Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mateja Mihelač: Mezoionski paladijev kompleks kot katalizator za tvorbo vezi C-N in C-F

MSc theses (6)

 1. Nika Žnideršič: Pospeševanje Sonogashirove reakcije brez bakra s pomočjo organokovinskih katalizatorjev
 2. Mateja Žnidarič: Sinteza izbranih piridil-triazolov
 3. Dominik Jankovič: Sinteza monosubstituiranih 'klik' triazolov
 4. Tjaša Podlogar: Struktura in reaktivnost paladijevih kompleksov z različnimi triazolilidenskimi ligandi
 5. Tisa Ževart: Priprava in reaktivnost paladijevih kompleksov z nukleofilnimi ligandi
 6. Rok Marinič Podbršček: OPTIMIZACIJA REAKCIJSKIH PARAMETROV SUZUKI-MIYAURA REAKCIJE

Bsc theses (9)

 1. Špela Kladnik: Organokovinski kompleksi kovin prehoda z acetilenskimi ligandi
 2. Jure Lavrič: Ločevanje regioizomerov fluoriranih organskih molekul z ustreznimi kemijskimi metodami
 3. ANDRAŽ JUVAN: Sistem za avtomatsko elucidacijo organskih spojin
 4. Jure Jakoš: Razvoj programske opreme za določevanje struktur organskih molekul na podlagi IR in 1H NMR spektroskopije
 5. Domen Ipavec: Priprava 3-metoksi-1H-indol-2-karboksilne kisline kot ključnega intermediata za sintezo Cephalandola C
 6. Nika Žnideršič: Sinteza fluoroforov s 4-feniletinil-fenilaminskim skeletom
 7. Katja Malenšek: Aktivacija sililiranih kislinskih derivatov simvastatina za pripravo platinovih(IV) kompleksov s protitumorskim delovanjem
 8. Luka Gregorič: Priprava aktiviranih derivatov aromatskih karboksilnih kislin kot ligandov v protitumorskih platinskih kompleksih
 9. Aleš Marsel: Sinteza fluoroforov s 4-aminobifenilnim skeletom