Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Matjaž Pavlič: Lastnosti površinskih premazov v odvisnosti od njegovih interakcij s termično modificiranim lesom

Magistrska dela (1)

 1. Iztok Vidic: Razgradnja kloriranih organskih biocidov z lignolitičnimi glivami

Diplomska dela (61)

 1. Živa Kalan: Ugotavljanje primernosti mešanice piščančjega gnoja in biomase hitro rastočih rastlin za rast micelija lesnih gliv
 2. Ajda Ulčnik: Ugotavljanje remediacijskega potenciala lignolitičnih gliv za razgradnjo lindana
 3. Maja Kambič: Vpliv biotehnološke obdelave lesa na delež kristaliničnosti celuloze
 4. Jan Adamek: Učinkovitost premazov za lesena plovila proti usidranju morskih organizmov
 5. Blaž Mikuš: Odpornost termično modificiranega lesa na hišnega kozlička
 6. Jaka Levanič: Ugotavljanje fungicidnih lastnosti lesa impregniranega z glino
 7. Urban Kompolšek: Utrjevanje utekočinjenega lesa pri lepljenju termično modificirane smrekovine
 8. Ajda Pajor: Vpliv kemikalij, ki povzročajo nabrekanje celične stene, na impregnabilnost smrekovine
 9. Niko Štabuc: Vpliv temperature in trajanja postopka termične modifikacije lesa na fungicidne lastnosti modificiranega lesa
 10. Jure Biškup: Vpliv relativne zračne vlažnosti in anoksičnih razmer na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v smrekovino
 11. Jože Smole: Barva in odpornost lesa evropskega in ameriškega oreha
 12. Janže Blatnik: Odnos Slovencev do lesa in lesnih izdelkov
 13. Tjaša Korošec: Odpornost smrekovega lesa, prepojenega s hidrofobnimi pripravki, na glive rjave trohnobe
 14. Benjamin Jurič: Stabilizacija lesa s sredstvom Meldur
 15. Franci Jenko: Možnost uporabe termično modificiranega lesa za kuhinjsko pohištvo
 16. Laura Rupnik: Uporaba z glivami razkrojenega lesa za biofiltracijo vode onesnažene z bakrovimi spojinami
 17. Boris Drnovšek: Primerjava treh standardnih postopkov izpiranja aktivnih učinkovin iz impregniranega lesa
 18. Jože Bajuk: Mehanske in fungicidne lastnosti vezanih plošč zaščitenih s Silvanolinom
 19. Boris Vravnek: Proučevanje nabrekanja termično modificiranega lepljenega kuhinjskega pulta in njegove odpornosti proti modrenju
 20. Jože Avguštinčič: Odpornost lesa, premazanega z vodnimi emulzijami voskov, proti glivam modrivkam in plesnim
 21. Primož Osterman: Učinkovitost novejših biocidnih pripravkov proti glivam modrivkam
 22. Matjaž Čop: Vpliv vrednosti pH termično modificiranega lesa na utrjevanje lepil
 23. Žiga Šušteršič: Izguba mase termično modificiranega lesa in njegova odpornost proti lesnim glivam
 24. Tine Veg: Termična modifikacija različnih vrst lesa
 25. Marko Uršič: Ugotavljanje insekticidnih lastnosti lesa modificiranega s sredstvom Meldur-DMES
 26. Gašper Rainer: Ugotavljanje kurativnih minimalnih inhibitornih koncentracij borove kisline in modre galice na glive razkrojevalke lesa
 27. Peter Jeršič: Spremljanje sezonske dinamike vrbarja (Cossus cossus L.) v ekstenzivnih sadovnjakih s feromonskimi vabami
 28. Janez Rot: Odpornost lesa modificiranega s sredstvom Meldur-DMES proti glivam modrivkam
 29. Jerneja Videmšek: Vpliv pufrov na odpornost z bakrovimi pripravki zaščitenega lesa pred trohnenjem
