Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Samo Drobne: Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij

Magistrska dela (17)

 1. Karin Rkman Pečavar: Vpliv avtoceste na cene stanovanj v jugovzhodni Sloveniji
 2. Teodora Mishevska: Funkcionalna območja in regije visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
 3. Jan Jež: Funkcionalne regije srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
 4. David Arnuš: Analiza funkcionalnih regij v Sloveniji po spolu delovno aktivnega prebivalstva
 5. Marko Jalovec: Analiza umestitve središč za oskrbo starostnikov v Sloveniji
 6. Metka Mesojedec: Ocena upadanja delovne mobilnosti z razdaljo na ravni občin in statističnih regij po Newton-Raphsonovi metodi
 7. Jasna Munda: Priprava prostorskih podatkov, primernih za simulacijo širjenja požarov na prostem
 8. Žan Pavlin: Vrednotenje funkcionalnih regij s pristopom mehke logike
 9. Urša Bajec: Modeliranje funkcionalnih območij po pristopu dostopnosti
 10. Urška Ivančič: Primerjanje kategoričnih in numeričnih rastrskih kart s programskim orodjem MCK
 11. Domen Ovčar: Analiza funkcionalnih urbanih območij regionalnih središč Slovenije v obdobju 2000–2015
 12. Lavra Borovnik: Modeliranje območij delovne mobilnosti v programskem jeziku R
 13. Ksenija Kotar: Geografsko obtežena regresijska analiza selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji v obdobju 2000–2013
 14. Jaka Gorišek: Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS
 15. Alenka Pajtler: Analiza organizacije in dejavnosti Geodetske uprave RS kot del javne geodetske službe
 16. Urša Poglajen: Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana
 17. Polona Lovišček: Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS

Diplomska dela (55)

 1. Miha Vičar: Določitev primernih območij za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji
 2. Matic Godnič: Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji
 3. Samo Peterka: Avtomatizacija izrisa prostorskih interakcij v ArcGIS
 4. Teodora Mishevska: Vpliv notranjih selitev na porazdelitev prebivalstva
 5. Petra Cetin: Modeliranje funkcionalnih urbanih območij Slovenije v obdobju 2000–2015
 6. David Arnuš: Analiza vpliva razdalje na notranje selitve v Sloveniji z orodjem IMAGE Studio
 7. Barbara Đorđević: Geografski informacijski sistem omrežja plinovoda v Javnem podjetju Energetika Ljubljana
 8. Sabina Čović: Prostorska analiza trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v letih 2007-2013
 9. Matjaž Vidmar: Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji
 10. Katarina Vidmar: Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije
 11. Maja Mauko: Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije
 12. Alen Mangafić: Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS
 13. Maja Lavrič: Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010
 14. Matej Zupanec: Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010
 15. Jernej Jurak: Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II
 16. Mojca Maja Lavrič: Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009
 17. Sabina Belinc: Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS
 18. Dejan Jenko: Modeliranje vzorca prostorskih interakcij v geografskem informacijskem sistemu
 19. Blaž Javornik: Analiza delovne mobilnosti v funkcionalnih regijah Slovenije in med njimi
 20. Mateja Kastelic: Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011
 21. Jernej Pišek: Analiza spremembe rabe kmetijskih zemljišč v Pomurski statistični regiji v obdobju 2000-2011
 22. Marko Drljepan: Položaj geodeta v družbi
 23. Sandra Gorčan: Analiza stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010
 24. Mario Grdić: Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010
 25. Anže Pregrad: Modeliranje funkcionalnih regij s pomočjo podatkov gostote prometa
 26. Klemen Stropnik: Prostorska analiza trga kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2011
 27. Tina Rajar: Analiza tokov selitev in voženj na delo v središča na izbranih funkcionalnih revneh Slovenije v letih 2000-2010
 28. Andrej Senekovič: Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000- 2010
 29. Mateja Buh: Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana
 30. Manca Likar: Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji
 31. Maja Kregar: Geografski informacijski sistem pri podpori ukrepanju ob klicu na 112
 32. Urška Železnik: Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope
 33. Marjeta Kos: Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko
 34. Alenka Megla: Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo
 35. Miha Poklukar: Vpliv izgradnje avtocest na mobilnost delavcev v Sloveniji v obdobju 2000-2008
 36. Helena Gregorič: Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 : 5000 v praksi
 37. Petra Zajšek: Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin
 38. Klemen Jovanovič: Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid
 39. Matej Cemič: Preizkus metod večkriterijskega vrednotenja v prostorskem načrtovanju - primer občine Ig
 40. Tomaž Grilj: Aktivnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000-2006
 41. Petra Božnik: Mobilni GIS kt pomoč pri zajemanju podatkov o telekomunikacijskem omrežju
 42. Aleš Anželak: Interaktivna spletna karta kabelske kanalizacije
 43. Frančiška Capuder: Analiza zemljišč med avtocesto in regionalno cesto na relaciji Trojane-Želodnik
 44. Blaž Pokeršnik: Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture občine Radovljica
 45. Urška Renko: Prostorska analiza trga kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2009
 46. Alenka Šifrar: Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode
 47. Janez Novak: Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto
 48. Mirjam Nučič: Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice
 49. Irena Modic: Mnenje delodajalcev o študiju geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 50. Primož Kovačič: Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrono upravljanje zemljišč
 51. Blaž Špiler: Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih
 52. Igor Oblak: Internatna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine
 53. Dominik Papež: Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije
 54. Vladimir Zorman: Postopek vzpostavitve topološko urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 55. Miha Konjar: Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti

Druga dela (20)

 1. David Bogataj, Marija Bogataj, Samo Drobne: Long-term care sustainable networks in ADRION region
 2. Samo Drobne, Martina Zbašnik-Senegačnik, Živa Kristl, Ljudmila Koprivec: How does greenery on a nearby façade change perception of a window view?
 3. Dejan Paliska, Simon Kerma, Samo Drobne: Prepoznavanje vzorcev mobilnosti obiskovalcev v Sloveniji na podlagi podatkov platforme Flickr
 4. Samo Drobne, Martina Zbašnik-Senegačnik, Živa Kristl, Ljudmila Koprivec, Alenka Fikfak: Analysis of the window views of the nearby façades
 5. Gregor Čok, Samo Drobne, Gašper Mrak, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: The impact of the centralisation of workplaces and business entities on spatial development
 6. Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo, Marjan Čeh, Klemen Kozmus Trajkovski, Bujar Fetai, Urška Drešček, Tilen Urbančič, Jernej Tekavec, Polona Pavlovčič Prešeren, Klemen Kregar, Krištof Oštir, Samo Drobne, Dušan Petrovič, Barbara Trobec: Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 7. Samo Drobne: Kakovost funkcionalne regionalizacije po metodah CURDS in Intramax na makro ravni
 8. Samo Drobne: Differences in Slovenian NUTS 3 regions and functional regions by gender
 9. Samo Drobne, Alberto Garre, Eloy Hontoria, Miha Konjar: Comparison of two network-theory-based methods for detecting functional regions
 10. Samo Drobne, Ksenija Dumičić, Lidija Zadnik Stirn: Editorial for the special issue
 11. David Bogataj, Marija Bogataj, Samo Drobne: Sustainability of an activity node in global supply chains
 12. Dejan Paliska, Samo Drobne: Impact of new motorway on housing prices in rural North-East Slovenia
 13. Samo Drobne, Urška Drešček: Impact of internal migration on population redistribution in Slovenia
 14. Jernej Tiran, Mitja Lakner, Samo Drobne: Modelling walking accessibility - a case study of Ljubljana, Slovenia
 15. Samo Drobne, Dejan Paliska: Average transport accessibilty of the Slovenian municipalities to the nearest motorway or expressway access point
 16. Samo Maček, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve š1tevila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 17. Domen Rački, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 18. Sandra Pušar, Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne: Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji
 19. Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec: Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah
 20. Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec: Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela