Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. NEJC LAMOVŠEK: Analiza učinkovitosti javnih biomedicinskih laboratorijev v Sloveniji z vidika doseganja njihove optimalne velikosti
 2. Žiga Kotnik: Načrtovanje k rezultatom usmerjenega proračuna na primeru okolja
 3. Samanta Petohleb Černeha: Optimizacija financiranja investicij v lokalni samoupravi
 4. Karmen Vezjak: Učinkovitost sistema socialnega zavarovanja s posebnim poudarkom na oceni izpada javnofinančnih prihodkov
 5. Tatjana Stanimirović: Merjenje vpliva pravil proti davčnemu izogibanju v Evropski uniji na obdavčenje mednarodnih podjetij

Magistrska dela (84)

 1. Tadeja Bergoč: Mednarodno primerjalna analiza državnih pomoči
 2. Natalija Kovač Jereb: Ocena davčne reforme v letu 2019 v Sloveniji
 3. Saša Šmitran: Analiza ukrepov na področju omejevanja korupcije v EU
 4. Benjamin Begič: Ocena vplivov dejavnikov davčne morale pri podjetnikih v Republiki Sloveniji
 5. Aleš Lovše: Primerjalna analiza ugotovljenih nepravilnosti računskega sodišča RS in urada RS za nadzor proračuna
 6. Ana Osvald: Odprtost in preglednost proračunskih podatkov v Sloveniji in izbranih državah EU
 7. Tajda Senica: Analiza kazalnikov proračunske porabe Ministrstva za finance – primerjava s Hrvaško
 8. Tina Mrak: ANALIZA DOLOČANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV PRI PROJEKTIH EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
 9. URŠKA PAVLIČ: DAVČNE UTAJE DDV NA ENERGETSKEM TRGU V EVROPSKI UNIJI
 10. TINA ESTER: ANALIZA MOŽNOSTI UVAJANJA UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA V SLOVENIJI
 11. MARTINA KOBOL: ANALIZA IZBRANIH PODROČIJ IN IZPLAČIL IZ SKLADOV EU V IZBRANIH DRŽAVAH ČLANICAH EU
 12. ŽIGA JAMNIK: ANALIZA IN PROBLEMATIKA FINANCIRANJA RADIJSKIH POSTAJ V REPUBLIKI SLOVENIJI
 13. ŠPELA PODGORŠEK: ANALIZA SODB SODIŠČA EU V POSTOPKIH PREDHODNEGA ODLOČANJA S PODROČJA PROSTEGA PRETOKA BLAGA
 14. PATRICIJA JELERČIČ: ANALIZA DAVČNE POLITIKE ZA SPODBUDITEV GOSPODARSKE RASTI
 15. PETRA MARN: ANALIZA PROBLEMATIKE FINANCIRANJA OBČIN
 16. TJAŠA PAGON: ANALIZA UKREPOV ZA ODPRAVLJANJE SIVE EKONOMIJE V IZBRANIH DRŽAVAH EVROSKE UNIJE
 17. TINA SKOK: ANALIZA FINANCIRANJA PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z DRŽAVAMI EVROPSKE UNIJE
 18. TEJA GORŠE: ANALIZA FISKALNIH UKREPOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ DDV
 19. JELENA KLOPČIČ: VERTIKALNA IZENAČENOST DAVKOV V OČEH STROKE IN DRŽAVLJANOV
 20. ALENKA TOMŠIČ KLARIČ: VPLIV FINANČNE KRIZE NA PRORAČUNE IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV
 21. Nina Klančišar: Statusno preoblikovanje delniških družb - primer združitve bank
 22. Tanja Filipič: Informacijske rešitve in zmanjševanje utaj davka na dodano vrednost
 23. Kristijan Laštro: Sodna praksa Sodišča EU na področju DDV
 24. Barbi Vozel: Analiza davčnih izdatkov pri dohodnini
 25. Biljana Ribič: Socialni transferji družinam in pričakovani učinki nove zakonodaje
 26. Staša Urbančič: Oblikovanje cen javnih storitev v javnih agencijah
 27. Nataša Dedič: Primerjava učinkovitosti davčnih inšpektorjev v Sloveniji in izbranih državah
 28. Marjana Aleško: Analiza finančnih prednosti zmanjševanja števila občin v Sloveniji in izbranih državah
 29. Petra Javor: Spremembe in primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika
 30. Azra Bašić: Problematika trga neprofitnih stanovanj
 31. Miha Piber: Analiza storitev davčne službe v kontekstu upravljanja tveganja izpolnjevanja davčnih obveznosti
 32. Simona Himelrajh: Analiza financiranja investicij v slovenskih občinah z mednarodno primerjavo
 33. Primož Tomše Zorč: Primerjava stroškov dela izbranih držav EU in njihove spremembe v času gospodarske krize
 34. Vesna Kambič: Analiza učinkovitosti socialnih transferjev v slovenskih mestnih občinah
 35. Anita Janžekovič: Davčni vidiki osebnega stečaja
 36. Kamala Issa Osojnik Zajec: Primerjava odhodkov za izobraževanje javnih uslužbencev med državno upravo in lokalno samoupravo
 37. Teja Koderman: Sodna praksa varstva temeljnih svoboščin EU
 38. Anej Ferko: Vpliv zakonodaje Evropske unije na zniževanje emisij CO2 pri osebnih avtomobilih
 39. Melita Kamnik: Naravne nesreče in odprava njihovih posledic v gospodarstvu
 40. Mojca Lamovšek: Analiza prerazdelitvene funkcije države v Sloveniji in primerjav z izbranimi državami EU
 41. Selma Vareško: Analiza izvajanja socialnega varstva na področju pravic iz javnih sredstev v Sloveniji in izbranih državah
 42. Aleksandra Heinzer: Analiza dejavnikov optimiziranja DDV v občinah in problematika izkrivljanja konkurence
 43. Mateja Matko: Analiza financiranja slovenskih zavodov za usposabljanje, delo in varstvo ter primerjava s tujino
 44. Jasna Udovč: Analiza administrativnih ovir s področja napotitve delavcev v tujino
 45. Darinka Bartol: Analiza učinkovitosti organizacij javnega sektorja po uvedbi ukrepov za uravnoteženje javnih financ v Sloveniji
 46. Urška Tavželj: Analiza vpliva migracij na javne finance v Sloveniji
 47. Mitrev Ordancho: Primerjava sintetičnih davkov v državah članicah EU in Makedoniji
 48. Neli Komar Novak: Analiza stanja elektronske izmenjave podatkov med vsemi deležniki pri letni odmeri dohodnine
 49. Polonca Rome: Analiza ukrepov izbranih držav za sanacijo bančnega sistema po finančni krizi
 50. Darja Sušelj: Uvajanje pozitivne davčne miselnosti pri mladih v Sloveniji v primerjavi s tujino
 51. Marija Snežna Grilec: Analiza reševanja bančnih sistemov v času krize v Evropi
 52. Doroteja Meglič: Analiza davčnih olajšav in državnih pomoči za invalide
 53. Monika Pirc: Nova ureditev pravic iz javnih sredstev v Sloveniji in primerjava s tujino
 54. Damjana Adamič: Obdavčitev honorarjev in izogib dvojnemu obdavčevanju z vidika visokošolskih zavodov
 55. Martin Poteko: Obdavčitev premoženja - sistem kakovosti in učinkovitost pobranih sredstev na območju DU Celje
 56. Magdalena Čengija: Prednosti in slabosti obrnjene davčne obveznosti
 57. Ingrid Kobal: Vpliv davčnega planiranja na poslovne odločitve podjetij
 58. Nataša Šinkovec: Izkoriščenost sredstev skupne kmetijske politike v Sloveniji
 59. Boštjan Berložnik: Davčno breme in konkurenčnost slovenskega gospodarstva v primerjavi z EU
