Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marija Repanić: Optimalni modeli izravnave meritev z gravimetrom Scintrex CG-3M z upoštevanjem najpomembnejših instrumentalnih vplivov

Magistrska dela (21)

 1. Vera Brezovar: Določitev dnevnih pomikov droga točke KOPE na mareografski postaji Koper
 2. Nina Črnigoj: Analiza višin planinsko zanimivih vrhov in drugih značilnih točk v Sloveniji
 3. Filip Viler: Vzpostavitev sistema za neposredno georeferenciranje daljinsko vodenega letalnika
 4. Veljko Miljković: Izmera veslaške proge na Bledu
 5. Tinkara Langus: Vpliv sestave fotogrametričnega bloka na točnost aerotriangulacije.
 6. Anja Šinkovec: Analiza kakovosti direktnega georeferenciranja daljinsko vodenega letalnika z metodama RTK in PPK
 7. Jaka Gregorič: Vzpostavitev lastne stalne postaje GNSS in predstavitev rešitev za optimalno določitev položaja
 8. Lucija Cigelšek: Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS
 9. Tanja Petrin: Analiza odklonov navpičnice na območju testnega poligona Krvavec
 10. Jan Kočila: GNSS in klasične meritve na komparatorski bazi Logatec
 11. Leon Kogelnik: Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS
 12. Ana Vendramin: Vpliv natančnosti koordinat oslonilnih točk na fotogrametrične izdelke
 13. Aljaž Peklaj: Celosten postopek izdelave georeferenciranega oblaka točk Velike dvorane Županove jame
 14. Uroš Šeme: Določitev položajev cerkvenih zvonikov v D96/TM na območju JZ dela Ljubljane
 15. Jan Kokalj: Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik
 16. Tadeja Vok: Določanje vidnosti satelitov na obzorju z dvovrstičnimi elementi NORAD
 17. Špela Bratina: Obdelava in interpretacija gravimetričnih meritev nad kraško jamo: primer Županove jame
 18. Miha Pajnič: Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem
 19. Nina Stajnko: Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju
 20. Sara Joveska: Testiranje geodetskih sprejemnikov GNSS: kinematična izmera v oteženih pogojih
 21. Jan Magyar: Določitev debeline ledu na lednem plezališču v Mlačci

Diplomska dela (41)

