Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Lado Kutnar: Vpliv okoljskih dejavnikov na biotsko raznovrstnost pokljuških barjanskih smrekovij
 2. Katja Klančnik: Optične lastnosti rastlin vzdolž hidrološkega gradienta presihajočega jezera
 3. Luka Zajec: Vpliv prahu na spektralne in funkcionalne lastnosti listov navadne bukve (Fagus sylvatica L.)
 4. Nataša Dolinar: Primarna proizvodnja, razgradnja in glivna kolonizacija izbranih rastlinskih vrst na presihajočem Cerkniškem jezeru
 5. Luka Jan: Vpliv magnetnega polja na stopnjo rasti in fotokemično učinkovitost vodnega makrofita Lemna minor
 6. Ana Jurše: Ugotavljanje primernosti navadnega trsta (Phragmites australis) in različnih klonov topola (Populus spp.) za čiščenje odpadne vode s povišano slanostjo

MSc theses (26)

 1. Mojca Rudolf: Vpliv presihanja na aktivnost in primarno produkcijo vrst Phragmites australis in Carex elata na Cerkniškem jezeru
 2. Simona Ruf: Vpliv UV sevanja in selena na lastnosti hibridne ajde
 3. Lidija Štarkl: Ozaveščenost o nevarnostih pelinolistne ambrozije in pogostost senzibilizacije za alergene v vdihanem zraku pri izbranih skupinah ljudi v Brežiško-Krški kotlini
 4. Tjaša Sovdat: Optične lastnosti listov jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah
 5. Barbara Ferlin: Optične lastnosti listov in vsebnosti fitolitov v listih ječmena in pire
 6. Bojana Ropret: Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah
 7. Urša Malovrh: Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na optične lastnosti listov prosa (Panicum miliaceum)
 8. Maja Dobravc: Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na prisotnost biominerolov v listih navadnega ječmena (Hordeum vulgare L.)
 9. Tamara Sakovič: Optične lastnosti listov rušnate masnice (Deschampsia caespitosa) z različnih rastišč
 10. Lea Pačnik: Razlike v izbranih ekofizioloških značilnostih japonskega (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene) in češkega dresnika (Fallopia x bohemica (Chrtek & Chratkova) J. B. Bailey)
 11. Maja Haler: Pojavljanje in pogostost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst glede na spremenjenost obrežnega pasu reke Sotle
 12. Teja Bizjak: Vpliv različnih oblik žvepla na privzem kadmija pri ranem mošnjaku (Noccaea (Thlaspi) praecox)
 13. Hrvoje Malkoč: Optične lastnosti skorje navadne leske
 14. Mateja Piberčnik: Lastnosti listov tujerodnih vzpenjavk oljne bučke in navadne vinike in njun vpliv na domorodne vrbe
 15. Katarina Kacjan Žgajnar: Kakovost vode v Cerkniškem jezeru v odvisnosti od sezone in vodnega režima
 16. Mihaela Levpušček: Odbojnost in prepustnost svetlobnega sevanja pri listih navadne ciklame
 17. Sara Visintin: Pogostost in zastopanost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v okolici Doberdobskega jezera
 18. Primož Dovč: Medsebojni vplivi osebkov male vodne leče z elektromagnetnimi valovanji
 19. Valentina Mavrič Klenovšek: Razširjenost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst ob spodnjem delu reke Save v odvisnosti od značilnosti obrežnega pasu
 20. Špela Prelogar Popit: Optične lastnosti listov navadnega pljučnika
 21. Jan Kavčič: Vpliv UV sevanja na akumulacijo silicija pri pšenici
 22. Urša Remic: Vsebnost selena pri vodnem jetičniku iz izbranih slovenskih vodotokov
 23. Janja Turk: Vpliv različnih oblik selena in joda na rast in razvoj navadne ajde
 24. Maja Humar: Izkoristek svetlobe in vode pri invazivnem tujerodnem velikem pajesenu (Ailanthus altissima (mill.) Swingle) in domorodnem malem jesenu (Fraxinus ornus L.)
 25. Eva Žemlja: Vpliv mikroklimatskih razmer na funkcionalne značilnosti izbranih vrst rastlin na Beli glavi
 26. Maja Dacar: Optične lastnosti cvetnega odevala črnega in blagodišečega teloha v različnih razvojnih fazah cveta

BSc theses (78)

 1. Gregor Šubic: Okoljska ocena in makrofiti reke Kolpe
 2. Katja Jurak: Sezonske spremembe rasti in glivne kolonizacije navadnega trsta (Phragmites australis) na Cerkniškem jezeru
 3. Polona Bergoč: The effects of habitat fragmentation on plant diversity in heathland (Drenthe, Netherlands)
 4. Primož Dolšina: Razširjenost in zastopanost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Ljubljanice
 5. Nina Obojnik: Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst vzdolž reke Drete
 6. Marina Pančić: Odbojni spektri listov navadne streluše (Sagittaria sagittifolia)
 7. Darja Rizmal: Vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material šalotke (Allium cepa var. ascalonicum) z različnih območij
 8. Karmen Uranič: Spektralne lastnosti listov izbranih vrst rastlin na Cerkniškem jezeru
 9. Vesna Oražem: Vpliv obrasti na optične lastnosti vodnih listov prave potočarke in navadne streluše
 10. Živa Grobelšek: Vpliv prahu na optične lastnosti listov pri bukvi
 11. Katjuša Kanalec: Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij
 12. Bojana Ropret: Vpliv invazivne tujerodne vrste žlezava nedotika na okoljske razmere na rastišču
 13. Mateja Piberčnik: Vpliv invazivne tujerodne vrste oljna bučka na fizikalne razmere v habitatu
 14. Maja Uranič: Vpliv struktur na površini lista na odbojnost sevanja pri izbranih rastlinskih vrstah
 15. Amela Mrvoljak: Optične lastnosti listov plavčka (Salvinia auriculata)
 16. Anja Novak: Vpliv sezone na spreminjanje optičnih lastnosti velikega zimzelena
 17. Tjaša Sovdat: Optične lastnosti steljke lišaja Pseudevernia furfuracea
 18. Barbara Ferlin: Optične lastnosti navadnega vodnega oreška
 19. Barbara Jordan: Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Otočca do izliva Krke v Krški vasi
 20. Urša Malovrh: Optične lastnosti listov rožmarinolistne vrbe
 21. Maja Oražem: Optične lastnosti skorje svilnatega drena
 22. Katja Prek Ljubetič: Optične lastnosti listov trstične pisanke
 23. Neva Jelenko: Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu
 24. Valentina Budak: Optične lastnosti treh vrst slanuš
 25. David Baler Petrović: Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi
 26. Maja Dacar: Optične lastnosti cvetov črnega teloha
 27. Petra Pavić: Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol
 28. Polona Zakrajšek: Vsebnost kovin in radionuklidov v gobah na izbranih področjih v Sloveniji
 29. Nina Brčon: Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Krške vasi do Otočca
 30. Petra Bašek: Spremembe gradientov vlažnosti in temperatur tal na območju Petelinjskega jezera
 31. Simona Trček: Makrofiti reke Ljubljanice
 32. Lea Bartha: Optične lastnosti listov vrste iz skupine močvirske spominčice in vodnega jetičnika
 33. Tea Lipičar: Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane
 34. Jožica Janežič: Optične lastnosti šotnega mahu
 35. Andrej Glišič: Okoljska ocena in makrofiti rek Pivke in Nanoščice
 36. Urša Pfajfar: Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens)
 37. Petra Pleša: Učinki povečanega UV-B sevanja na iglice smreke (Picea abies)
 38. Maja Čič: Prilagoditve rastlin z amfibijskim značajem v presihajočih vodnih telesih
 39. Urša Pogačnik: Prilagoditve heterofilnih makrofitov v presihajočih vodnih telesih
 40. Lea Pačnik: Okoljska ocena in makrofiti vodotokov Rašica, Črni potok, Šentpavelščica in Kodeljevec
 41. Urška Kačar: Prilagoditve in mikorizacija rastlin z amfibijskim značajem v razmerah presihanja
 42. Andreja Kerin: Privzem Cd v različnih razvojnih fazah ranega (Thlaspi praecox) in modrikastega mošnjaka (Thlaspi caerulescens)
 43. Polona Maurič: Prilagoditve homofilnih makrofitov v presihajočih vodnih telesih
 44. Matevž Nedoh: Okoljska ocena in makrofiti reke Pesnice
 45. Petra Počkaj: Okoljska ocena in makrofiti Rižane
 46. Renata Rozman: Fitoremediacija sedimentov in drugih kontaminiranih zemljin
 47. Polonca Šerbec: Okoljska ocena in makrofiti reke Vipave
 48. Elena Štendler: Perifitonska združba v potoku Glinščica
 49. Andreja Tkavc: Citološke analize pitnih voda v Šaleški dolini z uporabo biotesta
 50. Mojca Gorjak: Okoljska ocena in makrofiti Ščavnice
 51. Špela Mechora: Okoljska ocena in makrofiti vodotokov Bloščice in Cerkniščice
 52. Petra Štrekelj: Vpliv selena na kalitev in razvoj kalic tatarske ajde
 53. Alma Mehle: Makrofiti in bakterijske združbe sedimentov v potokih Grosupeljščica in Podlomščica
 54. Andreja Peljhan: Sezonske spremembe rasti in mikorizne kolonizacije trstične pisanke (Phalaris arundinacea) na Cerkniškem jezeru
 55. Aleksandra Golob: Makrofiti Slivniškega jezera
 56. Mojca Mlinar: Odbojni spektri listov vodne dresni (Polygonum amphibium) in rumenega blatnika (Nuphar lutem)
 57. Ana Žnidaršič: Pomen izbranih abiotskih in biotskih dejavnikov za mineralno prehrano vinske trte (Vitis vinifera) sorte "Refošk" iz dveh vinogradov v Slovenski Istri
 58. Nina Gerjevič: Vsebnost selena pri makrofitih na Dolenjskem in Notranjskem
 59. Karmen Golob: Glivna kolonizacija črnikastega (Schoeus nigricans) in rjastega sitovca (S. ferrugineus) na Cerkniškem jezeru
 60. Sanja Traven: Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih vrst rastlin vzdolž reke Tržiške Bistrice
 61. Polona Valič: Optične lastnosti listov pri izbranih močvirskih rastlinskih vrstah
 62. Lucija Verdnik: Vpliv glivne kolonizacije na fiziološke parametre velikega poletnega zvončka, togega šaša, visokega trpotca ter močvirskega grinta na Cerkniškem jezeru
 63. Blažka Fele: Optične lastnosti listov treh vrst dristavcev
 64. Nastassia Rajh Vilfan: Sezonske spremembe odbojnosti svetlobnega sevanja pri listih visokega trpotca na Cerkniškem jezeru
 65. Barbara Škrjanec: Značilnosti obrežnega pasu in razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih vrst rastlin vzdolž reke Sore
 66. Martin Vrhovšek: Vpliv selena na vodne rastline preraslolistni dristavec (Potamogeton perfoliatus), klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum) in navadni rogolist (Ceratophyllum demersum)
 67. Suzana Kovač: Značilnosti habitatov izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Savinje
 68. Judita Lea Krek: Vrstna sestava vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta na Cerkniškem jezeru
 69. Helena Caserman: Optične lastnosti listov rušnate masnice in modre stožke
 70. David Gradinjan: Vpliv obrasti na optične lastnosti listov bleščečega in preraslolistnega dristavca
 71. Anja Štular: Optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete in velike zlatice
 72. Jasna Baloh: Privzem Cd, Zn in Pb ter arbuskularna mikoriza pri različnih populacijah ranega mošnjaka (Thlaspi praecox Wulf)
 73. Anja Hočevar: Vpliv ultravijoličnega sevanja in selena na optične lastnosti listov dveh vrst ajde
 74. Neža Kozak: Optične lastnosti listov izbranih rastlinskih vrst na Cerkniškem jezeru
 75. Griša Planinc: Optične lastnosti podpornih listov pri tevju
 76. Katja Ploj: Optične lastnosti listov navadnega bršljana
 77. Miran Renčelj: Makrofiti in okoljska ocena vodotokov zahodnega dela Dravskega polja
 78. Daniela Myriam Vengust: Sezonska dinamika rasti in glivne kolonizacije pri visokem trpotcu na območju Cerkniškega jezera

Other documents (48)

 1. Mateja Grašič, Matevž Likar, Katarina Vogel-Mikuš, Tijana Samardžić, Alenka Gaberščik: Decomposition rate of common reed leaves depends on litter origin and exposure location characteristics
 2. Alenka Gaberščik: The laws of nature also apply to human society
 3. Polona Maurič: Prilagoditve homofilnih makrofitov v presihajočih vodnih telesih
 4. Polonca Šerbec: Okoljska ocena in makrofiti reke Vipave
 5. Petra Počkaj: Okoljska ocena in makrofiti Rižane
 6. Matevž Nedoh: Okoljska ocena in makrofiti reke Pesnice
 7. Elena Štendler: Perifitonska združba v potoku Glinščica
 8. Urška Kačar: Prilagoditve in mikorizacija rastlin z amfibijskim značajem v razmerah presihanja
 9. Urša Pfajfar: Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens)
 10. Lea Pačnik: Okoljska ocena in makrofiti vodotokov Rašica, Črni potok, Šentpavelščica in Kodeljevec
 11. Igor Glišič: Okoljska ocena in makrofiti rek Unice, Obrha in Raka
 12. Maja Klemenc: Glivna infekcija in anatomske značilnosti rastlin z amfibijskim značajem
 13. Urša Pogačnik: Prilagoditve heterofilnih makrofitov v presihajočih vodnih telesih
 14. Andreja Tkavc: Citološke analize pitnih voda v Šaleški dolini z uporabo biotesta
 15. Špela Mechora: Okoljska ocena in makrofiti vodotokov Bloščice in Cerkniščice
 16. Katarina Kacjan Žgajnar: Kakovost vode v Cerkniškem jezeru v odvisnosti od sezone in vodnega režima
 17. Petra Pleša: Učinki povečanega UV-B sevanja na iglice smreke (Picea abies)
 18. Petra Štrekelj: Vpliv selena na kalitev in razvoj kalic tatarske ajde
 19. Alenka Gaberščik, John Murlis: The role of vegetation in the water cycle
 20. Mateja Grašič, Maja Dacar, Alenka Gaberščik: Comparative study of temporal changes in pigments and optical properties in sepals of Helleborus odorus and H. niger from prebloom to seed production
 21. Igor Zelnik, Urška Kuhar, Matej Holcar, Mateja Germ, Alenka Gaberščik: Distribution of vascular plant communities in Slovenian watercourses
 22. Gorazd Urbanič, Barbara Debeljak, Urška Kuhar, Mateja Germ, Alenka Gaberščik: Responses of freshwater diatoms and macrophytes rely on the stressor gradient length across the river systems
 23. Mateja Grašič, Mateja Germ, Katarina Vogel-Mikuš, Nik Ojdanič, Alenka Gaberščik, Aleksandra Golob: Fertilisation with potassium silicate exerted little effect on production parameters of cucumbers exposed to UV and drought
 24. Igor Zelnik, Valentina Mavrič Klenovšek, Alenka Gaberščik: Complex undisturbed riparian zones are resistant to colonisation by invasive alien plant species
 25. Mateja Grašič, Mateja Piberčnik, Igor Zelnik, Dragan Abram, Alenka Gaberščik: Invasive alien vines affect leaf traits of riparian woody vegetation
 26. Mateja Grašič, Tjaša Sovdat, Alenka Gaberščik: Frond optical properties of the fern Phyllitis scolopendrium depend on light conditions in the habitat
 27. Alenka Gaberščik, Igor Zelnik: Hydrology-shaped plant communities
 28. Mateja Germ, Alenka Gaberščik, Ingrid Spahić: Morphological, biochemical and physiological responses of Indian cress (Tropaeolum majus) to elevated UV-B radiation
 29. Alenka Gaberščik, Mateja Grašič, Dragan Abram, Igor Zelnik: Water level fluctuations and air temperatures affect common reed habitus and productivity in an intermittent wetland ecosystem
 30. Matevž Likar, Mateja Grašič, Blaž Stres, Marjana Regvar, Alenka Gaberščik: Original leaf colonisers shape fungal decomposer communities of Phragmites australis in intermittent habitats
 31. Andrej Peternel, Alenka Gaberščik, Igor Zelnik, Matej Holcar, Mateja Germ: Long-term changes in macrophyte distribution and abundance in a lowland river
 32. Alenka Gaberščik, Mateja Grašič, Katarina Vogel-Mikuš, Mateja Germ, Aleksandra Golob: Water shortage strongly alters formation of calcium oxalate druse crystals and leaf traits in Fagopyrum esculentum
 33. Mateja Grašič, Aleksandra Golob, Katarina Vogel-Mikuš, Alenka Gaberščik: Severe water deficiency during the mid-vegetative and reproductive phase has little effect on proso millet performance
 34. Mateja Germ, Ivan Kreft, Alenka Gaberščik: UV-B radiation and selenium affected energy availability in green alga Zygnema
 35. Mateja Germ, Vekoslava Stibilj, Samo Kreft, Alenka Gaberščik, Franja Pajk, Ivan Kreft: Selenium concentration in St. John`s wort (Hypericum perforatum l.) herb after foliar spraying of young plants under different UV-B radiation levels
 36. Mateja Germ, Vekoslava Stibilj, Samo Kreft, Alenka Gaberščik, Ivan Kreft: Flavonoid, tannin and hypericin concentrations in the leaves of St. John-s wort (Hypericum perforatum L.) are affected by UV-B radiation levels
 37. Tadeja Trošt Sedej, Alenka Gaberščik: The effects of enhanced UV-B radiation on physiological activity and growth of Norway spruce planted outdoors over 5 years
 38. Nataša Dolinar, Mojca Rudolf, Nina Kržič, Alenka Gaberščik: Environmental changes affect ecosystem services of the intermittent Lake Cerknica
 39. Nataša Dolinar, Alenka Gaberščik: Mycorrhizal colonization and growth of Phragmites australis in an intermittent wetland
 40. Urška Kuhar, Mateja Germ, Alenka Gaberščik: Habitat characteristics of the alien species Elodea canadensis in Slovenian watercourses
 41. Urška Kuhar, Mateja Germ, Alenka Gaberščik, Gorazd Urbanič: Development of a River Macrophyte Index (RMI) for assessing river ecological status
 42. Špela Mechora, Vekoslava Stibilj, Tjaša Radešček, Alenka Gaberščik, Mateja Germ: Impact of Se (VI) fertilization on Se concentration in different parts of red cabbage plants
 43. Katja Klančnik, Mojca Mlinar, Alenka Gaberščik: Heterophylly results in a variety of "spectral signatures" in aquatic plant species
 44. Katja Klančnik, Marina Pančić, Alenka Gaberščik: Leaf optical properties in amphibious plant species are affected by multiple leaf traits
 45. Georg A. Janauer, Mateja Germ, Matej Holcar, Igor Zelnik, Alenka Gaberščik: Distribution of the macrophyte communities in the Danube reflects river serial discontinuity
 46. Mateja Germ, Vanja Janež, Alenka Gaberščik, Igor Zelnik: Diversity of macrophytes and environmental assessment of the Ljubljanica River (Slovenia)
 47. Gregor Muri, Alenka Gaberščik: PHARE interlaboratory studies in Slovenia
 48. Nik Ojdanič, Matej Holcar, Aleksandra Golob, Alenka Gaberščik: Environmental extremes affect productivity and habitus of common reed in intermittent wetland