 60. Karmen Pahor: Financiranje izobraževanja v Sloveniji
 61. Patricija Korče: Harmonizacija DDV kot priložnost za davčne utaje
 62. Nevenka Avbelj: Vpliv dejavnikov na gibanje zdravstvenega absentizma in višino nadomestil
 63. Alenka Meglič: Pravice iz slovenskega in mednarodnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 64. Petra Buščaj: Financiranje občin in primerjava z evropskimi državami
 65. Samo Stanič: Ukrepi za odpravo administrativnih ovir in podjetniki
 66. Martina Bržan: Okoljske dajatve in njihova učinkovitost na primeru izbrane dajatve
 67. Helena Mučič: Notranje revidiranje v javnem sektorju s poudarkom na občinah
 68. Sandra Frešer: Premoženjski davki in avtonomija financiranja lokalnih skupnosti
 69. Karmen Grandošek: Sistemske davčne utaje davka na dodano vrednost kot posledica skupnostnega evropskega trga
 70. Urška Milavec: Odpravljanje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti
 71. Bojan Perič: Finančna kontrola porabe evropskih sredstev
 72. Tjaša Borovnik: Ekonomski vidik problematike trga stanovanj v Sloveniji
 73. Maja Peternelj: Črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v izbranih regijah Evropske unije
 74. Mojca Žlempergar: Posebnosti obdavčitev javnih zavodov
 75. Branka Đuraš: Davčne oaze v Evropi
 76. Žiga Benedičič: Monetarni in fiskalni ukrepi vlade v času gospodarske krize
 77. Barbara Simčič Veličkov: Javna naročila - gospodarnost porabe javnih sredstev
 78. Matejka Kosec: Primerjava dohodninske obveznosti fizične osebe v izbranih državah
 79. Mateja Camplin Tahirović: Financiranje predšolske vzgoje
 80. Nataša Sluga: Javno-zasebno partnerstvo in njegov vpliv na javne finance
 81. Tatjana Pirnovar: Državne pomoči v Sloveniji v okviru Evropske unije
 82. Anita Kozel: Obvladovanje tveganj v neodvisnih državnih organih s študijo primerov
 83. Vesna Cvilak: Črpanje sredstev na področju Evropskega socialnega sklada z vidika upravičenca sredstev
 84. Uroš Gregorič: Cedularna obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb

Diplomska dela (158)

 1. TJAŠA ČOPREŽ: RAZLIKA MED POSTOPKOM OBRAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN GOSPODARSTVU
 2. ANITA GRAH: PRIMERJAVA JAVNOFINANČNIH PROTIKORONSKIH UKREPOV V SLOVENIJI IN NA MADŽARSKEM
 3. Maša Dolinar: Analiza višine pokojnine in povečanja oskrbnin domov starejših
 4. Marcela Ažman: Primerjalna analiza IT podpore izpolnjevanju davčnih obveznosti
 5. Teja Djuran: Participativni proračun v Sloveniji na primeru občine Logatec
 6. Igor Hribar: Neenakopraven davčni položaj zavarovalnih agencij v primerjavi z drugimi storitvenimi podjetji na trgu
 7. Maja Gregorc: ANALIZA JAVNEGA NAROČANJA NA PRIMERU PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
 8. Tamara Kastelic: PRIMERJAVA OBDAVČITVE IGER NA SREČO V SLOVENIJI, AVSTRIJI IN ITALIJI
 9. Katarina Habjan: VPLIV BEGUNSKE KRIZE NA GOSPODARSTVO V EVROPSKI UNIJI
 10. Katarina Ogulin Langus: PRIMERJAVA STROŠKOV PRIDOBITVE STANOVANJSKEGA KREDITA V IZBRANIH FINANČNIH INSTITUCIJAH
 11. Deborah Nicole Repovš: PREDSTAVITEV IN STRUKTURA PORABE PRORAČUNA NA DRŽAVNEM IN LOKALNEM NIVOJU
