Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Samo Drobne: Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij

Magistrska dela (17)

 1. Polona Lovišček: Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS
 2. Urša Poglajen: Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana
 3. Jan Jež: Funkcionalne regije srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
 4. Alenka Pajtler: Analiza organizacije in dejavnosti Geodetske uprave RS kot del javne geodetske službe
 5. Jaka Gorišek: Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS
 6. Marko Jalovec: Analiza umestitve središč za oskrbo starostnikov v Sloveniji
 7. David Arnuš: Analiza funkcionalnih regij v Sloveniji po spolu delovno aktivnega prebivalstva
 8. Ksenija Kotar: Geografsko obtežena regresijska analiza selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji v obdobju 2000–2013
 9. Lavra Borovnik: Modeliranje območij delovne mobilnosti v programskem jeziku R
 10. Domen Ovčar: Analiza funkcionalnih urbanih območij regionalnih središč Slovenije v obdobju 2000–2015
 11. Urška Ivančič: Primerjanje kategoričnih in numeričnih rastrskih kart s programskim orodjem MCK
 12. Urša Bajec: Modeliranje funkcionalnih območij po pristopu dostopnosti
 13. Žan Pavlin: Vrednotenje funkcionalnih regij s pristopom mehke logike
 14. Jasna Munda: Priprava prostorskih podatkov, primernih za simulacijo širjenja požarov na prostem
 15. Teodora Mishevska: Funkcionalna območja in regije visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
 16. Metka Mesojedec: Ocena upadanja delovne mobilnosti z razdaljo na ravni občin in statističnih regij po Newton-Raphsonovi metodi
 17. Karin Rkman Pečavar: Vpliv avtoceste na cene stanovanj v jugovzhodni Sloveniji

Diplomska dela (59)

 1. Dominik Papež: Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije
 2. Alenka Šifrar: Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode
 3. Marjeta Kos: Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko
 4. Alenka Megla: Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo
 5. Manca Likar: Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji
 6. Mateja Buh: Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana
 7. Andrej Senekovič: Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000- 2010
 8. Miha Konjar: Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti
 9. Marko Drljepan: Položaj geodeta v družbi
 10. Jernej Pišek: Analiza spremembe rabe kmetijskih zemljišč v Pomurski statistični regiji v obdobju 2000-2011
 11. Mateja Kastelic: Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011
 12. Blaž Javornik: Analiza delovne mobilnosti v funkcionalnih regijah Slovenije in med njimi
 13. Dejan Jenko: Modeliranje vzorca prostorskih interakcij v geografskem informacijskem sistemu
 14. Sabina Belinc: Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS
 15. Mojca Maja Lavrič: Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009
 16. Jernej Jurak: Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II
 17. Matej Zupanec: Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010
 18. Maja Lavrič: Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010
 19. Vladimir Zorman: Postopek vzpostavitve topološko urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 20. Igor Oblak: Internatna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine
 21. Blaž Špiler: Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih
 22. Primož Kovačič: Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrono upravljanje zemljišč
 23. Irena Modic: Mnenje delodajalcev o študiju geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 24. Mirjam Nučič: Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice
 25. Janez Novak: Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto
 26. Urška Renko: Prostorska analiza trga kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2009
 27. Blaž Pokeršnik: Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture občine Radovljica
 28. Frančiška Capuder: Analiza zemljišč med avtocesto in regionalno cesto na relaciji Trojane-Želodnik
 29. Aleš Anželak: Interaktivna spletna karta kabelske kanalizacije
 30. Petra Božnik: Mobilni GIS kt pomoč pri zajemanju podatkov o telekomunikacijskem omrežju
 31. Tomaž Grilj: Aktivnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000-2006
 32. Matej Cemič: Preizkus metod večkriterijskega vrednotenja v prostorskem načrtovanju - primer občine Ig
 33. Klemen Jovanovič: Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 34. Petra Zajšek: Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin
 35. Helena Gregorič: Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 : 5000 v praksi
 36. Miha Poklukar: Vpliv izgradnje avtocest na mobilnost delavcev v Sloveniji v obdobju 2000-2008
 37. Urška Železnik: Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope
 38. Maja Kregar: Geografski informacijski sistem pri podpori ukrepanju ob klicu na 112
 39. Tina Rajar: Analiza tokov selitev in voženj na delo v središča na izbranih funkcionalnih revneh Slovenije v letih 2000-2010
 40. Klemen Stropnik: Prostorska analiza trga kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2011
 41. Anže Pregrad: Modeliranje funkcionalnih regij s pomočjo podatkov gostote prometa
 42. Mario Grdić: Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010
 43. Sandra Gorčan: Analiza stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010
 44. Alen Mangafić: Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS
 45. Maja Mauko: Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije
 46. Matjaž Vidmar: Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji
 47. Katarina Vidmar: Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije
 48. Sabina Čović: Prostorska analiza trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v letih 2007-2013
 49. Barbara Đorđević: Geografski informacijski sistem omrežja plinovoda v Javnem podjetju Energetika Ljubljana
 50. David Arnuš: Analiza vpliva razdalje na notranje selitve v Sloveniji z orodjem IMAGE Studio
 51. Petra Cetin: Modeliranje funkcionalnih urbanih območij Slovenije v obdobju 2000–2015
 52. Teodora Mishevska: Vpliv notranjih selitev na porazdelitev prebivalstva
 53. Samo Peterka: Avtomatizacija izrisa prostorskih interakcij v ArcGIS
 54. Matic Godnič: Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji
 55. Miha Vičar: Določitev primernih območij za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji
 56. Aljaž Hvala: Analiza pokritosti zahodne Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile
 57. Jan Kramer: Zasnova spletnega portala zbirke ponudnikov storitev za starejše
 58. Karin Lisjak: Prostorski potenciali za umeščanje sončnih elektrarn na primeru obalno-kraške regije
 59. Jakob Hrvatin: Vpliv družbene infrastrukture za oskrbo starejših na medobčinske selitve v Sloveniji

Druga dela (22)

 1. Samo Drobne, Martina Zbašnik-Senegačnik, Živa Kristl, Ljudmila Koprivec, Alenka Fikfak: Analysis of the window views of the nearby façades
 2. Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo, Marjan Čeh, Klemen Kozmus Trajkovski, Bujar Fetai, Urška Drešček, Tilen Urbančič, Jernej Tekavec, Polona Pavlovčič Prešeren, Klemen Kregar, Krištof Oštir, Samo Drobne, Dušan Petrovič, Barbara Trobec: Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 3. Samo Drobne, Alberto Garre, Eloy Hontoria, Miha Konjar: Comparison of two network-theory-based methods for detecting functional regions
 4. Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec: Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela
 5. Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec: Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah
 6. Sandra Pušar, Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne: Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji
 7. Domen Rački, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 8. Samo Maček, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve š1tevila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 9. Dejan Paliska, Simon Kerma, Samo Drobne: Prepoznavanje vzorcev mobilnosti obiskovalcev v Sloveniji na podlagi podatkov platforme Flickr
 10. Samo Drobne: Differences in Slovenian NUTS 3 regions and functional regions by gender
 11. Samo Drobne, Dejan Paliska: Average transport accessibilty of the Slovenian municipalities to the nearest motorway or expressway access point
 12. Samo Drobne, Marija Bogataj: Migration flows through the lens of human resource ageing
 13. Samo Drobne: Kakovost funkcionalne regionalizacije po metodah CURDS in Intramax na makro ravni
 14. Gregor Čok, Samo Drobne, Gašper Mrak, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: The impact of the centralisation of workplaces and business entities on spatial development
 15. Jernej Tiran, Mitja Lakner, Samo Drobne: Modelling walking accessibility - a case study of Ljubljana, Slovenia
 16. Samo Drobne, Urška Drešček: Impact of internal migration on population redistribution in Slovenia
 17. Dejan Paliska, Samo Drobne: Impact of new motorway on housing prices in rural North-East Slovenia
 18. David Bogataj, Marija Bogataj, Samo Drobne: Sustainability of an activity node in global supply chains
 19. Samo Drobne, Ksenija Dumičić, Lidija Zadnik Stirn: Editorial for the special issue
 20. Samo Drobne, Martina Zbašnik-Senegačnik, Živa Kristl, Ljudmila Koprivec: How does greenery on a nearby façade change perception of a window view?
 21. David Bogataj, Marija Bogataj, Samo Drobne: Long-term care sustainable networks in ADRION region
 22. Martina Zbašnik-Senegačnik, Samo Drobne, Živa Kristl, Ljudmila Koprivec: Odziv učencev na pogled skozi okno učilnice