Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Jurij Kočar: Razvoj migracijskih procesov zaradi podnebnih sprememb v regijah z nizko obalo
 2. Jurica Botić: Vpliv krepitve bošnjaške nacionalne identitete na geopolitične odnose na Balkanu

MSc theses (14)

 1. Katarina Pajnič: Struktura in položaj Slovencev na Hrvaškem
 2. Apolonija Oblak Flander: Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin
 3. Grega Žorž: Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. Armadnega zbora
 4. Štefan Rot: Geografska analiza migracij študentov glasbe iz Slovenije v Celovec in Gradec
 5. Nataša Vukajlović: Organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji
 6. Nina Prešeren: Geografska in sociološka analiza obmejnega območja v Beli krajini
 7. Teja Rupčič: Romsko naselje Lokve pri Črnomlju
 8. Alen Červ: Vpliv lastniške strukture na razvoj romskih naselij
 9. Veronika Fabeković: Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji
 10. Jaka Štuflek: Geografski vidik konflikta v vzhodni Ukrajini
 11. Brigita Šepec: Poučevanje o migracijah in njihovih posledicah pri pouku geografije v osnovni šoli
 12. Tadej Madjar: Slovenska manjšina na Madžarskem in madžarska manjšina v Sloveniji v geografskem izobraževanju
 13. Alen Grbec: Analiza obmejnega območja pri Jelšanah
 14. Tim Janežič: Vplivi zunanjih dejavnikov na Bosno in Hercegovino v času razpada Jugoslavije

BSc theses (132)

 1. Marko Stopar: Regionalna struktura Posavja s posebnim ozirom na vojaško-obrambne vidike
 2. Miran Tisu: Problemi obmejnega območja Posotelja
 3. Lenart Kodre: Položaj in vloga judovske skupnosti v slovenski družbi in prostoru
 4. Anej Visković: Političnogeografska problematika razmejevanja ribolovnih območij
 5. Maša Meden: Teritorialne identitete Notranjske in njihov današnji pomen
 6. Anja Jakopin: Politično geografsko vrednotenje reševanja okoljskih problemov v Evropski uniji na primeru Severnega morja
 7. Romana Valentini: Vplivi razpada Jugoslavije na turistične tokove na primeru Postojnske jame
 8. Grega Krže: Regionalna geografija Cipra s posebnim poudarkom na grško turških medetničnih odnosih
 9. Matej Juvan: Turistični potenciali kriznega območja na primeru severne Dalmacije
 10. Severina Gliha: Primerjava notranje povezanosti in čezmejnih funkcij dveh manjšin v Italiji: Slovenci in Furlani
 11. Meta Leban Buschenhenke: Oblikovanje etnične strukture prebivalstva Amsterdama
 12. Klemen Brvar: Političnogeografski razvoj Makedonije po razpadu SFRJ in njene razvojne možnosti
 13. Maja Meserko: Prostorski in družbeni učinki muslimanske skupnosti v Sloveniji
 14. Metka Zavolovšek: Socialno šibki sloji kot geografski problem v Sloveniji
 15. Teja Rutar: Možnosti povezovanja Slovencev iz Nadiških dolin s Slovenijo
 16. Klemen Miklič: Regionalna geografija Prekmurja s posebnim ozirom na versko sestavo prebivalstva
 17. Dejan Štrubelj: Primerjava narodne, verske in jezikovne sestave Slovenije
 18. Patrik Ipavec: Konfliktni interesi v Severnem Jadranu
 19. Damijana Pleša: Poznavanje Slovenije s strani mlajše generacije slovenske manjšine v sosednjih državah
 20. Jerneja Kovačič: Geografski in bibliotekarski pogoji za realizacijo bibliobusne mreže na Celjskem
 21. Damir Lovenjak: Etnični problemi v zahodni Makedoniji
 22. Katja Krivec: Regionalni vidiki slovenske manjšinske politike
 23. Žiga Zorec: Organiziranost avstralskih Slovencev in ohranjanje njihove identitete na primeru Melbourna
 24. Jernej Švab: Slovenci v Franciji
 25. Mateja Ravnikar: Regionalnogeografska struktura in problemi tipičnega kriznega območja na primeru Zahodnega brega
 26. Miha Zajc: Problematika majhnih držav v Evropski uniji na primeru Slovenije
 27. Anja Žgur: Političnogeografska analiza Libanona kot kriznega območja
 28. Barica Razpotnik: Struktura in položaj manjšin na Finskem
