Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (19)

 1. Sara Sečnik: Predlog postopka čiščenja odpadne vode papirne in tekstilne industrije za doseganje zakonskih kriterijev za izpuste v kanalizacijo
 2. Ivo Pertot: Analiza delovanja Centralne čistilne naprave Nova Gorica s programom BioWin
 3. Matevž Menih: Primerjava različnih tehnoloških postopkov čiščenja komunalnih odpadnih voda za KČN
 4. Nik Janeš: Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
 5. Maja Klenovšek: Ureditev odvodnje padavinskih voda s površin FGG na Hajdrihovi ulici
 6. Anja Kitić: Predlog ureditve preskrbe s pitno vodo in odvod odpadnih voda v naselju Strmec na Predelu
 7. Anže Srebovt: Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka
 8. Jelko Gomboc: Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij Fikšinci in Gerlinci
 9. Sabina Koplan: Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica
 10. Barbara Dominović: Komunalna ureditev rekracijske cone gramoznice Pleterje
 11. Borut Mavc: Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Velike planine
 12. Luka Končan: Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter gradnje kanalizacijskega sistema naselij krajevne skupnosti Blagovna občine Šentjur pri Celju
 13. Špela Kne: Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda naselij na levem bregu reke Save med Dvorsko vasjo in Posavcem
 14. Tim Primožič: Idejna zasnova odvodnje odpadnih in padavinskih voda naselja Kulen Vakuf v Bosni in Hercegovini
 15. Jovana Grubač: Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
 16. Stevan Gajić: Analiza delovanja CČN Domžale-Kamnik s pomočjo programskega orodja Aqua Designer
 17. Eva Jazbec: Prenos zasebnih vodovodnih sistemov v javno upravljanje
 18. Avdo Jusufbegović: Tehnične rešitve odvodnje tramvajske proge
 19. Marko Trajkovski: Idejna zasnova odvodnje odpadnih in padavinskih voda naselja Klisa v Bosni in Hercegovini

Bsc theses (88)

