Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Tomaž Šturm: Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji
 2. Matevž Adamič: Svetlobne razmere in strukturne značilnosti dinarskih jelovo-bukovih gospodarskih gozdov in pragozdov

MSc theses (8)

 1. Rok Pisek: Vpliv strukturnih posebnosti sestojev v gozdnih rezervatih na razvoj monitoringa gozdnih ekosistemov
 2. Lara Jogan: Ohranjanje kraških travišč in nanje vezanih kvalifikacijskih vrst iz nature 2000
 3. Mirko Baša: Razvojna dinamika dveh gozdnih rezervatov na območju žledoloma
 4. Marko Gnezda: Popis urbane drevnine v mestu Logatec
 5. Živa Bončina: Vpliv zaraščanja na konflikte med človekom in medvedom v Sloveniji
 6. Luka Rupnik: Strukturne spremembe in dinamika vrzeli v gospodarskih gozdovih GGE Trnovo
 7. Andrej Medved: Upravljanje travišč na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 v Slovenski Istri
 8. Igor Kopše: Monitoring strukturne pestrosti gozdnih habitatnih tipov Nature 2000 s podatki gozdnih inventur

BSc theses (42)

 1. Goran Čelan: Ocena sestojne zgradbe
 2. Miha Vizjak: Analiza in primerjava popisov objedenosti mladja gozdnega drevja med gozdnogospodarsko enoto Preddvor in gojitvenim loviščem Brdo
 3. Aleksander Vavh: Razvoj gozdnih sestojev v mislinjskem Grabnu
 4. Peter Krma: Razvoj bukovih sestojev v gozdnem rezervatu Dedna gora in na raziskovalni ploskvi na Mašunu
 5. Jakob Levec: Ocenjevanje sprememb pokrovnosti in rabe prostora s satelitskimi posnetki na območju Loške doline
 6. Alja Zorman: Ocenjevanje sestojne zgradbe v gozdovih Dobrave
 7. Andrej Rijavec: Spremembe gozdnih robov v nižinskih gozdovih Šentjurja
 8. Luka Rebolj: Poškodovanost smreke in razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki
 9. Polona Hafner: Zgradba in razvoj gozdnih ekotopov v Udin Borštu
 10. Rok Rode: Ocena krajinske zgradbe in gozdnih robov na Kamniško Bistriški ravni
 11. Breda Šlaus: Ocenjevanje krajinske zgradbe na Pohorju
 12. Stanislav Križan: Ocena zanesljivosti podatkov o gozdnih sestojih na podlagi kontrolne vzorčne metode v GGE Semič
 13. Mitja Skudnik: Tehnologija izdelave in vzdrževanja karte gozdnih sestojev
 14. Danijel Borkovič: Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v predalpskih jelovo-bukovih gozdovih na Pokljuki
 15. Martin Ileršič: Razvoj gozdnega sestoja jelke na raziskovalni ploskvi na Menišiji
 16. Tina Žunič: Razvoj gozdnega sestoja na raziskovalnih ploskvah v alpskem gozdu smreke na Pokljuki
 17. Boštjan Grošelj: Zgradba in razvoj gozdnih ekotopov v krajevni enoti Cerkno
 18. Gašper Porenta: Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v alpskem gozdu smreke na Pokljuki
 19. Žiga Kalajžič: Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v subalpskem smrekovem gozdu na Pokljuki
 20. Denis Forjanič: Razvoj gozdnega sestoja jelke in bukve na raziskovalni ploskvi na Mašunu
 21. Vojko Stolnik: Vidra (Lutra lutra L.) v reki Ščavnici
 22. Mitja Donik: Spremembe sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Šumik
 23. Klemen Bozja: Vizualna interpretacija letalskih posnetkov v GE Grosuplje
 24. Andrej Žagar: Ocenjevanje prostorske zgradbe gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Blagovica
 25. Klemen Klinar: Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru
 26. Ana Tičar: Evidentiranje dreves na javnih površinah na Viču v Ljubljani
 27. Luka Rupnik: Vzdrževanje karte gozdnih sestojev s pomočjo digitalnega stereoploterja
 28. Barbara Krmelj: Preverjanje natančnosti merjenj na stalnih vzorčnih ploskvah v GGE Radovljica
 29. Matija Benedičič: Ocena učinkovitosti dela pri ponovnem merjenje stalnih vzorčnih ploskev v GGE Poljane
 30. Urban Tekavec: Preverjanje natančnosti merjenj na stalnih vzorčnih ploskvah v GGE Jurjeva dolina
 31. Olga Dovžan: Volumenske funkcije smreke na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki
 32. Franc Žibert: Sestojna zgradba v pragozdnem rezervatu Krakovo in gospodarskem gozdu
 33. Luka Demšar: Vpliv nekaterih ekoloških in sestojnih dejavnikov na smrekove podlubnike (Coleoptera:Scolytidae) v revirju Javorje, območna enota Kranj
 34. Rok Opeka: Ocena sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Pleša
 35. Klemen Gorup: Gozdni rezervat Zatreb-Planinc
 36. Mirko Baša: Ocene sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Ždrocle
 37. Anže Martin Pintar: Ocena sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Krakovo
 38. Ruben Šprah: Zasebni gozdovi na jelovih rastiščih v okolici Lovrenca na Pohorju
 39. Dejan Munda: Gozdna inventura za gozdno posest Munda
 40. Boštjan Šantl: Gozdna inventura na kmetiji Hiter
 41. Gašper Okršlar: Stanje in stanovitnost krajinskih gradnikov na območnih enotah Kranj in Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije
 42. Dušan Koren: Vpliv aktivnosti prebivalcev in staleža živine na rabo prostora na Gori

Other documents (39)

