Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Blaž Vrhnjak: Razvoj kompetenc zdravnika družinske medicine

Magistrska dela (15)

 1. Vida Verdev: Upravljanje znamke delodajalca najprivlačnejših podjetij v Sloveniji
 2. Ajda Čebul: Razvoj in usposabljanje kadra geostrojnik rudar in geotehnik v Premogovniku Velenje
 3. Mateja Gracar: Vloga stresa na delovnem mestu pri preživljanju prostega časa: primerjava sodobnih žensk
 4. Nikki Monika Kadak: Vpliv znamke delodajalca na namen prijave za delo
 5. Petra Pačnik: Vloga internega komuniciranja pri delovni uspešnosti in motiviranosti zaposlenih: primer podjetja X
 6. Nina Golob: Dejavniki in načini prenosa znanja v organizaciji: primer prodajalcev v avtomobilski industriji
 7. Sara Kovačič: Vloga učenja in izobraževanja pri kariernem razvoju
 8. Miriam Jakljič: Vloga avtogenega treninga pri premagovanju stresa na delovnem mestu
 9. Peter Cimprič: Timsko delo v prehodu med izobraževalnim in delovnim okoljem
 10. Petra Panjan: Vloga situacijskega učenja v zgodnji zaposlitveni karieri slovenskih visokošolskih diplomantov
 11. Alma Kajdiž: Analiza dejavnikov izbire srednješolskih programov v Sloveniji - vidik ekspertov
 12. Petra Arčan: Vloga in pomen formalno in neformalno pridobljenih znanj, izkušenj in kompetenc diplomantov za uspešen prehod na trg dela
 13. Tanja Cotič: Relacija med samopercepcijo vloge učitelja razrednega pouka in razvojem njegovih kompetenc
 14. Nina Kolenc: Oblikovanje kompetenčnega profila košarkarskega trenerja v Sloveniji
 15. Maja Gregorinčič: Analiza vloge menedžmenta človeških virov pri ustvarjanju dodane vrednosti slovenskih podjetij v obdobju ekonomske krize

Diplomska dela (12)

 1. Katja Velkavrh Učakar: Ocenjevanje in nagrajevanje javnih uslužbencev, zaposlenih na ministrstvih Republike Slovenije
 2. Tinkara Trček: Analiza programov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih: študija primera organizacije X
 3. Zala Štular: Problematika agencijskega dela v Sloveniji
 4. Nika Bostič: Postopek uvajanja novih kadrov v klicnem centru podjetja X
 5. Asja Fabijan: Prostovoljno delo kot oblika neformalnega izobraževanja
 6. Nastja Česnik Humar: Vloga osebnostnih značilnosti pri kariernem razvoju
 7. Vanja Winkler: Vloga socialnega kapitala pri kariernem razvoju zaposlenih
 8. Ana Stiplovšek: Vloga kadrovske agencije pri selekciji kandidata za zaposlitev
 9. Andreja Česnik: Problem deficitarnih poklicev in pomanjkanje metalurgov v podjetju Metal Ravne d.o.o.
 10. Tjaša Obreza: Izdelava kompetenčnih profilov za izbrane poklicne skupine v zdravstvenem zavodu
 11. Melita Matko: Primerjava izdatkov namenjenih izobraževanju, raziskavam in razvoju in gospodarske rasti Slovenije in držav Evropske unije
 12. Doroteja Mlaker: Vloga dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kompetenc

Druga dela (34)

 1. Tomaž Deželan, Samo Pavlin: The challenges of employability and citizenship in education
 2. Samo Pavlin, Julian Stanley: Exploring learning of vocational education and training students in European countries
 3. Samo Pavlin, Matjaž Uršič, Marjan Hočevar: Changing the context of researchers' work in academia
 4. Samo Pavlin, Tomaž Deželan, Ulrich Teichler: Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers?
 5. Samo Pavlin, Ivan Svetlik: Razvoj profesionalnih kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru
 6. Samo Pavlin, Igor Švab, Helena Kovačič: Ugotavljanje in razvijanje ključnih področij usposobljenosti (kompetenc) zdravnikov kot izhodišče za modernizacijo izobraževalnega programa
 7. Samo Pavlin: Employability of higher education graduates
 8. Zaposljivost diplomantov in sistemi visokošolskega izobraževanja
 9. Arzu Akkoyunlu, Mateja Melink, Samo Pavlin: Employability of graduates and higher education management systems
 10. Druga jutranja kronika
 11. Tedenski aktualni mozaik
 12. Samo Pavlin, Marjan Svetličič: Higher education, employability and competitiveness
 13. Zaposljivost mladih diplomantov
 14. Samo Pavlin: Conceptual framework for the comparative study of VET systems in Europe
 15. Samo Pavlin: Varieties of professional domains and employability determinants in higher education
 16. Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan, Samo Pavlin: Towards improvements in teachersʼ professional development through the reflective learning paradigm
 17. Zaposlovanje mladih
 18. Samo Pavlin: Higher education and employability issues
 19. Samo Pavlin: Visokošolsko znanje v poklicni perspektivi - primerjava vzhodno evropskih držav
 20. Znanje kot kapital
 21. Samo Pavlin: Izhodišča za analizo na področju izobraževanja in zaposlovanja
 22. Samo Pavlin: Izbrana izhodišča profesionalizacije poklicev
 23. Mateja Melink, Samo Pavlin: Vloga učenja in poučevanja v visokošolskih programih s perspektive zaposlitvenih karier slovenskih diplomantov
 24. Samo Pavlin: Slovensko visoko šolstvo s perspektive zaposljivosti diplomantov
 25. Samo Pavlin, Božidar Grigić: Comparative analysis of vocational education and training in seven European countries
 26. Ivan Svetlik, Nevenka Černigoj-Sadar, Miroljub Ignjatović, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Andrej Kohont, Anja Kopač, Dana Mesner-Andolšek, Jana Nadoh Bergoč, Samo Pavlin, Miroslav Stanojević, Martina Trbanc: Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004
 27. Samo Pavlin, Ivan Svetlik: Analiza vloge dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklicne poti
 28. Samo Pavlin: Ustreznost poklicnih predstav v perspektivi karierne orientacije
 29. Tina Kogovšek, Samo Pavlin: Identifikacija dejavnikov, ki vplivajo na izbiro izobraževalnega programa
 30. Samo Pavlin, Tina Kogovšek: Qualitative and quantitative approaches to the measurement of complex social phenomena
 31. Samo Pavlin, Ivan Svetlik: Dejavniki poklicnih sprememb in deprofesionalizacija poklicev v družbi znanja
 32. Samo Pavlin, Ivan Svetlik: Nasproti merjenju znanja
 33. Ivan Svetlik, Samo Pavlin: Izobraževanje in raziskovanje za družbo znanja
 34. Samo Pavlin: Managing occupational knowledge in the learning society