Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Tina Verovnik: Radijski novinarski dvogovorni žanri kot okvir jezikovnih izbir novinarjev

MSc theses (23)

 1. Špela Bezjak, Tadej Grešovnik: Jezikovna uresničitev oglasnega slogana kot gradnik dolgoročne vrednosti tržne znamke
 2. Vita Vlašič: Primerjava voditeljskega diskurza v dnevnoinformativnih oddajah na javni in komercialni televiziji: Dnevnik in 24UR
 3. Urša Savnik: Razvoj komentarja v slovenskem časopisju: stilistična in žanrska analiza Slovenskega naroda in Slovenca
 4. Barbara Laznik Mestinšek: Besedilna kohezija v prispevkih časopisa Dnevnik in življenjskostilne revije L&Z
 5. Petra Hren: Sekuritizacija beguncev skozi parlamentarni diskurz v Republiki Sloveniji
 6. Meta Taljan: Stilistika naslovov na naslovnicah slovenske izdaje revije Cosmopolitan
 7. Uroš Kotnik: Športno poročevalstvo med aktualizacijo ter avtomatizacijo v tisku in na spletu: primer športnega medija Ekipa
 8. Staša Štajnpihler: Konceptualne metafore pri poročanju o begunski krizi: analiza z vidika kognitivne lingvistike
 9. Kristjan Kozina: Razžalitve v slovenskih medijih: primeri iz slovenske sodne prakse po letu 2002
 10. Klavdija Žerjav: Aktualizmi v športnem poročanju: primerjava spletnih medijev Delo in Slovenske novice
 11. Špela Kocjančič: Razmerje med poročevalskim besedilom in sliko: primer časnika Delo in Dnevnik
 12. Tanja Schellander: Analiza poročevalskega jezika in stila manjšinskega tiska
 13. Matej Luzar: Stilistika agencijskih vesti na primeru poročanja Slovenske tiskovne agencije
 14. Špela Horvat: Jezikovne prvine spletnega novinarstva
 15. Anja Ciglarič: Poročevalski stil televizijske dnevnoinformativne oddaje Planet danes
 16. Petra Strugar: Skupni sporočanjski krog
 17. Erik Luznar: Jezikovno-stilni razvoj naslovja od prvega slovenskega časnika do danes
 18. Vid Žiberna: Jezikovna kultura in v oglasnih besedilih izraženi življenjski stil
 19. Aleksandra Klopčič: Seksistični diskurz v notranjepolitičnih prispevkih slovenskih tiskanih medijev
 20. Ana Grošelj, Tjaša Karničar: Spremembe diskurzivnih in jezikovnih praks žanrov poročila in komentarja v časopisih Delo in Večer od osamosvojitve Slovenije do danes
 21. Minca Šegula: Žanrotvornost jezikovnih izbir v običajnih poročilih
 22. Katja Lumbar: Problematika strokovnega izrazja v odnosih z javnostmi
 23. Vesna Laban: Razvidnost virov informacij v televizijskih novinarskih besedilih

Bsc theses (96)

 1. Nina Brus: Comparative analysis of verb forms in headlines and leads of English and Slovenian Agency news items
 2. Neža Kunej: Aktualizacija naslovov športnih poročevalnih besedil
 3. Tadej Košmrlj: Benennungen und Umbenennungen der Fußballnationalmannschaften im Slowenischen und im Deutschen
 4. Iva Klemenčič: Kletvice in psovke v slovenskih tiskanih medijih
