Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (7)

 1. Andraž Šmon: Opredelitev kriterijev za razširjeno presejanje novorojencev za vrojene bolezni presnove
 2. Klemen Kodrič: Vpliv izbranih transkripcijskih dejavnikov iz družine SOX in c-MYB na uravnavanje izražanja gena RANKL v kostnih celicah pri osteoporozi
 3. Klemen Čamernik: Nova spoznanja o lastnostih in vlogi mišičnih mezenhimskih stromalnih/ matičnih celic v primerjavi z istovrstnimi kostnimi celicami pri osteoporozi in osteoartrozi
 4. Zoran Trošt: Proučevanje transkriptoma osteoblastov pri osteoporozi
 5. Barbara Mlinar: Uravnavanje lipolize in lipogeneze v maščobnem tkivu pri inzulinski rezistenci
 6. Simona Mencej Bedrač: Vloga genov signalne poti Wnt in gena TNFSF11 v kostni homeostazi
 7. Darja Bitenc Logar: Proučevanje tkivnih in serumskih kazalcev kostne resorpcije pri bolnikih z osteoporozo in osteoartrozo

MSc theses (43)

 1. Rebeka Borovnik: Vpliv sprememb G-kvadrupleksa v promotorju gena TNFSF11 na njegovo aktivnost
 2. Ajda Trdin: Povezanost mutacij v genu za apolipoprotein E s koncentracijami živega srebra pri materah in novorojencih
 3. Petra Hadžidaova: Vloga mikro RNA 204 pri uravnavanju izražanja genov za osteonektin in kostni morfogeni protein 1 v osteosarkomskih celičnih linijah
 4. Maja Zupančič: Vpliv glukokortikoidnega receptorja na aktivnost promotorja gena za ligand receptorja za aktivacijo jedrnega dejavnika kappa-B v sesalskih celičnih linijah
 5. Sandra Mramor: Optimizacija metode kvantitativne verižne reakcije s polimerazo za ocenjevanje multipotentnosti mezenhimskih matičnih celic
 6. Velimir Belčić: Diagnostična uporabnost in analitična verifikacija preiskav ob bolniku za merjenje protrombinskega in aktiviranega parcialnega tromboplastinskega časa na oddelkih intenzivne nege
 7. Tjaša Pavlin: Primerjava profilov izraženih genov med različnimi generacijami primarnih osteoblastov, gojenih in vitro
 8. Iva Blaževič: Primerjava izražanja označevalcev diferenciacije mezenhimskih matičnih celic iz kostnega in mišičnega tkiva
 9. Romana Cverlin: Diagnostična uporabnost paratireoidnega hormona 1-84 v serumu za odkrivanje kostne bolezni pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
 10. Maša Zrimšek: Integrative functional evaluation of GWAS signals od osteoporosis traits
 11. Ana Pucelj: Genetic frequences of polymorphism RS944289 and polymorphisms in COL11A1, IL22, ITGA6, SRPINA5, FOXE1 genes in patients wiith benign and malignant thyroid cancer
 12. Marko Milojević: Razvoj metode za merjenje izražanja miR-21-5p, miR-576-5p in let-7a-5p v plazmi pomenopavznih žensk
 13. Marsel Bratuša: Vrednotenje pretočne citometrije kot presejalne metode za odkrivanje bakteriurije
 14. Meta Zupančič: Method validation of GC globulin in serum and its sigificance in patients with sepsis
 15. Anja Kresnik: Vpliv miR-195-5p na izražanje genov za elongazo maščobnih kislin 6, oksidazo Cyp26B1, C terminalno domeno glutation S-transferaze in proto-onkogen c-Myb v osteosarkomski celični liniji
 16. Barbara Grkman: Izdelava konstukta [i. e. konstrukta] cDNA za preverjanje aktivnosti mikroRNA 21 v sesalskih celicah
 17. Tamara Rumenovič: Vpliv izbranih polimorfizmov posameznih nukleotidov na koncentracije tumorskih označevalcev pri bolnikih z rakom prostate
