Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Jure Klopčič: Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v premo-karbonskih skrilavcih
 2. Rok Vezočnik: Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih
 3. Aleš Marjetič: Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah

MSc theses (19)

 1. Jan Magyar: Določitev debeline ledu na lednem plezališču v Mlačci
 2. Andraž Dimc: Analiza ravnosti betonskih tal parkirne hiše
 3. Vera Brezovar: Določitev dnevnih pomikov droga točke KOPE na mareografski postaji Koper
 4. Luka Pretnar: Lasersko skeniranje industrijskega objekta
 5. Zvonimir Bano: Sanacija geodetske mreže v Luki Koper
 6. Sebastjan Bohinec: Klasična izmera kontrolne mreže točk na ljubljanskem avtosejmu
 7. Veljko Miljković: Izmera veslaške proge na Bledu
 8. Tomo Trepal: Sanacija geodetske mreže okrog Osnovne šole Polhov Gradec
 9. Nina Stajnko: Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju
 10. Miha Pajnič: Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem
 11. Matic Klančišar: Obdelava kinematičnih terestričnih meritev s Kalmanovim filtrom
 12. Matic Planinšek: Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček
 13. Jan Kokalj: Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik
 14. Matija Koželj: VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež
 15. Jan Kočila: GNSS in klasične meritve na komparatorski bazi Logatec
 16. Kaja Hrvacki: Deformacijska analiza s kinematičnim deformacijskim modelom
 17. Robert Močnik: Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov
 18. Karmen Šepetavc: Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenihspremljanju premikov
 19. Jan Možina: Kontrolne meritve žerjavne proge s terestričnim laserskim skeniranjem

Bsc theses (65)

 1. Filip Barat: Geodetska dela pri izgradnji predora
 2. Andraž Erčulj: Določanje nihanja gladine Bohinjskega jezera
 3. Nejc Slemenšek: Problem bočne refrakcije v predoru
 4. Paulo Šolić: Izračun trase veslaške proge med Debelim Rtičem in Ankaranom
 5. Robi Dolenc: Vzpostavitev nivelmanske mreže za spremljanje pomikov pri izgradnji objekta Šumi
 6. Katja Malc: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini
 7. Tomislav Trepal: Izmera položajne in višinske mreže pri Osnovni šoli Polhov Gradec
 8. Vera Brezovar: Sanacija sistema reflektivnih nalepk na kaštnih zidovih HE Moste
 9. Miha Pajnič: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS
 10. Tim Marovt: Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle
 11. Anja Kržan: Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za izdelavo promocijskega darila
 12. Gašper Banovec: Analiza izbranih obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki
 13. Rok Štefančič: Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec
 14. Katja Cergol: Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri
 15. Karmen Grudnik: Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov
 16. Gregor Furlan: Testiranje instrumenta Meteo Station HM30
 17. Matic Klančišar: Kinematične terestrične meritve
 18. Tadej Uršič: Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme
 19. Jan Možina: Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci
 20. Matej Bone: Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje
 21. Marko Tomažin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica
 22. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986
 23. Kaja Hrvacki: Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju
 24. Tomaž Lesar: Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh
 25. Jure Fakin: Meritve deformacij na daljavo
 26. Nejc Krašovec: Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju
 27. Žiga Zadnik: Vpliv zasuka reflektorja na izmerjene horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine
 28. Matija Koželj: Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .NET
 29. Filip Fale: Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice
 30. Mojca Jošt: Optimizacija opazovanj v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 31. Igor Špacapan: Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Dača
 32. Manca Velikonja: Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo
 33. Staš Dobrila: Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici Male HE na jezu Markovci
 34. Rok Korelič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper
 35. Jera Žlender: Preračun nivelmanske mreže hidroelektrarne Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012
 36. Ivan Langella: Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "Zimske vaje"
 37. Špela Meterc: Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostorskega stojišča
 38. Marko Mesarič: Spremljanje posedkov in potrditev izračuna konsolidacije za območje nasipa čistilne naprave Rakova Jelša
 39. Grega Žvab: Določevanje premikov točk na pregradi Drtijščica
 40. Matjaž Mlakar: Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF
 41. Matjaž Flerin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne
 42. Gašper Štebe: Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010
 43. Klemen Skube: Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 in 2006
 44. Andraž Miculinič: Primerjava natančnosti meritev, izvedenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav
 45. Igor Derenda: Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami
 46. Zoran Gregorn: Vpliv meteoroloških parametrov na merjeno dolžino
 47. Matej Kolenc: Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti
 48. Borut Bogatez: Analiza postopkov dolocitve koordinat ekscentricnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu
 49. Alen Kaluža: Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov
 50. Klemen Jovanovič: Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 51. Sašo Bucaj: Geodetska dela pri certificiranju atletskih stadionov
 52. Matjaž Zemljak: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft
 53. Marko Mlinar: Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA TM Economy model
 54. Ignac Šilec: Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta
 55. Tilen Urbančič: Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline
 56. Anja Vrečko: Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton
 57. Florjan Zorenč: Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži
 58. Jana Per: Projekt preboja Železne in Babje jame
 59. Gorazd Zupanc: Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov
 60. Janez Kralj: Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i
 61. Ožbolt Harnold: Določevanje premikov pregrade pri Prigorici
 62. Jure Soldo: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku München
 63. Bogdan Jančič: Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami
 64. Martin Tisovnik: Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže
 65. Nataša Šalamon: Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin

Other documents (21)

 1. Admir Mulahusić, Tomaž Ambrožič, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno: Inžinjerska geodezija u rudarstvu
 2. Nikolaj Šarlah, Tomaž Podobnikar, Tomaž Ambrožič, Branko Mušič: Application of kinematic GPR-TPS model with high 3D georeference accuracy for underground utility infrastructure mapping
 3. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: Investigation of the precision in geodetic reference-point positioning because of temperature-induced pillar deflections
 4. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič: Deformacijska analiza po postopku Caspary
 5. Nikolaj Šarlah, Tomaž Podobnikar, Domen Mongus, Tomaž Ambrožič, Branko Mušič: Kinematic GPR-TPS model for infrastructure asset identification with high 3D georeference accuracy developed in a real urban test field
 6. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle: Performance evaluation of low-cost multi-frequency GNSS receivers and antennas for displacement detection
 7. Klemen Kregar, Jan Možina, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Aleš Marjetič, Gašper Štebe, Simona Savšek: Control measurements of crane rails performed by terrestrial laser scanning
 8. Aleš Marjetič, Klemen Kregar, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: An alternative approach to control measurements of crane rails
 9. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: The influence of pillar displacements on geodetic measurements
 10. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Goran Turk, Oskar Sterle: Testing multi-frequency low-cost GNSS receivers for geodetic monitoring purposes
 11. Uroš Kastelic, Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič: Deformacijska analiza po postopku DELFT
 12. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper
 13. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 14. Karja Bolte, Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj: Realizacija geodezije v geotehniki
 15. Gregor Slokan, Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Determination of the nonverticality of high chimneys
 16. Staš Dobrila, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Srečko Devjak: Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept
 17. Tomaž Ambrožič, Goran Turk: Prediction of subsidence due to underground mining by artificial neural networks
 18. Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Miran Kuhar, Goran Turk: GPS - derived Geoid Using Artificial Neural Network and Least Squares Collocation
 19. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Bojan Stopar, Goran Turk: Determination of Point Displacements in the Geodetic Network
 20. Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Goran Turk, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network
 21. Dušan Kogoj, Sonja Bogatin, Tomaž Ambrožič, Albin Mencin, Vesna Ježovnik, Bojan Stegenšek: XXIV. izmera HE Vrhovo