Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (14)

 1. Domen Svetlin: Analiza temperaturnih razmer v mraziščih Komne
 2. Andrej Rigler: Električna vozila v Sloveniji leta 2035 in njihov vpliv na izpuste CO2
 3. Nela Halilović: Trajnostno reševanje problemov dnevne mobilnosti v Mestni občini Velenje
 4. Nina Plevnik: Vpliv evropskih projektov na spremembe prometa in prometnega načrtovanja v Ljubljani
 5. Danijela Strle: Tipizacija pojava znižane meje sneženja v izbranih dolinah Julijskih Alp
 6. Eva Ravbar: Mobilnostne navade učencev in zaposlenih v ljubljanskih šolah
 7. Žiga Jamnik: Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana
 8. Eva Tehovnik: Študija ranljivosti občine Medvode
 9. Maja Pirnat: Študija ranljivosti okolja za občino Šoštanj
 10. Miha Gamse: Ukrepi in politike trajnostne mobilnosti na izbranih urbanih in turističnih območjih
 11. Nina Hafner: Trajnostna prometna ureditev Jezerskega
 12. Martina Herič: Trajnostno vrednotenje zelenih delovnih mest na primeru Solčavskega
 13. Katja Debevc: Tipizacija rabe tal v mraziščih
 14. Branka Kuhar: Uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v občini Radlje ob Dravi

Diplomska dela (72)

