Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Jasna Smolar: Prepoznavanje lastnosti in trajnostno upravljanje s sedimenti iz vodnih okolij
 2. Teja Fabjan: Numerično modeliranje mehanskih lastnosti diskontinuitet v razpokani in heterogeni kamninski masi
 3. Jure Klopčič: Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v premo-karbonskih skrilavcih
 4. Iztok Klemenc: Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela
 5. Matej Maček: Vpliv matrične sukcije na pomike plazu Slano blato
 6. Gregor Vilhar: Odnos med napetostmi in deformacijami za meljne peske v območjih od zelo majhnih do velikih deformacij

MSc theses (26)

 1. Nataša Štupar: Bioklimatsko načrtovanje trajnostnih in podnebno pogojenih sodobnih stavb
 2. Jure Berkopec: Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih objektov tekom periodičnih pregledov
 3. Luka Novak: Identifikacija poškodb armirano betonskih konstrukcij z neporušno ultrazvočno metodo
 4. Andrej Štimulak: Uporaba duktilnega časovno odvisnega podporja v iztisljivih hribinah
 5. Boštjan Volk: Uporaba TBM tehnologije pri gradnji predorov in ocena vplivov na okolje
 6. Urška Blumauer: Vpliv viskoznega lezenja na mehansko obnašanje jeklenih konstrukcij v primeru požara
 7. Jure Česnik: Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila
 8. Mojca Ravnikar Turk: Vpliv laboratorijsko simuliranega staranja bitumnov na njihove lastnosti pri nizkih temperaturah
 9. Nina Zupan: Energetska učinkovitost stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici 28
 10. Anka Snedic: Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe
 11. Jure Šuler: Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine
 12. Kristjan Rojc: Priprava injekcijskih mešanic na osnovi dolomitnega polnila za kamnite zidove
 13. Gabrijela Starešinič: Stroškovna analiza energetske sanacije in konstrukcijske utrditve objekta Tobačne tovarne v Ljubljani
 14. Barbara Fortuna: Določitev nastavitev naprav za razvrščanje lesa v trdnostne razrede
 15. Luka Pajek: Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih
 16. Dejan Kastelec: Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja Krka d. d.
 17. Sebastjan Kuder: Primerjava anizotropnih materialnih modelov v računalniškem programu Plaxis
 18. Marko Jovanovski: Zagotavljanje horizontalne togosti s pomočjo trapezne pločevine pri enoetažnih jeklenih objektih
 19. Špela Kunšič: Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah
 20. Sanel Djedović: Uporaba referenčnih modelov BIM za večmaterialno projektiranje
 21. Vedran Mekić: Bivalno udobje zaposlenih in predlog energetske sanacije izbrane stavbe v Portorožu
 22. Jure Turk: Armiranobetonske lupinaste konstrukcije
 23. Damjan Podgorelec: Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo
 24. Irena Andrejašič Troha: Analiza tveganja obratovanja globoko temeljenih konstrukcij v Luki Koper
 25. Karmen Poljanšek: Vpliv temeljnih tal na potresno obtežbo in odziv konstrukcije
 26. Alenka Robas: Uporaba presiometrskih meritev za napoved nosilnosti vertikalno obremenjenih pilotov

Bsc theses (596)

 1. Sonja Sukič: Sile in napetosti v zgornjem in spodnjem ustroju železniških prog
 2. Rok Bregar: Uporaba ultrazvočne metode za določitev značilnih parametrov v procesu vezanja cementne paste
 3. Vikica Vasileva: Finančna in časovna analiza izvedbe gradnje rezervoarjev za naftne derivate
 4. Gregor Požar: Projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu
 5. Andraž Oven: Vpliv vzdolžnega padca na tokovne razmere v ribji stezi
 6. Robert Gregorič: Parametrična študija požarne odpornosti enostavnih lesenih elementov
 7. Danijela Vulović: Vpliv gradbene mehanizacije na vibracije in posledične poškodbe objektov
 8. Gabriel Alejandro Sušnik: Analiza poškodovanega rezervoarja
 9. Ana Kovačević Zimerman: Projektiranje armiranobetonske poslovno-stanovanjske stavbe na potresnem območju
 10. Mirjan Veren: Energetska sanacija vile v Murski Soboti
 11. Maruša Rot: Energetska bilanca pred in po delni obnovi toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe
 12. Aljoša Žnidar: Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje
 13. Davor Subotić: Zadostnost predvidenih ukrepov na slovenskem železniškem omrežju
 14. Jernej Vozelj: Analiza napetostnega stanja okoli predora za elastično in elasto-plastično obnašanje hribine
 15. Maša Zupanc: Projektiranje lesene brvi čez avtocesto A2 na odseku Kranj vzhod - Brnik
 16. Igor Nikolič: Analiza prometne varnosti ceste G2-103/1009 Plave-Solkan po metodi RSI
 17. Irena Orožen: Dreniranje netlakovanih športnih površin
 18. Ana Kastelic: Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM
 19. Andrej Faletič: Metode za določevanje krčenja cementnih sistemov
 20. Luka Bele: Obnašanje lesenih stebrov pod vplivom osno-upogibne obremenitve
 21. Janja Resman: Vpliv deleža in zrnavosti recikliranega agregata na lastnosti betona
 22. Nejc Jurejevčič: Enoladijska industrijska hala z mostnim dvigalom
 23. Miha Sever: Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe
 24. Đana Vozel: Proces projektiranja železniške infrastrukture do pridobitve pravice za gradnjo
 25. Kim Žigante: Idejna zasnova oskrbe s pitno vodo vasi Rakitovec
 26. Sabina Granda: Vpliv geološko geotehničnih razmer na gradnjo stanovanjskih hiš
 27. Andrej Butala: Analiza izvedbe asfalterskih del rekonstrukcije odseka ljubljanske obvoznice med izvozoma Celovška in Koseze
 28. Zoran Vasić: Postavitev jeklene šotorske konstrukcije
 29. Alenka Pezdirc: Primerjava metod dimenzioniranja voziščnih konstrukcij po TSC in nemških smernicah ter izdelava kataloga voziščnih konstrukcij
 30. Mirko Pervanje: Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra
 31. Špela Križnar: Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev
 32. Erna Gruda: Primerjava tehničnih specifikacij za ceste za zemeljska dela in nevezane plasti v Sloveniji in Hrvaški
 33. Tomaž Furlan: Koraki do izdelave načrta šolskih poti z uporabo kontrolnih seznamov
 34. Janez Draksler: Analiza sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč
 35. Gregor Dežman: Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca
 36. Sašo Žepuhar: Slamnata kritina nekoč in danes
 37. Maja Šušteršič: Primer celovite prenove pomožnega objekta in okolice
 38. Jana Kermolj: Analiza nakupa nepremičnin tujih državljanov na Krasu
 39. Rock Rijavec: Idejni projekt obnove Sokolskega doma v Ljubljani
 40. Martin Žagar: Ekonomična debelina toplotnih izolacij in cenovna primerjava med zidano in montažno hišo
 41. Franci Petrič: Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe
 42. Domen Pungerčar: Dimenzioniranje armiranobetonskega konstrukcijskega elementa
 43. Igor Tavčar: Ocena načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture v Republiki Sloveniji in Italiji
