Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (47)

 1. Mateja Kvartuh: Tekmovalne didaktične igre pri spoznavanju okolja v 3. razredu osnovne šole
 2. Klara Bučan: Poučevanje sil in gibanja na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole
 3. Ines Bejek: Didaktične igre pri poučevanju učne vsebine toplota in temperatura pri predmetu fizika v osnovni šoli
 4. Klara Uršič: Poglabljanje fizikalnih in kemijskih vsebin predmeta naravoslovje in tehnika s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole
 5. Lara Podberšič: Didaktične igre na temo svetloba pri naravoslovju in fiziki v osnovni šoli
 6. Eva Petek: Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v osnovni šoli z uporabo slovenskih izobraževalnih videoposnetkov v času šolanja na daljavo
 7. Tina Češek Grmek: Poučevanje učnih vsebin voda, pretakanje ter sile in gibanje na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole
 8. Barbara Pacek: Didaktične igre pri obravnavi elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole
 9. Larisa Lenart: Uporaba didaktičnih iger pri poučevanju učne vsebine toplota in temperatura v 5. Razredu osnovne šole
 10. Darja Buh: Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole
 11. Maja Mesec: Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole
 12. Katja Klodič: Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole
 13. Urška Doles: Analiza učiteljevih vprašanj pri poučevanju predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu osnovne šole
 14. Neja Nahtigal: Vrstniško učenje elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole
 15. Ajda Zubak: Fizika med izobraževanjem na daljavo z vidika učencev
 16. Tevž Globokar: Raziskovanje s hidrogeli kot obogatitvena dejavnost pri pouku naravoslovja in tehnike za učence petega razreda osnovne šole
 17. Veronika Škerbec: Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli
 18. Vika Planinšek: Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami
 19. Tina Čampa: Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole
 20. Ana Janjac: Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole: učna tema snovi
 21. Barbara Jančič: Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika
 22. Manela Suhonić: Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami
 23. Tina Marjanović: Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami
 24. Manca Lipoglavšek: Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole
 25. Nastja Pugelj: Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole
 26. Natalija Zdovc: Uporaba metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu osnovne šole
 27. Ana Bertoncelj: Vpliv epidemije Covid-19 na znanje in razumevanje fizike v osnovni šoli
 28. Anja Čibej: Poučevanje in učenje vsebin predmeta naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole z ustvarjalnim gibom
 29. Anita Lubej: Spoznavanje spreminjanja lastnosti snovi pri delu z učbeniki pri naravoslovju in tehniki v 4. razredu osnovne šole
 30. Maruša Novljan: Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. In 5. razredu osnovne šole na prostem v okolici šole
 31. Tjaša Kulovec: Znanje četrtošolcev o učni temi Gibanje Zemlje pri poučevanju v razredu in poučevanju na daljavo
 32. Aleš Pršin: Zanimanje učencev za fizikalne teme izven šolskih okvirov
 33. Domen Jarc: Eksperimentalno delo pri spoznavanju elektrike in svetlobe pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole
 34. Grega Šumrada: Didaktične igre za učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne
 35. Eva Markič: Vrednotenje vpliva oblik samostojnega eksperimentalnega dela na znanje in spretnosti učencev 4. razreda osnovne šole
 36. Katja Gorenčič: Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu osnovne šole z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije
 37. Patricija Volčič: Poučevanje naravoslovnih vsebin na prostem v prvem triletju v javnih in zasebnih osnovnih šolah
 38. Tjaša Prodan: Učenje z vrstniško razlago pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole
 39. Barbara Golavšek: Šola v naravi kot prostor poučevanja naravoslovja na razredni stopnji
 40. Pija Prijon: Skupinsko delo pri obravnavi naravoslovnih vsebin v 1. in 5. razredu osnovne šole
 41. Urška Kastelic: Poučevanje učne vsebine svetloba v tretjem in četrtem razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami
 42. Urška Papež: Pouk na daljavo v času pandemije covid-19 pri predmetu naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu osnovne šole
 43. Tina Gregorič: Vpliv epidemije COVID–19 na znanje in razumevanje fizike slovenskih dijakov
 44. Lovrenc Fortuna: Zanimanje petošolcev za naravoslovne vsebine izven okvirov šole
 45. Nastja Pečnik: Uporaba didaktičnih iger pri poučevanju učne vsebine sile in gibanje v 3. razredu osnovne šole
 46. Ana Herman: Poučevanje naravoslovja in tehnike na daljavo v času epidemije Covid 19
 47. Neža Lesar: Sodobni pristopi poučevanja učne vsebine elektrika v 4. razredu osnovne šole

Diplomska dela (1)

 1. Urša Urankar: Spoznavanje zvoka v predšolskem obdobju

Druga dela (57)