 5. Sara Hrovatin: Ustaljevanje pomenov v televizijski informativni oddaji Primorska kronika
 6. Klavdija Bec: Citatna sklicevalnost v poročevalnih besedilih slovenskega dnevnega tiska
 7. Karmelina Husejnović: An analysis of translations of journalistic texts in licenced magazines
 8. Ana Fetih: Upovedovanje družabne kronike v spletnih in tiskanih medijih
 9. Maja Fržović: Jezikovne in stilne posebnosti novih medijev
 10. Daša Lamut Prosen: Poročevalski stil v dnevnikih Jutro in Slovenski poročevalec (1920-1960)
 11. Katarina Rožanc: Medijska podoba trpinčenja na delovnem mestu
 12. Vilma Prezelj: Preiskovalno novinarstvo
 13. Andreja Šober: Tipologija naslovov v spletnem poročevalstvu
 14. Polona Rupnik: Senzacionalizem kot stilno vprašanje
 15. Manca Švigelj: Sporočila za javnost
 16. Zala Nabergoj: Ekspresivnost mobilnega telefona in spol
 17. Barbara Vode: Jezikovna ustreznost slovenskih tiskanih oglasov in stilne izbire v njih
 18. Metka Zoran: Osebni stil Jake Lucuja
 19. Barbara Randić: Konceptualne metafore v časopisnih prispevkih s področja politike
 20. Tanja Kozorog Blatnik: Stilne posebnosti spletnega novinarstva
 21. Urška Zagorc: Vloga in značilnosti frazemov v kolumnah Svetlane Makarovič
 22. Katarina Šumej: Razlike in podobnosti v jezikovnih izbirah v SMS-sporočilih moških in žensk
 23. Neža Prah Seničar: Medijska konstrukcija političnega škandala
 24. Niko Bajec: Jezikovnostilne značilnosti prispevkov o smrti Josipa Broza Tita na naslovnih straneh časnika Delo
 25. Ana Čemažar: Izobraževalna funkcija javnega RTV-servisa
 26. Jerca Vranič: Aktualizacija v športnem novinarstvu na primeru poročanja slovenskih tiskanih medijev o 19. nogometnem svetovnem prvenstvu
 27. Kaja Androjna: Politično korektno izrazje v časnikih Delo in Dnevnik
 28. Nikoletta Vajda-Nagy: Spremljanje medijev slovenske manjšine v Porabju
 29. Tina Vengust: Politična propaganda v naslovnih zgodbah Slovenskega tednika
 30. Peter Černuta: News agency style: a multidisciplinary analysis
 31. Urška Petelin: Slovenska recepcija Gidove Vrnitve iz Sovjetske zveze in podoba Sovjetske zveze v slovenskem literarnem in dnevnem tisku med svetovnima vojnama
 32. Marko Premrl: Prisotnost izventekstualne subjektivitete v poročilih časopisa Delo
 33. Lea Udovič: Aktualizmi v dnevnoinformativnih oddajah komercialnih televizij
 34. Mojca Leskovec: Med poljudnostjo in strokovnostjo
 35. Ines Budinoska: Internetni medijski portali kot kazalniki jezikovne kultiviranosti
 36. Ana Brunčič: (Ne)ustreznost poročanja TV Slovenija o spolnih zlorabah oseb, mlajših od 15 let, v Sloveniji v letu 2007
 37. Petra Mavrič: Aktualizmi v športnem poročevalstvu na primeru poročanja o ekipnem športu
 38. Nuša Pevc: Jezikovnostilne značilnosti naslovov v resnem in rumenem tisku - primerjava časopisov Delo in Slovenske novice