 44. Drago Kitner: Primerjava projektantske ocene stroškov z dejanskimi - študija primera
 45. Aleksandar Tomić: Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše
 46. Urban Selan: Zasnova obalne konstrukcije tretjega pomola v Luki Koper
 47. Janez Forte: Geotehnične analize in idejna zasnova kolesarskega poligona na območju degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik
 48. Matej Hafner: Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani
 49. Klara Hostnik: Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka
 50. Aljaž Karlovšek: Analiza primernosti razširjenih robnih pasov za cestno kolesarjenje
 51. Adriana Keleman: Geostatična analiza gradbene jame Tobačna mesto
 52. Nino Filipin: Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj od priprave razpisne dokumentacije do priprave ponudbe
 53. Goran Žulič: Projektiranje AB montažne hale s fasadnimi paneli na potresni vpliv
 54. Silva Dolenc: Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici
 55. Kristjan Svetina: Izdelava računalniškega programa za izračun difuzije vodne pare po standardu SIST EN ISO 13788
 56. Miha Oblak: Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje
 57. Nejc Avguštin: Primerjava energetskih bilanc javnih stavb
 58. Sandi Vrtar: Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin
 59. Jelka Helena Kodre: Geotehnične analize kasete za odlaganje bagranega materiala v Luki Koper
 60. Sara Mikec: Primerjava sistemov ravnanja in predelave odpadne embalaže med Slovenijo in Nemčijo
 61. Andraž Starc: Vpliv modeliranja razpokanih prerezov pri potresnoodpornem projektiranju AB stavbe
 62. Matevž Vertot: Uporaba ločilnih in filtrskih geosintetikov v gradbeništvu
 63. Matic Šušteršič: Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt
 64. Jaš Zakrajšek: Nosilnost in deformabilnost sestavljenih lesenih strižnih sten
 65. Peter Kürbus: Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije konkretnega objekta
 66. Jan Škrk: Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca
 67. Marko Stermecki: Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE
 68. Lucijana Radošević: Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov
 69. Matjaž Podržaj: Zasnova pet etažne poslovne stavbe s poudarkom na potresno odpornem projektiranju
 70. Katja Novak: Statični izračun enodružinske hiše na Jeličnem Vrhu
 71. Staš Brzin: Odločanje med prenovo in novogradnjo mostu čez Kokro pri Preddvoru
 72. Monika Blatnik: Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše
 73. Jan Cunja: Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske plošče
 74. Žiga Domadenik: Dimenzioniranje značilnih lameliranih lepljenih lesenih nosilcev
 75. Jure Zevnik: Dopolnitve enodimenzijskega matematičnega modela drobirskega toka in snežnih plazov
 76. Sara Poglajen: Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji
 77. Urša Mrhar: Energetska prenova na primeru javne stavbe
 78. Blaž Jeraj: Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav
 79. Andraž Dežman: Sprijemnost med betonom in armaturo
 80. Katja Ogris: Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb
 81. Luka Tavčar: Uporaba hibridnih momentnih okvirov na seizmičnih področjih
 82. Gašper Slak: Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste
 83. Nenad Bulić: Optimalno dimenzioniranje osno-upogibno obremenjenega armirano betonskega nosilca
 84. Luka Trček: Algoritem za natančen izračun potovalnih časov vlakov
 85. Urban Kralj: Račun pomikov armiranobetonskih nosilcev
 86. Aljaž Petrič: Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu čez Ozlenšček v Ozeljanu
 87. Katja Jagodic: Izračun zgornjega ustroja za podano obremenitev
 88. Maruša Nahtigal: Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov
 89. Tadeja Intihar: Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrani stanovanjski stavbi
 90. Mihael Blaž: Idejna zasnova ureditve križišč na območju vzhodnega dela Masarykove ceste
 91. Jana Gomboši: Požarna odpornost konstrukcijskih elementov iz nerjavečega jekla
 92. Barbara Virant: Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje
 93. Blaž Hribar: Študija možnosti energetske prenove večstanovanjske stavbe
 94. David Cirman: Uporaba 4D modelov v gradbeništvu
 95. Mija Sušnik: Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru
 96. Luka Puntarić: Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše
 97. Sabina Magyar: Definicija suše in njene posledice
 98. Mateja Uršič: Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa
 99. Mateja Kopinšek: Zelena delovna mesta - Doseganje ekološke podpore na vodnem področju
 100. Alen Marković: Varstvo pred požarom v železniškem prometu
 101. Petra Šoš: Analiza vpliva različnih debelin toplotne izolacije v sistemih inverznih in kombiniranih ravnih streh
 102. Matjaž Zupan: Analiza programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica
 103. Jan Kuštra: Projekt tri etažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti
 104. Andraž Marinčič: Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe
 105. Anja Štrus: Analiza izbranih gradbeno-fizikalnih in okoljskih parametrov konstrukcijskih sklopov iz lesa
 106. Neva Siebenreich: Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000
 107. Erik Raspet: Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom
 108. Saša Otrin: Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Vrhnika
 109. Marko Jaćimović: Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte
 110. Denis Bojanc: Projektiranje mostu za pešce pri ribjem trgu
 111. Jure Eržen: Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe
 112. Špela Prevodnik: Vpliv senčil na osvetljenost prostora
 113. Tanja Srednik: Projekt konstrukcije iz prednapete membrane
 114. Sara Resnik: Davek na zemljišče kot alternativni predlog obdavčitve nepremičnin
 115. Primož Megušar: Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole
 116. Boštjan Pohlin: Projekt štiri etažne poslovne stavbe
 117. Luka Ceglar: Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov
 118. Miha Berčič: Projekt nadomestne strešne konstrukcije in požarnega stopnišča stavbe UL FGG
 119. Tadej Gutnik: Steklo kot konstrukcijski material
 120. Rok Kovač: Uklon vzdolžne armature pri potresnem odzivu armiranobetonskih stebrov
 121. Marko Kravos: Grafični vmesnik za določanje požarne odpornosti enostavnih konstrukcijskih elementov skladno s standardi Evrokod
 122. Luka Suzić: Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici
 123. Elena Terzić: Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu
 124. Andrej Mihelj: Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade
 125. Anej Špacapan: Dimenzioniranje sestavljenih lesenih nosilcev
 126. Matic Grahek: Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh
 127. Klemen Domjan: Energijska bilanca stavbe po metodi kvazistacionarnega stanja in dinamični metodi izračuna