 1. Jerneja Pavlin: Ali oblačila grejejo?
 2. Ana Herman, Jerneja Pavlin: Spreminjanje narave skozi letni čas
 3. Mira Metljak, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Jerneja Pavlin, Miha Slapničar, Janez Vogrinc, Iztok Devetak: Three years of PROFILES experience in Slovenia
 4. Jerneja Pavlin: Experiments with aqua pearls
 5. Saša Ziherl, Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Jure Bajc, Mojca Čepič: Wood as a model for liquid crystals
 6. Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: It seems easy to float, but is it really?
 7. Jerneja Pavlin, Katarina Susman, Mojca Čepič: Does conceptual understanding of density increase with the level of education?
 8. Jerneja Pavlin, Marko Gosak: The use of PowerPoint in physics lessons - a step forward in the development of digital competence
 9. Jerneja Pavlin, Katarina Susman, Saša Ziherl, Maja Pečar, Nataša Vaupotič, Mojca Čepič: Hands-on experiments with liquid crystals
 10. Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Maja Pečar, Katarina Susman, Jure Bajc, Mojca Čepič: Studying anisotropy with wood and microwaves
 11. Maruša Novljan, Jerneja Pavlin: Izkušnje slovenskih učiteljev in učencev 4. in 5. razredaosnovne šole s poukom na prostem pri predmetunaravoslovje in tehnika
 12. Jerneja Pavlin, Saša A. Glažar, Iztok Devetak, Mojca Čepič: First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia
 13. Jerneja Pavlin, Nataša Vaupotič, Saša A. Glažar, Mojca Čepič, Iztok Devetak: Slovenian pre-service teachers' conceptions about liquid crystals
 14. Jerneja Pavlin: Plavanje teles
 15. Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Saša Ziherl, Maja Pečar, Mojca Čepič: Phase transitions in the frame of mechanical model
 16. Jerneja Pavlin, Nataša Vaupotič, Mojca Čepič: Direction dependence of the extraordinary refraction index in uniaxial nematic liquid crystals
 17. Jerneja Pavlin, Nataša Vaupotič, Mojca Čepič: Liquid crystals: a new topic in physics for undergraduates
 18. Ivana Štibi, Mojca Čepič, Jerneja Pavlin: Poučevanje fizike v hrvaških osnovnih in srednjih šolah med pandemijo covida-19
 19. Jerneja Pavlin: Uvodnik
 20. Jerneja Pavlin, Tina Čampa: Is peer instruction in primary school feasible?: the case study in Slovenia
 21. Jerneja Pavlin: Hydrogels in experiments for stimulating students with different learning abilities
 22. Jerneja Pavlin: Uvodnik
 23. Iztok Devetak, Vesna Ferk Savec, Saša Glažar, Mojca Juriševič, Mira Metljak, Jerneja Pavlin, Katarina Senta Wissiak Grm: PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5
 24. Jerneja Pavlin: Experiments with aqua pearls
 25. Jerneja Pavlin: Hands-on experiments with hydrogels
 26. Jerneja Pavlin: Hands-on experiments with hydrogels
 27. Jerneja Pavlin, Iztok Devetak: The PROFILES approach to teaching and learning physics in Slovenia
 28. Jerneja Pavlin: Experiments with hydrogel pearls
 29. Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: The education of pre-service primary school teachers for teaching the physics part of science in Slovenia
 30. Maruša Novljan, Jerneja Pavlin: Izkušnje učencev in učiteljev s poukom na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika
 31. Jerneja Pavlin: Kartezijev plavač
 32. Jerneja Pavlin, Katarina Susman: Didaktične igre v naravoslovju - izbirni predmet
 33. Jerneja Pavlin: Vključevanje sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk naravoslovnih predmetov - predstave o hidrogelih
 34. Jerneja Pavlin: Vključevanje sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk naravoslovnih predmetov - predstave o hidrogelih
 35. Jerneja Pavlin, Katarina Susman: Didaktične igre v naravoslovju - izbirni predmet
 36. Andreja Bačnik, Jerneja Pavlin: Naravoslovna pismenost - začnimo zgodaj
 37. Miha Slapničar, Iztok Devetak, Saša Glažar, Jerneja Pavlin: Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja
 38. Jerneja Pavlin, Katarina Susman: Prepoznavanje primanjkljajev v znanju kot osnova za oblikovanje didaktičnih iger v naravoslovju
 39. Neja Nahtigal, Jerneja Pavlin: Vrstniško učenje pri naravoslovju in tehniki - elektrika in magnetizem
 40. Vika Planinšek, Jerneja Pavlin: Gori na gori gorí : učna vsebina "gorenje" v 4. in 5. razredu osnovne šole
 41. Jerneja Pavlin: Editorial, Experiments in physics teaching and learning
 42. Grega Šumrada, Špela Lumpert, Jerneja Pavlin: Poglej v nebo, kakšno bo vreme?
 43. Jerneja Pavlin: Materiali – Iz česa so narejeni stvari?, Založba Hart, Ljubljana, 2021
 44. Lea Močnik, Urška Papež, Jerneja Pavlin: Raziskovanje onesnaženosti zraka s trdimi delci
 45. Iztok Devetak, Vesna Ferk Savec, Saša A. Glažar, Mojca Juriševič, Mira Metljak, Jerneja Pavlin, Katarina Senta Wissiak Grm: PROFILES modules in the Slovenian context
 46. Maja Pečar, Katarina Susman, Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: How to explain the conoscopic figures
 47. Katarina Susman, Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: The role of analogies and models in understanding a concept of phase transition
 48. Mojca Čepič, Saša Ziherl, Jure Bajc, Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Nataša Vaupotič: Physics and nature - a new course for the first year students of physics education
 49. Saša Ziherl, Katarina Susman, Mojca Čepič, Jerneja Pavlin, Saša A. Glažar, Nataša Vaupotič: A teaching unit on liquid crystals
 50. Jure Bajc, Jerneja Pavlin: National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia
 51. Katarina Susman, Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school
 52. Mojca Čepič, Jerneja Pavlin: Lap-tops, mobiles, iPods and liquid crystals
 53. Marko Gosak, Jerneja Pavlin: New communication technologies of Powerpoint presentation in learning physics
 54. Jerneja Pavlin, Nastja Kastelec, Katarina Susman: Kdaj voda zavre?
 55. Marko Gosak, Jerneja Pavlin: Optični pojavi v atmosferi
 56. Jerneja Pavlin: Učenje fizikalnih vsebin nekoliko drugače - predstavitev projektov ARphymedes in ARphymedes Plus
 57. María Napal Fraile, Isabel Zudaire, Svava Pétursdóttir, Jerneja Pavlin: eTwinning in science learning