 39. Ana Pokrajac: Besediloslovni vidiki Crnkovičevih kolumn v Žurnalu
 40. Vika Perinčič: Jezikovni stil v moških revijah
 41. Mia Maček: Aldous Huxley: Brave new world - prevajanje in avtorski stil
 42. Alenka Jelovšek: Srbohrvatizmi nekoč in danes
 43. Anja Frišek: Sinhronizacija filmov v slovenščino?
 44. Martina Šebenik: Jezikovna norma in splošna raba v publicističnih besedilih
 45. Jerca Pavlič: Sovražni govor na spletnih forumih
 46. Vesna Zupančič: Josip Jurčič med literaturo in novinarstvom
 47. Urška Rutar: Jezikovna kultiviranost slovenskih srednješolcev
 48. Anja Deučman: Tednik Nova
 49. Anja Korošec: Razvoj poročevalskega stila in žanrov v Slovencu in Slovenskem narodu po letu 1900
 50. Ana Verčko Grilec: Primerjava angleškega in slovenskega komentatorskega stila
 51. Veronika Sossa: Jezikovna kultiviranost športnih besedil Primorskega dnevnika
 52. Marko Mesojedec: Pomen in vloga nacionalnega jezika na tekmovanju za pesem Evrovizije
 53. Teja Rutar: Poročevalski stil televizijskih informativnih oddaj
 54. Lucija Cvjetković: Primerjava med slovenskim in hrvaškim stilom dnevnega časopisa
 55. Urška Žgajnar: Jezikovno-stilna analiza in primerjava argumentiranja v besedilni vrsti komentar častnikov Delo in Süddeutsche Zeitung
 56. Nina Štampohar: Funkcijska zvrstnost v prvem mladinskem časopisu Vedež in razvijanje besedilne vrste vest v njem
 57. Petra Skok: Etično-stilna analiza francoskega novinarskega poročanja o predmestnih nemirih jeseni leta 2005
 58. Petra Krnc: Jezikovno-stilna in naglasna podoba osrednje informativne oddaje na Radiu Krka
 59. Anja Čuček: Interpunkcijski naslovi-primerjava dnevnih časopisov Dnevnik in Slovenske novice
 60. Nika Kladnik: Radijski športni komentar
 61. Tina Čadež: Razžalitve v tiskanih medijih
 62. Peter Čakš: Analiza navodil za pisanje radijskih informativnih besedil
 63. Leja Forštner: Začetki intervjuja v Jutru v obdobju med obema vojnama (1920-1938)
 64. Barbara Golub: Govorna kultiviranost voditeljev informativnih razpravljalnih oddaj
 65. Jelisaveta Marković: Svoboda javne besede in razžalitve kot jezikovnostilno vprašanje
 66. Mersiha Bešlagić: Etika v tabloidih - da ali ne?
 67. Petra Kregar: Vpliv odnosov z mediji na novinarstvo
 68. Maja Nabernik: Poročanje in komentiranje Mira Petka jezikovno-stilna analiza
 69. Sonja Primožič: Raba vrstnih pridevnikov popularni, senzocialistični, rumeni in tabloidni v strokovni literaturi
 70. Vita Kontić: Novinar na razpotju
 71. Gaja Červ: Metafora v poročevalskih besedilih
 72. Mirjana Gotal: Tipologija naslavljanja poročevalskih besedil v francoščini in slovenščini
 73. Mirjana Pintar: Intervjujski nagovori v političnih revijah "Mladina" in "Der Spiegel"
 74. Katja Žižek: Med novinarskim in literarnim pisanjem - analiza portreta in reportaže
 75. Špela Kranjc: Pisanje o pornografiji ali pornografija?