 1. Arlen Šegula: Usihanje Aralskega jezera in projekti za njegovo vsaj delno revitalizacijo
 2. Stefan Velkov: Vpliv protihrupnih ograj na obremenjenost s hrupom na avtocestnem odseku Brezovica – Vrhnika
 3. Janez Rupar: Prometnogeografski vidiki Poljanske obvoznice Škofje Loke
 4. Jože Markeš: Analiza ukrepov trajnostne mobilnosti na primeru Bohinja
 5. Pija Lapajne: Vpliv Bohinjskega jezera na temperaturo zraka
 6. Teja Škofic: Proučevanje temperaturnega obrata v Kranju z okolico
 7. Matej Jereb - Sedej: Vpliv rekonstrukcij cest na prometno dostopnost občine Idrija
 8. Ana Čufer: Nesreče v gorah in možnosti njihovega preprečevanja
 9. Ženja Brezovar: Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva na primeru občine Šentrupert na Dolenjskem
 10. Nataša Golobič: Mobilnostni načrti kot pomemben element trajnostne mobilnosti
 11. Maša Pintač: Temperaturna analiza izbranih mrazišč na Komni
 12. Eva Vanovšek: Vpliv prometa na obremenitve s hrupom na primeru Vinske Gore
 13. Mojca Zidar: Primerjava celostnih prometnih strategij na ravni občin s središči regionalnega pomena
 14. Ana Novak: Vplivi bodoče avtoceste in obvozne ceste na razvoj občine Ilirska Bistrica
 15. Vesna Treven: Trajnostna mobilnost v mestih Sevilla in Ljubljana s poudarkom na kolesarstvu
 16. Ana Erjavec: Obravnava prometnega onesnaževanja pri pouku geografije
 17. Vesna Valenčič: Dinamika obsega cestnega tovornega prometa v Sloveniji
 18. Melita Kobol: Gospodarjenje z odpadki v občinah Ajdovščina in Vipava
 19. Petra Novak: Športno plezanje kot priložnost trajnostnega razvoja na primeru plezališč Kraškega roba
 20. Neža Borišek: Okoljski vplivi smučarskih središč v Sloveniji
 21. Dijana Vukojević: Okoljska problematika odlaganja elektronskih odpadkov v Guiyuju na Kitajskem
 22. Bojana Cerovšek: Izobraževanje odraslih za trajnostno potrošnjo
 23. Sabina Kavčič: Stanje okolja v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Celje
 24. Barbara Malovec: Možnosti za razvoj trajnostne mobilnosti v občini Bovec
 25. Nevenka Mihevc: Možnosti uvajanja trajnostne mobilnosti v Logatcu
 26. Žiga Novak: Možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp
 27. Katarina Žemlja: Izvajanje trajnostne mobilnosti v občini Bohinj
 28. Gašper Kovač: Možnosti trajnostne mobilnosti v dolini Kamniške Bistrice in na Veliki planini
 29. Peter Žnidaršič: Vpliv vremena na kolesarjenje v Ljubljani
 30. Jure Bucik: Značilnosti gornjesavskih zim z ozirom na razvoj turizma
 31. Natalija Lavbič: Gorniška tura kot primer geografskega izobraževanja
 32. Anica Gortnar: Povezanost prometnih nesreč z različnimi vremenskimi razmerami
 33. Uroš Benkovič: Vpliv prometa na gospodarstvo Goriške statistične regije in statistične regije Jugovzhodna Slovenija
 34. Tilen Sirše: Vpliv umetnega zasneževanja na temperature v naselju Vidrga
 35. Tilen Jernej Blatnik: Spreminjanje podnebja v izbranih slovenskih mestih
 36. Tanja Vozelj: Vpliv trajnostne mobilnosti na turistični razvoj manjših alpskih krajev na primeru združenja Alpski biseri
 37. Tadej Tekavčič: Možnosti razvoja gorskega kolesarjenja na območju Mestne občine Ljubljana, občine Ig in občine Dobrova - Polhov Gradec
 38. Nina Ržišnik: Vpliv prometnega onesnaževanja na kakovost zraka na primeru Ljubljane in Zagorja ob Savi
 39. Nela Halilović: Pregled kolesarjenju nevarnih mest v Velenju in predlog njihovih izboljšav
 40. Marin Kožulović: Prometni oris občine Tržič
 41. Leja Šubic: Daljinske kolesarske povezave in njihov pomen pri razvoju turizma
 42. Janez Perne: Gradnja škofljiške obvoznice z vidika trajnostnega prometa
 43. Eva Tehovnik: Spreminjanje ledenega pokrova Velikih jezer
 44. Eva Ravbar: Spreminjanje prometne ureditve središča Ljubljane skozi 20. stoletje do danes
 45. Danijela Strle: Pojav znižane meje sneženja na primeru doline Planice
 46. Brigita Šepec: Antropogeni vplivi na pojav megle v Postojni
 47. Andrej Federl: Posledice tajfuna Haiyan na Filipinih
 48. Aleksandra Rednak: Trajnostna mobilnost kot dodana vrednost turizmu v občinah Solčava in Železna Kapla
 49. Luka Verlič: Trajnostni prometni načrt za mesto Kranj
 50. Neža Posnjak: Geografski potencial energetske rastline Miscanthus x giganteus s poudarkom na pridelavi biogoriv v Sloveniji
 51. Jasna Blaj: Možnost razvoja železniškega prometa v Sloveniji v luči izboljšanja razmer za potnike in tovor
 52. Maja Lupše: Prometna mobilnost izbranih turističnih krajev na Pohorju
 53. Estera Popovič: Možnosti trajnostnega prometa na primeru Novega mesta
 54. Tanja Tomić: Medregionalno sodelovanje v Podonavju s posebnim ozirom na področje prometa
 55. Maja Skušek: Kolesarjenje kot oblika trajnostnega prometa v občini Grosuplje
 56. Matija Kovač: Raba obnovljivih virov energije v LR Kitajski
 57. Miha Gamse: Urejanje in umirjanje prometa v slovenskih Alpah
 58. Diana Vujić: Prometna organiziranost občine Škofja Loka
 59. Martina Herič: Trajnostni prometni mestni načrt Mestne občine Maribor
 60. Lana Šimenc: Načrtovanje trajnostnega prometnega omrežja v občini Bled
 61. Anja Furek: Vplivi avtoceste na razvoj Mestne občine Murska Sobota
 62. Matjaž Dovečar: Stanje javnega potniškega prometa v Sloveniji in možnosti za razvoj intermodalnih potniških središč
 63. Martin Gustinčič: Topoklima Zaplane
 64. Metod Sečnik: Vpliv upravljanja mobilnosti na kakovost zraka v mestih
 65. Jaka Ortar: Tipizacija in regionalizacija slovenskih mrazišč
 66. Lea Ružić: Prostorsko načrtovanje in trajnostna mobilnost na primeru novega upravnega središča "Cukrarna"
 67. Miha Mihičinac: Možnost vzpostavitve mestne železnice na slovenski obali
 68. Špela Ožir: Trajnostni mestni prometni načrt za mesto Celje
 69. Ana Zebec: Primerjava minimalnih temperatur med Babnim Poljem in Loškim Potokom
 70. Klemen Gostič: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane
 71. Andrej Trošt: Mrazišča na Komni
 72. Primož Kogovšek: Meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07, kot kazalec količine padavin