 12. Anja Mikuž: Dohodnina v izbranih državah
 13. KATJA KRPIČ: ANALIZA OBDAVČITVE DELAVCEV MIGRANTOV V IZBRANIH DRŽAVAH
 14. NENAD CICMIL: ANALIZA KONVENCIJE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA, PRILAGOJENA Z VEČSTRANSKO KONVENCIJO MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SRBIJO V VEZI Z OBDAVČEVANJEM PRAVNIH OSEB
 15. VALENTINA BENC: USTANOVITEV IN OBDAVČITEV GOSPODARSKIH DRUŽB D. O. O. IN D. D. V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z AVSTRIJO IN ITALIJO
 16. ALJA GRUM: PRIMERJAVA OBDAVČITVE NEPREMIČNIN V SLOVENIJI, AVSTRIJI TER ITALIJI
 17. SAŠA FERENC: PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z AVSTRIJO IN MADŽARSKO
 18. ANJA GABROVEC: ANALIZA VPLIVA IZOBRAZBE NA DAVČNO ETIKO DRŽAVLJANOV
 19. KAJA KRIVEC: Analiza carinjenja spletnih pošiljk
 20. KATARINA BOROVINA: BANČNA GARANCIJA IN ANALIZA BANČNIH GARANCIJ V IZBRANI BANKI
 21. MILENKO HORVAT: PRIMERJAVA OBDAVČITVE PREMOŽENJA V IZBRANIH DRŽAVAH
 22. Jan Bratina: ANALIZA UREDITVE POVRAČIL POTNIH STROŠKOV V JAVNI UPRAVI
 23. NIKA ČOTAR: FINANCIRANJE JAVNEGA DOLGA
 24. NIKA FELDA: ANALIZA PROSTOVOLJNEGA IZPOLNJEVANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI
 25. Ula Groznik: ANALIZA UKREPOV PROTI UTAJAM DAVKA NA DODANO VREDNOST V EVROPSKI UNIJI
 26. Brigita Jager: ANALIZA E-POSLOVANJA NA PRIMERU E-DAVKOV
 27. Štefan Rajšp: PRIMERJAVA USPEŠNIH PRAKS IZOBRAŽEVANJA DAVKOPLAČEVALCEV
 28. Aljaž Urbančič: VPLIV LEGALIZACIJE MARIHUANE NA JAVNOFINANČNI VIDIK
 29. MILOVAN PANTELIĆ: ANALIZA SEZNANJENOSTI
 30. NUŠA KLUN: PRIMERJAVA JAVNIH NAROČIL STORITEV NA LOKALNI IN DRŽAVNI RAVNI
 31. PETRA ČOGA: MEDNARODNA PRIMERJAVA PREMOŽENJSKIH DAVKOV
 32. Urška Kristan: Primerjava izjem pri DDV med članicami EU
 33. Matias Kumar: Primerjava obdavčitve pravnih oseb v Sloveniji in sosednjih državah
 34. Tamara Vöröš: Zadolževanje občin v Sloveniji
 35. Janja Ivič: Ekonomski vidik davčnih inšpekcij in utaj
 36. Tanja Brgant: Primerjava politike olajšav pri davku od dohodka fizičnih oseb s Francijo in Avstralijo
 37. Maja Antonić: Analiza dodelitve neprofitnih stanovanj v Mestni občini Ljubljana
 38. Bojan Rakun: Analiza uspešnosti mobilnih oddelkov FURS na področju dela in zaposlovanja na črno
 39. Sandra Udovč: Stroški dela in usposabljanje kadrovskega potenciala v Revozu, d. d., in na Davčnem uradu Novo mesto
 40. Erik Kodermac: Namenska struktura odhodkov državnega proračuna
 41. Erika Jesenko: Organizacija in vodenje poslovnih sestankov
 42. Marija Krajnc Jukič: Analiza davčnih vidikov položaja ekonomsko odvisne osebe
 43. Luka Novak: Analiza sprememb na davčnem področju v Evropski uniji kot rezultat krize
 44. Nastja Puhek: Analiza finančnih programov kmetijske politike v Sloveniji in Nemčiji
 45. Monika Mesaroš Hrvatin: Analiza obdavčitve oseb javnega prava z davkom od dohodkov pravnih oseb
 46. Ana Golmajer Kogoj: Analiza ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene
 47. Tjaša Urankar: Notranje revidiranje javnih naročil v javnem sektorju
 48. Goran Zavec: Zadovoljstvo inovatorjev s postopkom pridobitve patenta
 49. Monika Mihelčič: Stroški posredovanja in postopka pri dostopu do informacij javnega značaja
 50. Katarina Rebolj: Vpliv varčevalnih ukrepov vlade na primeru Protokola Vlade Republike Slovenije
 51. Biljana Šarić: Davki in mednarodna menjava
 52. Barbara Koštrun: Namenska struktura odhodkov državnega proračuna - primerjava med Republiko Slovenijo in drugimi državami
 53. Jerneja Franko: Okoljski izdatki in okoljski učinki v Sloveniji
 54. Nika Gulja: Socialna politika v Evropski uniji
 55. Barbara Gorenčič: Analiza izbranih programov politike kmetijstvo v posebnem delu proračuna
 56. Simona Struna: Politika olajšav pri davku od dohodka pravnih oseb v izbranih članicah EU in drugih državah sveta
 57. Renata Jurčević Zilić: Vpliv sprememb na učinkovitost procesa davčne izvršbe
 58. Tina Percl Zemljič: Primerjava dohodninskih lestvic in oprostitev pri dohodnini med Slovenijo in izbranimi državami
 59. Eva Zorman: Ukrepi proti škodljivim davčnim režimom
 60. Irena Pižmoht: Ekonomska analiza sprememb zakona o študentskem delu v Sloveniji
 61. Dijana Bučič: Analiza sistema obdavčitve s priznanjem normativnih stroškov
 62. Tina Kadunc: Analiza transparentnosti poslovanja občin
 63. Matic Lah: Analiza virov financiranja nevladnih organizacij v primerjavi z mladinsko nevladno organizacijo ŠD Ilužn
 64. Kristina Puc: Analiza proračunske porabe v slovenskih občinah in primerjava s tujino
 65. Maja Zorčič: Analiza obdavčenja pridobitne dejavnosti društev
 66. Janez Breznikar: Analiza oddajanja in obdavčitev nepremičnin v najem
 67. Barbara Popović: Analiza vpliva novele Zakona o finančnem poslovanju na osebni stečaj
 68. Maruša Stamejčič: Javna naročila male vrednosti v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 69. Špela Gašperšič: Analiza sprememb Zakona o javnem naročanju na primeru gradbeništva
 70. Katja Rubin: Okoljska politika in davki na emisije CO2
 71. Andreja Međimurec: Rezidentski status posameznika v Republiki Sloveniji in obdavčitev dohodnine iz zaposlitve
 72. Maja Sajovic: Brezposelnost diplomantov Fakultete za upravo
 73. Tina Jelen: Možnosti stanovanjskih subvencij za mlade družine v Republiki Sloveniji
 74. Maja Klavž: Siva ekonomija v Šaleški dolini
 75. Katarina Ponjavić: Socialni transferji družinam, oblike in učinki v izbranih državah EU
 76. Maja Turel: Vpliv varčevalnih ukrepov na uspešnost zaposlenih
 77. Davorin Komar: Ekonomski vidik varovanja zdravja pri delu
 78. Laura Arnuš: Analiza vpliva gospodarske krize na reforme na davčnem področju
 79. Špela Arnež: Primerjava obdavčitve premoženja v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem
 80. Nika Čeranič: Analiza izbranih davčnih oaz v Evropi
 81. Darka Jere: Primerjava obdavčevanja zavarovalnih poslov
 82. Uroš Zajec: Primerjava zadolženosti mestnih občin v Sloveniji v obdobju 2004-2008 in 2009-2012
 83. Uroš Kuret: Ekonomski vidik promocije zdravja na delovnem mestu
 84. Oliver Kaplanović: Učinkovitost davčne izvršbe v Republiki Sloveniji
 85. Jasna Mirt: Analiza trendov obdavčevanja z okoljskimi dajatvami
