Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Eva Lap: Vloga ravnatelja v procesu profesionalnega razvoja učiteljev
 2. Eva Ločniškar: Sodelovanje razrednikov in mladinskih delavcev pri delu z oddelkom
 3. Laura Železen: Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike drugačnosti
 4. Ana Pranjić: Vloga in sodelovanje učitelja in svetovalnega delavca pri soočanju z motečim vedenjem učencev
 5. Sabina Burkeljca: Vloga in delovanje oddelčne skupnosti v času izobraževanja na daljavo
 6. Alja Bevk: Socialne veščine mladostnikov in njihovo razvijanje v dijaškem domu
 7. Petra Markič: Vloge učitelja mentorja študentu na praksi
 8. Špela Uršič Andres: Gluhi v visokem šolstvu: ovire in prilagoditve
 9. Vesna Ferenc: Vloga učitelja v procesu pomoči učencem, ki počasneje usvajajo znanja
 10. Špela Krobat: Šolski razvojni tim - od vizije do uresničitve
 11. Romana Tesovnik: Vloga in delo razrednika z vidika učencev in učiteljev - razrednikov
 12. Kristina Ilić: Vloga učitelja pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 13. Marjanca Kužnik: Sodelovanje Podružnične šole Dobrnič z lokalno skupnostjo
 14. Tjaša Oblak: Vloga učitelja v kombiniranem oddelku na podružnični osnovni šoli
 15. Kristina Perić: Delo mentorjev gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih društvih
 16. Alenka Smrkolj: Vloga in delo učitelja v oddelku podaljšanega bivanja
 17. Petra Kejžar: Spodbujanje učenčeve aktivnosti pri pouku s pomočjo vprašanj
 18. Jana Plaznik: Uporaba didaktičnih filmov pri izobraževanju zapornikov
 19. Manca Prosen: Vloga pedagoškega koordinatorja pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli

Diplomska dela (46)

 1. Sanja Štefanič: Uporaba interaktivne table pri pouku geografije
 2. Vojka Robek: Medpredmetno povezovanje na primeru ekskurzije
 3. Nina Leskovec: Pouk geografije in otroci s posebnimi potrebami z vidika usposobljenosti učiteljev geografije
 4. Anja Turk: Učne inovacije pri pouku geografije na slovenskih gimnazijah
 5. Saša Mivšek: Problemski pouk pri geografiji v prvem letniku gimnazij
 6. Ksenija Pavlin: Didaktična načela pri pouku geografije
 7. Mojca Sladič: Didaktična analiza učbenikov za geografijo v srednjih šolah z vidika okoljevarstvenih vsebin
 8. Tjaša Arčan: Prilagajanje pouka otrokom s primankljaji na posameznih področjih učenja v rednih osnovnih šolah
 9. Lucija Brdnik: Socialna opora kot dejavnik uspešnosti učencev pri pouku
 10. Anja Cirnski: Sporazumevalne dejavnosti slepih in slabovidnih otrok v Zavodu za slepo in slabovidno mladimo
 11. Irena Hmeljak: Učna metoda diskusije pri poučevanju predmeta sociologija
 12. Teja Krakar: Inkluzija učencev Romov v Osnovni šoli Bršljin
 13. Janja Kravos: Didaktične igre pri pouku španščine
 14. Manca Ratković: Učbeniki in delovni zvezki za slovenski jezik v zadnjem triletju osnovne šole s prilagojenim programom
 15. Nataša Lovše: Dodiplomsko izobraževanje učiteljev in njihova ocena pridobljenih kompetenc
 16. Jana Gregorič: Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in govorno-jezikovnimi motnjami pri pouku književnosti
 17. Damjana Jazbinšek: Sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe pri delu z nadarjenimi učenci
 18. Nadja Kremesec: Nadarjeni dijaki pri pouku slovenščine v prvem letniku splošne gimnazije
 19. Simona Laknar Strahinić: Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole
 20. Tamara Muraus Klemenčič: Vloga učitelja v oddelku podaljšanega bivanja devetletne osnovne šole
 21. Neja Šimon: Poklicna identiteta šolskega pedagoga
 22. Iris Šober: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v Osnovni šoli Tržič
 23. Mihaela Filak: Kombinirani pouk
 24. Špela Tavčar: Učitelj raziskovalec lastne vzgojno-izobraževalne prakse
 25. Mateja Slamar: Učiteljevo delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami pri pouku
 26. Janja Križaj: Uporaba učne metode razgovora pri pouku zgodovine
 27. Jerneja Mihelčič: Projektno učno delo pri pouku francoščine
 28. Tina Zobec: Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu
 29. Tamara Jerič: Učna metoda pogovora pri pouku sociologije
 30. Alenka Borošak: Delo z nadarjenimi učenci
 31. Jelena Brezovec: Asistenti učencev s posebnimi potrebami pri pouku v osnovni šoli na Hrvaškem
 32. Irena Fabčič: Sodelovanje šole in staršev v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
 33. Anja Kajtna: Medsebojno sodelovanje učiteljev in njihov profesionalni razvoj
 34. Sanela Imamović: Ugled učiteljskega poklica v družbi
 35. Sandra Jurić: Didaktične igre pri pouku angleščine na začetku šolanja
 36. Anja Segulin: Poučevanje italijanščine kot tujega jezika z didaktično igro in z glasbo
 37. Anja Primožič: Notranja diferenciacija in individualizacija pri pouku francoščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 38. Azra Ademović: Naloge razrednika v osnovni šoli
 39. Monika Fajdiga: Podpora učiteljem pri uvajanju projektnega učnega dela
 40. Nives Horvat: Razumevanje frazeologije v tradicionalni sodobni pravljici ter oblike pomoči učencem v manjših učnih skupinah
 41. Mateja Lubšina: Učiteljeva učna pomoč učenki s splošnimi učnimi težavami
 42. Petra Oblak: Didaktične igre pri poučevanju francoskega jezika
 43. Urška Oblak: Medpredmetno povezovanje v gimnazijah
 44. Tjaša Petković: Pomoč učencem z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti
 45. Martina Robič Tišler: Uporaba igre pri reševanju konfliktov v skupini
 46. Jana Triglav: Sodelovanje učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu devetletke

Druga dela (8)

 1. Milena Valenčič Zuljan, Ljubica Marjanovič Umek, Janez Vogrinc, Janica Kalin, Slavko Gaber, Zdenko Medveš, Janez Krek: Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole
 2. Janez Krek, Roman Globokar, Janica Kalin, Zdenko Kodelja, Igor Pribac, Marjan Šimenc: Uvod
 3. Janica Kalin, Janez Krek, Zdenko Medveš, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc: Osnovna šola
 4. Klara S. Ermenc, Janica Kalin, Jasna Mažgon: How to run an empty school
 5. Janica Kalin, Milena Valenčič Zuljan: Research insights and challenges for facilitating critical thinking
 6. Janica Kalin, Cirila Peklaj, Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček, Milena Valenčič Zuljan: Pogledi učencev osnovnih in srednjih šol na učiteljeve kompetence vodenja razreda
 7. Milena Valenčič Zuljan, Janica Kalin: Učitelj - temeljni dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse
 8. Janica Kalin: The role and importance of the classroom community in developing students’ resilience