 30. Rok Ramovš: Gorljivost termično modificiranega in z borovimi pripravki impregniranega lesa
 31. Aleš Ugovšek: Vpliv biocidov v lepilnem spoju na mehanske in fungicidne lastnosti lepljenega lesa
 32. Gregor Smrdelj: Fungicidne lastnosti lesa impregniranega z vodnimi emulzijami voskov
 33. Grega Gričar: Vpliv časa potapljanja na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v les
 34. Samo Jug: Vpliv širine branik smrekovine na vezavo bakrovih pripravkov za les
 35. Uroš Bižal: Higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa modificiranega z derivatom imidazola
 36. Andrej Šuštar: Modificiran les za kuhinjske elemente
 37. Matija Poglajen: Določanje mejnih fungicidnih vrednosti borove kisline
 38. Iztok Gliha: Vpliv konstrukcije na trajnost otroških igral
 39. Borut Igor Fjoreli: Uporaba koruzne omakalne vodice za mikoremediacijo odsluženega, z bakrovimi pripravki zaščitenega lesa
 40. Mateja Hribar: Površinska obdelava naravne in termično modificirane resonančne smrekovine
 41. Anja Krpan: Mehanske in biološke lastnosti iverne plošče narejene iz odsluženega zaščitenega lesa
 42. Anton Tisovec: Fungicidna učinkovitost lesa, modificiranega s sredstvom Meldur
 43. Davor Mihalić: Optimizacija izdelave poliuretanske pene z uporabo utekočinjenega lesa
 44. Boštjan Podlesnik: Učinkovitost pripravkov na osnovi bora in etanolamina na lesne glive
 45. Jernej Merkač: Določanje vsebnosti bakra v hranilnem mediju in miceliju lesnih gliv z EPR spektroskopijo
 46. Jerneja Modic: Fungicidno delovanje posameznih aktivnih komponent v pripravkih na osnovi bakra in etanolamina
 47. Jure Atelšek: Določanje minimalne koncentracije zaščitnega pripravka na osnovi bakra in etanolamina za zaščito lesa pred trohnenjem
 48. Jure Nagode: Vpliv vlažnosti lesa na impregnabilnost in vezavo zaščitnih pripravkov na osnovi bakra in etanolamina
 49. Miran Jenišek: Uporaba argona in dušika za zaduševanje lesnih gliv
 50. Gašper Pirnat: Bioremediacija z organskimi biocidi zaščitenega lesa z glivami bele trohnobe
 51. Borut Ercek: Podaljšanje kronologije širin branik bukve iz območja Gorjancev
 52. Tomaž Ribič: Odpornost s silicijevimi spojinami modificiranega lesa proti modrenju
 53. Klavdija Smolko: Odpornost proti glivam s silicijevimi snovmi modificiranega lesa
 54. Aljoša Uhelj: Vpliv lastnosti vode na izpiranje bakrovih pripravkov iz lesa
 55. Petra Karabegović: Vpliv hranil na preraščanje lesnih vzorcev z glivami rjave trohnobe
 56. Boštjan Jecl: Fiksacija pripravka na osnovi bakra, etanolamina, oktanojske kisline in bora v impregniranem lesu
 57. David Hrastnik: Odpornost v vročem olju modificiranega in površinsko obdelanega borovega lesa proti lesnim glivam
 58. David Šuster: Ugotavljanje naravne odpornosti palmovine (Cocos nucifera) in lesa kavčukovca (Hevea brasiliensis) na trohnenje
 59. Mihael Gorše: Vpliv alkilamonijevega klorida na vezavo in učinkovitost bakrovih pripravkov
 60. Boštjan Lesar: Analiza termično modificiranega lesa z infrardečo spektroskopijo in termično analizo
 61. Andrej Gregori: Ugotavljanje virusov v gojenih in samoniklih gobah

