Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Simon Colnar: Extent and effectiveness of knowledge management in social work centers in the Republic of Slovenia
 2. Matej Janežič: Modeliranje učeče se organizacije s pomočjo molekularnega mrežnega pristopa
 3. Judita Peterlin: Razvoj trajnostnega vodenja in mnogotere inteligentnosti
 4. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov
 5. Tanja Arh: Vpliv tehnološko podprtega organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja podjetij
 6. Vlado Dimovski: Organizational learning and competitive advantage

MSc theses (158)

 1. Tjaša Domanjko: Percepcija ljudi o managerkah v sodobnem poslovnem okolju
 2. Marko Stojanovski: The influence of cultural background on entrepreneurial leadership
 3. Eliana Humar: Management v slovenski diplomaciji
 4. Petra Rihtaršič: Vloga in pomen neformalnih timov pri prenosu znanja v učeči se skupnosti na primeru vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Vide Pregarc
 5. Milena Babič: Vpliv staranja prebivalstva na razvoj socialne infrastrukture na slovenskem podeželju
 6. Žiga Lautar: Optimizacija dela na delovnem mestu operaterja v podjetju GoOpti
 7. Marko Vidic: Povezanost zavzetosti in organizacijske klime
 8. Tim Knific: Odnos različnih generacij do dela
 9. Karmen Škufca: Analiza učinkovitosti črpanja nepovratnih sredstev EU v Sloveniji
 10. Tane Murgoski: Strategic role of outsourcing
 11. Bojan Dimovski: Analiza učinkovitosti in tveganj v procesih združitev in prevzemov podjetij s posebnim poudarkom na naftni industriji
 12. Pandi Bukleski: Vloga športnega agenta pri sklepanju profesionalnih pogodb v športu
 13. Daniel Damjanoski: Determinants of capital adequacy ratio in commercial banks in Slovenia
 14. Deborah Jurišević: Uporaba modela Burtona, Obela in Hakonssona v izbranem podjetju
 15. Damjan Plantosar: Vloga, pomen in razvoj pravične trgovine
 16. Antonio Dimitrovski: The phenomenon of non-performing loans and the improvement of non-performing loans management in the Slovenian state-owned banks
 17. Boris Šmigoc: Vpeljava avtentičnega vodenja v majhno podjetje
 18. Ivan Habič: Oblikovanje strategije razvoja podjetja TPS IMP
 19. Vadim Mancevič: Uporaba sodobnih managerskih orodij v družinskih podjetij
 20. Goranka Gregorič Repnik: Management slabih terjatev v izbrani banki v Sloveniji
 21. Anja Peterka: Management znanja v povezavi z organizacijsko kulturo
 22. Mojca Černe: Uporaba obravnave pritožb pri posodobitvi procesa škodnih obravnav
 23. Nikola Brković: How to successfully manage people in a sports organization
 24. Natalija Kovač: Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih na primeru NLB sektorja za privatno bančništvo
 25. Sarah Borosak Kennedy: Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima v družbi Dravske elektrarne Maribor
 26. Rok Liković: Motivacija zaposlenih preko študentskega dela v javnem in zasebnem sektorju
 27. Aljaž Trenta: Merjenje uspešnosti poslovanja v dinamičnem okolju - evolucijski in trajnostni vidik sodobnih sistemov merjenja uspešnosti poslovanja
 28. Gašper Ulčar: Vpliv čustvene inteligentnosti na delovno uspešnost
 29. Goran Sokolovski: Alkaloid AD - Skopje as a learning organization
 30. Mitja Vidmar: Drones in business practice in Slovenia