 1. David Hladnik, Laura Žižek: Ocenjevanje gozdnatosti v zasnovi gozdne inventure na Slovenskem
 2. David Hladnik, Milan Kobal: Ocenjevanje natančnosti deblovnic in volumenskih funkcij
 3. Gal Kušar, David Hladnik, Milan Hočevar: Zanesljivost volumenskih funkcij na primeru drevesne vrste smreke v Sloveniji
 4. David Hladnik, Matej Tajnikar: Gozdni habitatni tipi območij Natura 2000 v krajinski zgradbi Pohorja
 5. David Hladnik: Ocenjevanje prostorske zgradbe jelovo-bukovih sestojev
 6. David Hladnik: Presoja prostorskega stratificiranja za vzorčno ocenjevanje gozdnih zemljišč
 7. David Hladnik: Spatial structure of disturbed landscapes in Slovenia
 8. David Hladnik, Janez Pirnat: Urban forestry - linking naturalness and amenity
 9. Andrej Bončina, David Hladnik, Aleš Kadunc: Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah
 10. Milan Kobal, David Hladnik: Tree height growth modelling using LiDAR-derived topography information
 11. David Hladnik, Alojz Skvarča: Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na Slovenskem
 12. Jurij Diaci, Dejan Firm, David Hladnik, Thomas Andrew Nagel, Rok Pisek, Andrej Rozman, Jurij Rozman, Dušan Roženbergar, Tihomir Rugani: Razvoj prilagojenih zvrsti gojenja gozdov s poudarjenim ekološkimi in socialnimi funkcijami
 13. David Hladnik: Monitoring sestojne zgradbe na območjih Natura 2000
 14. David Hladnik, Janez Pirnat: Razvoj metodologije za nadzor gozdov na sestojni, krajinski in regionalni ravni
 15. Maja Polenšek, David Hladnik, Marijan Kotar: Velikost in oblika krošnje pri bukvi (Fagus sylvatica L.) in smreki (Picea abies (L.) Karst)
 16. David Hladnik: Vzajemnost fiziografskih dejavnikov in vegetacije ter rabe prostora na Kočevskem
 17. David Hladnik, Milan Hočevar: Izboljšanje učinkovitosti in informacijske vsebine gozdne inventure s stratificiranim vzorčenjem
 18. David Hladnik: Spremljanje razvoja sestojev in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-bukovem gozdu
 19. David Hladnik, Janez Zafran: Kakovost prostorskih podatkov in informacij o slovenskih gozdnatih krajinah
 20. David Hladnik, Laura Žižek: Consistency of stand density estimates and their variability in forest inventories in Slovenia
 21. Milan Kobal, David Hladnik: Stand diversity in the Dinaric fir-beech forests
 22. Andrej Bončina, David Hladnik, Aleš Kadunc: Presoja ocenjevanja količine poseka na podlagi periodičnih meritev drevja na stalnih vzorčnih ploskvah
 23. Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino
 24. Jurij Diaci, Tomaž Adamič, Andrej Bončina, Dejan Firm, David Hladnik, Petra Kajdiž, Boštjan Košir, Matevž Mihelič, Thomas Andrew Nagel, Aleš Poljanec, Andrej Rozman, Dušan Roženbergar, Tihomir Rugani: Končno poročilo projekta "Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja" za sofinancerje projekta - sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije
 25. Janez Pirnat, David Hladnik: Artificial energy inputs into spruce lowland forests in suburban landscapes in Slovenia
 26. Tihomir Rugani, Jurij Diaci, David Hladnik: Gap dynamics and structure of two old-growth beech forest remnants in Slovenia
 27. Miha Adamič, David Hladnik, Andrej Kobler: Izdelava strokovnih izhodišč za gradnjo premostitvenega objekta - ekodukta za prehajanje rjavega medveda in drugih velikih sesalcev preko odseka avtoceste Vrhnika-Razdrto
 28. Klemen Klinar, David Hladnik: Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno usmerjeno analizo ortofotoposnetkov
 29. Boštjan Anko, Katarina Groznik-Zeiler, David Hladnik, Janez Pirnat: Vrednotenje krajin z vidika biotske raznovrstnosti ter izhodišča za njihovo varstvo
 30. Marko Kovač, David Hladnik, Lado Kutnar: Biodiversity in (the Natura 2000) forest habitats is not static
 31. Janez Pirnat, David Hladnik: A tale of two cities - from separation to common green connectivity for maintaining of biodiversity and well-being
 32. Janez Pirnat, David Hladnik: The concept of landscape structure, forest continuum and connectivity as a support in urban forest management and landscape planning
 33. Thomas Gschwantner, Iciar Alberdi, András Balázs, Sébastien Bauwens, Susann Bender, Dragan Borota, Michal Bošela, Olivier Bouriaud, Isabel Cañellas, Janis Donis, David Hladnik, Mitja Skudnik: Harmonisation of stem volume estimates in European national forest inventories
 34. Eric Andreas Thurm, Laura Hernandez, Andri Baltensweiler, Szegin Ayan, Ervin Rasztovits, Kamil Bielak, Tzvetan Mladenov Zlatanov, David Hladnik, Besim Balić, Alexsandra Freudenschuss: Alternative tree species under climate warming in managed European forests
 35. David Hladnik, Andrej Kobler, Janez Pirnat: Evaluation of forest edge structure and stability in peri-urban forests
 36. Anže Martin Pintar, David Hladnik: Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
 37. Janez Golob, Milan Golob, David Hladnik: Razvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni
 38. Milan Kobal, Andrej Ceglar, Klemen Eler, Barbara Medved Cvikl, Luka Honzak, Primož Simončič, David Hladnik: On the use of R programming language in the analyses of spatial data
 39. David Hladnik, Mojca Nastran: Landscape structure and fragmentation