 1. Mihaela Ovčjak: Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer
 2. Miha Klemenčič: Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve
 3. Tomaž Balut: Dvodimenzijsko modeliranje ekstremnih poplav Save v območju NE Krško
 4. Anže Podržaj: Izboljšanje vodotoka Višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu
 5. Rok Hamzić: Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok
 6. Tjaša Šilc: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje
 7. Miha Žlindra: Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin
 8. Matjaž Ozbič: Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu
 9. Metka Vojska: Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju
 10. Štefan Praznik: Naravni in antropogeni vplivi na hidrosfero v območju Šmarjeških Toplic
 11. Uroš Fortun: Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega s istema Črnomlja, v reko Dobličico
 12. Samo Kotnik: Primerjava dvodimenzijskih programov PCFLOW2D in FLO-2D za račun drobirskih tokov
 13. Tadeja Zupančič: Anaerobni postopki čiščenja odpadnih voda
 14. Enej Skuk: Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu
 15. Denis Pečečnik: Primerjava med kompaktnimi, grajenimi in rastlinskimi čistilnimi napravami
 16. Mateja Godnič: Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža
 17. Kristjan Cizara: Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo naselje in industrijske cone v Vipavi
 18. Matjaž Belca: Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja
 19. Petra Čepelnik: Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo
 20. Apolonija Lebeničnik: Idejna študija odvajanjan in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje
 21. Brigita Levstek: Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas
 22. Sara Potočnik: Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici
 23. Tjaša Kuclar: Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih in rečnih voda zbiralnika A6 v Ljubljani
 24. Miha Prislan: Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata
 25. Janja Mlakar: Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih
 26. Pavel Debeljak: Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN
 27. Katarina Vodeb: Primerjava obstoječe mehansko-biološke čistilne naprave z rastlinsko čistilno napravo
 28. Metka Jereb: Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik
 29. Primož Gabrijelčič: Račun masnih nihanj v vodostanu načrtovane hidroelektrarne Učja
 30. Miha Lenič: Hidravlično modeliranje toka Save v Krškem v območju izgradnje športnega centra
 31. Andreja Rutar: Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E
 32. Marjan Zorko: Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidene akumulacije HE Brežice in HE Mokrice
 33. Aleš Zaviršek: Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje - Sap
 34. Blaž Čubej: Idejna rešitev odvajanje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar
 35. Simon Kersnič: Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku
 36. Damjan Gerljevič: Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline
 37. Barbara Jerman: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo
 38. Sandi Hribar: Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica
 39. Benjamin Nučič: Kvaliteta reke Krke v srednjem toku
 40. Vid Žgajner: Dimenzioniranje zadrževalnih bazenov deževnih voda pri zaščiti občutljivih vodotokov
 41. Iztok Pečjak: Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka
 42. Gašper Malovrh: Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico
 43. Andreja Bernjak: Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota
 44. Jure Mlakar: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno
 45. Anita Voh: Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje Ponikovske planote
 46. Gašper Kokalj: Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal
 47. Gorana Romčević: Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov prirazbarvanju odpadne vode
 48. Svetlana Ilić: Idejna rešitev odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag
 49. Mojca Gantar: Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju
 50. Maja Nučič: Možnosti uporabe odvečnega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice
 51. Anamarina Ljubić: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova
 52. Urška Mižigoj: Vpliv onesnaževalcev na vodno okolje v Krškem
 53. Edo Đuvelek: Zasnova in idejna rešitev kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric
 54. Anja Kitić: Idejna zasnova kanalskega sistema in čistilne naprave za naselje Lucija
 55. Sabina Koplan: Varovanje vodnih virov v občini Črnomelj
 56. Urban Jakop: Postopki in vrste malih čistilnih naprav
 57. Aljaž Žolnir: Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem
 58. Barbara Ilić: Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih
 59. Jan Škrk: Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca
 60. Petra Jesenko: Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero
 61. Matic Škrbinc: Idejne rešitve odvodnjavanja odpadne vode za naselja Stanežiče, Dvor, Medno
 62. Tadej Bizjak: Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije
 63. Uroš Žagar: Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov
 64. Viktor Matjašič: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Božakovo, Želebej in Rakovec
 65. Martina Bakan: Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina
 66. Jernej Možina: Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik
 67. Tadej Kokalj: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode v krajevni skupnosti Šentlambert, občina Zagorje ob Savi
 68. Barbara Semen: Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor
 69. Mitja Zupančič: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje
 70. Aleš Mlaker: Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD)
 71. Miha Slivar: Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice
 72. Dragana Rakanović: Raziskava optimalnega ravnanja z odpadki v gospodarski družbi X
 73. Aleš Zaletelj: Idejna zasnova čiščenja odpadne vode na Ajdovški planoti
 74. Matic Žgur: Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Rašica
 75. Lovrenc Ameršek: Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica
 76. Špela Bobnar: Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera
 77. Stevan Gajić: Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitev pregrad
 78. Miha Maučec: Uporaba membranskih bioreaktrojev na komunalnih čistilnih napravah
 79. Polona Lunar: Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica
 80. Andreja Rener: Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlog izboljšav
 81. Anja Pšeničnik: Rastlinska čistilna naprava za enodružinsko hišo
 82. Gal Perhaj: Pomen selektorjev pri SBR reaktorjih
 83. Nejc Mandelj: Idejna zasnova vodooskrbnega sistema za naselje Tihaboj
 84. Tadej Dolenc: Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin
 85. Nejc Pev: Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica
 86. Laura Rant: Ureditve vodovarstvenega območja na primeru Slugove doline
 87. Lea Šturbej: Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda območja naselja Dobovec
 88. Andrej Bizjak: Odvajanje in cišcenje odpadnih voda obmocja naselij Predjama, Bukovje, Gorenje in Belsko v obcini Postojna

Other documents (5)

 1. Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Bojan Majes, Rudolf Rajar, Dušan Žagar, Mario Krzyk, Tomaž Hojnik, Matjaž Četina: Numerical Simulation of Debris Flows Triggered from the Strug Rock Fall Source Area, W Slovenia
 2. Mateja Fortuna, Mario Krzyk, Roman Klasinc, Matjaž Četina: Two-Dimensional Mathematical Modelling of a Dam-Break Wave in a Narrow Steep Stream
 3. Miha Žlindra, Alenka Polak: Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj
 4. Svetlana Ilić, Nina Koželj: Disonance
 5. Mario Krzyk, Darko Drev: Incompatibility of Slovenian regulations in the field of water management with European regulations and resulting damage