 31. Lana Grunčić Krajnc: Stopnja organizacijske pripadnosti v primeru prve zaposlitve s terciarno izobrazbo v Sloveniji
 32. Diana Horvat: Sprememba obnašanja dobaviteljev zemeljskega plina po deregulaciji maloprodajnega trga za gospodinjske odjemalce
 33. Jurij Godec: Oblikovanje strategije združevanja štirih zavarovalnic znotraj skupine Sava Re
 34. Irena Dobravc-Tatalovič: Analiza izvajanja odgovornosti uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb v Sloveniji
 35. Lidija Čop: Poslovna inteligenca in avtentično vodenje
 36. Alja Kladnik: Pripravljenost na uvedbo energetskega standarda EN 16001 v zdravstvene organizacije v Sloveniji
 37. Ana Križan: Analiza funkcije vodenja s priporočili za management v podjetju Bioiks
 38. Helena Fortič: Razvijanje podjetništva v srednjem šolstvu v Sloveniji
 39. Aleksandar Mičić: Analiza medijskega trga v Sloveniji
 40. Zineta Vilman: Čuječnost kot dejavnik razvoja trajnostnega vodenja
 41. Gregor Pirš: Pomen kohezijske politike za podporo razvoja malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji
 42. Marjeta Peterlin: Strateško planiranje izboljšanja kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji
 43. Nevenka Tršan Hočevar: Financiranje neprofitnih organizacij na področju kulture
 44. Mateja Pavlin: Raziskava internega komuniciranja v izbranem podjetju
 45. Lilijana Novina: Znanje kot konkurenčna prednost
 46. Dragan Simeunović: Implementacija izboljšanja prodajnega procesa izbranega podjetja kot ključni faktor uspeha na medorganizacijskem trgu
 47. Andrej Zaplotnik: Reševanje različnih poslovnih problemov s pomočjo nevronskih mrež
 48. Živa Banfi: Managing the diverse workforce
 49. Gregor Skender: Business process reengineering to improve the management and control of EU home affairs funds in Slovenia
 50. Edo Škufca: Pridobivanje poslov v gradbeništvu v kriznih razmerah
 51. Neva Zajc: Raznolikost generacij v procesu vodenja
 52. Petra Lenič: Samozavest kot faktor uspeha managerk v slovenskem poslovnem okolju
 53. Mitja Matjac: Strategija in načini reševanja izbranega hotelskega podjetja v krizi
 54. Simona Šinkovec: Učeča se organizacija kot konkurenčna prednost
 55. Mojca Karin Rehar: Ustvarjalnost kot povezava med managementom in umetnostjo
 56. Damjana Pangerčič: Entrepreneurship in higher education in the fields of non-business programmes
 57. Jan Kokalj: Analiza organizacijske klime na primeru izbranega podjetja
 58. Nilanjan Lahiri: Strategy and action plan of the company RITES
 59. Ermina Jadadič: Izzivi managerja v globalno-virtualni organizaciji Uinvest
 60. Ivan Razpotnik: Vodenje v izbrani banki v času ekonomske krize
 61. Miha Uhan: Vodenje z elementi filozofije Tao
 62. Nevenka Pašek: Sistem uravnoteženih kazalnikov v neprofitnih organizacijah
 63. Črtomir Časar: Teoretični in praktični izzivi ocenjevanja vrednosti podjetij
 64. Alenka Černjač: Analiza primera
 65. Marko Slanc: A multicultural analysis of leadership practices in Slovenia and Spain
 66. Beti Gerželj: Faktoring in prevare v faktoringu
 67. Vanja Župan: Stjecanje međunarodnih projekata
 68. Eva Strmljan Kreslin: Analiza smotrnosti ustanovitve družinskega centra v Mestni občini Ljubljana
 69. Petra Kraševec Uranjek: Primerjava modelov Future-O in poslovne odličnosti EFQM na primeru izbrane zavarovalnice