Druga dela (26)

 1. Miha Klemenčič, Neža Posnjak, Matej Ogrin, Estera Popovič: Spreminjanje temperatur na Gorenjskem v obdobju 1961-2010
 2. Matej Ogrin: Geografski vidiki poplav v Sloveniji
 3. Matej Ogrin, Katja Vintar Mally: Primerjava poletne onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom v Ljubljani med letoma 2005 in 2013
 4. Matej Ogrin, Matjaž Dovečar: Vrednotenje sistemov javnega potniškega prometa v izbranih občinah Slovenije
 5. Matej Ogrin: Sustainable mobility in Slovenian Julian Alps
 6. Matej Ogrin: The Alpine Convention and its contribution to sustainable development in Slovenian alpine areas
 7. Matej Ogrin, Leon Kebe, Anamarija Šegina, Tanja Žnidarčič: Alpska konvencija v Sloveniji in njeno izvajanje na lokalni ravni
 8. Matej Ogrin: Trajnostni turizem v Alpah
 9. Matej Ogrin: Vpliv reliefa na oblikovanje nekaterih mezoklimatskih tipov v Sloveniji
 10. Matej Ogrin: Measuring winter precipitation with snow cover water accumulation in mountainous areas
 11. Matej Ogrin: Značilnosti temperaturnih inverzij
 12. Darko Ogrin, Matej Ogrin: Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005
 13. Matej Ogrin, Iztok Sinjur, Darko Ogrin: Minimalne temperature v slovenskih mraziščih pozimi 2005/2006
 14. Matej Ogrin: Air pollution due to road traffic in Ljubljana
 15. Matej Ogrin, Jaka Ortar: The importance of water accumulation of snow cover measurements in mountainous regions of Slovenia
 16. Matej Ogrin: The minimum temperatures in the winter 2006/07 in Slovenian frost hollows and cold basins
 17. Matej Ogrin, Darko Ogrin, Matic Močnik, Andraž Smolej, Rok Vengar: Prihodnost zimskega turizma na Planini pod Golico v luči globalnega segrevanja
 18. Matej Ogrin: Matjaž Napokoj, 2011: Šrilanka
 19. Blaž Kodelja, Manja Žebre, Uroš Stepišnik: Poledenitev Trnovskega gozda
 20. Simone Gingrich, Veronika Gaube, Helmut Haberl: Energija in podnebne spremembe
 21. Matej Ogrin, Darko Ogrin, Nastja Rodman, Matic Močnik, Rok Vengar, Andraž Smolej, Gregor Bunčić: Climate change and the future of winter tourism in Slovenia
 22. Urša Šolc, Olga Abram, Marko Arnuš, Irena Baraga, Nina Brodnik, Aleksandra Ceglar, Vesna Jerbič Perko, Petra Krsnik, Igor Kuzma, Jožica Merela, Matej Ogrin, Martina Petek, Zala Strojin, Tina Vidmar, Barbara Vovk, Maja Žun: Stanje okolja v mestni občini Ljubljana
 23. Matej Ogrin, Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun, Aljaž Plevnik: Trajnostna mobilnost
 24. Darko Ogrin, Matej Ogrin: Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005
 25. Matej Ogrin: Vpliv reliefa na oblikovanje nekaterih mezoklimatskih tipov v Sloveniji
 26. Darko Ogrin, Iztok Sinjur, Matej Ogrin: Extreme temperature minimums in Slovenian Alpine dolines