Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Klemen Kregar: Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti
 2. Jure Klopčič: Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v premo-karbonskih skrilavcih
 3. Rok Vezočnik: Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih
 4. Aleš Marjetič: Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah

Magistrska dela (20)

 1. Jan Magyar: Določitev debeline ledu na lednem plezališču v Mlačci
 2. Andraž Dimc: Analiza ravnosti betonskih tal parkirne hiše
 3. Vera Brezovar: Določitev dnevnih pomikov droga točke KOPE na mareografski postaji Koper
 4. Luka Pretnar: Lasersko skeniranje industrijskega objekta
 5. Zvonimir Bano: Sanacija geodetske mreže v Luki Koper
 6. Sebastjan Bohinec: Klasična izmera kontrolne mreže točk na ljubljanskem avtosejmu
 7. Veljko Miljković: Izmera veslaške proge na Bledu
 8. Tomo Trepal: Sanacija geodetske mreže okrog Osnovne šole Polhov Gradec
 9. Nina Stajnko: Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju
 10. Miha Pajnič: Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem
 11. Matic Klančišar: Obdelava kinematičnih terestričnih meritev s Kalmanovim filtrom
 12. Matic Planinšek: Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček
 13. Jan Kokalj: Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik
 14. Matija Koželj: VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež
 15. Jan Kočila: GNSS in klasične meritve na komparatorski bazi Logatec
 16. Kaja Hrvacki: Deformacijska analiza s kinematičnim deformacijskim modelom
 17. Robert Močnik: Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov
 18. Karmen Šepetavc: Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenihspremljanju premikov
 19. Jan Možina: Kontrolne meritve žerjavne proge s terestričnim laserskim skeniranjem
 20. Gregor Bilban: Analiza kakovosti določitve položaja v omrežjih postaj GNSS

Diplomska dela (119)

 1. Filip Barat: Geodetska dela pri izgradnji predora
 2. Andrej Pogačnik: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko
 3. Andraž Erčulj: Določanje nihanja gladine Bohinjskega jezera
 4. Nejc Slemenšek: Problem bočne refrakcije v predoru
 5. Paulo Šolić: Izračun trase veslaške proge med Debelim Rtičem in Ankaranom
 6. Robi Dolenc: Vzpostavitev nivelmanske mreže za spremljanje pomikov pri izgradnji objekta Šumi
 7. Katja Malc: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini
 8. Tomislav Trepal: Izmera položajne in višinske mreže pri Osnovni šoli Polhov Gradec
 9. Vera Brezovar: Sanacija sistema reflektivnih nalepk na kaštnih zidovih HE Moste
 10. Miha Pajnič: Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS
 11. Tim Marovt: Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle
 12. Anja Kržan: Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za izdelavo promocijskega darila
 13. Simon Šajn: Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico
 14. Špela Žagar: Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije
 15. Gašper Banovec: Analiza izbranih obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki
 16. Tadeja Primožič: Alternativno reševanje sporov v postopku ureditve meje
 17. Simon Obran: Parcelacija na primeru odseka ceste v občini Kanal ob Soči
 18. Anita Ulčnik: Primerjava TPS in TLS izmere kontrolne mreže Bavarski dvor
 19. Jakob Grahek: Primerjava globalnega, evropskega in državnega modela geoida na območju Slovenije
 20. Rok Štefančič: Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec
 21. Marko Flis: Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse
 22. Matjaž Horvat: Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000
 23. Katja Cergol: Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri
 24. Tina Bradan: Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije
 25. Peter Žličar: Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji
 26. Andraž Tomc: Problematika pri izdelavi geodetskega načrta
 27. Karmen Grudnik: Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov
 28. Gregor Štancar: Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal
 29. Gregor Čurk: Prenos dokumentacije telekomunikacijskega omrežja v geografski informacijski sistem
 30. Sabina Zupančič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna
 31. Gregor Furlan: Testiranje instrumenta Meteo Station HM30
 32. Matic Klančišar: Kinematične terestrične meritve
 33. Tina Fink: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju
 34. Tadej Uršič: Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme
 35. Simona Medvešek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej
 36. Tjaša Cerar: Izdelava osnovnega GIS tečaja v slovenskem jeziku za objavo na svetovnem spletu
 37. Jan Možina: Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci
 38. Miha Požauko: Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor
 39. Matej Bone: Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje
 40. Marko Tomažin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica
 41. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986
 42. Tomaž Lesar: Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh
 43. Kaja Hrvacki: Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju
 44. Mojca Maja Lavrič: Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009
 45. Jure Fakin: Meritve deformacij na daljavo
 46. Nejc Krašovec: Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju
 47. Ana Potočnik Buhvald: Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore
 48. Žiga Zadnik: Vpliv zasuka reflektorja na izmerjene horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine
 49. Jan Kočila: Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS ob uporabi omrežij SIGNAL in CROPOS na območju Razkrižja, Šafarskega in Gibine
 50. Matija Koželj: Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .NET
 51. Deanira Polanec: Razvoj geodetskih instrumentov
 52. Vid Jakopin: Analiza tehnologij in tržišča komercialnih satelitov visokih ločljivosti za opazovanje površja Zemlje
 53. Matej Pogarčić: Analiza različnih modelov geoida na območju Slovenije
 54. Matej Stiplošek: Določitev parametrov in analiza kakovosti izdelave modelov stožcev
 55. Filip Fale: Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice
 56. Blaž Javornik: Analiza delovne mobilnosti v funkcionalnih regijah Slovenije in med njimi
 57. Mojca Jošt: Optimizacija opazovanj v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 58. Igor Špacapan: Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Dača
 59. Manca Velikonja: Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo
 60. Staš Dobrila: Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici Male HE na jezu Markovci
 61. Rok Korelič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper
 62. Marko Rotar: Vzpostavitev enotne evidence rabe zemljišč na podlagi bonitete zemljišč
 63. Ana Matičič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica
 64. Sabrina Buh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok
 65. Rok Urbanija: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold
 66. Sanja Kožman: Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora
 67. Jera Žlender: Preračun nivelmanske mreže hidroelektrarne Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012
 68. Mateja Kos: Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji
 69. Aleksander Perc: Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja
 70. Ivan Langella: Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "Zimske vaje"
 71. Manca Likar: Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji
 72. Peter Prijatelj: Spremljanje premikov odlagališča Boršt rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami
 73. Špela Meterc: Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostorskega stojišča
 74. Marko Mesarič: Spremljanje posedkov in potrditev izračuna konsolidacije za območje nasipa čistilne naprave Rakova Jelša
 75. Grega Žvab: Določevanje premikov točk na pregradi Drtijščica
 76. Matjaž Mlakar: Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF
 77. Vid Peterman: Fotogrametrična določitev deformacij površine jeklenega nosilca z večslikovno metodo
 78. Matjaž Flerin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne
 79. Aljoša Podojsteršek: Zajem in obdelava podatkov gospodarske javne infrastrukture na praktičnem primeru
 80. Ana Urbas: Vpliv instrumentalnih pogreškov na satelitski zajem porazdelitve antropogenih plinov v atmosferi
 81. Gašper Štebe: Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010
 82. Anita Vidic: Sodobni elektronski tahimetri in geodetska terestrična izmera
 83. Matej Drnovšček: Možnosti predstavitve različnih prostorskih podatkov v programu Google Earth
 84. Gašper Dimc: Urejanje katastrskih mej v upravnem in sodnem postopku
 85. Klemen Skube: Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 in 2006
 86. Andraž Miculinič: Primerjava natančnosti meritev, izvedenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav
 87. Igor Derenda: Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami
 88. Zoran Gregorn: Vpliv meteoroloških parametrov na merjeno dolžino
 89. Kristina Slatinek: Analiza kakovosti določitve koordinat točk s terestrično in izmero GNSS na majhnem območju
 90. Tanja Zajc: Predlog ureditve naselja Muljava v občini Ivančna Gorica
 91. Matej Kolenc: Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti
 92. Borut Bogatez: Analiza postopkov dolocitve koordinat ekscentricnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu
 93. Alen Kaluža: Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov
 94. Klemen Jovanovič: Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 95. Sašo Bucaj: Geodetska dela pri certificiranju atletskih stadionov
 96. Andraž Repanšek: Kalibracija videokamere za uporabo v mobilnem kartirnem sistemu
 97. Dean Kordež: Možnosti uporabe geodetskega tahimetra GPT-7000i v praksi
 98. Matjaž Zemljak: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft
 99. Marko Mlinar: Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA TM Economy model
 100. Ignac Šilec: Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta
 101. Tilen Urbančič: Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline
 102. Anja Vrečko: Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton
 103. Florjan Zorenč: Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži
 104. Blaž Pokeršnik: Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture občine Radovljica
 105. Jana Per: Projekt preboja Železne in Babje jame
 106. Marko Cimerman: Analiza širitve pozidave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah
 107. Ana Tivadar: Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava
 108. Gorazd Zupanc: Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov
 109. Jožica Lužnik: Določitev tipologije podeželskih območij v Sloveniji
 110. Peter Čadež: Analiza metod Geodetske GNSS izmere
 111. Andrej Kmetič: Vpis stavbe v nepremičninske evidence
 112. Janez Kralj: Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i
 113. Ožbolt Harnold: Določevanje premikov pregrade pri Prigorici
 114. Tadej Zver: Primeri dobrih/slabih praks pri izdelavi zemljiškokatastrskih elaboratov glede na zakon o evidentiranju nepremičnin
 115. Jure Soldo: Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku München
 116. Bogdan Jančič: Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami
 117. Martin Tisovnik: Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže
 118. Urša Hribernik: Obogatitev 3D modelov stavb z okni iz podatkov aerolaserskega skeniranja poševnega pogleda in fasadnih tekstur
 119. Nataša Šalamon: Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin

Druga dela (22)

 1. Admir Mulahusić, Tomaž Ambrožič, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno: Inžinjerska geodezija u rudarstvu
 2. Nikolaj Šarlah, Tomaž Podobnikar, Tomaž Ambrožič, Branko Mušič: Application of kinematic GPR-TPS model with high 3D georeference accuracy for underground utility infrastructure mapping
 3. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: Investigation of the precision in geodetic reference-point positioning because of temperature-induced pillar deflections
 4. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič: Deformacijska analiza po postopku Caspary
 5. Nikolaj Šarlah, Tomaž Podobnikar, Domen Mongus, Tomaž Ambrožič, Branko Mušič: Kinematic GPR-TPS model for infrastructure asset identification with high 3D georeference accuracy developed in a real urban test field
 6. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle: Performance evaluation of low-cost multi-frequency GNSS receivers and antennas for displacement detection
 7. Klemen Kregar, Jan Možina, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Aleš Marjetič, Gašper Štebe, Simona Savšek: Control measurements of crane rails performed by terrestrial laser scanning
 8. Aleš Marjetič, Klemen Kregar, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: An alternative approach to control measurements of crane rails
 9. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: The influence of pillar displacements on geodetic measurements
 10. Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Goran Turk, Oskar Sterle: Testing multi-frequency low-cost GNSS receivers for geodetic monitoring purposes
 11. Uroš Kastelic, Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič: Deformacijska analiza po postopku DELFT
 12. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper
 13. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 14. Karja Bolte, Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj: Realizacija geodezije v geotehniki
 15. Gregor Slokan, Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj: Determination of the nonverticality of high chimneys
 16. Staš Dobrila, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Srečko Devjak: Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept
 17. Tomaž Ambrožič, Goran Turk: Prediction of subsidence due to underground mining by artificial neural networks
 18. Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič, Miran Kuhar, Goran Turk: GPS - derived Geoid Using Artificial Neural Network and Least Squares Collocation
 19. Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Bojan Stopar, Goran Turk: Determination of Point Displacements in the Geodetic Network
 20. Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Goran Turk, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network
 21. Dušan Kogoj, Sonja Bogatin, Tomaž Ambrožič, Albin Mencin, Vesna Ježovnik, Bojan Stegenšek: XXIV. izmera HE Vrhovo
 22. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986