 18. Tea Rakovec: Učinki akutnega in kroničnega zaviranja in aktivacije signalne poti WNT na ishemično-reperfuzijske poškodbe izoliranega srca podgane
 19. Petra Ferkov: Povezanost polimorfizma -13910C>T v genu za laktozo z mineralno gostoto
 20. Uroš Kuzmič: Vpliv polimorfizmov rs7646906 in rs6784957 v receptorju za paratiroidni hormon na uspešnost zdravljenja osteoporoze s teriparatidom
 21. Staša Mikec: Priprava načrta in uvedba kontrole kakovosti plinske analize krvi na osnovi ocene obvladovanja tveganja
 22. Martina Privileggio: Povezanost polimorfizmov v genu za Wnt16 in LRP5 z mineralno kostno gostoto in biokemičnimi kazalci kostne premene
 23. Maja Zupančič: Farmakogenetska analiza polimorfizmov v genih za estrogenski receptor 1, androgeni receptor in citokrom P450-oksidazo 19A1 pri zdravljenju z zaviralci testosteron 5-alfa-reduktaze
 24. Danila Benko: Farmakogenetska analiza polimorfizmov v izbranih genih pri zdravljenju z zaviralci testosteron-5-alfa-reduktaze
 25. Nikola Dominković: The influence of Hsp90 silencing on galectin-3 expression
 26. Klemen Čamernik: Preoblikovanje plazmida pGL3 za funkcijsko testiranje področij 3'-UTR v mRNA
 27. Kristina Kacin: Vpliv hipoksije in estrogenov na izražanje genov, vpletenih v epigenetske mehanizme, v humanih osteosarkomskih celicah
 28. Manja Cedilnik: Vpliv sistema RANKL/RANK/OPG na kostno resorpcijo pri živalskem modelu sladkorne bolezni tipa 2
 29. Barbara Vrhovec: Ocena povezanosti izražanja genov za vnetne citokine in genov sistema RANK/RANKL/OPG v subhondralnem kostnem tkivu
 30. Ajda Trdin: Povezanost mutacij v genu za apolipoprotein E s koncentracijami živega srebra pri materah in novorojencih
 31. Blanka Ulaga: Vpliv različnih pogojev zamrzovanja plazme na osnovne preiskave hemostaze ter celokupni hemostatski potencial
 32. Matjaž Obrul Suvajac: Prikaz transkripcijskega dejavnika SRY v osteoblastih in njegov vpliv na izražanje proteina RANKL
 33. Sabina Kunilo: Ugotavljanje polimorfizma gena MICA v slovenski populaciji in povezanosti s pojavom celiakije pri otrocih in mladostnikih
 34. Mirjana Kunaj: Proučevanje izražanje genov NOS2 in NOS3 v podganjih aortah pri zdravljenju s subterapevtskimi odmerki atorvastatina, losartana in perindoprila
 35. Julijan Stropnik: Uporaba kostnih biokemijskih kazalcev za ocenjevanje zapletov pri terapiji z zaviralci alfa-reduktaze
 36. Mateja Prunk: Pomen določanja galektina-3 v serumu pri osteoporozi in osteoartrozi
 37. Katarina Jeklar: Izražanje genov za antioksidativne encime v vzorcih hrustanca
 38. Anita Galjot: Nevrotoksičnost in vloga polimorfizmov v genih GSTM1 in GST1 pri prenatalni izpostavljenosti Hg2+ in MeHg
 39. Andrijana Mendez: Analiza alelnega polimorfizma in haplotipskih povezav genov HLA I. in II. razreda v slovenski populaciji
 40. Tina Žuran: Povezanost fibroblastnega rastnega dejavnik 23 in signalne poti RANK/RANKL/OPG v kostnem tkivu pri bolnikih z osteoporozo
 41. Mojca Šmelcer: Povezanost polimorfizmov v genu za receptor vitamina D z razvojem osteoporoze
 42. Manca Ogrič: Iskanje vezavnih mest za transkripcijske dejavnike, vpletene v izražanje gena RANKL v osteoblastnih celičnih kulturah
 43. Maja Škerjanec: Vpliv polimorfizma V433M v genu CYP4F2 na zdravljenje z varfarinom

