Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Dejan Grigillo: Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov

Magistrska dela (22)

 1. Matjaž Pukšič: Fotogrametrični inšpekcijski pregled konstrukcijskih elementov premostitvenih objektov
 2. Nikola Majkić: Analiza možnosti uporabe UAV fotogrametrije za zajem katastrskih podatkov o stavbah in cestah
 3. Primož Skledar: Prepoznava poplavnih območij iz satelitskih posnetkov Sentinel-2 z modeli konvolucijskih nevronskih mrež
 4. Barbara Šket: Fotogrametrična izdelava 3D modela čebeljega panja
 5. Tinkara Langus: Vpliv sestave fotogrametričnega bloka na točnost aerotriangulacije.
 6. Veronika Grabrovec: 3D modeliranje samostana Jurklošter iz fotogrametričnega oblaka točk
 7. Aljaž Peklaj: Celosten postopek izdelave georeferenciranega oblaka točk Velike dvorane Županove jame
 8. Lidija Dugon: Uporaba fotogrametričnih podatkov za odrivanje in spremljanje deponij
 9. Camila Andrea Sandoval Bustos: Integrirani delotoki projektiranja BIM nad in pod površjem tehnoloških objektov
 10. Patricija Vrhovšek: Prepoznavanje japonskega dresnika iz posnetkov multispektralnega fotoaparata
 11. Viktorija Stojcheska: Določanje višine oblakov iz enega satelitskega posnetka
 12. Klemen Oset: Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova
 13. Gašper Antolin: Analiza geometrije doskočišč smučarskih skakalnic in fotogrametrično pridobivanje podatkov o letu skakalca
 14. Ana Vendramin: Vpliv natančnosti koordinat oslonilnih točk na fotogrametrične izdelke
 15. Anita Anželak: Primerjava makete Triglava ob Bohinjskem jezeru z dejansko obliko gore
 16. Lucija Cigelšek: Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS
 17. Dinko Zelenbaba: Modeliranje podatkov terestričnega laserskega skeniranja za uporabo v navidezni resničnosti
 18. France Vesel: Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja
 19. Aleš Grlj: Uporaba digitalnega modela višin in izbranih večspektralnih izdelkov daljinskega zaznavanaja za iskanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa
 20. Jernej Nejc Dougan: Uporaba brezpilotnega sistema za zajem prostorskih podatkov in ocena kakovosti klasifikacije fotogrametričnega oblaka točk
 21. Daša Natlačen: Uporaba programa Insight3D za izdelavo 3D modela stavbe
 22. Nejc Mohorič: Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug

Diplomska dela (41)