 70. Helena Selan: Oblikovanje strategije privatizacije Telekoma v obdobju 2012-2016
 71. Gaja Jeriček: Razvoj trga življenjskih zavarovanj za starejšo populacijo v Sloveniji
 72. Polona Gorenc: Dejavniki motiviranja in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Morje
 73. Barbara Uhliř Svete: Reorganizacija finančnega nadzora v Republiki Sloveniji
 74. Nataša Djuzić Kunej: Preverba modela FUTURE-O na Srednji ekonomski in trgovski šoli Nova Gorica
 75. Sabina Grm: Razvoj lekarniške službe v Sloveniji
 76. Saša Grošelj: Evropske železniške direktive in njihov vpliv na slovenski železniški sistem
 77. Aleš Bunderšek: Proces odločanja v podjetju Bunderšek Transport
 78. Dragana Veljić Pecman: Vloga naložbenih življenjskih zavarovanj v sistemu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja
 79. Brigita Buh: Možnosti uporabe nevrolingvističnega programiranja v poslovni praksi
 80. Jasminka Dornik: Makedonska gospodarska politika in neposredne naložbe slovenskih podjetij na makedonskem trgu
 81. Jelena Tabaković: Načini financiranja nevladnih organizacij v Sloveniji v primeru uvedbe dobrodelnih iger na srečo
 82. Simon Šerjak: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih na primeru izbranega podjetja
 83. Tjaša Ficko: Komunikacija vodstva kot temelj uspešnega vodenja in organizacijskih sprememb
 84. Boštjan Kajtna: Inovativni pristopi v zavarovalništvu za blaženje posledic podnebnih sprememb
 85. Branka Erenda: Avtentično vodenje in socialna orientiranost vodij
 86. Frančiška Rožič Novak: Vlaganje javnih sredstev v raziskovalno in razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji
 87. Goran Reljič: Analiza organiziranosti združbe Malteški red
 88. Stanko Uršič: Prestrukturiranje skupine Tomos
 89. Željko Bjelan: Analiza trga utekočinjenega naftnega plina v Sloveniji in drugih evroskih državah
 90. Ariana Besednjak Suhadolnik: Vpliv kompetentnosti managerjev na zavzetost zaposlenih
 91. Marjan Podgoršek: Ekonomski in tehnološki vidiki oskrbe Republike Slovenije z zemeljskim plinom
 92. Dijana Škoberne: Koncept zavzetih zaposlenih
 93. Aleksandra Juvan Žunk: Energetika v Zasavju s poudarkom na uplinjevanju premoga v TET
 94. Sonja Rastoder: Učeča se organizacija
 95. Miloš Čadež: Uvajanje koncepta učeče se organizacije v podjetjih lesne industrije stavbnega pohištva v Sloveniji
 96. Katjuša Bricelj Belčevski: Analiza elementov učeče se organizacije v NLB na podlagi FUTURE-O modela
 97. Danijel Crnčec: Zemeljski plin - primerjalna slabost sodobne EU?
 98. Mateja Jenič: Razvoj učeče se organizacije
 99. Darja Škaper: Trajnostni razvoj v povezavi z obnovljivimi viri energije v Sloveniji
 100. Marjeta Vaupot: Socialno podjetništvo v Sloveniji
 101. Aleš Pušnik: Standardizacija projektnega vodenja v majhnih in srednjih podjetjih
 102. Urša Zajc: Uspešnost sodelovanja v projektih iniciative Eureka
 103. Stanislav Levičar: Koncept virtualnih svetov
 104. Alenka Abram: Analiza modelov učeče se organizacije in možnosti aplikacije v proizvodno podjetje
 105. Boštjan Fendre: Čustvena inteligenca - pot do poslovne odličnosti
 106. Liljanca Vogrinec: Etični vidiki policijskih postopkov in vpliv na varovanje človekovih pravic
 107. Miran Šiško: Analiza elementov učeče se organizacije
 108. Majda Oder: Primerjava sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja med Slovenijo in izbranimi evropskimi državami
