Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (8)

 1. Simon Starček: Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin
 2. Jerneja Fridl: Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov
 3. Aleš Marsetič: Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov
 4. Joc Triglav: Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa
 5. Igor Bizjak: Medmrežni model javne participacije v procesu urbanističnega planiranja
 6. Dunja Zupan Vrenko: Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje
 7. Miha Jukić: Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu
 8. Aldo Sošić: Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja

Magistrska dela (24)

 1. Matic Godnič: Navidezni prelet odseka kolesarske poti Mojstrana - Kranjska Gora
 2. Marta Lipoglavšek: Izdelava kart igrišča Golf Grad Otočec
 3. Adna Vukalić: Izdelava turistične karte jezera Jasna in okolice
 4. Nina Črnigoj: Analiza višin planinsko zanimivih vrhov in drugih značilnih točk v Sloveniji
 5. Juš Gašparič: Projekt izdelave karte pohodniške poti po Kamniški Bistrici
 6. Sabina Glavič: Navidezni prelet izbranega odseka kolesarske poti
 7. Neža Ema Komel: Nadgradnja obstoječih algoritmov za tvorjenje plastnic topografskih kart kraškega površja
 8. Ana Lončarić: Izdelava realistične upodobitve gradu Mokrice in okolice
 9. Nina Vidic: Analiza oblikovanja in razumevanja tematskih kartografskih znakov na slovenskih, poljskih in španskih turističnih kartah
 10. Maša Arnež: Oblikovanje spletnih kart na osnovi podatkovne baze Planinske Zveze Slovenije
 11. Alexandre Espigares Donaire: Primerjalna analiza evropskih tehničnih predpisov o načrtovanju cest
 12. Anita Anželak: Primerjava makete Triglava ob Bohinjskem jezeru z dejansko obliko gore
 13. MAJA KOZOLE: Izdelava in upodobitve modela gradu Brestanica
 14. Miha Bevcer: Pregled in analiza podatkov o kolesarskih poteh v Sloveniji
 15. Mateo Turčić: Izdelava 3D modela gradu Smlednik iz posnetkov brezpilotnega letalnika
 16. Tina Pirnat: Izdelava 3D-modela poslovne stavbe za kataster nepremičnin
 17. Staš Dobrila: Primerjava programskih orodij pri izdelavi 3D-upodobitve površja
 18. Barbara Fröhlich: Kartografski prikaz ocenjene potresne ranljivosti in pričakovane poškodovanosti stavb v slovenskih občinah
 19. Petra Zajšek: Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš
 20. Filip Pavelić: Kartografska in geodetska dela pri izdelavi "Navodil o uporabi letališča Otočac"
 21. Žana Flander: Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem
 22. Uroš Rozman: Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi
 23. Simon Starček: Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil
 24. Mateja Langus: Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije

Diplomska dela (118)