 128. Jan Celar: Idejna rešitev ureditve odseka regionalne ceste R2-411 z ureditvijo križišča s cestami: Cesta na Okroglo, Kranjska cesta in Ulica Toma Zupana
 129. Tine Leban: Rekonstrukcija ceste R204 na odseku (1012) v skupni dolžini 500 metrov
 130. Aljaž Mihelič: Prometne površine za mirujoči promet
 131. Cene Udovič: Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce
 132. Kaja Leban: Analiza pridobljenih predmetno-specifičnih kompetenc na univerzitetnem študiju Gradbeništvo - Komunalna smer
 133. Kristjan Cizara: Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo naselje in industrijske cone v Vipavi
 134. Luka Novak: Analiza armiranobetonskih okvirov s polnili na potresno obtežbo
 135. Nejc Pirc: Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v naselju "Sončni log" v Logatcu
 136. Domen Ivanšek: Numerična analiza prehoda toplote na stikih Qbiss Air fasadnega sistema
 137. Janez Korpič: Eksperimentalne tlačne preiskave večslojnih kamnitih zidov
 138. Janez Peternel: Analiza območij vključevanj na avtoceste in hitre ceste
 139. Matic Hribernik: Projektiranje cestnega mostu z leseno nosilno konstrukcijo
 140. Boris Ronkalj: Vpliv kemijske agresije na beton pri različnih temperaturah
 141. Nejc Pavlin: Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov
 142. Uroš Jakin: Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda
 143. Doris Frank: Obalna konstrukcija veza 12 z zagatno steno
 144. Klemen Erklavec: Projektiranje in ocena požarne odpornosti izoliranega AB stebra v večetažni poslovni stavbi
 145. Tina Gantar: Toplotno udobje študentov na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani
 146. Jure Šuler: Dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov iz betona visokih trdnosti na upogib
 147. Neža Germovnik: Idejna rešitev ureditve križišča Kidričeva / Koroška na cesti R2-412 na odseku 0359
 148. Jaka Truden: Projektiranje krivinskih kretnic na območju postaje
 149. Smiljan Tomljanovič: Analiza meritev glavnih geometrijskih parametrov na železniških progah
 150. Jaka Kavčič: Predlog prometne politike občine Tržič
 151. Boris Azinović: Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov
 152. Nejc Bezak: Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov
 153. Luka Vojnović: Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi
 154. Vesna Lapuh: Urbana prenova in predlog za revitalizacijo starega mestnega jedra Krškega
 155. Matija Zajec: Krčenje s polipropilenskimi vlakni mikroarmiranega betona visoke trdnosti
 156. Miha Erbežnik: Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh
 157. Lidija Ržek: Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem
 158. Gregor Klančnik: Primerjava dinamičnega obremenjevanja v makroskopskem in mikroskopskem modelu
 159. Rok Wallner: Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8
 160. Tomaž Tičar: Izračun hidravličnih razmer na območju izvennivojskega polnega priključka glavne ceste Škofljica - Šmarje na avtocesto
 161. Jan Dobnikar: Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede
 162. Nejc Benedik: Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi
 163. Jure Ošterbenk: Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik
 164. Staša Grahek: Primerjalna analiza ključnih kazalnikov stanja vzdrževanosti objektov vrtca Dr. France Prešeren
 165. Alen Lešnik: Vpliv vrste agregata in mineralnega dodatka na reološke in mehanske lastnosti lahkovgradljivega betona
 166. Andrej Slavec: Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše
 167. Nina Pavič: Smotrnost uvedbe davka na planski dobiček na primeru Mestne občine Ljubljana
 168. Matej Kos: Predlog prostorske ureditve območja v KS Stara vas Velenje
 169. Miha Hrastnik: Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe
 170. Rožle Pavlin: Projektiranje upravne stavbe CGP po evropskih standardih Evrokod
 171. Rok Fabijan: Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov
 172. Katja Pešec: Rangiranje cest po metodologiji EuroRAP
 173. Gašper Stegnar: Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji
 174. Mateja Kostadinović: Trajnostno načrtovanje železniške infrastrukture
 175. Uroš Strmec: Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi
 176. Nives Fatkić: Analiza virov financiranja komunalne infrastrukture v MO Velenje
 177. Samo Rus: Trajnostno načrtovanje mestnih cest
 178. Gorazd Brglez: Zračno podprte membranske konstrukcije
 179. Blaž Frangež: Trajnostno načrtovanje ruralnih in urbanih cest
 180. Sandi Stanič: Analiza napetostnega in deformacijskega stanja prednapetega "V" nosilca
 181. Jernej Plahuta: Parametrična in povratna analiza gradnje predorov v anizotropnih kamninah s programom UDEC
 182. Anja Mravlje: Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije
 183. Andrej Andrejaš: Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi
 184. Jernej Marot: Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov
 185. Matjaž Beltram: Analiza metod za dimenzioniranje obročastih ojačitev jeklenih konstrukcij
 186. Aljaž Žolnir: Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem
 187. Mojca Čebul: Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki
 188. Janez Mikec: Zdrs toplotne izolacije pod temeljno ploščo v primeru potresne obtežbe
 189. Aleš Košmrlj: Analiza in dimenzioniranje rebričastih plošč
 190. Nika Šubic: Vpliv vrste lahkega agregata na lastnosti betona visoke trdnosti
 191. Nataša Štupar: Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb
 192. Gašper Šmid: Temeljenje stanovanjskih objektov na mehkih tleh Ljubljanskega barja
 193. Matevž Štokelj: Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona
 194. Samo Saje: Modeliranje predora z BIM orodji
 195. Matevž Breška: Ponovno umerjanje in primerjava enačb največjega pospeška tal
 196. Žiga Kališnik: Analiza in dimenzioniranje etažne armiranobetonske plošče
 197. Sebastjan Kravanja: Razvoj referenčnega modela BIM za izdelavo računskega modela
 198. Gašper Polak: Gradbeno - fizikalna in sanitarno - tehnična analiza izbranega objekta
 199. Petra Vresk: Jeklen most za pešce čez reko Savo v Radečah
 200. Martin Klun: Temeljenje enodružinske stanovanjske hiše na labilnem pobočju pri Jeličnem Vrhu
 201. Enej Skuk: Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu
 202. Jernej Nejc Lombar: Ocena ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina
 203. Žiga Miklavec: Vpliv zimskih vrtov na porabo energije v stavbi
 204. Jan Špiler: Toplotna analiza zaščitenih lesenih elementov
 205. Jan Ratej: Potresna analiza dvoetažne lesene hiše
 206. Grega Lajkovič: Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega
 207. Dominik Klemenčič: Uporaba napredne metode za preverjanje požarne odpornosti jeklene stavbe