 109. Franc Props: Uresničevanje učeče se organizacije
 110. Irena Jamnik: Vloge managerja po Mi[n]tzbergu v učeči se organizaciji
 111. Matejka Gerjevič: Motiviranje zaposlenih v Mladinskem centru Brežice
 112. Matejka Gnidovec: Vloga in pomen države pri spodbujanju izhodne internacionalizacije slovenskih malih in srednje velikih podjetij
 113. Jure Malgaj: Ustanavljanje, razvoj in poslovanje malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem
 114. Jasminka Garvanović: Strategije in ukrepi spodbujanja ekonomske in socialne integracije šolskih osipnikov
 115. Branka Bugarin: Prilagajanje Slovenije evropski strategiji izobraževanja z vidika lizbonske strategije
 116. Peter Dolinar: Plačni sistem v javnem sektorju Republike Slovenije
 117. Miha Marič: Povezava lobiranja in korupcije
 118. Amir Trobradović: Vloga in pomen benchmarkinga na trgu tiskalnikov
 119. Matjaž Žigon: Neposredne naložbe Italije v Sloveniji
 120. Slobodanka Slak: Sodobne generacije managerjev v pogajalskem procesu
 121. Jana Kajfež: Obravnava pritožb na storitve turističnih agencij v Sloveniji
 122. Marija Injac: Analiza elementov učeče se organizacije na Srednji ekonomski šoli Ljubljana
 123. Judita Peterlin: Razvoj voditeljstva v učeči se organizaciji
 124. Marko Dolenc: Model FUTURE-O kot osnova za udejanjanje učeče se organizacije v podjetju Tomas Sport 2
 125. Simona Stipič: Sistemi upravljanja podjetij in njihov vpliv na pričakovanja udeležencev
 126. Matej Čehovin: Oblikovanje poslovne strategije podjetja na podlagi MODELA FUTURE-O (r)
 127. Alenka Golmajer: Poslovni angeli kot vir financiranja malega podjetja v Sloveniji in v svetu
 128. Miro Perko Radulovič: Priprave na uvedbo evra v bankah in hranilnicah
 129. Ana Gračner: Strategija razvoja Splošne bolnišnice Trbovlje
 130. Aleš Daneu: Vpliv managementa poslovnih procesov na poslovanje organizacije
 131. Tina Popadič: Problematika in oblikovanje strategije prenove poslovanja malega podjetja
 132. Dijana Šabović Brezac: Izzivi podjetništva v Bosni in Hercegovini
 133. Igor Dolinar: Povezovanje podjetij s področja trgovine s kmetijskim blagom med sabo in s kmeti
 134. Simona Kovačič: Upravljanje obvezniških vzajemnih skladov
 135. Dario Šik: Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih
 136. Tanja Dovžak: Financiranje vseživljenjskega učenja
 137. Peter Fatur: Analiza invencijsko-inovacijskega managementa v slovenskih podjetjih
 138. Tatjana Kostanjevec: Podjetniški profil Slovencev
 139. Andrej Smogavc Cestar: Model celovitega razvoja voditeljstva in učeče se organizacije
 140. Borut Širca: Slovensko zavarovalništvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 141. Mitja Cerovšek: Procesni pristop prenove in informatizacije poslovanja na primeru skupine TPV
 142. Nevenka Novak: Stres pri delu zdravnikov
 143. Peter Breznikar: Ravnanje s ključnimi kupci v bankah in zavarovalnicah
 144. Tilen Zugwitz: Politika dividend v Sloveniji
 145. Nihad Julardžija: Posebnosti poslovanja malih podjetij na tujih trgih
 146. Matjaž Svetin: Izločevanje aktivnosti v malem storitvenem podjetju
 147. Nataša Pecman: Vloga drugega stebra v sistemu pokojninskega zavarovanja
 148. Maja Omahen Petrič: Naložbena politika Pozavarovalnice Triglav Re
