Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Luka Serianz: Hidrogeološka analiza iztoka termalne vode iz karbonatnega vodonosnika vzhodnega dela Julijskih Alp
 2. Anja Torkar: Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih
 3. Urša Pavlič: Ocena zalog podzemne vode v kraškem vodonosniku na podlagi analize pretokov izvirov ob nizkem vodnem stanju

MSc theses (20)

 1. Mateja Macut: Vpliv padavin in reke Savinje na količinsko stanje termalne vode v Laškem
 2. Klara Ocepek: Analiza kemijskega stanja podzemne vode na vplivnem območju odlagališča Črneče
 3. Eva Drofenik: Opredelitev prostorskih značilnosti kvartarnega vodonosnika na območju Pomurja
 4. Klemen Klančič: Analiza črpalnih poizkusov v vodonosniku vršaja reke Iške
 5. Sašo Lavrič: Analiza črpalnih poizkusov po korakih v geotermalnih vrtinah
 6. Patricija Ostruh: Analiza poplav podzemnih voda v Pomurju
 7. Urša Klun: Metodologije nalivalnih poizkusov v nezasičenem območju vodonosnika
 8. Erazem Kovač: Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljščice in na območju Iškega vršaja
 9. Ana Strgar: Odnos med površinsko in podzemno vodo na območju Černeč pri Dravogradu
 10. Anže Rojnik: Analiza možnosti izvedbe podzemnih jezov v Sloveniji
 11. Mateja Jelovčan: Analiza poplav na Planinskem polju
 12. Janja Svetina: Analiza obnavljanja toplote pri izkoriščanju plitve geotermalne energije z geosondo
 13. Ada Vengust: Analiza občutljivosti pretoka na izviru Težka voda na spremembe hidravličnih parametrov z uporabo modela toka podzemne vode
 14. Simona Adrinek: Analiza suše podzemne vode na primeru Dravsko Ptujskega polja
 15. Anita Turnšek: Zaloge podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na Dravskem polju
 16. Luka Serianz: Hidrogeološka analiza vodne bilance reke Radovne
 17. Marina Gacin: Metode ocenjevanja kemijskega stanja podzemne vode na primeru Pomurja
 18. Ines Vidmar: Prispevek snežne in dežne komponente k iztoku iz vodonosnika reke Savice
 19. Teja Keršmanc: Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo
 20. Simon Kač: Matematični model podzemne vode na območju Medloga v Spodnji Savinjski dolini in simulacija umetnega bogatenja

Bsc theses (15)

 1. Alenka Brišar: Varovanje virov pitne vode na območju Šmarne gore
 2. Vid Vezonik: Analiza suše na območju Slovenije v obdobju od 1940 do 1950
 3. Urša Krušec: Analiza iztokov iz drenažnega rova na odlagališču Boršt rudnika Žirovski vrh
 4. Damjan Rustja: Analysis of groundwater distribution in the Mill tailing Boršt in the area of Uranium mine Žirovski vrh
 5. Barbara Martinjak: Analiza ekstremnih gladin podzemne vode na Mengeško Domžalskem polju
 6. Lucija Špeglič: Ocena izdatnosti izvirov na robu vršaja reke Iške
 7. Vesna Popovič: Hidrogeološke razmere na gospodarskem območju Železarne Ravne
 8. Jožica Makovšek: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
 9. Tomaž Krajnc: Speleološka analiza krasa med Viševnikom in Lipanco
 10. Mateja Jelovčan: Poplavljanje Planinskega polja - časovna analiza poplavnih višin
 11. Ada Vengust: Analiza ekstremnih gladin podzemne vode na Ljubljanskem barju
 12. Simon Mozetič: Analiza pogreškov pri karotažnih meritvah
 13. Simona Adrinek: Hidrogeološka analiza pojavov podzemne vode na širšem območju Polzele
 14. Manca Mlakar: Recentni sedimenti v jezeru Kreda v dolini Radovne
 15. Laura Gabor: Pregled mofet na območju Slovenskih gorice

Other documents (2)

 1. Mihael Brenčič: Perception of bottled water in Central Europe through time
 2. Luka Serianz, Nina Rman, Mihael Brenčič: Hydrogeochemical characterization of a warm spring system in a carbonate mountain range of the Eastern Julian Alps, Slovenia