Druga dela (51)

 1. Franc Pohleven: Pozemska roža - nenavadna goba naših gozdov
 2. Andrej Gregori, Franc Pohleven: Cultivation of three medicinal mushroom species on olive oil press cakes containing substrates
 3. Miha Humar, Daniel Žlindra, Franc Pohleven: Fixation of copper-ethanolamine wood preservatives to Norway spruce sawdust
 4. Franc Pohleven: Rdečkasta trhlenka - okras naših gozdov
 5. Franc Pohleven: Širokolistke
 6. Franc Pohleven: Žvepleni luknjičar
 7. Franc Pohleven: Velika zraščenka
 8. Franc Pohleven: Užitni nazobčanec ali šitake
 9. Franc Pohleven: Topolovko so gojili že Grki in Rimljani
 10. Franc Pohleven: Prava štorovka ali sivorumena mraznica
 11. Franc Pohleven: Pisana ploskocevka
 12. Franc Pohleven: Hrastova labirintnica
 13. Franc Pohleven: Je brezovo gobo uporabljal že Ötzi?
 14. Franc Pohleven: Zimska panjevka
 15. Franc Pohleven: Borov glivec
 16. Franc Pohleven: Siva hišna goba ali hišni lesomor (Serpula lacrymans)
 17. Franc Pohleven: Kresilna goba ali bukova kresilka
 18. Franc Pohleven: Svetlikava pološčenka
 19. Franc Pohleven: Rdečeča zvitocevka
 20. Gorazd Babuder, Franc Pohleven: Simbiotske glive progastega lestvičarja Xyloterus lineatus (Trypodedron lineatus) Ol. (Coleoptera, Scolytidae)
 21. Nataša Vesel-Tratnik, Franc Pohleven: Sukcesija in interakcija gliv povzročiteljic piravosti bukovine
 22. Gorazd Babuder, Franc Pohleven: Zmanjševanje populacije podlubnikov (Coleoptera Scolytidae) na lesnem skladišču s sintetičnimi agregacijskimi feromoni
 23. Gorazd Babuder, Franc Pohleven: Sukcesivno pojavljanje gliv v rovih ambrozija hroščev v hrastovem lesu (Quercus sp.)
 24. Franc Pohleven, Primož Garafol: Kovinski karboksilati za zaščito lesa pred insekti
 25. Miha Humar, Marko Petrič: Etanolamin v zaščitenem lesu
 26. Bojan Kozlevčar, Nina Lah, Simon Makuc, Primož Šegedin, Franc Pohleven: Copper(II) carboxylates - synthesis, structure and biological activity
 27. Franc Pohleven, Miha Humar: Termiti - nevarni škodljivci tudi v Sloveniji?
 28. Gregor Rep, Vesna Tišler, Franc Pohleven: Estri celuloze s sulfonskimi kislinami
 29. Miha Humar, Franc Pohleven: Fungicidne lastnosti 50 let starega odpadnega zaščitenega lesa
 30. Miha Humar, Franc Pohleven: Biotehnologija v lesarstvu
 31. Miha Humar, Franc Pohleven: Bakrovi pripravki in zaščita lesa
 32. Amalija Golobič, Ljerka Ožbolt, Franc Pohleven, Ivan Leban, Primož Šegedin: Synthesis, characterization, crystal structures and fungicidal activity of some copper(II) carboxylates with 3-hydroxypyridine
 33. Miha Humar, Franc Pohleven, Marko Petrič: Mikroporazdelitev bakrovih pripravkov v razkrojenem impregniranem lesu
 34. Vito Hazler: Prof. dr. Franc Pohleven, prejemnik Jesenkove nagrade Biotehniške fakultete UL za življenjsko delo za leto 2009
 35. Franc Pohleven: Veliki lovkar - navadna smrdeča goba
 36. Ajda Ulčnik, Lucija Zupančič-Kralj, Črtomir Tavzes, Franc Pohleven: Mikoremediacija lindana v tekočih kulturah gliv Pleurotus ostreatus in Hypoxlon fragiforme
 37. Boštjan Lesar, Martin Zupančič, Franc Pohleven, Primož Oven, Miha Humar: Vpliv širine branik hrastovine in deleža ekstraktivov na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam lesa
 38. Franc Pohleven: Judeževo uho ali bezgova goba
 39. Ajda Ulčnik, Irena Kralj Cigić, Lucija Zupančič-Kralj, Črtomir Tavzes, Franc Pohleven: Razgradnja endosulfana z glivama Hypoxylon fragiforme in Gloeophyllum trabeum
 40. Maja Vaukner, Ajda Ulčnik, Franc Pohleven, Črtomir Tavzes: Uporaba lakaz na lignoceluloznih materialih
 41. Ajda Ulčnik, Maja Vaukner, Črtomir Tavzes, Franc Pohleven: Glivne lakaze
 42. Nataša Radić, Zala Jevnikar, Nataša Obermajer, Jernej Kristl, Janko Kos, Franc Pohleven, Borut Štrukelj: Infuence of culinary-medicinal maitake mushroom, grifola frondosa (dicks.: fr.) s.f. gray (aphyllophoromycetideae) polysaccharides on gene expression in jurkat t lymphocytes
 43. Ana Zovko, Maja Vaukner, Kristina Sepčić, Franc Pohleven, Domen Jaklič, Nina Gunde-Cimerman, Tom Turk: Antifungal and antibacterial activity of 3-alkylpyridinium polymeric analogs of marine toxins
 44. Les
 45. Sabina Berne, Franc Pohleven, Tom Turk, Kristina Sepčić: Induction of fruiting in oyster mushroom (Pleurotus ostratus) by polymeric 3-alkylpyridinium salts
 46. Miha Humar, Daniel Žlindra, Franc Pohleven: Effect of fixation time on leaching of copper-ethanolamine based wood preservatives
 47. Miha Humar, Daniel Žlindra, Franc Pohleven: Improvement of fungicidal properties and copper fixation of copper-ethanolamine wood preservatives using octanoic acid and boron compounds
 48. Miha Humar, Polona Kalan, Franc Pohleven, Marjeta Šentjurc: Influence of carboxylic acids on fixation of copper in wood impregnated with copper amine based preservatives
 49. Miha Humar, Franc Pohleven, Polona Kalan, Sam Amartey: Translokacija bakra iz zaščitenega lesa, izpostavljenega glivam razkrojevalkam lesa
 50. Miha Humar, Franc Pohleven: Okužba s pripravki CCB zaščitenih izpranih lesnih vzorcev z glivami razkrojevalkami lesa
 51. Andrej Gregori, Bojan Pahor, Roman Glaser, Franc Pohleven: Influence of carbon dioxide, inoculum rate, amount and mixing of casing soil on Agarcus blazei fruiting bodies yield