Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (8)

 1. Simon Starček: Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin
 2. Jerneja Fridl: Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov
 3. Aleš Marsetič: Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov
 4. Joc Triglav: Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa
 5. Igor Bizjak: Medmrežni model javne participacije v procesu urbanističnega planiranja
 6. Miha Jukić: Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu
 7. Dunja Zupan Vrenko: Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje
 8. Aldo Sošić: Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja

Magistrska dela (19)

 1. Sabina Glavič: Navidezni prelet izbranega odseka kolesarske poti
 2. Neža Ema Komel: Nadgradnja obstoječih algoritmov za tvorjenje plastnic topografskih kart kraškega površja
 3. Ana Lončarić: Izdelava realistične upodobitve gradu Mokrice in okolice
 4. Nina Vidic: Analiza oblikovanja in razumevanja tematskih kartografskih znakov na slovenskih, poljskih in španskih turističnih kartah
 5. Maša Arnež: Oblikovanje spletnih kart na osnovi podatkovne baze Planinske Zveze Slovenije
 6. Alexandre Espigares Donaire: Primerjalna analiza evropskih tehničnih predpisov o načrtovanju cest
 7. Anita Anželak: Primerjava makete Triglava ob Bohinjskem jezeru z dejansko obliko gore
 8. MAJA KOZOLE: Izdelava in upodobitve modela gradu Brestanica
 9. Miha Bevcer: Pregled in analiza podatkov o kolesarskih poteh v Sloveniji
 10. Mateo Turčić: Izdelava 3D modela gradu Smlednik iz posnetkov brezpilotnega letalnika
 11. Tina Pirnat: Izdelava 3D-modela poslovne stavbe za kataster nepremičnin
 12. Staš Dobrila: Primerjava programskih orodij pri izdelavi 3D-upodobitve površja
 13. Barbara Fröhlich: Kartografski prikaz ocenjene potresne ranljivosti in pričakovane poškodovanosti stavb v slovenskih občinah
 14. Petra Zajšek: Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš
 15. Filip Pavelić: Kartografska in geodetska dela pri izdelavi "Navodil o uporabi letališča Otočac"
 16. Žana Flander: Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem
 17. Uroš Rozman: Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi
 18. Simon Starček: Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil
 19. Mateja Langus: Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije

Diplomska dela (118)