 86. Ana Justin: Analiza zaposlovanja v javnem sektorju
 87. Josipa Cvitić: Analiza uvedbe davčnih blagajn
 88. Valentina Miklavec: Analiza izdatkov proračuna za subvencije gospodarstvu
 89. Tadeja Bergoč: Analiza izdatkov za plače zaposlenih v javnem sektorju
 90. Maja Švab: Analiza poslovanja s podjetji v in izven EU z vidika davčne obveznosti
 91. Nevenka Mesarič: Analiza postopkov priprave proračuna krajevnih skupnosti
 92. Martina Uršič: Vpliv sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju na procesne postopke davčne izvršbe na nepremično premoženje
 93. Nadja Pipan: Analiza kršitev temeljnih načel javnega naročanja
 94. Metka Vončina: Analiza nedavčnih prihodkov na državni in lokalni ravni
 95. Jasna Pogorevc: Ureditev študentskega dela v Sloveniji in primerjava s tujino
 96. Barbara Krznarić: Davki in finančni trgi
 97. Darja Lesjak: Ekološke takse v Sloveniji in harmonizacija v EU
 98. Jelena Čorokalo: Primerjava oprostitev in olajšav pri davku na dediščine in darila
 99. Teja Dežman: Ekonomski vidik razvoja kmetijstva in podeželja v Sloveniji
 100. Aleksandra Ivanšek: Študentsko delo: obdavčevanje v Sloveniji in Nemčiji
 101. Katja Bertok: Primerjava okoljskih dajatev med RS in izbranimi državami s poudarkom na OMV
 102. Marija Božič: Obdavčitev samostojnih podjetnikov v Sloveniji
 103. Aleksandra Perić: Kazalniki učinkovitosti in uspešnosti delovanja davčnih uprav v Sloveniji in Avstraliji
 104. Sanja Tuvić: Obdavčevanje motornih vozil v Republiki Sloveniji in EU
 105. Katja Markeljc: Davčno prevaljevanje
 106. Boris Jereb: Socialno podjetništvo
 107. Neva Zajc: Socialni transferji družinam, oblike in učinki v izbranih državah EU
 108. Tatjana Grah: Primerjalna analiza obdavčenja dohodkov iz zaposlitve v Avstriji in Nemčiji
 109. Nataša Gladek: Javna naročila manjše vrednosti
 110. Matija Škrabl: Vpliv finančne krize in odpravljanje bančne tajnosti na obstoj in delovanje davčnih oaz
 111. Tina Sadar: Privatizacija zdravstva v Sloveniji
 112. Suzana Laznik: Odprava administrativnih ovir - primerjava z drugimi državami
 113. Tatjana Jug: Proračun Slovenije v povezavi s proračunom Evropske unije od leta 2004 do 2008
 114. Jana Živec: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper ter primerjava z ostalima obalnima občinama
 115. Mateja Gričar: Davčni vidiki dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
 116. Bojana Kovačević: Nepremičninski trg v Republiki Sloveniji - primerjava med regijami
 117. Tina Jurgec: Primerjava javnega dolga med Republiko Slovenijo in baltskimi državami - Estonija, Latvija, Litva
 118. Vesna Tonkovič: Socialno varstvene storitve v Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 119. Janja Ferenc: Primerjava obdavčenja pokojninskega varčevanja in pokojnin v Sloveniji, Nemčiji in Avstraliji
 120. Melisa Talić: Primerjava javnega dolga Republike Slovenije z Republiko Hrvaško
 121. Tanja Brčina: Izvedba javnih naročil v Evropski uniji
 122. Aljaž Prapotnik: Davek od iger na srečo v Republiki Sloveniji in primerjava z Veliko Britanijo