 149. Miha Škerlavaj: Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij in organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja
 150. Andrej Knap: Prevzemi in združitve v zavarovalništvu
 151. Marijan Lipičnik: Primerjalna analiza modelov spodbujanja podjetništva z aplikacijo na slovenske razmere
 152. Danijel Hubman: Podjetniški vidik neposrednega odzivnega trženja prek televizije
 153. Margita Adamič: Strategija razvoja občine Semič
 154. Majda Potokar: Pristopi k uvajanju benchmarkinga v podjetja v Sloveniji
 155. Igor Adlešič: Položaj zavarovalnic pri povezovanju z drugimi finančnimi ustanovami
 156. Borut Ložar: Značilnosti slovenskega managerja kot voditelja ljudi
 157. Miha Selan: Organizacijsko učenje
 158. Gregor Jurak: Značilnosti vodenja prostovoljcev v športnih organizacijah v Sloveniji

Bsc theses (61)

 1. Sanela Hasković: Vloga žensk v managementu
 2. Milena Babič: Vpliv digitalizacije na tiskane medije
 3. Stanko Gracar: Sodobni trendi kontrolinškega poročanja
 4. Gregor Pečko: Inovacijski sistemi in primeri dobrih praks v Sloveniji
 5. Boris Benevol: Metode vrednotenja kot vodilo pri sprejemanju managerskih odločitev
 6. Mateja Judež: Stres na delovnem mestu v Zavarovalnici Triglav d.o.o.
 7. Iztok Marenče: Modeli poslovnih pogajanj
 8. Aljoš Mlakar: Fleksibilnost trga dela v Sloveniji
 9. Boris Šmigoc: Teorije motivacije in primerjava njenih konceptov
 10. Žiga Tartara: Stili vodenja glede na velikost podjetja
 11. Nikola Janjić: Vloga in mesto sistemskih inženirjev na sodiščih v Sloveniji
 12. Marko Peinkiher: Islandska finančna kriza
 13. Anja Dolžan: Pomen čustvene inteligence pri vodenju
 14. Dejan Stefanov: Nagrajevanje zaposlenih v podjetju Acroni, d.o.o.
 15. Urška Mrgole: Inovativnost učencev v osnovni šoli
 16. Simonas Križanec: Uporaba tehnike Šest klobukov razmišljanja v praksi organizacij
 17. Vesna Trtnik: Nedenarno motiviranje in nagrajevanje
 18. Marko Trajber: Stres na delovnem mestu v podjetju Poteza d.d.
 19. Anže Hvalec: Analiza organizacijske struktutre v podjetju Unior d.d.
 20. Gašper Ulčar: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, Območna Enota Ljubljana
 21. Katja Pokeržnik: Funkcije javnih razpisov in njihov vpliv na razvoj človeških virov ter zaposlenost v koroški regiji v obdobju med leti 2007 - 2010
 22. Elvedina Kudić: Teorija obrata pri reševanju podjetja iz krize na primeru podjetja X
 23. Mojca Mia Berger: Učeča se organizacija in timsko delo
 24. Sara Šibenik: Prisilna poravnava kot orodje reševanja podjetja iz krize
 25. Miha Jenko: Vrednotenje Zavarovalnice Triglav
 26. Petra Lenič: Kako doseči odličnost v podjetju z uporabo elementov nevrolingvističnega programiranja
 27. Živa Prošek: Vpliv vrednot na proces prenosa znanja v podjetju
 28. Jana Ogrinc: Organizacijska klima v podjetju Y
 29. Igor Perhavc: Uvajanje e-pravosodja na državnem pravobranilstvu Republike Slovenije
 30. Miha Uhan: Vloga mikrofinančnih institucij pri odpravljanju revščine v svetu
 31. Ana Ivanovski Donko: Stili vodenja v slovenski vojski
 32. Lilijana Eisner: Vpliv učeče se organizacije na razvijanje celovite kakovosti v podjetju
 33. Mateja Pavlin: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju
 34. Biljana Andonova: Energetska prihodnost Slovenije
 35. Aleksandar Spasovski: Privatizacija v Makedoniji
 36. Andreja Turman: Prehod v družbo znanja z reformami za izvajanje Lizbonske strategije in Bolonjskega procesa v Sloveniji
 37. Srečko Mitruševski: Slovenske neposredne naložbe v Republiki Makedoniji
 38. Marjeta Kuhar: Strateško planiranje v slovenskih bolnišnicah
 39. Andrejka Jakončič: Model zaščite blagovnih znamk podjetja Vinska klet "Goriška Brda" Dobrovo
 40. Maja Ževart: Delovna razmerja v slovenski ekonomski praksi
 41. Jana Klopčič: Pomen organizacijskega učenja v sodobni organizaciji
 42. Ines Pergar: Nov model organiziranosti sodišč v Sloveniji
 43. Tadej Mori: Župan kot nosilec izvršilne oblasti v občini in sistem zaposlovanja v občini Kanal ob Soči
 44. Damjana Grah: Analiza elementov učeče se organizacije v podjetju Voljatel Telekomunikacije
 45. Barbara Štokelj: Analiza učinkovitosti projekta uvedbe nove informacijske podpore
 46. Mojca Miklavc: Vloga managerja, podjetnika in vodje v podjetju
 47. Darko Ličen: Ovire pri internacionalizaciji malih pojetji [!] pri vstopanju na tuje trge
 48. Nives Jakopič: Perspektive ravnanja s sekundarnimi energenti z vidika nabave v podjetju Salonit Anhovo
 49. Peter Korenjak: Priprave in napotki za uspešno izvedbo projekta implementacije poslovnoinformacijskega sistema
 50. Helena Selan: Analiza slovenskih operaterjev in internacionalizacija Mobitela
 51. Barbara Uhliř Svete: Poslovna strategija podjetja Termoelektrarna Trbovlje
 52. Dean Zalesjak: Analiza ponudbe storitev fiksne govorne telefonije za poslovne uporabnike na območju Republike Slovenije
 53. Matej Čehovin: Uvajanje koncepta učeče se organizacije v trgovinsko podjetje
 54. Vanja Lombar: Približevanje Slovenije Evropski ekonomski in monetarni uniji ter povezovalni procesi
 55. Franc Props: Analiza elementov učeče se organizacije v podjetju SPL
 56. Jasminka Garvanović: Model povezovanja ukrepov izobraževanja in zaposlovanja pri socialnem vključevanju mladih brezposelnih na podeželju
 57. Dagmar Olenik: Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji
 58. Samo Kaplja: Vzajemni skladi v Sloveniji
 59. Sašo Smole: Približevanje bančništva k Evropski uniji
 60. Vesna Cvek: Pomen pripojitve M banke k Banki Koper d.d.
 61. Katarina Hegler: Vzajemni skladi kot oblika varčevanja

Other documents (10)

 1. Vasja Roblek, Vlado Dimovski, Maja Meško, Judita Peterlin: Evolution of organisational agility
 2. Simon Colnar, Vlado Dimovski, David Bogataj: Knowledge management and the sustainable development of social work
 3. Barbara Grah, Vlado Dimovski, Sandra Penger, Simon Colnar, David Bogataj: Sustainability of health and care systems
 4. Ivan Radević, Vlado Dimovski, Anđelko Lojpur, Simon Colnar: Quality of healthcare services in focus
 5. Simon Colnar, Vlado Dimovski: Knowledge management in social work
 6. Judita Peterlin, Vlado Dimovski, Maja Meško, Vasja Roblek: Cultivating management education based on the awareness of students' multiple intelligences
 7. Katerina Božič, Vlado Dimovski: The relationship between business intelligence and analytics use and organizational absorptive capacity
 8. David Bogataj, Domen Hudoklin, Marija Bogataj, Vlado Dimovski, Simon Colnar: Risk mitigation in a meat supply chain with options of redirection
 9. Barbara Grah, Vlado Dimovski, Judita Peterlin: Managing sustainable urban tourism development
 10. Vlado Dimovski, Sandra Penger: Učeča se organizacija