Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Matevž Adamič: Svetlobne razmere in strukturne značilnosti dinarskih jelovo-bukovih gospodarskih gozdov in pragozdov
 2. Aleš Marsetič: Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov
 3. Peter Lamovec: Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja
 4. Tomaž Šturm: Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji

MSc theses (8)

 1. Igor Kopše: Monitoring strukturne pestrosti gozdnih habitatnih tipov Nature 2000 s podatki gozdnih inventur
 2. Andrej Medved: Upravljanje travišč na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 v Slovenski Istri
 3. Luka Rupnik: Strukturne spremembe in dinamika vrzeli v gospodarskih gozdovih GGE Trnovo
 4. Živa Bončina: Vpliv zaraščanja na konflikte med človekom in medvedom v Sloveniji
 5. Marko Gnezda: Popis urbane drevnine v mestu Logatec
 6. Mirko Baša: Razvojna dinamika dveh gozdnih rezervatov na območju žledoloma
 7. Lara Jogan: Ohranjanje kraških travišč in nanje vezanih kvalifikacijskih vrst iz nature 2000
 8. Rok Pisek: Vpliv strukturnih posebnosti sestojev v gozdnih rezervatih na razvoj monitoringa gozdnih ekosistemov

Bsc theses (42)

 1. Dušan Koren: Vpliv aktivnosti prebivalcev in staleža živine na rabo prostora na Gori
 2. Gašper Okršlar: Stanje in stanovitnost krajinskih gradnikov na območnih enotah Kranj in Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije
 3. Boštjan Šantl: Gozdna inventura na kmetiji Hiter
 4. Dejan Munda: Gozdna inventura za gozdno posest Munda
 5. Ruben Šprah: Zasebni gozdovi na jelovih rastiščih v okolici Lovrenca na Pohorju
 6. Anže Martin Pintar: Ocena sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Krakovo
 7. Mirko Baša: Ocene sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Ždrocle
 8. Klemen Gorup: Gozdni rezervat Zatreb-Planinc
 9. Rok Opeka: Ocena sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Pleša
 10. Luka Demšar: Vpliv nekaterih ekoloških in sestojnih dejavnikov na smrekove podlubnike (Coleoptera:Scolytidae) v revirju Javorje, območna enota Kranj
 11. Franc Žibert: Sestojna zgradba v pragozdnem rezervatu Krakovo in gospodarskem gozdu
 12. Olga Dovžan: Volumenske funkcije smreke na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki
 13. Urban Tekavec: Preverjanje natančnosti merjenj na stalnih vzorčnih ploskvah v GGE Jurjeva dolina
 14. Matija Benedičič: Ocena učinkovitosti dela pri ponovnem merjenje stalnih vzorčnih ploskev v GGE Poljane
 15. Barbara Krmelj: Preverjanje natančnosti merjenj na stalnih vzorčnih ploskvah v GGE Radovljica
 16. Luka Rupnik: Vzdrževanje karte gozdnih sestojev s pomočjo digitalnega stereoploterja
 17. Ana Tičar: Evidentiranje dreves na javnih površinah na Viču v Ljubljani
 18. Klemen Klinar: Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru
 19. Andrej Žagar: Ocenjevanje prostorske zgradbe gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Blagovica
 20. Klemen Bozja: Vizualna interpretacija letalskih posnetkov v GE Grosuplje
 21. Mitja Donik: Spremembe sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Šumik
 22. Vojko Stolnik: Vidra (Lutra lutra L.) v reki Ščavnici
 23. Žiga Kalajžič: Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v subalpskem smrekovem gozdu na Pokljuki
 24. Denis Forjanič: Razvoj gozdnega sestoja jelke in bukve na raziskovalni ploskvi na Mašunu
 25. Gašper Porenta: Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v alpskem gozdu smreke na Pokljuki
 26. Boštjan Grošelj: Zgradba in razvoj gozdnih ekotopov v krajevni enoti Cerkno
 27. Tina Žunič: Razvoj gozdnega sestoja na raziskovalnih ploskvah v alpskem gozdu smreke na Pokljuki
 28. Danijel Borkovič: Razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v predalpskih jelovo-bukovih gozdovih na Pokljuki
 29. Martin Ileršič: Razvoj gozdnega sestoja jelke na raziskovalni ploskvi na Menišiji
 30. Mitja Skudnik: Tehnologija izdelave in vzdrževanja karte gozdnih sestojev
 31. Stanislav Križan: Ocena zanesljivosti podatkov o gozdnih sestojih na podlagi kontrolne vzorčne metode v GGE Semič
 32. Breda Šlaus: Ocenjevanje krajinske zgradbe na Pohorju
 33. Rok Rode: Ocena krajinske zgradbe in gozdnih robov na Kamniško Bistriški ravni
 34. Polona Hafner: Zgradba in razvoj gozdnih ekotopov v Udin Borštu
 35. Luka Rebolj: Poškodovanost smreke in razvoj gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki
 36. Andrej Rijavec: Spremembe gozdnih robov v nižinskih gozdovih Šentjurja
 37. Alja Zorman: Ocenjevanje sestojne zgradbe v gozdovih Dobrave
 38. Jakob Levec: Ocenjevanje sprememb pokrovnosti in rabe prostora s satelitskimi posnetki na območju Loške doline
 39. Aleksander Vavh: Razvoj gozdnih sestojev v mislinjskem Grabnu
 40. Peter Krma: Razvoj bukovih sestojev v gozdnem rezervatu Dedna gora in na raziskovalni ploskvi na Mašunu
 41. Miha Vizjak: Analiza in primerjava popisov objedenosti mladja gozdnega drevja med gozdnogospodarsko enoto Preddvor in gojitvenim loviščem Brdo
 42. Goran Čelan: Ocena sestojne zgradbe