 123. Valerija Lazar: Otroški dodatek - oblike in pravila v državah EU
 124. Marjeta Zonta: Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji
 125. Mojca Tinta: Davčni nadzor pravnih oseb v Sloveniji in tujini
 126. Amela Šljivar: Obdavčitev iger na srečo
 127. Anuška Šuber: Upravljanje z nepremičnim stvarnim premoženjem v Mestni občini Koper
 128. Karmen Anzeljc: Socialni transferji in primerjava s tujino
 129. Valentina Petrović: Zadolževanje javnega sektorja
 130. Maja Franko: Okoljske dajatve in varstvo okolja v Sloveniji in Madžarski
 131. Jasna Klevišar: Obdavčenje povezanih oseb
 132. Alenka Pišljar: Vloga in pomen državnih pomoči v času globalne krize
 133. Tina Petek: Stroškovna učinkovitost delovanja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
 134. Andreja Komen: Analiza socialnih transferjev v Sloveniji
 135. Rosana Semec: Zakonodaja na področju igralništva v Sloveniji in vpliv dejavnosti na javne finance
 136. Dean Zoretič: Gospodarski kriminal v Sloveniji in institucije v boju zoper njega
 137. Marijan Hovelja: Prispevki za socialno varnost v primerjavi z Italijo
 138. Mateja Bobek: Dolgoročno varčevanje za pokojnino z individualnim računom
 139. Kristina Nastran: Analiza državnih pomoči v Sloveniji
 140. Polona Zakrajšek: Obdavčenje verskih skupnosti
 141. Anita Tement: Primerjava jezikovnega in ekonomskega vidika proračuna občine v Sloveniji in Avstriji
 142. Irena Bucik: Pošta kot javna služba in njeno poslovanje
 143. Gregor Baliž: Primerjava strukture odhodkov proračuna Slovenije in Irske
 144. Katja Habjanič: Primerjava obdavčenja kapitalskih dobičkov med Republiko Slovenijo in izbranimi državami
 145. Nevenka Stojan: Inšpiciranje davka od dohodka pravnih oseb
 146. Maja Kapš: Primerjava bank in hranilnic
 147. Sebastjan Gergorič: Primerjava skladov Publikum PDU d. d. s skladi Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
 148. Eva Jamnik: Primerjava davčne obremenitve v Sloveniji in Avstriji
 149. Anja Vrlinič: Davčne oaze in vpliv davčne politike na prenos premoženja
 150. Matjaž Kovačič: Javna naročila in ceste
 151. Matevž Strnad: Primerjava postopka sprejemanja proračuna v Sloveniji in Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
 152. Tanja Filipič: Utaja davka na dodano vrednost
 153. Vlasta Nedelko: Primerjava obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva med Republiko Slovenijo in izbranimi državami
 154. Nataša Kocuvan: Vloga regionalno razvojnih agencij
 155. Anton Zaletel: Javna naročila
 156. Tina Kristančič: Primerjava olajšav od davka od dohodka pravnih oseb med Slovenijo in Italijo
 157. Sabina Režek: Primerjava obdavčenja podjetja pri poslovanju s povezano osebo
 158. Vida Kljun: Dopolnilna dejavnost na kmetiji in njena obdavčitev

Druga dela (3)

 1. Tatjana Stanimirović, Maja Klun: Gender budgeting in Slovenia—approaches, achievements, and complexities
 2. Calin Emilian Hintea, Maja Klun, Juraj Nemec: Editorial
 3. Žiga Kotnik, Maja Klun, Renata Slabe Erker: Identification of the factors that affect the environmental administrative burden for businesses