 1. Martin Kocjančič: Izdelava geodetskega načrta iz podatkov UAV fotogrametrije
 2. Aleš Božijak: Vpliv števila oslonilnih točk na točnost fotogrametričnega bloka
 3. Andraž Furlan: Tehnični, pravni in finančni vidiki uporabe daljinsko vodenih letalnikov za namene geodetske dejavnosti
 4. Nejc Novak: Analiza točnosti fotogrametričnih izdelkov iz fotografij z daljinsko vodenega letalnika
 5. Filip Viler: Vpliv ločljivosti fotografij z letalnika na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 6. Primož Skledar: Analiza uporabnosti odprtokodnega programa Sentinel Application Platform za obdelavo satelitskih posnetkov
 7. Marko Zaviršek: Ocena višinske točnosti DMR iz posnetkov iz letalnika
 8. Matevž Ledinek: Načrtovanje fotogrametričnega snemanja z daljinsko vodenim zrakoplovnim sistemom
 9. Simon Čuk: Analiza višinskih odstopanj pri bližnjeslikovnem aerofotografiranju in aerolaserskem skeniranju ter terestrični metodi izmere
 10. Barbara Šket: GNSS-izmera za oceno višinske točnosti digitalnega modela reliefa na območju nadvoza Dolgi most
 11. Blaž Lipuš: Segmentacija oblaka točk z Gaussovo sfero
 12. Alen Šraj: Uporaba ploskovnega ujemanja za ugotavljanje sprememb površja na melišču
 13. Maša Dimec: Primerjalna analiza poteka zemljiško-katastrskih mej in značilnih reliefnih linij
 14. Špela Bratina: Terenska izmera za oceno kakovosti državnega ortofota: delovišče pod viaduktom Verd
 15. Leja Špiler: Primerjava DTK 5 in DMV 5 na območju gozdnih cest s podatki kombinirane GNSS in klasične izmere
 16. Matija Uršič: Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov
 17. Valens Frangež: Analiza vpliva geometrije aerolaserskega skeniranja na kakovost določitve digitalnega modela reliefa
 18. Špela Jazbec: Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DPM-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom
 19. Matej Majerič: Samodejno iskanje talne cestne signalizacije na ortofotu
 20. Vid Balek: Izdelava računalniškega programa za orientacijo stereopara
 21. Sandra Poklukar: Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet
 22. Klemen Ritlop: Določitev višin stavb iz lidarskih podatkov za namen izdelave popolnega ortofota
 23. Dominik Štefan: Uporaba odprtokodnih programov za objektno usmerjeno analizo visoko ločljivega posnetka daljinskega zaznavanja
 24. Jernej Nejc Dougan: Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki
 25. Teja Snoj: Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršti
 26. Tomaž Vošner: Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre
 27. Marjeta Korošec: Primerjava GNSS-izmere vodostaja in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera
 28. Žiga Roškar: Izdelava geodetskega načrta iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov
 29. Vid Jakopin: Analiza tehnologij in tržišča komercialnih satelitov visokih ločljivosti za opazovanje površja Zemlje
 30. Jernej Knop: Uporaba GPS tehnologije v zahtevnem gorskem svetu
 31. Lucija Cigelšek: Kalibracija digitalnega fotoaparata na testnem polju
 32. Katarina Jurić: Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet
 33. Matija Dragoš: Objektna klasifikacija fotogrametrično določenega oblaka točk
 34. Klemen Škrlec: Fotogrametrični zajem stavb v različnih ravneh podrobnosti
 35. Ana Hostnik: Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO
 36. Marko Grm: Analiza postopkov obdelave podatkov laserskega skeniranja v programu FUSION
 37. Maja Mohorović: Metode s področja geodezije za spremljanje in proučevanje divjih živali
 38. Jože Hartman: Različni pristopi k izdelavi popolnega ortofota
 39. Nedeljka Mataija Valh: Izdelava 3R modela jadrnice s fotogrametrično metodo
 40. Tadej Kvaternik: Test stabilnosti parametrov notranje orientacije digitalnega fotoaparata
 41. Lavra Babič: Priprava, načrtovanje in izvedba projekta za namen dokumentiranja arhitekturnih objektov

Druga dela (11)

 1. Bujar Fetai, Dejan Grigillo, Anka Lisec: Revising cadastral data on land boundaries using deep learning in image-based mapping
 2. Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo, Marjan Čeh, Klemen Kozmus Trajkovski, Bujar Fetai, Urška Drešček, Tilen Urbančič, Jernej Tekavec, Polona Pavlovčič Prešeren, Klemen Kregar, Krištof Oštir, Samo Drobne, Dušan Petrovič, Barbara Trobec: Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 3. Klemen Kozmus Trajkovski, Dejan Grigillo, Dušan Petrovič: Optimization of UAV flight missions in steep terrain
 4. Mojca Kosmatin Fras, Urška Drešček, Anka Lisec, Dejan Grigillo: Analiza vplivov na kakovost izdelkov UAV fotogrametrije
 5. Tilen Urbančič, Žiga Roškar, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo: New target for accurate terrestrial laser scanning and unmanned aerial vehicle point cloud registration
 6. Dušan Petrovič, Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Tilen Urbančič, Klemen Kozmus Trajkovski: Geodetic methods for documenting and modelling cultural heritage objects
 7. Dejan Grigillo, Samo Ozvaldič, Anja Vrečko, Mojca Kosmatin Fras: Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja
 8. Matija Dragoš, Vesna Geršak: Plesno ustvarjanje v pedagoškem konceptu Reggio Emilia
 9. Ana Hostnik, Anita Jug: Segmenti akcijskega raziskovanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia
 10. Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič: Automatic extraction and building change detection from digital surface model and multispectral orthophoto
 11. Kaja Vidmar, Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar, Dejan Grigillo, Klemen Kozmus Trajkovski, Anja Vrečko, Tilen Urbančič, Mojca Kosmatin Fras: Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji