Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Aleš Marjetič: Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah
 2. Rok Vezočnik: Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih
 3. Jure Klopčič: Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v premo-karbonskih skrilavcih

Magistrska dela (19)

 1. Jan Možina: Kontrolne meritve žerjavne proge s terestričnim laserskim skeniranjem
 2. Zvonimir Bano: Sanacija geodetske mreže v Luki Koper
 3. Luka Pretnar: Lasersko skeniranje industrijskega objekta
 4. Tomo Trepal: Sanacija geodetske mreže okrog Osnovne šole Polhov Gradec
 5. Robert Močnik: Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov
 6. Sebastjan Bohinec: Klasična izmera kontrolne mreže točk na ljubljanskem avtosejmu
 7. Veljko Miljković: Izmera veslaške proge na Bledu
 8. Karmen Šepetavc: Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenihspremljanju premikov
 9. Kaja Hrvacki: Deformacijska analiza s kinematičnim deformacijskim modelom
 10. Jan Kočila: GNSS in klasične meritve na komparatorski bazi Logatec
 11. Matija Koželj: VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež
 12. Vera Brezovar: Določitev dnevnih pomikov droga točke KOPE na mareografski postaji Koper
 13. Andraž Dimc: Analiza ravnosti betonskih tal parkirne hiše
 14. Jan Kokalj: Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik
 15. Matic Planinšek: Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček
 16. Matic Klančišar: Obdelava kinematičnih terestričnih meritev s Kalmanovim filtrom
 17. Miha Pajnič: Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem
 18. Nina Stajnko: Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju
 19. Jan Magyar: Določitev debeline ledu na lednem plezališču v Mlačci

Diplomska dela (65)

 1. Nataša Šalamon: Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin
 2. Martin Tisovnik: Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže
 3. Bogdan Jančič: Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami
 4. Janez Kralj: Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i
 5. Igor Derenda: Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami
 6. Matjaž Flerin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne
 7. Ivan Langella: Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "Zimske vaje"
 8. Jera Žlender: Preračun nivelmanske mreže hidroelektrarne Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012
 9. Jure Soldo: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku München
 10. Gregor Furlan: Testiranje instrumenta Meteo Station HM30
 11. Manca Velikonja: Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo
 12. Matej Kolenc: Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti
 13. Filip Fale: Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice
 14. Matija Koželj: Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .NET
 15. Žiga Zadnik: Vpliv zasuka reflektorja na izmerjene horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine
 16. Nejc Krašovec: Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju
 17. Jure Fakin: Meritve deformacij na daljavo
 18. Kaja Hrvacki: Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju
 19. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986
 20. Marko Tomažin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica
 21. Matej Bone: Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje
 22. Jan Možina: Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci
 23. Tadej Uršič: Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme
 24. Andraž Erčulj: Določanje nihanja gladine Bohinjskega jezera
 25. Ožbolt Harnold: Določevanje premikov pregrade pri Prigorici
 26. Gorazd Zupanc: Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov
 27. Jana Per: Projekt preboja Železne in Babje jame
 28. Florjan Zorenč: Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži
 29. Anja Vrečko: Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton
 30. Tilen Urbančič: Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline
 31. Ignac Šilec: Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta
 32. Marko Mlinar: Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA TM Economy model
 33. Matjaž Zemljak: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft
 34. Sašo Bucaj: Geodetska dela pri certificiranju atletskih stadionov
 35. Klemen Jovanovič: Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 36. Alen Kaluža: Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov
 37. Tim Marovt: Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle
 38. Miha Pajnič: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS
 39. Zoran Gregorn: Vpliv meteoroloških parametrov na merjeno dolžino
 40. Andraž Miculinič: Primerjava natančnosti meritev, izvedenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav
 41. Klemen Skube: Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 in 2006
 42. Gašper Štebe: Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010
 43. Matjaž Mlakar: Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF
 44. Grega Žvab: Določevanje premikov točk na pregradi Drtijščica
 45. Marko Mesarič: Spremljanje posedkov in potrditev izračuna konsolidacije za območje nasipa čistilne naprave Rakova Jelša
 46. Špela Meterc: Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostorskega stojišča
 47. Rok Korelič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper
 48. Staš Dobrila: Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici Male HE na jezu Markovci
 49. Nejc Slemenšek: Problem bočne refrakcije v predoru
 50. Igor Špacapan: Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Dača
 51. Mojca Jošt: Optimizacija opazovanj v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 52. Tomaž Lesar: Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh
 53. Matic Klančišar: Kinematične terestrične meritve
 54. Borut Bogatez: Analiza postopkov dolocitve koordinat ekscentricnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu
 55. Karmen Grudnik: Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov
 56. Katja Cergol: Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri
 57. Rok Štefančič: Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec
 58. Gašper Banovec: Analiza izbranih obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki
 59. Anja Kržan: Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za izdelavo promocijskega darila
 60. Vera Brezovar: Sanacija sistema reflektivnih nalepk na kaštnih zidovih HE Moste
 61. Tomislav Trepal: Izmera položajne in višinske mreže pri Osnovni šoli Polhov Gradec
 62. Katja Malc: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini
 63. Robi Dolenc: Vzpostavitev nivelmanske mreže za spremljanje pomikov pri izgradnji objekta Šumi
 64. Paulo Šolić: Izračun trase veslaške proge med Debelim Rtičem in Ankaranom
 65. Filip Barat: Geodetska dela pri izgradnji predora