 208. Eva Zavrl: Prehod toplote skozi konstrukcijski sklop - primerjava izračuna enodimenzionalnega in dvodimenzionalnega izračuna
 209. Matic Hunski: Idejna zasnova rekonstrukcije križišča v bližini naselja Mestinje
 210. Aleš Oblak: Načrt sanacije zemeljskega plazu Planina pod Golico
 211. Aleš Jamšek: Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika
 212. Danijel Jelušić: Zasnova 400 kV daljnovodnega stebra
 213. Karin Tomažič: Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objekta
 214. Edo Đuvelek: Zasnova in idejna rešitv kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric
 215. Timotej Lestan: Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka
 216. Filip Franc: Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostov
 217. Aljoša Umek: Analiza parametrov trajnostnega razvoja na izbranem objektu
 218. Sebina Hasani: Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona
 219. Branka Trebušak: Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe
 220. Peter Krupenko: Optimizacija križišča na cesti R2 413 Zbilje-Vodice v km 2,350 v Valburgi
 221. Martin Boncelj: Idejna rekonstrukcija štirikrakega križišča v naselju Spodnji Hotič
 222. Vesna Grošelj: Rekonstrukcija križišča v Občini Komenda
 223. Dora Kovač: Vpliv pospešil vezanja in lahkega polnila na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic
 224. Peter Hrovat: Prometna varnost po mnenju udeležencev v prometu v Republiki Sloveniji
 225. Tanja Jordan: Oblikovanje standardne oblike tehnične dokumentacije po PURES 2010
 226. Karin Ponikvar: Projekt izboljšanja tal pod nasipom na mehkih tleh na HC Koper - Dragonja
 227. Uroš Gantar: Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka
 228. Marko Lavrenčič: Vpliv delno togih spojev na globalno stabilnost okvirjev
 229. Rok Vogrinčič: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM
 230. Primož Vovk: Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji Kulturnega doma Hrušica
 231. Jure Gačnik: Projekt štirietažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti
 232. Isak Alijagić: Rekonstrukcija križišča na RT-934 v Sežani
 233. Samo Pergarec: Analiza večnadstropne stavbe pri potresnem vplivu
 234. Martin Hostnik: Uporaba konvergenčne metode za načrtovanje podpornih ukrepov v predorogradnji
 235. Andrej Adamič: Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad
 236. Petra Franko: Vpliv soli na sanacijske omete
 237. Nejc Bedek: Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc
 238. Tomaž Šeruga: Sanacija armirano betonske konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero
 239. Bojan Kuhar: Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi
 240. Jerneja Završki: BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo
 241. Maja Marić: Nadgradnja železniške proge na odseku Slovenska Bistrica - Pragersko za hitrost 120 km/h
 242. Lenart Ugovšek: Rekonstrukcija križišča treh cest: R1 - 255, Črnivec - Radmirje / R1 - 225, Radmirje - Mozirje / R2 - 428, Radmirje - Luče
 243. Tamara Šuligoj: Obnašanje tlačno obremenjenih vzdolžno ojačenih pločevin
 244. Iva Resanovič: Začasna in dolgoročna rešitev prometne problematike ulice Ob Koprivnici v Celju
 245. Matej Indof: Rekonstrukcija križišč lokalnih cest LC012020, LC012050, LK013581 in JP513550
 246. Jurij Theuerschuh: Ohranjanje stavbne dediščine - prispevek k razumevanju metodološkega pristopa
 247. Gašper Brus: Matrična metoda za obračun del pri gradnji predorov
 248. Mitja Bosnič: Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto
 249. Jure Pirc: Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu
 250. Mihael Tomšič: Uporaba semantičnih spletnih aplikacij pri trženju gradbenih produktov
 251. Ana Hof: Ekonomska in finančna analiza učinkovitosti projektov prometne infrastrukture
 252. Matevž Hribar: Uporaba ultrazvoka za analizo vpliva naknadnega mehanskega poseganja v strukturo betona
 253. Gregor Peca: Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade
 254. Jure Červek: Odvod padavin z javnih cest - dimenzioniranje objektov po slovenskih in ameriških priporočilih
 255. Petra Triller: Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke
 256. Marko Avbar: Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta
 257. Luka Lisjak: Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta
 258. Andrej Fabiani: Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi
 259. Lovro Gorše: Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu
 260. Rok Stenko: Analiza potrebne togosti prečnih ojačitev pri polnostenskih nosilcih
 261. Matjaž Bolčina: Nizkohrupne vozne površine
 262. Matija Cej: Analiza in projektiranje prednapete prekladne konstrukcije železniškega mostu
 263. Jure Blejec: Upravičenost gradnje nove železniške povezave Zagreb - Maribor - Gradec
 264. Žiga Frantar: Projekt jeklene industrijske hale
 265. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 266. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 267. Štefan Markič: Napoved največjega pospeška tal ob potresu z uporabo programa za strojno učenje enačb Lagramge
 268. Brankica Stojičević: Analiza rezultatov napenjalnih preizkusov geotehničnih sider na HC Razdrto - Vipava
 269. Arnold Oton Ciraj: Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva
 270. Sabina Saje: Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti
 271. Maja Klenovšek: Analiza virov financiranja izgradnje in obnove komunalne infrastrukture v Občini Sevnica
 272. Ana Tisov: Primerjava merjene in računske energetske izkaznice za objekta Krke, d. d., Novo mesto
 273. Klemen Simončič: Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju
 274. Blaž Bizjak: Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija
 275. Kaja Bahor: Integrirano modeliranje rabe tal in prometa
 276. Daša Zorko: Požarna evakuacijska pot na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
 277. Tina Golob: Tir na togi podlagi
 278. Miha Rihar: Primerjava sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč na primeru križišča v Ljubljani
 279. Katarina Jurić: Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet
 280. Mojca Gantar: Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju
 281. Nina Milikič: Analiza potresne odpornosti gradu Grm glede na različne ravni poznavanja konstrukcije
 282. Tadej Dragan: Novi pristopi pri analiziranju prometne varnosti
 283. Haris Alič: Vpliv oglenenja na požarno odpornost lesenih stebrov
 284. Jasmin Hercegovac: Presoja uspešnosti urbanistično zasnovane obvoznice Rakek
 285. Nina Movja: Rekonstrukcija cestne mreže v manjših ruralnih naseljih - primer Dobrovo v Brdih
 286. Miha Ambrožič: Polno nosilni spoji v potresno odpornih stavbah
 287. Marko Andrejašič: Analiza stanja veza 7 v Luki Koper s študijo možnosti poglobitve morskega dna
 288. Simon Vilhar: Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu
 289. Gregor Lovšin: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti z 2D hidravličnim modelom
 290. Aleksander Gantar: Izboljšava bivalnih in delovnih pogojev v večnamenski stavbi
 291. Nejc Potočnik: Kazalci za sprotno vrednotenje hidrološke suše
 292. Igor Marušič: Celovita obnova toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe na Obali, v pogledu ekonomike in ogljičnega odtisa
 293. Matevž Kocjan: Numerično modeliranje preskusov na leseno steklenih stenastih elementih
 294. Svetlana Ilić: Idejna rešitev odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag
 295. Jure Zabret: Vpliv vrste karbonatnega agregata na mehanske lastnosti malt
 296. Tilen Košir: Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost stanovanjskih hiš
 297. Alen Lulić: Projektiranje nosilnih elementov konstrukcije iz križno lepljenih lesenih plošč
 298. Matic Meža: Analiza in projektiranje plošč na stebrih
 299. Blaž Kocina: Primerjava različnih metod določanja potresne odpornosti zidanih konstrukcij
 300. Simon Vrbovšek: Projektiranje ponapete betonske plošče
 301. Uroš Trošt: Dimenzioniranje medetažne armiranobetonske plošče osnovne šole v Ajdovščini
 302. Gorana Romčević: Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov prirazbarvanju odpadne vode
 303. Andrej Šabec: Primerjalna študija svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim vrtcem
 304. Ervin Brulc: Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov
 305. Anja Kotar: Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave
 306. Gregor Ocepek: Tranzitni tovorni promet čez Slovenijo
 307. Jure Raspor: Oscilacije in vibracije v železniškem prometu
 308. Ester Džamastagić: Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček
 309. Viktor Torkar: Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS
 310. Gregor Konjar: Uporaba pasivnih sider v geotehničnih konstrukcijah
 311. Primož Novak: Analiza nosilne konstrukcije večetažne poslovne stavbe v Idriji
 312. Karmen Jazbec: Infrardeča termografija kot metoda zaznavanja segregacije samozgoščevalnega betona
 313. Iris Stopar: Vrednotenje zemljišč v primerih stvarne služnosti
 314. Katarina Smrke: Analiza novega načina vgradnje oken v fasadni sistem Qbiss One z metodo končnih elementov
 315. Simon Skvarča: Vpliv vremenskih razmer na prometni tok v cestnem prometu
 316. Nives Gerbec: Projektiranje prometnih površin za starejše voznike in pešce
 317. Matjaž Urh: Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume
 318. Aleš Mušič: Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica
 319. Samir Ajeti Daris: Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah
 320. Gašper Kerševan: Statični izračun in dimenzioniranje obstoječega cestnega mostu čez Savo v Črnučah
 321. Gašper Kokalj: Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal
 322. Janko Lisjak: Robustnost jeklenih okvirnih konstrukcij
 323. Tine Ferk: Geostatična analiza gradbene jame Zeleni park v Kopru ob upoštevanju togosti tal pri majhnih deformacijah
 324. Nejc Čož: Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad
 325. Janko Firšt: Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah
 326. Jure Mlakar: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno
 327. Aljaž Grajš: Sanacija jezu na Mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu
 328. Rok Starc: Uporaba metode globinskega mešanja v Luki Koper
 329. Vesna Gros: Hidrološko hidravlična analiza ljubljanskega barja
 330. Andreja Bernjak: Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota
 331. Katarina Prislan Kodelja: Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo
 332. Florijan Rot: Stopnje izpostavljenosti kot izhodišče za določitev karakteristik betona AB konstrukcijskih elementov
 333. Živa Semolič: Analiza in projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Ljubljani
 334. Primož Korbar: Analiza in uporabnost črne jeklarske žlindre v bituminiziranih zmeseh
 335. Mica Pagon: Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost nepremičninskega projekta
 336. Maja Weisseisen: Vpliv okolja na stanje objektov stavbne dediščine na Gorenjskem
 337. Katja Vidic: Okoljski vidiki v gradbeni industriji
 338. Alenka Mohorič: Upravljanje večstanovanjskih stavb v občini Škofja Loka
 339. Rok Goltnik: Pregled izhodišč hidrologije od da Vincija do danes
 340. Bojan Fink: Požarna odpornost jeklene stavbe
 341. Petra Zupan: Variante priključevanja vzhodne obvoznice mesta Kranj na AC Kranj - Ljubljana
 342. Klemen Vidonja: Ureditev kolesarske poti Velenje - Mislinja
 343. Matej Matos: Parametri izbire elementov prečnega profila dvopasovne ceste
 344. Peter Vidmar: Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz
 345. Andraž Vožič: Kolesarska pot Dravograd - Muta na južni strani Drave
 346. Petra Lovšin: Tehnologija izvedbe gradbene jame z vrha navzdol
 347. Špela Marđetko: Optimalna rešitev križišča - Orožnova ulica, Hofbauerjeva ulica, Cesta v Loke - v Mozirju
 348. Domen Logar: Študija prometne varnosti križišča G-4, odsek 1258 Otiški vrh-Sl. Gradec/G1-4, odsek 1445 Sl. Gradec/LZ 378021 Glavni trg-Murko
 349. Anže Kumar: Idejna študija kolesarske poti okoli Kamnika
 350. Nina Kepic: Analiza razvoja cen zemljišč v Občini Ig
 351. Tomaž Šabec: Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na temperaturni vpliv
 352. Lucija Stermšek: Vpliv dodatkov na lastnosti injekcijskih mas z apnenim vezivom
 353. Anej Srebovt: Načrt varovanja gradbene jame v Ljubljani
 354. Janez Kastigar: Računske analize posedkov tal s programom Settle 3D
 355. Matic Skalja: Projekt sovprežnega cestnega mostu v obsegu PGD
 356. Gregor Svetina: Idejna rešitev dveh križišč pri naselju Hrušica
 357. Grega Rodman: Geotehnična analiza za projekt gradbene jame v Ljubljani
 358. David Pukšič: Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih
 359. Miha Povše: Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih
 360. Anže Matko: Projekt jeklenega prostoležečega cestnega mostu z razponom 25 m
 361. Sašo Seljak: Idejna zasnova rekonstrukcije križišča Lucija
 362. Damjan Lisec: Vpliv notranjih rezervoarjev vode v betonih visoke trdnosti na krčenje zaradi sušenja
 363. Dijana Maleš: Vpliv zrnavostne strukture lahkega agregata na zgodnje avtogeno krčenje betona visoke trdnosti
 364. Rok Kurinčič: Statična analiza plezalne stene
 365. Blaž Lipej: Vpliv konfiguracije polnil na parametre ...
 366. Ana Kragelj: Palične lupinaste konstrukcije
 367. Toni Klemenčič: Analiza obnašanja leseno steklenega panela pri horizontalni obtežbi
 368. Daša Božić: Stanovanjska gradnja in varstvo kmetijskih zemljišč v občini Postojna
 369. Blaž Prosen: Obvoznica na relaciji Horjul-Koreno (JP 568051, Plaz križišče Koreno-Prosca)
 370. Jure Berkopec: Presoja možnih rešitev križišča regionalne ceste R2-419/1203 in lokalne ceste LC 295040 v naselju Straža