 1. Sašo Weixler: Izdelava tematske karte razširjenosti boksa v Sloveniji
 2. Blaž Šušteršič: Projekt izdelave karte dostopov na Martuljške gore
 3. Gaja Medved: Izdelava taktilne karte izbranega območja v Litvi
 4. Anja Novak: Projekt karte za tekmovanja v planinski orientaciji
 5. Marko Mauhar: Izdelava karte zgornje doline Kolpe iz podatkov OpenStreetMap
 6. Sara Joveska: Uporabnost in ustreznost kartografskih prikazov spletnih kartografskih strežnikov
 7. Matej Kosi: Arhiviranje listov temeljnega topografskega načrta (TTN)
 8. David Zajec: Analiza zrnavosti pobočnih odkladnin s pomočjo analize slik
 9. Neža Ema Komel: Pridobivanje podatkov o objektih soške fronte iz podatkov aerolaserskega skeniranja
 10. Matjaž Pukšič: Izdelava spletne turistične karte občine Trnovska vas
 11. Katarina Jamnik: Izdelava spletne karte prikaza podzemnih komunalnih vodov
 12. Nina Stajnko: Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja
 13. Marko Berus: Kartografska podpora študiji potresa v Brežicah 1917
 14. Zvonimir Bano: Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta
 15. Karmen Zupančič: Izdelava spletne karte občine Žužemberk
 16. Gašper Cerar: Samodejno izdelovanje kart gostote vegetacije s pomočjo LiDAR-skega snemanja za potrebe orientacijskega teka
 17. Špela Šega: Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav
 18. Simon Šajn: Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico
 19. Maša Arnež: Izdelava kartografsko oblikovanega posterja trajnostno razvojnega cilja "Podnebni ukrepi"
 20. Matija Uršič: Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov
 21. Jernej Moderc: Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve
 22. Miha Marolt: Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka
 23. Sunčica Ećimović Selak: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič
 24. Mitja Domajnko: Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja
 25. Tina Bradan: Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije
 26. Peter Žličar: Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji
 27. Andreja Sinkovič: Analiza uporabe topografskih kart pri tekmovalcih Slovenske treking lige
 28. Tin Kastelic: Uporaba prostovoljnih geografskih informacij za izboljšanje kriznega upravljanja in vodenja v primeru naravnih in drugih nesreč
 29. Maja Mauko: Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije
 30. Ambrož Ložar: Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane
 31. Natali Komadina: Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški
 32. Andrej Hlača: Preizkus instrumentov Leica TC605L in Leica TCRP1201+ po standardu ISO 17123-3
 33. Domen Ovčar: Ocena kakovosti določitve položaja z RTK-metodo izmere na višjih nadmorskih višinah
 34. Grega Šoič: Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja
 35. Anja Slapničar: Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev
 36. Matej Zupanec: Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010
 37. Jana Škerbina: Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn
 38. Edvard Lavrič: Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo
 39. Medard Hergold: Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov
 40. Boštjan Zabret: Multisenzorski merilni sistemi in njihova aplikacija v industriji
 41. Teja Snoj: Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršti
 42. Ana Potočnik: Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore
 43. Metka Majerič: Pregled uvedbe direktive INSPIRE v topografskih bazah Nemčije in Slovenije
 44. Simona Vesel: Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov
 45. Ana Jeseničnik: Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014
 46. Rok Slavec: Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta
 47. Irena Kalan: Zasnova turistične karte kolesarskih stez Ljubljane
 48. Rok Gričnik: Spletna predstavitev muzejev občine Zreče v okolju Google Zemlja
 49. Darko Pasarić: Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje
 50. Katarina Jurić: Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet
 51. Ana Lenarčič: Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov
 52. Petra Ahačič: Izdelava turističnega spletnega portala Občine Žirovnica
 53. Andreja Rejec: Analiza določitve transformacijskih parametrov na območju Čepovanske doline
 54. Matic Kotnik: Semantični katalog gradbenih produktov
 55. Jernej Tekavec: Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik
 56. Marko Marko: Kartografski sistem za prostorsko planiranje na morju
 57. Tina Lombar: Analiza prisotnosti vodne pare v ozračju iz opazovanj GNSS
 58. Samo Kumar: Vzpostavitev in kalibracija mobilnega laserskega sistema
 59. Ana Hostnik: Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO
 60. Marjana Malnar: Izdelava trirazsežnega modela mesta Kostanjevica na Krki in prikaz poplavljanja reke Krke
 61. Aleksandra Draksler: Izdelava lentikularne karte osrednjega dela Julijskih Alp
 62. Boštjan Vidmar: Oblikovanje trirazsežnih kartografskih znakov za vzpostavitev abstraktne 3D upodobitve mesta Praga
 63. Kaja Marinšek: Analiza ter modeliranje postopkov komasacij kmetijskih zemljišč na Finskem
 64. Marlenka Fras: Študija ortodrome in loksodrome na krogli, elipsoidu ter v kartografskih projekcijah
 65. Martina Kavčnik: Preučevanje metodologije za določanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje
 66. Jure Tršar: Priprava topografskih podlag za izgradnjo smučarsko tekaškega centra Logatec
 67. Aleksander Perc: Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja
 68. Ivan Langella: Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "Zimske vaje"
 69. Manca Likar: Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji
 70. Tina Damjanovič: Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami
 71. Marko Kučan: Geodetske mreže za posebne namene
 72. Mateja Valenčak: Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji
 73. Primož Kambič: Analiza karte Kranjske J. D. Florjančiča iz leta 1944
 74. Jože Bučar: Izdelava časovno spremenljivega trirazsežnostnega kartografskega prikaza KO Šentjernej
 75. Uroš Arnež: Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče
 76. Gorazd Drofenik: Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja
 77. Bojan Šavrič: Določitev polinomske enačbe za naravno zemljino kartografsko projekcijo
 78. Jerneja Šajn: Analiza strokovnih terminov v geodeziji
 79. Maja Parovel: Primerjalna analiza kontrole urbanizacije v Sloveniji in na Švedskem
 80. Kristina Luzar: Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah
 81. Urban Hrvatin: Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov
 82. Simona Zavec: Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani
 83. Iva Mihajlović: Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMap 2
 84. Miroslav Antolič: Zasnova in priprava turistične karte Sv. Trojica v programu GEOS
 85. Zdravko Zadravec: Oblikovanje in tehnologija izdelave in reprodukcije turistične karte Sveta Trojica
 86. Jaka Kotnik: Analiza kakovosti baze planinskih poti
 87. Gregor Andrejc: Zasnova turistične karte Mislinjske doline
 88. Slavko Zec: Izdelava reliefne karte Pomurja
 89. Uroš Bernik: Zasnova in izdelava interaktivne karte občine Žirovnica
 90. Nataša Tavčar: Vloga kartografije v navigacijskih sistemih za vodenje in sledenje vozil
 91. Dominik Fajdiga: Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloskih podatkov
 92. Miha Verbič: Zasnova in izdelava zgodovinskih kart za knjigo "Boj na Holmcu"
 93. Matjaž Škrinjar: Vzpostavitev in oblikovanje spletne navigacijske karte Evrope
 94. Igor Sirnik: Izdelava turistične karte Albufere na osnovi podatkov lokalne topografske baze
 95. Iztok Rojc: Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov
 96. Peter Hari: Sodobne tehnologije razmnoževanja kart
 97. Matej Penič: Zasnova turistične karte občine Žirovnica
 98. Bogdan Skrbinšek: Analiza potreb občine Slovenska Bistrica po topografskih podlagah
 99. Katarina Rauh: Analiza in uporaba časopisnih kart
 100. Blaž Kovačič: Izdelava aplikacije za spletno evidentiranje popravkov topografskih kart
 101. Metka Malnar: Priprava nacionalnega poročila "Kartografija v Sloveniji 2002 - 2006"
 102. Jana Per: Projekt preboja Železne in Babje jame
 103. Gašper Genorio: Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi
 104. Boštjan Golež: Možnosti zajema in prikaza kolesarskih poti
 105. Jasmina Levičar: Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU
 106. Maks Kvas: Karte za pustolovska tekmovanja
 107. Teja Oman: Analiza primernosti terena za turno smučanje
 108. Miha Hauptman: Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka
 109. Lea Bauman: Zasnova in izdelava Tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe
 110. Gorazd Dolšek: Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja
 111. Aljaž Lesjak: Izdelava panoramskih kart s sodobnimi programskimi orodji
 112. Matevž Domajnko: Oblikovanje znakovnega in foto-realističnega trirazsežnega kartografskega prikaza
 113. Tomaž Mačus: Uporaba globalnega navigacijskega satelitskega sistema Navstar GPS v vojaške namene
 114. Tina Turk Hafnar: Priprava osnutka priročnika s področja prostorske informatike za potrebe Slovenske vojske
 115. Katarina Kotnik: Geografski informacijski sistem in njegova uporabnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 116. Nina Kovač: Stopnja uporabe prostorske informatike v Slovenski vojski
 117. Matjaž Špilak: Vzpostavitev vektorskih kart za območje Slovenije v skladu s specifikacijo VMAP
 118. Urša Kisovec: Možnosti uporabe GPS v krajinskem načrtovanju