Druga dela (21)

 1. Dušan Kogoj, Sonja Bogatin, Tomaž Ambrožič, Albin Mencin, Vesna Ježovnik, Bojan Stegenšek: XXIV. izmera HE Vrhovo
 2. Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Goran Turk, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network
 3. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Bojan Stopar, Goran Turk: Determination of Point Displacements in the Geodetic Network
 4. Tomaž Ambrožič, Goran Turk: Prediction of subsidence due to underground mining by artificial neural networks
 5. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič: Deformacijska analiza po postopku Caspary
 6. Nikolaj Šarlah, Tomaž Podobnikar, Domen Mongus, Tomaž Ambrožič, Branko Mušič: Kinematic GPR-TPS model for infrastructure asset identification with high 3D georeference accuracy developed in a real urban test field
 7. Staš Dobrila, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Srečko Devjak: Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept
 8. Gregor Slokan, Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Determination of the nonverticality of high chimneys
 9. Karja Bolte, Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj: Realizacija geodezije v geotehniki
 10. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 11. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper
 12. Uroš Kastelic, Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič: Deformacijska analiza po postopku DELFT
 13. Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Miran Kuhar, Goran Turk: GPS - derived Geoid Using Artificial Neural Network and Least Squares Collocation
 14. Klemen Kregar, Jan Možina, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Aleš Marjetič, Gašper Štebe, Simona Savšek: Control measurements of crane rails performed by terrestrial laser scanning
 15. Aleš Marjetič, Klemen Kregar, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: An alternative approach to control measurements of crane rails
 16. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: Investigation of the precision in geodetic reference-point positioning because of temperature-induced pillar deflections
 17. Admir Mulahusić, Tomaž Ambrožič, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno: Inžinjerska geodezija u rudarstvu
 18. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle: Performance evaluation of low-cost multi-frequency GNSS receivers and antennas for displacement detection
 19. Nikolaj Šarlah, Tomaž Podobnikar, Tomaž Ambrožič, Branko Mušič: Application of kinematic GPR-TPS model with high 3D georeference accuracy for underground utility infrastructure mapping
 20. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Goran Turk, Oskar Sterle: Testing multi-frequency low-cost GNSS receivers for geodetic monitoring purposes
 21. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: The influence of pillar displacements on geodetic measurements