 371. Rok Bertoncelj: Mehanska analiza valjane betonske pregrade
 372. Klemen Pahulje: Analiza sproščanja in odplavljanja zemljin s porečja
 373. Tina Muhič: Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Medvode
 374. Luka Miklavčič: Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka
 375. Ines Ahmić: Investiranje v nepremičninske projekte v družbi PV Invest d.o.o.
 376. Urška Bačar: Delotoki za optimalne odločitve pri načrtovanju gradnje
 377. Grega Drčar: Vpliv notranjih rezervoarjev vode na krčenje betona visoke trdnosti
 378. Petra Žnidaršič: Meritve vodoodbojnosti in infiltracije tal
 379. Bojan Jakše: Analiza izrednih dogodkov na državni cestni mreži
 380. Neven Verdnik: Hidravlične lastnosti Meže pri Ravnah na Koroškem
 381. Barbara Novak: Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov
 382. Janij Oblak: Mehanizacija, ukrepi in postopki upravljanja z rinjenimi plavinami
 383. Špela Jerončič: Požarna analiza Osnovne šole Vič
 384. Barbara Legat: Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save
 385. Marijan Gorjup: Zgodovinski pregled in trenutno stanje vodopreskrbe v vodovodnem sistemu Kranj
 386. Nuša Pintar: Vpliv zasnove fasadnega ovoja na porabo energije v stavbi
 387. Barbara Miko: Prenova stavbe v skoraj nič energijsko hišo
 388. Jure Lovšin: Vpliv odprtin na osvetljevanje prostorov
 389. Gašper Gosar: Projektiranje in sodelovanje z generičnimi aplikacijami v oblaku
 390. Timotej Čižek: Gradbeniške aplikacije za iOS
 391. Vesna Dukić: Razmerje med energetsko učinkovitostjo, tržno vrednostjo in stroški energetske prenove hiše v Bovcu
 392. Nika Gerbec: Projekt visečega mostu čez reko Tolminko
 393. David Božiček: Geometrija lupinastih konstrukcij
 394. Jaka Brezočnik: Lesene skeletne nosilne konstrukcije iz hlodov
 395. Monika Pikelj: Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli
 396. Martin Česnik: Razvoj voznega cikla za urbano območje Ljubljane na osnovi dejanskih meritev
 397. Nina Pečar: Presoja najema enosobnega stanovanja glede na različno oddaljenost od Ljubljane
 398. Matej Prevc: Nosilne jeklene konstrukcije za skladiščne šotorske objekte
 399. Gašper Lužar: Podrobna analiza geometrijskih nepopolnosti na nosilnost vzdolžno ojačanih pločevin
 400. Anže Rezar: Primerjava metod optimizacije semaforjev na odprti cestni mreži
 401. Rok Pevec: Tehnologija proizvodnje in analiza uporabe gumiranega asfalta
 402. Aleš Blumauer: Preusmeritev tovornega prometa s cest na železnice
 403. Uroš Sebastjan Belak: Projektiranje integralnega cestnega nadvoza
 404. Miha Vadnjal: Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik
 405. Ingrid Car: Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica
 406. Aleš Paščinski: Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih
 407. Špela Praček: Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora
 408. Miha Vozel: Analiza nevarnih in potencialno nevarnih mest na državnih cestah
 409. Daša Novak: Študija potresne ranljivosti starega mestnega jedra Ljubljane
 410. Igor Krištof: Zobati spoji lameliranih lepljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij
 411. Žiga Likar: Vpliv napetostnih poti in zrnavostne sestave na mehansko obnašanje drobljivega agregata
 412. Dani Besednjak: Uporaba programa SAP2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8
 413. Janja Pakiž: Analiza in predlog ureditve nivojskih križanj ceste in železnice na odseku proge Ljubljana-Grosuplje
 414. Tina Pavlič: Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah
 415. Urška Oset: Laboratorijsko testiranje prelivanja valov čez valobrane v pristaniščih
 416. Gregor Kert: Graditev in vzdrževanje drenažnega asfalta
 417. Jan Mak Bevcl: Predlog rekonstrukcije križišča na cesti G1-4/1260 v km 0,150 v Gornjem Doliču
 418. Anka Snedic: Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše
 419. Luka Pajek: Parametrična študija osvetljenosti in porabe energije za ogrevanje
 420. Janez Melink: Projektiranje medetažne konstrukcije armiranobetonske stavbe
 421. Anže Egart: Požarne krivulje in temperaturni profili AB prečnih prerezov
 422. Andrej Brodej: Analiza tehnologije in časovnega poteka gradnje: primer nadvoza nad železniško progo
 423. Nina Zupan: Izračun osončenosti stavbnega ovoja realnih urbanih vzorcev
 424. Gabrijela Starešinič: Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb
 425. Gregor Grbec: Uporaba sodobnih lesnih proizvodov pri lesenih konstrukcijah
 426. Aljaž Sitar: Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij
 427. Špela Žnidaršič: Vpliv vsebnosti jeklenih vlaken in predhodno namočenega lahkega agregata na krčenje betona visoke trdnosti
 428. Jan Pergar: Projekt križišča po izboru - primer štirikrakega križišča
 429. Nejc Legat: Vpliv notranjih rezervoarjev vode na tlačno trdnost betona visoke trdnosti
 430. Jan Hlastec: Projektiranje jeklenih valjastih rezervoarjev
 431. Urška Blumauer: Virtualna gradnja: primera simulacij 4D
 432. Jure Česnik: Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente
 433. Barbara Fortuna: Projekt temeljenja dveh stolpov v sklopu Nordijskega centra Planica 1a. faza
 434. Nejc Mohorič: Pretočne hitrosti vode v hudournikih
 435. Mateja Klun: Mehanska analiza pregrade Moste na Savi
 436. Suzana Štiherl: Projektiranje armiranobetonskega poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani
 437. Gašper Tisovec: Dimenzioniranje armiranobetonskih lupinastih elementov
 438. Primož Zelenec: Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa
 439. Kristjan Rojc: Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu
 440. Uroš Kokot: Numerična toplotna analiza dveh detajlov fasadnega elementa Qbiss Air
 441. Jure Žižmond: Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe
 442. David Kodarin: Uporaba ekoloških načel pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja Labor v Mestni občini Koper
 443. Klemen Filipič: Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umerjanje prometa
 444. Vanja Hatić: Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice
 445. Tadeja Lavrič: Kapaciteta proge
 446. Matija Brecelj: Analiza upogibno obremenjenih vzdolžno ojačenih polnostenskih nosilcev
 447. Luka Vidic: Primerjava tehničnih predpisov za potresno analizo rezervoarjev
 448. Ana Nuša Žnidar: Vpliv nekaterih dejavnikov na cene rabljenih stanovanj - študija primera v četrtni skupnosti Ljubljana-Vič
 449. Nuša Černe: In-situ in laboratorijske preiskave historičnih malt
 450. Damjan Jamnik: Analitične in eksperimentalne študije potresnega odziva obstoječega viadukta
 451. Nina Goranc: Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev
 452. Katja Krebl: Institucionalne ureditve vodnega gospodarstva na porečju Savinje
 453. Blaž Hrast: Hladna reciklaža obstoječih cest - stabiliziranje z različnimi vezivi
 454. Domen Mazalin: Meritve vodne bilance talnega profila in izdelava primerjalnega merilnika
 455. Vesna Vidmar: Simulacija gibanja kapljevin v cisterni po metodi SPH in metodi nihala
 456. Anja Konda: Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču
 457. Damir Kovačević: Prednapete membranske konstrukcije
 458. Ervin Struna: Gradbeni nadzor v procesu graditve
 459. Marko Hozjan: Spajanje lesenih elementov s pomočjo krempljastih plošč
 460. Iša Pliberšek: Konstruiranje večetažne lesene poslovne stavbe in dimenzioniranje nosilnih elementov
 461. Matija Vižin: Vračanje mestnih prometnih površin stanovalcem - primerjava različnih konceptov preurejanja
 462. Igor Stavrević: Kapacitetna analiza ukrepov za povečanje varnosti kolesarskega prometa
 463. Andrej Indihar: Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov
 464. Anja Lavrič: Uporaba membran iz oslojenih tkanin za fasadne in strešne sisteme jeklenih konstrukcij
 465. Andrej Bajec: Temeljenje protihrupnih ograj po Evrokod standardih
 466. Danijel Landeka: Varnost nivojskih prehodov, zavarovanih z Andrejevim križem
 467. Matjaž Gorkič: Preizkus koncepta pametne rasti na primeru Tržaške ceste v Ljubljani
 468. Klemen Rezelj: Projekt sedem etažne poslovne stavbe nepravilne tlorisne oblike po Evrokod standardih
 469. Boštjan Jursinovič: Kotaljenje diska po deformabilnem nosilcu
 470. Tomaž Balut: Dvodimenzijsko modeliranje ekstremnih poplav Save v območju NE Krško
 471. Klemen Zibelnik: Modeliranje produkcij in atrakcij blagovnega prometa
 472. Marjeta Škufca: Možnost ponovne vzpostavitve primestnega potniškega prometa na progi Ljubljana-Kočevje
 473. Klemen Alič: Zakonodaja in količine gradbenih odpadkov v Sloveniji in v tujini
 474. Luka Videmšek: Primer uporabe 5D informacijskega modela stavbe
 475. Anže Andrejka: Učinkovitost izvedbe sanacij premostitvenih AB objektov pod prometno obremenitvijo
 476. Matej Zupančič: Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti
 477. Lucijan Marodi: Analiza in sanacija plazu Prapretno
 478. Sašo Krašovec: Umirjanje prometa - primerjava izvedenih naprav z veljavnimi predpisi
 479. Marko Đuranović: Projekt nosilne jeklene konstrukcije poslovne stavbe
 480. Mojca Sevšek: Ocena potresne ranljivosti kamnitih stavb v Posočju z analizo lokalnih mehanizmov porušitve
 481. Nina Volkar: Termika spodnje Save v času izgradnje verige hidroelektrarn
 482. Lucija Golja: Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše
 483. Anja Markovič: Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi
 484. Aleš Pančur: Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov
 485. Mitja Maršič: Kolesarski promet in ureditve površin zanj v Mestni občini Koper - Analiza ureditev in predlogi izboljšav
 486. Vid Žgajner: Dimenzioniranje zadrževalnih bazenov deževnih voda pri zaščiti občutljivih vodotokov
 487. Sara Kocjančič: Analiza prometnih nesreč v predorih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter predlogi za njihovo odpravo
 488. Matjaž Mlakar: Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF
 489. Matevž Govekar: Novogradnja objekta tehnološkega parka v Spodnji Kanomlji
 490. Uroš Kulovec: Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor
 491. Gašper Zupančič: Izdelava grafičnih podlag za načrte zaščite in reševanja ob poplavah
 492. Matjaž Bregar: Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja
 493. Katarina Sirk: Ocena nevarnosti snežnih plazov na železniškem odseku Podbrdo - Hudajužna
 494. Sašo Vozel: Projektiranje lesenega razglednega stolpa
 495. Andrea Skroza: Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih
 496. Urška Kocjančič: Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju
 497. Tadej Cotelj: Preiskave mulja iz Luke Koper za načrtovanje stabilizacije z globinskim mešanjem
 498. Tjaša Škabar: Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice
 499. Gregor Novak: Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo d.d.
 500. Urška Jakin: Vpliv ekološko sprejemljivega pretoka na poslovanje malih hidroelektrarn
 501. Šimun Kodžoman: Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom
 502. Adnan Đulsić: Načini gradnje nasipov s strmimi brežinami
 503. Erika Vrtarič: Analiza trga stanovanj po statistčnih regijah v Republiki Sloveniji v začetnem obdobju recesije
 504. Tomaž Koron: Obvladovanje sprememb v gradbenem projektu
 505. Luka Arko: Projektiranje konstrukcij s parametričnim modelirnikom Tekla Structures
 506. Ana Bajželj: Elementi železniške proge ter izračun sil in napetosti v zgornjem ustroju
 507. Tine Trobec: Analiza skupnih voženj dnevnih migrantov z osebnimi vozili na slovenskih avtocestah
 508. Stefan Ajdanić: Metoda za usklajevanje voznih redov javnega potniškega prometa
 509. Katja Golob Šantić: Analiza trendov varnosti na nivojskih prehodih ceste z železnico
 510. Mitja Plos: Razvrščanje konstrukcijskega lesa v različne kombinacije trdnostnih razredov
 511. Goran Pregelj: Ravnanje z ljudmi pri delu v gradbenih podjetjih
 512. Nace Remic: Bočni pritiski v preklopnih vijačenih spojih iz mehkih konstrukcijskih jekel
 513. Elena Bajc: Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopku komasacije
 514. Žiga Maček: Statična analiza hotela z nosilno jekleno konstrukcijo
 515. Miha Oražem: Analiza kompozitnih nosilcev iz lesa in betona z upoštevanjem zdrsa in razmika
 516. Primož Novak: Lastnosti apnenih ometov nanešenih na kamnit zid kapele gradu Črnelo
 517. Aleksandra Sovdat: Pomen preiskovanja trenjske odprtosti stika geosintetik - zemljina za varnost armiranih brežin
 518. Gregor Planinšek: Mala hidroelektrarna Smuk
 519. Matej Drnovšček: Možnosti predstavitve različnih prostorskih podatkov v programu Google Earth
 520. Mihela Baumgartner: Projektiranje jeklenega cilindričnega rezervoarja
 521. Mojca Usnik: Eksperimentalna in numerična simulacija obnašanja svetlobne kupole
 522. Lenart Capuder: Analiza življenskega cikla enostanovanjske zgradbe s poudarkom na fazi proizvodnje gradbenih materialov
 523. Matej Jereb: Vpliv povišanih temperatur na obnašanje jeklenih rezervoarjev
 524. Robert Pečenko: Dokaz varnosti prednapete votle plošče v običajnih pogojih in pogojih požara
 525. Matjaž Hegeduš: Analiza produktivnosti opaževanja s sistemom Epic Eco
 526. Boštjan Čertalič: Analiza kinematičnega profila s posebnim ozirom na potniške perone
 527. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 528. Tjaša Majer: Analiza strukture cene novozgrajenih stanovanj v obdobju 2008-2010 v izbranih mestnih občinah v Republiki Sloveniji
 529. Jurij Grdešič: Objekti temeljeni na ploščah, podprtih s piloti
 530. Matej Škrl: Analiza nosilnosti pilotov, izdelanih z neskončnim svedrom, na objektu Makiš II
 531. Andrej Puljak: Napovedovanje ravni prometne varnosti s pomočjo simulacijskih programov
 532. Mojca Gramec: Gradnja energetskih nasipov iz peska - študija izvedljivosti
 533. Andrej Šubic: Varovanje gradbene jame za prečkanje kanalizacije preko reke Kokre
 534. Leon Žvab: Analiza projekta izgradnje stanovanjsko poslovnega objekta "Tribuna"