Druga dela (9)

 1. Matej Babič, Dušan Petrovič, Jošt Sodnik, Božidar Soldo, Marko Komac, Olena Chernieva, Miha Kovačič, Matjaž Mikoš, Michele Calì: Modeling and classification of alluvial fans with DEMs and machine learning methods
 2. Dušan Petrovič, Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Tilen Urbančič, Klemen Kozmus Trajkovski: Geodetic methods for documenting and modelling cultural heritage objects
 3. Boštjan Vidmar, Tomaž Vec: Osnove dobre komunikacije z otroki in njihovimi starši
 4. Kristijan Boček, Simon Starček,, Dušan Petrovič: Spatio-temporal analysis of the state of sports facilities in Slovenia from 1975 to 2012
 5. Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič: Automatic extraction and building change detection from digital surface model and multispectral orthophoto
 6. Gregor Vode, Tina Damjanovič, Kaja Marinšek, Teja Snoj, Jana Škerbina, Dušan Petrovič: Izdelava globusa Slovenije
 7. Kaja Vidmar, Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar, Dejan Grigillo, Klemen Kozmus Trajkovski, Anja Vrečko, Tilen Urbančič, Mojca Kosmatin Fras: Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji
 8. Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar: Use of airborne laser scanning data for updating topographic maps in hilly andmountain areas
 9. Dušan Petrovič: 5. mednarodni simpozij o lokacijskih storitvah (LBS) in telekartografiji