Other documents (38)

 1. Milan Kobal, David Hladnik: Tree height growth modelling using LiDAR-derived topography information
 2. Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino
 3. David Hladnik, Janez Pirnat: Razvoj metodologije za nadzor gozdov na sestojni, krajinski in regionalni ravni
 4. David Hladnik: Monitoring sestojne zgradbe na območjih Natura 2000
 5. Jurij Diaci, Dejan Firm, David Hladnik, Thomas Andrew Nagel, Rok Pisek, Andrej Rozman, Jurij Rozman, Dušan Roženbergar, Tihomir Rugani: Razvoj prilagojenih zvrsti gojenja gozdov s poudarjenim ekološkimi in socialnimi funkcijami
 6. Boštjan Anko, Katarina Groznik-Zeiler, David Hladnik, Janez Pirnat: Vrednotenje krajin z vidika biotske raznovrstnosti ter izhodišča za njihovo varstvo
 7. Andrej Bončina, David Hladnik, Aleš Kadunc: Presoja ocenjevanja količine poseka na podlagi periodičnih meritev drevja na stalnih vzorčnih ploskvah
 8. Jurij Diaci, Tomaž Adamič, Andrej Bončina, Dejan Firm, David Hladnik, Petra Kajdiž, Boštjan Košir, Matevž Mihelič, Thomas Andrew Nagel, Aleš Poljanec, Andrej Rozman, Dušan Roženbergar, Tihomir Rugani: Končno poročilo projekta "Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja" za sofinancerje projekta - sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije
 9. Miha Adamič, David Hladnik, Andrej Kobler: Izdelava strokovnih izhodišč za gradnjo premostitvenega objekta - ekodukta za prehajanje rjavega medveda in drugih velikih sesalcev preko odseka avtoceste Vrhnika-Razdrto
 10. Milan Kobal, Andrej Ceglar, Klemen Eler, Barbara Medved Cvikl, Luka Honzak, Primož Simončič, David Hladnik: On the use of R programming language in the analyses of spatial data
 11. Janez Golob, Milan Golob, David Hladnik: Razvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni
 12. Anže Martin Pintar, David Hladnik: Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
 13. David Hladnik, Andrej Kobler, Janez Pirnat: Evaluation of forest edge structure and stability in peri-urban forests
 14. Eric Andreas Thurm, Laura Hernandez, Andri Baltensweiler, Szegin Ayan, Ervin Rasztovits, Kamil Bielak, Tzvetan Mladenov Zlatanov, David Hladnik, Besim Balić, Alexsandra Freudenschuss: Alternative tree species under climate warming in managed European forests
 15. Thomas Gschwantner, Iciar Alberdi, András Balázs, Sébastien Bauwens, Susann Bender, Dragan Borota, Michal Bošela, Olivier Bouriaud, Isabel Cañellas, Janis Donis, David Hladnik, Mitja Skudnik: Harmonisation of stem volume estimates in European national forest inventories
 16. Janez Pirnat, David Hladnik: The concept of landscape structure, forest continuum and connectivity as a support in urban forest management and landscape planning
 17. Janez Pirnat, David Hladnik: A tale of two cities - from separation to common green connectivity for maintaining of biodiversity and well-being
 18. Marko Kovač, David Hladnik, Lado Kutnar: Biodiversity in (the Natura 2000) forest habitats is not static
 19. Milan Kobal, David Hladnik: Stand diversity in the Dinaric fir-beech forests
 20. David Hladnik: Presoja prostorskega stratificiranja za vzorčno ocenjevanje gozdnih zemljišč
 21. Klemen Klinar, David Hladnik: Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno usmerjeno analizo ortofotoposnetkov
 22. David Hladnik, Laura Žižek: Consistency of stand density estimates and their variability in forest inventories in Slovenia
 23. David Hladnik, Janez Zafran: Kakovost prostorskih podatkov in informacij o slovenskih gozdnatih krajinah
 24. David Hladnik: Spremljanje razvoja sestojev in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-bukovem gozdu
 25. David Hladnik, Milan Hočevar: Izboljšanje učinkovitosti in informacijske vsebine gozdne inventure s stratificiranim vzorčenjem
 26. David Hladnik: Vzajemnost fiziografskih dejavnikov in vegetacije ter rabe prostora na Kočevskem
 27. Maja Polenšek, David Hladnik, Marijan Kotar: Velikost in oblika krošnje pri bukvi (Fagus sylvatica L.) in smreki (Picea abies (L.) Karst)
 28. David Hladnik, Alojz Skvarča: Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na Slovenskem
 29. Andrej Bončina, David Hladnik, Aleš Kadunc: Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah
 30. Tihomir Rugani, Jurij Diaci, David Hladnik: Gap dynamics and structure of two old-growth beech forest remnants in Slovenia
 31. David Hladnik, Janez Pirnat: Urban forestry - linking naturalness and amenity
 32. David Hladnik: Spatial structure of disturbed landscapes in Slovenia
 33. David Hladnik: Ocenjevanje prostorske zgradbe jelovo-bukovih sestojev
 34. David Hladnik, Matej Tajnikar: Gozdni habitatni tipi območij Natura 2000 v krajinski zgradbi Pohorja
 35. Janez Pirnat, David Hladnik: Artificial energy inputs into spruce lowland forests in suburban landscapes in Slovenia
 36. Gal Kušar, David Hladnik, Milan Hočevar: Zanesljivost volumenskih funkcij na primeru drevesne vrste smreke v Sloveniji
 37. David Hladnik, Milan Kobal: Ocenjevanje natančnosti deblovnic in volumenskih funkcij
 38. David Hladnik, Laura Žižek: Ocenjevanje gozdnatosti v zasnovi gozdne inventure na Slovenskem