Bsc theses (28)

 1. Anja Penič: Izražanje genov za antioksidativne encime v vzorcih subhondralne kostnine
 2. Mateja Ravnikar: Povezava polimorfizmov v genih SOD1, SOD2 in CAT z razvojem otroka v odvisnosti od prenatalne izpostavljenosti Hg2+ in MeHg
 3. Živa Kimovec: Vpliv atrijske fibrilacije na gensko izražanje in sintezo nevrotrofinov v tkivih človeškega srca
 4. Vesna Muršak: Povezanost polimorfizmov v promotorju in eksonu B v genu PPARG z mineralno gostoto in biokemičnimi kazalci kostne premene
 5. Nevenka Brandstatter: Povezanost polimorfizmov -470G>A in -753A>T v promotorju gena RIPK3 z mineralno gostoto ter biokemičnimi kazalci kostne premene
 6. Nataša Kraljič: Vpeljava aglutinacijske metode za določanje aktivnosti von Willebrandtovega faktorja v plazmi po dodatku ristocetina
 7. Monika Šohar: Povezanost polimorfizma His477His v genu PPARG z mineralno kostno gostoto in biokemičnimi kazalci
 8. Luka Kurent: Povezanost polimorfizmov -1227C>T in -1734C>T v promotorju gena za peliotropin z mineralno kostno gostoto in biokemijskimi kazalci kostne premene
 9. Grega Konda: Ocenjevanje diagnostične uporabnosti dokazovanja prikrite krvavitve v blatu s kvantitativno imunokemijsko metodo
 10. Maja Petrovič: Vpliv genskih delecij GSTM1 in GSTT1 na mineralno kostno gostoto
 11. Maja Leden: Povezanost polimorfizma C6777T v MTHFR genu z mineralno kostno gostoto
 12. Urška Vuk: Povezanost polimorfizma Ala16Val v genu za superoksidno dismutazo 2 z mineralno kostno gostoto ter biokemijskimi kazalci kostne remodelacije
 13. Tina Žuran: Povezanost polimorfizma 245T> v genu za osteoprotegerin z mineralno kostno gostoto in biokemičnimi kazalci kostne premene
 14. Primož Kulovec: Uporabnost genotipizacijske metode pri invazivnih okužbah s Haemophilus influenzae
 15. Milica Tucakov: Povezanost polimorfizmov -670G>C v genu RANK in SP1 v genu COLIA1 z mineralno kostno gostoto in biokemijskimi kazalci kostne premene
 16. Maja Krošel: Merjenje izražanja genov za metalotioneine v humanih celičnih linijah glije
 17. Aleksandra Tinta: Vpliv polimorfizmov v genu TNFSF11 na koncentracije osteoprotegerina in RANKL v serumu pri bolnikih okuženih s HIV
 18. Marjana Barlič: Ugotavljanje izražanja genov PTN in CXCL-2 v osteoporotičnem kostnem tkivu
 19. Ana Turk: Pogostnost polimorfizma (GT)n v genu HMOX1 pri bolnikih s kronično obstruktivno boleznijo pljuč
 20. Tanja Prijatelj: Analiza izražanja genov IBSP, COL15A1 in WISP-1 v osteoporotičnem kostnem tkivu
 21. Katja Avberšek: Molekularna analiza 3. in 6. eksona gena za ß-katenin kot kandidatnega gena zarazvoj osteoporoze
 22. Vesna Bezak: Povezanost polimorfizmov v genu za lipin 1 z inzulinsko rezistenco pri bolnicah s sindromom policističnih jajčnikov
 23. Irena Brunskole: Povezanost polimorfizma -1397_-1396insGGA v promotorju gena za sklerostin z mineralno kostno gostoto ter biokemijskimi kazalci kostne remodelacije
 24. Urška Kosmač: Povezanost sprememb v genu GPX1 s koncentracijami Hg[sup]2+ in MeHg pri nosečnicah in prenatalno izpostavljenih otrocih
 25. Ivana Jovičić: Povezanost sprememb v genu GSTP1 s koncentracijami Hg[sup]2+ in MeHg v različnih bioloških vzorcih pri nosečnicah in novorojencih
 26. Nadja Pipan: Povezanost polimorfizmov A-795G in G12496A v genu za tioredoksin s koncentracijami Hg2+ in MeHg pri materah n novorojenčkih
 27. Doris Bratina: Optimizacija postopka za merjenje aktivnosti [alfa]-galaktozidaze A v levkocitih pri bolnikih s Fabryjevo boleznijo
 28. Alenka Škulj: Vpliv sprememb v genih GSR, GSTT1 in GSTM1 na koncentracije težkih kovin pri nosečnicah

Other documents (7)

 1. Klemen Čamernik, Anže Mihelič, Rene Mihalič, Darja Marolt Presen, Andrej Janež, Rihard Trebše, Janja Marc, Janja Zupan: Skeletal-muscle-derived mesenchymal stem/stromal cells from patients with osteoarthritis show superior biological properties compared to bone-derived cells
 2. Nina Franko, Lucija Ana Vrščaj, Taja Zore, Barbara Ostanek, Janja Marc, Jasna Lojk: TBP, PPIA, YWHAZ and EF1A1 are the most stably expressed genes during osteogenic differentiation
 3. Abanoub Riad, Janja Marc, Miloslav Klugar: COVID-19 vaccines safety tracking (CoVaST)
 4. Jasna Lojk, Janja Marc: Roles of non-canonical Wnt signalling pathways in bone biology
 5. Nika Lovšin, Janja Marc: Glucocorticoid receptor regulates TNFSF11 transcription by binding to glucocorticoid responsive element in TNFSF11 proximal promoter region
 6. Klemen Čamernik, Anže Mihelič, Rene Mihalič, Gregor Haring, Simon Herman, Darja Marolt Presen, Andrej Janež, Rihard Trebše, Janja Marc, Janja Zupan: Comprehensive analysis of skeletal muscle- and bone-derived mesenchymal stem/stromal cells in patients with osteoarthritis and femoral neck fracture
 7. Peter Vrtačnik, Janja Zupan, Vid Mlakar, Tilen Kranjc, Janja Marc, Barbara Kern, Barbara Ostanek: Epigenetic enzymes influenced by oxidative stress and hypoxia mimetic in osteoblasts are differentially expressed in patients with osteoporosis and osteoarthritis