 76. Živa Žibert: Slovenska vejica
 77. Vesna Deržek: Avtorski stil Borisa Ježa
 78. Igor Vobič: Mit novinarske objektivnosti
 79. Teja Antončič: Jezikovne in stilne posebnosti novih medijev
 80. Mateja Tušek: Jezikovna kultura v besedilih strojniškega zbornika
 81. Živa Mahkota: Jezikovne in stilne posebnosti oglaševanja na spletu
 82. Janja Buzečan: Ali je publicist tudi umetnik?
 83. Maša Bohnec: Jezikovne in poročevalske značilnosti avstralskega izseljenskega časopisa
 84. Emina Mešić: Antiislamistični diskurz na internetnih forumih o gradnji Islamskega kulturnega centra
 85. Sabina Kržič: Besedilnost vprašanja v intervjujskem nagovoru
 86. Urška Repar: Med jezikovno normo in stilom
 87. Eva Kobe: Jezikovni stil v časopisnih uvodnikih
 88. Katja Petan: Metafora v novinarskih prispevkih o nogometu
 89. Nadja Rajgelj: Slovensko športno poročevalstvo kot jezikovnokulturno vprašanje
 90. Mihela Šuster: Razčlenitev jezikovnostilnih pojavov v tiskanih oglaševalskih besedil
 91. Katja Vnuk: Anglizmi v športnem novinarstvu - med žargonizmi in strokovnimi izrazi
 92. Jasna Potočnik: Stil radijskega poročevalstva in kultura govora
 93. Monika Jagodič: Jezikovna norma in splošna raba v oglaševalskih besedilih
 94. Petra Slanič: Novinarska konferenca
 95. Saša Pušnar Dobnikar: Jezikovno-stilna analiza uvodnikov v tedniku Mladina
 96. Tina Pintar: Jezikovne in stilne značilnosti poročevalskih besedil o likovni umetnosti

Other documents (25)

 1. Monika Kalin Golob, Nataša Logar: Jezikovne izbire pri upovedovanju zaupnih virov informacij
 2. Monika Kalin Golob: Sodobni pogledi na ogroženost slovenščine
 3. Boštjan Udovič, Monika Kalin Golob: Med strahom in pogumom
 4. Monika Kalin Golob: Od Vodnikovega "kramljanja z ljudstvom" do načela obrnjene piramide
 5. Nataša Logar, Monika Kalin Golob: Jezikovne kompetence za medkulturno komuniciranje
 6. Gaja Červ, Monika Kalin Golob: Sovražni govor kot tip vrednotenja
 7. Monika Kalin Golob: Motiv drevesa v poeziji avtorjev pesmi štirih
 8. Monika Kalin Golob: Očitna javnost in javna očitnost
 9. Monika Kalin Golob: Oblikovanje in razumevanje pojma javnost v slovenskem knjižnem jeziku
 10. Monika Kalin Golob: Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu
 11. Monika Kalin Golob: Stilistika poročevalstva in poročevalski stil
 12. Gaja Červ, Monika Kalin Golob: Raziskovanje slovenskega novinarskega diskurza
 13. Monika Kalin Golob, Gaja Červ, Marko Stabej, Mojca Stritar Kučuk: Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva
 14. Monika Kalin Golob, Marko Stabej, Mojca Stritar Kučuk, Gaja Červ: Primerjalna študija o učnem jeziku v visokem šolstvu v Republiki Sloveniji in izbranih evropskih državah
 15. Andrej Kohont, Samo Kropivnik, Monika Kalin Golob: The analysis of the implementation of the Bologna process at University of Ljubljana
 16. Marko Stabej, Monika Kalin Golob, Mojca Stritar Kučuk, Nataša Gliha Komac, Primož Vitez: Predlog metodologije priprave Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2012-2016
 17. Tomo Korošec, Monika Kalin Golob: Libel in the mass media as a linguistic and legal question
 18. Monika Kalin Golob, Alenka Jelovšek: Jezik medijev kot odsev družbenopolitičnega in jezikovnokulturnega položaja v nekem obdobju
 19. Monika Kalin Golob, Nataša Logar: Terminologija odnosov z javnostmi
 20. Monika Kalin Golob: Moč jezika - izbor dejstev in besed
 21. Monika Kalin Golob: Stil in novinarski škandal
 22. Monika Kalin Golob, Melita Poler Kovačič: Med novinarskim stilom in etiko: senzacionalizem brez meja
 23. Monika Kalin Golob: Med angleščino in slovenščino prevzemanje in pomenski premiki
 24. Monika Kalin Golob: Družboslovno strokovno izrazje
 25. Monika Kalin Golob: Jezikovnokulturni vidiki vključevanja Slovenije v Evropsko unijo