 535. Sebastjan Grdina: Analiza meritev geotehničnega opazovanja nasipa Ankaranske vpadnice
 536. Luka Žugič: Idejna študija kolesarske povezave G25 na območju mesta Kočevje
 537. Maja Vochl Černe: Stabilnost brežin iz armirane zemljine na primeru zahodnega portala predora Markovec
 538. Mile Marin: Začasno varovanje gradbene jame z jet grouting piloti z dvakratnim sidranjem
 539. Polona Oražem: Primerjava variant podpiranja brežine nasipa na primeru centra za ravnanje z odpadki Dolenjska
 540. Uroš Jerič: Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami
 541. Peter Jemec: Vpliv raziskovalnega rova na gradnjo dvopasovnega predora Šentvid
 542. Jernej Markovič: Numerično modeliranje gradnje predorov v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah
 543. Polona Kogovšek: Enodimenzionalna konsolidacija tal z napetostno odvisnimi materialnimi parametri
 544. Goran Despotović: Numerične analize predora Trojane v območju nizkega nadkritja pod poseljenim območjem s programom PHASE2
 545. Jasna Smolar: Raziskave likvifakcije peskov z lokacije HE Brežice
 546. Denis Sraka: Oblikovanje lastne cene večetažnega stanovanjskega objekta
 547. Tomaž Prkič: Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika
 548. Matej Jan: Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov
 549. Jure Zakovšek: Reakcije voznikov na semaforiziranem križišču z in brez odštevalnika časa
 550. Elvir Muhić: Projekt sanacije usada ter plazu Osilnica z variantnimi analizami
 551. Teja Melink: Primerjava eno-in dvodimenzionalne analize nihanja tal pri potresni obtežbi
 552. Miha Šlibar: Analiza merjenih pomikov v predoru Golovec
 553. Andrej Kovačič: Avtomatizacija edometrske meritve
 554. Jure Božič: Ocena potresnega odziva in projektiranje armiranobetonskega nadvoza v skladu s standardom Evrokod 8/2
 555. Boris Bruderman: Gradnja pomola III v Luki Koper
 556. Miha Jakšič: Verjetnostna analiza stabilnosti zemeljskih pobočij
 557. Andrej Pregelj: Presoja finančnih posledic izvajanja operetivnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja, ki do 2017 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo
 558. Matevž Jerman: Nosilni elementi iz konstrukcijskega kompozitnega lesa
 559. Bogdan Jančič: Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami
 560. Dejan Papič: Analiza osončenosti turističnega naselja pri Tolminu
 561. Miha Klemenčič: Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve
 562. Nataša Lazarević: Zasnova hitre proge Divača-Ljubljana in koncept varnosti v predorih
 563. Marko Kolenac: "Celovita" energetska izkaznica
 564. Katarina Zabret: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 565. Bojan Bogdan: Znižanje nivoja podzemne vode na primeru gradbene jame Tobačna mesto v Ljubljani
 566. Anže Babič: Upogibne preiskave in modeliranje lameliranega stekla
 567. Gregor Podkrajšek: Račun masnih nihanj v vodostanih
 568. Davor Cvek: Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom
 569. Nejc Gašperič: Vpliv zrnavostne sestave agregata in vrste superplastifikatorja na reološke lastnosti svežega betona
 570. Uroš Šavora: Tirnica, ključni element zgornjega ustroja železniških prog
 571. Alja Arrigler: Študij ureditvenih ukrepov za kamnite zidove
 572. Lucija Bonisegna: Zasnova ranžirnih postaj na železniškem omrežju
 573. Damjan Špeglič: Občutljivostna analiza kamnitih zidov z uporabo georadarja
 574. Jure Rupnik: Stopnja tveganja na glavnih državnih cestah po metodologiji EuroRAP
 575. Matic Dovč: Sistem vodenja prometa vlakov in interoperabilnosti
 576. Ditka Čakš: Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na vpliv vetra
 577. Pavel Mlaker: Načrtovanje avtocestnih vozlišč s presojo variant z vidika prometne uspešnosti in varnosti - primer preureditve priključka Ljubljana Rudnik
 578. Katja Mikec: Končna ureditev plazu Slano blato
 579. Andjelka Stanić: Optimizacija jeklenih vitkih elementov z odprtinami
 580. Rok Kržan: Analiza in projektiranje večetažne poslovne stavbe v Celju
 581. Luka Gramc: Poenostavljen račun povesov AB konstrukcij
 582. Tamara Rigler: Togost in nosilnost vijačenih spojev
 583. Peter Banovec: Analiza nosilne konstrukcije večetažne stavbe v Črnomlju
 584. Tamara Gostiša: Analiza vplivnih dejavnikov oblikovanja nič-energijske stavbe
 585. Sara Piculin: Vpliv togosti prečnih ojačitev na obnašanje polnostenskih nosilcev
 586. Sabina Huč: Analiza požarne varnosti enostanovanjskih vrstnih hiš
 587. Manca Jenič: Investicijska presoja objekta in bivalne potrebe seniorjev
 588. Miha Hren: Spletni vmesnik za izvajanje računskih analiz v visoko-prepustnem računskem okolju
 589. Marko Ahčin: Primerjava merjene in računske porabe toplote za ogrevanje večstanovanjskih stavbah na Jesenicah
 590. Sandi Ostanek: Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem
 591. Primož Murn: Določanje učinkovitosti aktivne termografije za zaznavanje anomalij v betonskih konstrukcijskih elementih
 592. Uroš Murn: Analiza trga stavbnih zemljišč v mestni občini Novo mesto
 593. Darko Čavić: Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah
 594. Matija Kolarič: Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin
 595. Benjamin Bogovič: Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji
 596. Anja Klanjšek: Idejna zasnova preureditve in ekonomska analiza križišča cest R1-221 in R1-223v Trbovljah

Other documents (11)

 1. Robert Klinc, Dani Gabršček, Jure Česnik, Marko Žibert, Martin Hostnik, Janko Logar: Development of a semiautomatic parametric method for creation of an I-BIM model of a tunnel for use in FEM software
 2. Maxim Millen, António Viana da Fonseca, Julieth Quintero, Mirko Kosič, Janko Logar: Site classification using equivalent soil profiles for building-liquefaction interaction
 3. Aleš Oblak, Mirko Kosič, António Viana da Fonseca, Janko Logar: Fragility assessment of traffic embankments exposed to earthquake-induced liquefaction
 4. Carlo G. Lai, Janko Logar, Matej Maček, Aleš Oblak, M. K. Kelesoglu: Technical guidelines for the assessment of earthquake induced liquefaction hazard at urban scale
 5. Boštjan Pulko, Bojan Majes, Janko Logar: Reply to the discussion by Khabbazian, M., Meehan, C.L. and Kaliakin, V. N. on "Geosynthetic - encased stone columns: Analytical calculation model"
 6. Janko Logar: Lessons learned from the construction of Port of Koper
 7. Jure Klopčič, Janko Logar: Effect of relative orientation of anisotropy planes to tunnel axis on the magnitude of tunnelling displacements
 8. Janko Logar, Karmen Fifer Bizjak, Marko Kočevar, Matjaž Mikoš, Mihael Ribičič, Bojan Majes: History and present state of the Slano Blato landslide
 9. Boštjan Pulko, Bojan Majes, Janko Logar: Geosynthetic-encased stone columns - analytical calculation model
 10. Goran Turk, Janko Logar, Bojan Majes: Modelling soil behaviour in uniaxial strain conditions by neural networks
 11. Igor Krištof: Zobati spoji lameliranih lepljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij