: Motivacija za projektno timsko delo
 81. Anja Zagorc: Kako ključne zaposlene zadržati v podjetju?
 82. Tanja Stopar: Organiziranost kadrovske funkcije v malem podjetju
 83. Samo Kolavčič: Pomen nefinančnega nagrajevanja v bankah v Sloveniji
 84. Vesna Pučnik: Spodbujanje inovativnosti v velikem storitvenem podjetju Mercator
 85. Gregor Cvek: Zaposlovanje invalidov z ekonomsko izobrazbo
 86. Darja Pikelj: Medosebni odnosi v družinskem podjetju
 87. Klavdija Kozelj: Pričakovanje študentov UPEŠ glede plače in nagrajevanja pri prvi zaposlitvi
 88. Maša Penca: Mladi na trgu dela v pogojih gospodarske krize
 89. Nina Rus: Prenos znanja prek interaktivnih konferenc
 90. Aziza Dobardžić: Cross-cultural business communication management in company Rexam
 91. Bojan Jurančič: Orodja in pristopi k motiviranju zaposlenih na primeru SŽ-CD Ljubljana
 92. Jana Bobnar: Motivacija zaposlencev za dodatno izobraževanje v podjetju Globevnik d.o.o.
 93. Monika Rutar: Posledice mobinga na delovnem mestu
 94. Karmen Hribar: Vodja kot trener
 95. Jana Andoljšek: Pridobivanje kadrov v Mercatorju
 96. Tjaša Islamović: Blagovna znamka delodajalca na primeru Krka d.d., Novo mesto
 97. Ana Kričej: Analiza organizacijske klime in kulture v podjetju AKS d.o.o.
 98. Tatjana Leban: Vpliv internacionalizacije na izobraževalne institucije, primer Ekonomske fakultete
 99. Anja Bizjak: Proces zagotavljanja uspešnosti zaposlenih
 100. Maja Marolt: Delo kot vrednota mlade generacije
 101. Petra Tramte: Ženske med družino in kariero v tržnem gospodarstvu
 102. Urška Šikovec: Implementacija certifikata "Družini prijazno podjetje" v podjetju Si.mobil d.d.
 103. Jasmina Djokić: Vpliv članstva v mednarodni študentski organizaciji AIESEC na uspešno kariero
 104. Luka Pušnik: Krizni odnosi z javnostmi
 105. Romana Zakrajšek: Zaposlovanje invalidov in kvotni sistem
 106. Vlasta Šuštar: Govorica telesa v poslovnem svetu
 107. Tina Mrzel: Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami
 108. David Špehar: Informacije za podporo načrtovanja človeških virov
 109. Miha Lukanc: Lastnosti uspešnega prodajalca oglasnega prostora
 110. Mira Golob: Organizacijska kultura v Zavodu DSO Novo mesto
 111. Helena Grahek: Kadrovanje v oddelku trženja
 112. Anita Bečkanović: Motiviranje in sistem nagrajevanja v podjetju "Sonce"
 113. Rok Gršič: Proces organizacije prireditve na primeru festivala Kamfest 2005
 114. Petra Potrpin: Ženske na managerskih položajih v Sloveniji in po svetu
 115. Jasna Stropnik: Odnos do zaposlenih kot notranji vidik družbene odgovornosti podjetja
 116. Nina Florjančič: Komunikacijski priročnik kot orodje za izboljšanje komunikacije v podjetju SAOP
 117. Polona Klarič: Organiziranje projektov v podjetju Incom group
 118. Marta Vidrih: Kariere diplomantov Ekonomske fakultete
 119. Matej Razgoršek: Etični kodeks študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani
 120. Nežka Bolhar: Poklic ekonomist - opisi poklicev
 121. Iztok Vozelj: Pomen notranjega trženja pri izboljševanju kulture v proizvodnem podjetju
 122. Miha Tavčar: Analiza organizacijske klime v podjetju "Pika"
 123. Irena Plut: Pomen čustvene inteligentnosti pri poslovnem komuniciranju
 124. Mateja Kosi: Management v glasbeni industriji
 125. Vanja Kovačič: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu
 126. Alen Hladnik: Analiza motivacije in organizacijske klime v Mestni občini Nova Gorica
 127. Petra Skočir: Reorganizacija slovenskih železnic v skladu z zakonodajo EU
 128. Jan Hadžić: Kreativnost = drugačnost?
 129. Polona Čebela: Organiziranost v podjetju Intertrans d.d. po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 130. Mateja Kramžar: Etični vidik organizacijskega komuniciranja
 131. Primož Kunej: Analiza organizacije nakupnega oddelka v podjetju Seaway Group d.o.o.
 132. Tina Trtnik: Organizacija Knjižnice Otona Župančiča
 133. Miha Žerovnik: Organizacija v podjetju Adria Airways d.d.
 134. Maja Cotman: Ravnanje s človeškimi viri v Zavarovalnici Triglav, d.d., Območna enota Ljubljana
 135. Marko Guček: Razvoj organizacije na primeru podjetja Seaway Group d.o.o.
 136. Nina Kržič: Poklic ekonomist - povezava med Ekonomsko fakulteto in podjetji
 137. Mateja Plevel: Kako se uspešno pogajati s Kitajci
 138. Ana Kolar: Analiza organizacijske kulture v podjetju Adacta d.o.o.
 139. Uršula Mihelj: Merjenje uspešnosti in učinkovitosti programa usposabljanja v družbi Kapsula
 140. Barbara Dolinšek: Motivacijski vidik plačilnega sistema v podjetju Dolinšek-s Šempeter
 141. Matej Solce: Vpliv različnih dejavnikov na organizacijsko klimo v podjetju
 142. Marko Peršič: Pomen organizacijskega učenja v sodobnem poslovnem okolju
 143. Petra Bitenc: Model učinkovitega komuniciranja zaposlenih v podjetju Cordia
 144. Irena Koštomaj: Odnosi z zaposlenimi v podjetju Ingrad, d.d.
 145. Nataša Gicić: Nevrolingvistično programiranje pri usposabljanju iz poslovnega komuniciranja
 146. Marinka Kamnik: Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Prava naložba d.o.o.
 147. Katarina Kovačič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v slovenskih podjetjih
 148. Maja Bitenc: Organizacijska klima v podjetju SCT Strojegradnja, d.d.
 149. Gregor Stritar: Prilagoditev načina študija študentom invalidom na Ekonomski fakulteti
 150. Andreja Živoder: Analiza vzrokov absentizma
 151. Alenka Zorman: Ključne zmožnosti sodobnega managerja
 152. Katja Zupančič: Interni marketing v podjetju Oria Computers d.o.o.
 153. Tjaša Cepuš: Osebnostni profil uspešnega vodje
 154. Tina Aupič: Diskriminacija žensk pri zaposlovanju
 155. Martina Strle: Uvajanje sistema kompetenc
 156. Robi Peršolja: Teamsko delo v študijskem procesu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
 157. Petra Jaramaz: Motivacija prodajnega osebja v Mercatorjevem hipermarketu v Ljubljani
 158. Bojan Vodopivec: Delovanje študentskih servisov (agencij za posredovanje zaposlitve za dijake in študente)
 159. Marjana Mah-Ločniškar: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju "Mavrica"
 160. Nataša Kozlevčar: Poslovno komuniciranje med zasavskima podjetjema Bartec - Varnost d.o.o. in ETI d.d. in tujino
 161. Borut Završan: Trenerstvo - stil ali model vodenja?
 162. Tanja Kutnar: Motiviranje zaposlenih v javnem zavodu
 163. Tanja Platiše: Privabljanje in izbiranje kandidatov v teoriji in praksi
 164. Matija Pavlovčič: Proces zaposlovanja v podružnicah mednarodnih korporacij
 165. Maša Medvešek: Merjenje intelektualnega kapitala
 166. Manca Jakopič: Lov na glave kot način iskanja vodilnih kadrov
 167. Petra Kunc: Letni razgovori o teoriji izbire
 168. Tomaž Žvipelj: Razvoj pohištvene verige v Poslovnem sistemu Mercator d.d.
 169. Marko Velečič: Iskanje zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje
 170. Vanja Kalan: Pomembnost in uporabnost znanja študentov Ekonomske fakultete z vidika podjetij
 171. Alenka Bračko: Izobraževanje zaposlenih v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 172. Kristina Ilc: Raziskava motivacijske klime v podjetju Trimo d.d.
 173. Andrej Kure: Obvladovanje stresa kot managerski izziv prihodnosti
 174. Mojca Rode: Nagrajevanje po uspešnosti
 175. Marina Očko: Poslovno komuniciranje na Ministrstvu za zunanje zadeve
 176. Lilijana Mandelj: Izobraževanje v podjetjih
 177. Dušanka Praprotnik: Vodenje in poverjanje nalog v podjetju Motor
 178. Jaka Lenardič: Razvoj virtualnih svetov odpira nove možnosti poslovanja
 179. Vesna Opalk: Problematika delovnih praks v podjetju
 180. Marja Černelič: Analiza organizacijske in komunikacijske strukture zavarovalne družbe Adriatic, PE Ljubljana
 181. Selma Mulić: Položaj žensk v slovenskem managementu
 182. Damjana Klemenčič: Poslovanje s čustveno inteligentnostjo
 183. Bernarda Jeretina: Uravnoteženi sistem kazalnikov ter analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Tosama d.d.
 184. Gregor Kokalj: Komuniciranje v Klubu managerjev Ljubljana
 185. Rok Kerin: Pričakovane lastnosti pogajalcev pri ključnih kupcih
 186. Martina Judež: Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti sodelavcev
 187. Matej Knific: Proces uvajanja projekta
 188. Natalija Ahčin: Usposabljanje zaposlenih za učinkovito delo po telefonu
 189. Katja Petrič: Teledelo v Evropski uniji
 190. Urška Vesel: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu

Other documents (5)

 1. Nada Zupan, Robert Kaše, Matej Černe, Matevž Rašković: Anticipatory psychological contracts of young labour market entrants
 2. Katarina Katja Mihelič, Mark Bailey, Julie Brueckner, Agnieszka Postuła, Nada Zupan: Get what you give?
 3. Katarina Katja Mihelič, Alison Pearce, Nada Zupan: Evolving the narrative of managing young talent in SMEs
 4. Alison Pearce, Brian Harney, Nada Zupan, Brenda Stalker: Editorial
 5. Nada Zupan, Katarina Katja Mihelič, Darija Aleksić: Knowing me is the key