 1. Marko Zaviršek: Ocena višinske točnosti DMR iz posnetkov iz letalnika
 2. Andreja Rejec: Analiza določitve transformacijskih parametrov na območju Čepovanske doline
 3. Meta Možina: Primerjava višin iz lidarskih podatkov in GNSS-višinomerstva na območju Prevalje pod Krimom
 4. Jan Kočila: Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS ob uporabi omrežij SIGNAL in CROPOS na območju Razkrižja, Šafarskega in Gibine
 5. Marjeta Korošec: Primerjava GNSS-izmere vodostaja in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera
 6. Luka Pretnar: Primerjava uporabe GNSS-koordinatnih osnov različne kakovosti pri polarni metodi zakoličbe
 7. Sabina Jerič: Opredelitev kakovosti stalno delujoče GNSS-postaje FGGH v Ljubljani
 8. Miha Pajnič: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS
 9. Jernej Tekavec: Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik
 10. Matej Jenič: Izračun koordinat stojišča v detajlni izmeri: prosto stojišče z izravnavo ali Helmertovo transformacijo
 11. Špela Jazbec: Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DPM-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom
 12. Miha Trstenjak: Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu
 13. Leon Kogelnik: Izračun volumna nasipa v realnem času izmere z uporabo tehnologije GNSS
 14. Aljaž Škrabar: Ocena kakovosti določitve položaja z različnimi trajanji opazovanj pri RTK-metodi izmere GNSS
 15. Domen Ovčar: Ocena kakovosti določitve položaja z RTK-metodo izmere na višjih nadmorskih višinah
 16. Tanja Kotar: Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS na osnovi simultanih RTK-meritev
 17. Andreja Medved: Določitev kakovosti izbranih oslonilnih točk iz projekta CAS 2012-2014
 18. Anita Anželak: Terenska izmera na območju gozda za oceno kakovosti višin, določenih z aerolaserskim skeniranjem
 19. Nac Ermenc: Vpliv horizontalne oddaljenosti od stalne postaje GNSS na točnost določitve položaja
 20. Ana Vendramin: Primerjava določitve položaja v omrežju SIGNAL pred in po vključitvi GNSS-stalne postaje v Idriji
 21. Miha Kastelic: GNSS-izmera divjega odlagališča odpadkov v okolici Gmajnic
 22. Karmen Grudnik: Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov
 23. Jernej Moderc: Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve
 24. Domen Kladnik: Izračun konstante antene instrumenta JAVAD TRIUMPH-LS iz opazovanj GNSS
 25. Leja Špiler: Primerjava DTK 5 in DMV 5 na območju gozdnih cest s podatki kombinirane GNSS in klasične izmere
 26. Tadeja Vok: Vpliv različnih pogojev izvedbe statičnih opazovanj GNSS na določitev položaja
 27. Špela Bratina: Terenska izmera za oceno kakovosti državnega ortofota: delovišče pod viaduktom Verd
 28. Klemen Stoporko: Preizkus instrumenta Javad Triumph- LS po standardu
 29. Žan Belšak: Ocena kakovosti opazovanj GNSS ob uporabi različnih anten
 30. Marko Novak: Primerjava različnih metod določitve položaja pri katastrski izmeri
 31. Nina Kranjec: Ocena kakovosti GNSS-koordinat izven pokritosti omrežja SIGNAL
 32. Anja Papež: Statična izmera zavarovalne mreže v okolici stalne postaje GNSS v Kočevju
 33. Barbara Šket: GNSS-izmera za oceno višinske točnosti digitalnega modela reliefa na območju nadvoza Dolgi most
 34. Anja Šinkovec: Ocena vpliva megle na kakovost relativne določitve položaja z GNSS
 35. Nina Kržan: Izračun in vizualizacija gibanja objekta po ortodromi in loksodromi
 36. Katja Malc: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini
 37. Jan Mustavar: Primerjava obdelave opazovanj GNSS v različnih programskih paketih
 38. Samo Podpečan: Test sistema IMU v instrumentu Javad Triumph-LSA
 39. Paulo Šolić: Izračun trase veslaške proge med Debelim Rtičem in Ankaranom
 40. Žiga Obrstar: Ocena odboja signala GNSS z uporabo kovinskih podlag za anteno sprejemnika u-blox
 41. Žiga Ranzinger: Določanje trase gozdne poti s pomočjo GNSS v različnih obdobjih vegetacije

Druga dela (11)

 1. Franc Dimc, Polona Pavlovčič Prešeren, Matej Bažec: Robustness against chirp signal interference of on-board vehicle geodetic and low-cost GNSS receivers
 2. Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo, Marjan Čeh, Klemen Kozmus Trajkovski, Bujar Fetai, Urška Drešček, Tilen Urbančič, Jernej Tekavec, Polona Pavlovčič Prešeren, Klemen Kregar, Krištof Oštir, Samo Drobne, Dušan Petrovič, Barbara Trobec: Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 3. Veton Hamza, Bojan Stopar, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren: Low-cost dual-frequency GNSS receivers and antennas for surveying in urban areas
 4. Veton Hamza, Bojan Stopar, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren: A cost-effective GNSS solution for continuous monitoring of landslides
 5. Polona Pavlovčič Prešeren, Franc Dimc, Matej Bažec: Exploiting the sensitivity of dual-frequency smartphones and GNSS geodetic receivers for jammer localization
 6. Matej Bažec, Franc Dimc, Polona Pavlovčič Prešeren: Evaluating the vulnerability of several geodetic GNSS receivers under chirp signal L1/E1 jamming
 7. Filip Viler, Raffaela Cefalo, Tatiana Sluga, Paolo Snider, Polona Pavlovčič Prešeren: The Efficiency of geodetic and low-cost GNSS devices in urban kinematic terrestrial positioning in terms of the trajectory generated by MMS
 8. Miran Kuhar, Rudi Čop, Polona Pavlovčič Prešeren: Določitev vpliva Lune na geomagnetni šum
 9. Franc Dimc, Polona Pavlovčič Prešeren, Matej Bažec: Odziv geodetskih instrumentov GNSS na motenje z oddajnikom preletnega signala L1
 10. Polona Pavlovčič Prešeren, Franc Dimc, Matej Bažec: A comparative analysis of the response of GNSS receivers under vertical and horizontal L1/E1 chirp jamming
 11. Polona Pavlovčič Prešeren, Rudi Čop, Miran Kuhar: The use of geomagnetic measurements to study local tectonics