 29. Teja Vrečar: Vpliv manjšinskih medijev na slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem
 30. Gvozden Savanović: Geografska interpretacija izbrisa prebivalstva iz registra stalnih prebivalcev
 31. Matej Pirih: Političnogeografska analiza večetničnih držav na primeru Belgije in Švice
 32. Darka Jezeršek: Političnogeografska analiza kriznega območja Darfur
 33. Alenka Ferlež: Regionalna geografija mestnega jedra Celja in možnosti njegove revitalizacije
 34. Gregor Heberle: Političnogeografska analiza nekdanjega kočevarskega jezikovnega otoka
 35. Barbara Medved Cvikl: Geografska analiza vračanja zdomcev iz Nemčije v Slovenijo
 36. Klavdija Kuharič: Vpliv nemške skupnosti na regionalni razvoj Južne Tirolske
 37. Saša Založnik: Delovanje in organiziranost Slovencev v Zagrebški urbani regiji
 38. Gregor Steklačič: Slovensko izseljenstvo in zdomstvo v Nemčiji
 39. Simona Rojs: Revitalizacija kriznega območja na primeru Kninske krajine
 40. Tanja Plešivčnik: Političnogeografska analiza Afganistana
 41. Tomaž Primožič: Prekrivanje etnične in politične karte na primeru izbranih držav Zahodne Afrike
 42. Nina Sega: Slovenci na metropolitanskem območju Stockholma
 43. Gorazd Divjak Zalokar: Prostorska organizacija mreže manjšinskih vrtcev na avstrijskem Koroškem
 44. Marko Lozinšek: Političnogeografska analiza kriznega območja v Kašmirju
 45. Sara Šoukal: Političnogeografska analiza Katalonije
 46. Alenka Abazović: Slovensko izseljenstvo na Novi Zelandiji
 47. Bojana Kovačič: Funkcionalni in normativni vidiki položaja evropskih manjšin
 48. Darja Ovsenik: Geografska in sociolingvistična analiza identitete koroških Slovencev. Primer Dvojezične trgovske akademije v Celovcu
 49. Andrej Vlašić: Političnogeografska analiza obmejnosti na primeru občine Metlika
 50. Martin Šteharnik: Političnogeografska analiza severne Šrilanke
 51. Lucija Lapuh: Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije
 52. Brigita Marko: Makedonci v Sloveniji
 53. Jasna Križnik: Geografski učinki vzpostavitve schengenskega režima na območju med Muro in Dravo
 54. Andrej Tomšič: Bošnjaki v Sloveniji
 55. Mitar Pavlović: Geografski vidiki vzpostavljanja plinovodov med Kaspijskim območjem in EU
 56. Jernej Vernik: Političnogeografski aspekti vstopanja Makedonije v Evropsko unijo
 57. Helena Primožič: Političnogeografska analiza kriznega območja v Ruandi
 58. Ana Marinčič: Geografska analiza enklave Goražde
 59. Andreja Miljevič: Geografska analiza priseljevanja iz Afrike v Slovenijo
 60. Mirjana Plantan: Identiteta slovenskega prostora v popularni glasbi
 61. Denis Doblšek: Političnogeografska analiza meja Makedonije
 62. Goran Medenjak: Političnogeografska analiza britanskih otoških posesti v Južnem Atlantiku
 63. Polonca Gjörek: Geografski učinki madžarske manjšine v Prekmurju
 64. Maja Krajnik: Političnogeografska analiza ruske manjšine v Latviji
 65. Štefan Rot: Kosovski konflikt v Jugoslaviji v 80. letih in njegov vpliv na slovensko osamosvojitev
 66. Sara Štempelj: Vloga Cerkve pri ohranjanju slovenske kulture na slovenskem etničnem ozemlju (primer Železne Kaple in Ukev)
 67. Špela Premelč: Prostorska organiziranost zamejskih Slovencev v Italiji
 68. Tomaž Krivec: Političnogeografska analiza učinkov odprte meje na primeru občine Sežana
 69. Marko Vugrinec: Geografska analiza prekmurske identitete
 70. Lidija Lukanović: Vpliv premogovnika na razvoj večkulturnega mesta Velenje
 71. Matic Gobec: Geografske značilnosti selitev slovenskih športnikov in športnih delavcev
 72. Žiga Petelinc: Geopolitični vidiki odnosov med Avstralijo in Azijo
 73. Barbara Černič: Identiteta potomcev priseljencev iz območja nekdanje Jugoslavije
 74. Katja Kolednik: Verska struktura Iraka in njeni družbeni učinki
 75. Veronika Sorčan: Primerjalna analiza bivalnih razmer Romov v izbranih evropskih državah
 76. Tanja Tomić: Medregionalno sodelovanje v Podonavju s posebnim ozirom na področje prometa
 77. Rok Kastelic: Sprememba rabe zemljišč v lasti salezijanskega reda po letu 1991
 78. Anđela Kahteran: Geografska analiza priseljevanja v Postojno
 79. Matej Plešej: Vpliv kraja bivanja kandidatov na njihov volilni uspeh na volitvah leta 2011
 80. Damjana Kern: Regionalni učinki manjšinske šole na primeru Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru pri Št. Jakobu
 81. Alen Červ: Vpliv učinka poznanstva in sosedstva na volilno vedenje
 82. Aleksandra Trenchovska: Izseljevanje iz Berova
 83. Anja Plazar: Srbske enklave na Kosovu
 84. Jasmina Obrstar: Slovenci na Reki
 85. Katja Polc: Geografska analiza sluma Madanpur Khadar pri Delhiju
 86. Klavdija Rogelj: Vpliv avtoceste na spremembe v socialni strukturi območja občine Ivančna Gorica
 87. Lea Rebernik: Sodobni vplivi religije na kulturno pokrajino
 88. Luka Ruter: Analiza cone drobljenja na primeru ukrajinsko-ruskega spora
 89. Maša Slatnar: Narodna sestava prebivalstva na Jesenicah
 90. Nataša Vukajlović: Slovenci v Srbiji
 91. Timotej Trček: Geografska analiza grško-makedonskega spora
 92. Tjaša Kramar: Socialnogeografska analiza romske mestne naselbine v Celju
 93. Vesna Skupek: Geografski učinki odprte meje na Goriškem
 94. Aljoša Kolander: Turistično-geografska analiza vpliva terorizma na svetovni turizem
 95. Maja Zupan: Oblikovanje majevske identitete
 96. Peter Petric: Političnogeografska analiza baskovskega vprašanja
 97. Vanja Žulič: Prostorski pomen cerkva v občini Sevnica
 98. Iztok Pavlič: Geografske značilnosti iranskega Kurdistana
 99. Klemen Lebar: Spremembe prebivalstva Vojvodine po razpadu Jugoslavije
 100. Vesna Seljak: Regionalni učinki brezposelnosti v Sloveniji
 101. Ana Maglica: Diaspora kot človeški kapital
 102. Nataša Remih: Reintegracija Hongkonga v LR Kitajsko
 103. Klemen Kos: Kurdsko vprašanje v Turčiji
 104. David Šturm: Političnogeografska analiza severnega Iraka
 105. Ina Požrl: Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
 106. Aleš Jesenšek: Regionalni razvoj Tuzle v post-Daytonskem obdobju
 107. Gregor Breznik: Vloga turizma pri povezovanju Slovencev v Italiji
 108. Davor Kroflin: Spremembe v etnični sestavi Hrvaške po razpadu Jugoslavije
 109. Matej Brvar: Ruska skupnost v Sloveniji
 110. Marija Prelc Tratnik: Organizacije in identiteta Slovencev v Švici
 111. Luka Stražar: Geografski oris tibetanske diaspore v Indiji
 112. Andreja Slavič: Kurdi v Iranu
 113. Jerca Jerman: Socialnogeografska analiza romskega naselja Lokve
 114. Urša Tržan: Prostorski učinki religije na oblikovanje kulturne pokrajine na primeru stiškega in pleterskega samostana
 115. Nina Gorjan: Socialnogeografske značilnosti Vrtojbe
 116. Katja Istenič: Priseljevanje na Vrhniko v 20. stoletju
 117. Anja Ilar: Geografska in zgodovinska analiza Vzhodnega Timorja
 118. Petra Iskra: Škoti in neodvisnost
 119. Pavle Tamburić: Vpliv Brexita na percepcijo odnosov med Hrvaško in Veliko Britanijo med mladimi
 120. Katja Ana Pokeržnik: Političnogeografska analiza Gorskega Karabaha
 121. Žiga Jerman: Velika lakota v Ukrajini in njene geografske posledice
 122. Vid Tilia: Tamilsko vprašanje na Šrilanki
 123. Matija Brus: Slovenci v Dolini pri Trstu
 124. Urban Mislej: Geografski vidiki selitve kazahstanskega glavnega mesta
 125. Jon Košir: Razvoj političnih meja moderne poljske države
 126. Miha Sever: Verske skupine v Siriji
 127. Rika Ružić: Mejna problematika v občini Črnomelj v času begunske krize
 128. Jošt Cankar: Preobrazba kmetijstva v občini Vrhnika 1941 - 1951
 129. Maruša Jakoša: Vodni viri v izraelsko-palestinskem konfliktu
 130. Maja Facija: Talibani v Afganistanu
 131. Lenart Brložnik: Organizacija in delovanje Pridnestrske republike
 132. Pavel Barbo: Religije na Kavkazu