Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (12)

 1. Tea Adamlje: Razvijanje sporazumevalne zmožnosti ob gimnazijskih geografskih učbenikih
 2. Nina Oblak: Usposobljenost gimnazijskih učiteljev slovenščine za delo z dijaki, ki imajo disleksijo
 3. Miha Hlede: Medpredmetno povezovanje geografije, slovenščine in izbirnih predmetov v osnovni šoli
 4. Ana Zupanc: Ustno ocenjevanje pri pouku slovenščine v tretji triadi osnovne šole
 5. Klara Šušteršič Jerićević: Primerjava stališč učiteljev slovenščine in francoščine na osnovnih in srednjih šolah glede poučevanja in rabe učnih strategij pri jezikovnem pouku
 6. Petra Ivanetič Ljoki: Obravnava socialne zvrstnosti pri pouku slovenščine v tretjem triletju osnovne šole
 7. Vesna Rogl: Povezovanje pouka jezika in književnosti v prvem letniku gimnazij
 8. Marjana Batistič: Sistemizacija znanja pri pouku slovenskega jezika v devetem razredu osnovne šole
 9. Manca Černivec: Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega jezika v slovenskih gimnazijah
 10. Tanja Vučkovac: Psihološke teorije učenja in njihova aplikacija v učbenikih za angleščino in slovenščino
 11. Mojca Pregelj: Razvijanje zmožnosti ustnega sporazumevanja pri poučevanju in učenju slovenščine in italijanščine kot drugih ali tujih jezikov v Republiki Sloveniji
 12. Špelca Bradeško: (Ne)povezanost obravnave besednih vrst in stavčnih členov pri pouku slovenščine v zadnjem triletju osnovne šole

Bsc theses (6)

 1. Teja Bauman: Učne priprave učiteljev slovenščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 2. Urška Dragovan: Delo učiteljev slovenščine z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
 3. Manca Ratković: Učbeniki in delovni zvezki za slovenski jezik v zadnjem triletju osnovne šole s prilagojenim programom
 4. Anja Cirnski: Sporazumevalne dejavnosti slepih in slabovidnih otrok v Zavodu za slepo in slabovidno mladimo
 5. Kristina Moičević: Razvijanje medkulturne kompetence pri pouku slovenščine in geografije v gimnaziji
 6. Kristina Herakovič: Slovenci v zamejstvu v učnih načrtih in učnih gradivih pri pouku geografije in slovenščine v gimnazijah

Other documents (3)

 1. Jerica Vogel: Vloge besedila, naslovnik in etična načela kot pomembni dejavniki javnega govornega nastopanja
 2. Jerica Vogel: Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo
 3. Jerica Vogel: Vpliv prevladujočega neknjižnega govora na razvijanje sporazumevalne zmožnosti v knjižnem jeziku