 1. Sašo Weixler: Izdelava tematske karte razširjenosti boksa v Sloveniji
 2. Blaž Šušteršič: Projekt izdelave karte dostopov na Martuljške gore
 3. Gaja Medved: Izdelava taktilne karte izbranega območja v Litvi
 4. Anja Novak: Projekt karte za tekmovanja v planinski orientaciji
 5. Marko Mauhar: Izdelava karte zgornje doline Kolpe iz podatkov OpenStreetMap
 6. Sara Joveska: Uporabnost in ustreznost kartografskih prikazov spletnih kartografskih strežnikov
 7. Matej Kosi: Arhiviranje listov temeljnega topografskega načrta (TTN)
 8. David Zajec: Analiza zrnavosti pobočnih odkladnin s pomočjo analize slik
 9. Neža Ema Komel: Pridobivanje podatkov o objektih soške fronte iz podatkov aerolaserskega skeniranja
 10. Matjaž Pukšič: Izdelava spletne turistične karte občine Trnovska vas
 11. Katarina Jamnik: Izdelava spletne karte prikaza podzemnih komunalnih vodov
 12. Nina Stajnko: Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja
 13. Marko Berus: Kartografska podpora študiji potresa v Brežicah 1917
 14. Zvonimir Bano: Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta
 15. Karmen Zupančič: Izdelava spletne karte občine Žužemberk
 16. Gašper Cerar: Samodejno izdelovanje kart gostote vegetacije s pomočjo LiDAR-skega snemanja za potrebe orientacijskega teka
 17. Špela Šega: Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav
 18. Simon Šajn: Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico
 19. Maša Arnež: Izdelava kartografsko oblikovanega posterja trajnostno razvojnega cilja "Podnebni ukrepi"
 20. Matija Uršič: Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov
 21. Jernej Moderc: Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve
 22. Miha Marolt: Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka
 23. Sunčica Ećimović Selak: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič
 24. Mitja Domajnko: Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja
 25. Tina Bradan: Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije
 26. Peter Žličar: Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji
 27. Andreja Sinkovič: Analiza uporabe topografskih kart pri tekmovalcih Slovenske treking lige
 28. Tin Kastelic: Uporaba prostovoljnih geografskih informacij za izboljšanje kriznega upravljanja in vodenja v primeru naravnih in drugih nesreč
 29. Maja Mauko: Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije
 30. Ambrož Ložar: Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane
 31. Natali Komadina: Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški
 32. Andrej Hlača: Preizkus instrumentov Leica TC605L in Leica TCRP1201+ po standardu ISO 17123-3
 33. Domen Ovčar: Ocena kakovosti določitve položaja z RTK-metodo izmere na višjih nadmorskih višinah
 34. Grega Šoič: Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja
 35. Anja Slapničar: Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev
 36. Matej Zupanec: Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010
 37. Jana Škerbina: Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn
 38. Edvard Lavrič: Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo
 39. Medard Hergold: Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov
 40. Boštjan Zabret: Multisenzorski merilni sistemi in njihova aplikacija v industriji
 41. Teja Snoj: Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršti
 42. Ana Potočnik Buhvald: Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore
 43. Metka Majerič: Pregled uvedbe direktive INSPIRE v topografskih bazah Nemčije in Slovenije
 44. Simona Vesel: Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov
 45. Ana Jeseničnik: Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014
 46. Rok Slavec: Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta
 47. Irena Kalan: Zasnova turistične karte kolesarskih stez Ljubljane
 48. Rok Gričnik: Spletna predstavitev muzejev občine Zreče v okolju Google Zemlja
 49. Darko Pasarić: Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje
 50. Katarina Jurić: Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet
 51. Ana Lenarčič: Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov
 52. Petra Ahačič: Izdelava turističnega spletnega portala Občine Žirovnica
 53. Andreja Rejec: Analiza določitve transformacijskih parametrov na območju Čepovanske doline
 54. Matic Kotnik: Semantični katalog gradbenih produktov
 55. Jernej Tekavec: Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik
 56. Marko Marko: Kartografski sistem za prostorsko planiranje na morju
 57. Tina Lombar: Analiza prisotnosti vodne pare v ozračju iz opazovanj GNSS
 58. Samo Kumar: Vzpostavitev in kalibracija mobilnega laserskega sistema
 59. Ana Hostnik: Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO
 60. Marjana Malnar: Izdelava trirazsežnega modela mesta Kostanjevica na Krki in prikaz poplavljanja reke Krke
 61. Aleksandra Draksler: Izdelava lentikularne karte osrednjega dela Julijskih Alp
 62. Boštjan Vidmar: Oblikovanje trirazsežnih kartografskih znakov za vzpostavitev abstraktne 3D upodobitve mesta Praga
 63. Kaja Marinšek: Analiza ter modeliranje postopkov komasacij kmetijskih zemljišč na Finskem
 64. Marlenka Fras: Študija ortodrome in loksodrome na krogli, elipsoidu ter v kartografskih projekcijah
 65. Martina Kavčnik: Preučevanje metodologije za določanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje
 66. Jure Tršar: Priprava topografskih podlag za izgradnjo smučarsko tekaškega centra Logatec
 67. Aleksander Perc: Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja
 68. Ivan Langella: Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "Zimske vaje"
 69. Manca Likar: Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji
 70. Tina Damjanovič: Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami
 71. Marko Kučan: Geodetske mreže za posebne namene
 72. Mateja Valenčak: Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji
 73. Primož Kambič: Analiza karte Kranjske J. D. Florjančiča iz leta 1944
 74. Jože Bučar: Izdelava časovno spremenljivega trirazsežnostnega kartografskega prikaza KO Šentjernej
 75. Uroš Arnež: Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče
 76. Gorazd Drofenik: Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja
 77. Bojan Šavrič: Določitev polinomske enačbe za naravno zemljino kartografsko projekcijo
 78. Jerneja Šajn: Analiza strokovnih terminov v geodeziji
 79. Maja Parovel: Primerjalna analiza kontrole urbanizacije v Sloveniji in na Švedskem
 80. Kristina Luzar: Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah
 81. Urban Hrvatin: Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov
 82. Simona Zavec: Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani
 83. Iva Mihajlović: Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMap 2
 84. Miroslav Antolič: Zasnova in priprava turistične karte Sv. Trojica v programu GEOS
 85. Zdravko Zadravec: Oblikovanje in tehnologija izdelave in reprodukcije turistične karte Sveta Trojica
 86. Jaka Kotnik: Analiza kakovosti baze planinskih poti
 87. Gregor Andrejc: Zasnova turistične karte Mislinjske doline
 88. Slavko Zec: Izdelava reliefne karte Pomurja
 89. Uroš Bernik: Zasnova in izdelava interaktivne karte občine Žirovnica
 90. Nataša Tavčar: Vloga kartografije v navigacijskih sistemih za vodenje in sledenje vozil
 91. Dominik Fajdiga: Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloskih podatkov
 92. Miha Verbič: Zasnova in izdelava zgodovinskih kart za knjigo "Boj na Holmcu"
 93. Matjaž Škrinjar: Vzpostavitev in oblikovanje spletne navigacijske karte Evrope
 94. Igor Sirnik: Izdelava turistične karte Albufere na osnovi podatkov lokalne topografske baze
 95. Iztok Rojc: Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov
 96. Peter Hari: Sodobne tehnologije razmnoževanja kart
 97. Matej Penič: Zasnova turistične karte občine Žirovnica
 98. Bogdan Skrbinšek: Analiza potreb občine Slovenska Bistrica po topografskih podlagah
 99. Katarina Rauh: Analiza in uporaba časopisnih kart
 100. Blaž Kovačič: Izdelava aplikacije za spletno evidentiranje popravkov topografskih kart
 101. Metka Malnar: Priprava nacionalnega poročila "Kartografija v Sloveniji 2002 - 2006"
 102. Jana Per: Projekt preboja Železne in Babje jame
 103. Gašper Genorio: Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi
 104. Boštjan Golež: Možnosti zajema in prikaza kolesarskih poti
 105. Jasmina Levičar: Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU
 106. Maks Kvas: Karte za pustolovska tekmovanja
 107. Teja Oman: Analiza primernosti terena za turno smučanje
 108. Miha Hauptman: Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka
 109. Lea Bauman: Zasnova in izdelava Tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe
 110. Gorazd Dolšek: Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja
 111. Aljaž Lesjak: Izdelava panoramskih kart s sodobnimi programskimi orodji
 112. Matevž Domajnko: Oblikovanje znakovnega in foto-realističnega trirazsežnega kartografskega prikaza
 113. Tomaž Mačus: Uporaba globalnega navigacijskega satelitskega sistema Navstar GPS v vojaške namene
 114. Tina Turk Hafnar: Priprava osnutka priročnika s področja prostorske informatike za potrebe Slovenske vojske
 115. Katarina Kotnik: Geografski informacijski sistem in njegova uporabnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 116. Nina Kovač: Stopnja uporabe prostorske informatike v Slovenski vojski
 117. Matjaž Špilak: Vzpostavitev vektorskih kart za območje Slovenije v skladu s specifikacijo VMAP
 118. Urša Kisovec: Možnosti uporabe GPS v krajinskem načrtovanju

Druga dela (11)

 1. Anka Lisec, Mojca Kosmatin Fras, Dejan Grigillo, Marjan Čeh, Klemen Kozmus Trajkovski, Bujar Fetai, Urška Drešček, Tilen Urbančič, Jernej Tekavec, Polona Pavlovčič Prešeren, Klemen Kregar, Krištof Oštir, Samo Drobne, Dušan Petrovič, Barbara Trobec: Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 2. Klemen Kozmus Trajkovski, Dejan Grigillo, Dušan Petrovič: Optimization of UAV flight missions in steep terrain
 3. Matej Babič, Dušan Petrovič, Jošt Sodnik, Božidar Soldo, Marko Komac, Olena Chernieva, Miha Kovačič, Matjaž Mikoš, Michele Calì: Modeling and classification of alluvial fans with DEMs and machine learning methods
 4. Dušan Petrovič, Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Tilen Urbančič, Klemen Kozmus Trajkovski: Geodetic methods for documenting and modelling cultural heritage objects
 5. Boštjan Vidmar, Tomaž Vec: Osnove dobre komunikacije z otroki in njihovimi starši
 6. Kristijan Boček, Simon Starček,, Dušan Petrovič: Spatio-temporal analysis of the state of sports facilities in Slovenia from 1975 to 2012
 7. Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič: Automatic extraction and building change detection from digital surface model and multispectral orthophoto
 8. Gregor Vode, Tina Damjanovič, Kaja Marinšek, Teja Snoj, Jana Škerbina, Dušan Petrovič: Izdelava globusa Slovenije
 9. Kaja Vidmar, Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar, Dejan Grigillo, Klemen Kozmus Trajkovski, Anja Vrečko, Tilen Urbančič, Mojca Kosmatin Fras: Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji
 10. Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar: Use of airborne laser scanning data for updating topographic maps in hilly andmountain areas
 11. Dušan Petrovič: 5. mednarodni simpozij o lokacijskih storitvah (LBS) in telekartografiji