Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. NEJC LAMOVŠEK: Analiza učinkovitosti javnih biomedicinskih laboratorijev v Sloveniji z vidika doseganja njihove optimalne velikosti
 2. Žiga Kotnik: Načrtovanje k rezultatom usmerjenega proračuna na primeru okolja
 3. Samanta Petohleb Černeha: Optimizacija financiranja investicij v lokalni samoupravi
 4. Karmen Vezjak: Učinkovitost sistema socialnega zavarovanja s posebnim poudarkom na oceni izpada javnofinančnih prihodkov
 5. Tatjana Jovanović: Merjenje vpliva pravil proti davčnemu izogibanju v Evropski uniji na obdavčenje mednarodnih podjetij

Magistrska dela (77)

 1. Tina Mrak: ANALIZA DOLOČANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV PRI PROJEKTIH EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
 2. URŠKA PAVLIČ: DAVČNE UTAJE DDV NA ENERGETSKEM TRGU V EVROPSKI UNIJI
 3. TINA ESTER: ANALIZA MOŽNOSTI UVAJANJA UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA V SLOVENIJI
 4. MARTINA KOBOL: ANALIZA IZBRANIH PODROČIJ IN IZPLAČIL IZ SKLADOV EU V IZBRANIH DRŽAVAH ČLANICAH EU
 5. ŽIGA JAMNIK: ANALIZA IN PROBLEMATIKA FINANCIRANJA RADIJSKIH POSTAJ V REPUBLIKI SLOVENIJI
 6. ŠPELA PODGORŠEK: ANALIZA SODB SODIŠČA EU V POSTOPKIH PREDHODNEGA ODLOČANJA S PODROČJA PROSTEGA PRETOKA BLAGA
 7. PATRICIJA JELERČIČ: ANALIZA DAVČNE POLITIKE ZA SPODBUDITEV GOSPODARSKE RASTI
 8. PETRA MARN: ANALIZA PROBLEMATIKE FINANCIRANJA OBČIN
 9. TJAŠA PAGON: ANALIZA UKREPOV ZA ODPRAVLJANJE SIVE EKONOMIJE V IZBRANIH DRŽAVAH EVROSKE UNIJE
 10. TINA SKOK: ANALIZA FINANCIRANJA PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z DRŽAVAMI EVROPSKE UNIJE
 11. TEJA GORŠE: ANALIZA FISKALNIH UKREPOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ DDV
 12. JELENA KLOPČIČ: VERTIKALNA IZENAČENOST DAVKOV V OČEH STROKE IN DRŽAVLJANOV
 13. ALENKA TOMŠIČ KLARIČ: VPLIV FINANČNE KRIZE NA PRORAČUNE IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV
 14. Nina Klančišar: Statusno preoblikovanje delniških družb - primer združitve bank
 15. Tanja Filipič: Informacijske rešitve in zmanjševanje utaj davka na dodano vrednost
 16. Kristijan Laštro: Sodna praksa Sodišča EU na področju DDV
 17. Barbi Vozel: Analiza davčnih izdatkov pri dohodnini
 18. Biljana Ribič: Socialni transferji družinam in pričakovani učinki nove zakonodaje
 19. Staša Urbančič: Oblikovanje cen javnih storitev v javnih agencijah
 20. Nataša Dedič: Primerjava učinkovitosti davčnih inšpektorjev v Sloveniji in izbranih državah
 21. Marjana Aleško: Analiza finančnih prednosti zmanjševanja števila občin v Sloveniji in izbranih državah
 22. Petra Javor: Spremembe in primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika
 23. Azra Bašić: Problematika trga neprofitnih stanovanj
 24. Miha Piber: Analiza storitev davčne službe v kontekstu upravljanja tveganja izpolnjevanja davčnih obveznosti
 25. Simona Himelrajh: Analiza financiranja investicij v slovenskih občinah z mednarodno primerjavo
 26. Primož Tomše Zorč: Primerjava stroškov dela izbranih držav EU in njihove spremembe v času gospodarske krize
 27. Vesna Kambič: Analiza učinkovitosti socialnih transferjev v slovenskih mestnih občinah
 28. Anita Janžekovič: Davčni vidiki osebnega stečaja
 29. Kamala Issa Osojnik Zajec: Primerjava odhodkov za izobraževanje javnih uslužbencev med državno upravo in lokalno samoupravo
 30. Teja Koderman: Sodna praksa varstva temeljnih svoboščin EU
 31. Anej Ferko: Vpliv zakonodaje Evropske unije na zniževanje emisij CO2 pri osebnih avtomobilih
 32. Melita Kamnik: Naravne nesreče in odprava njihovih posledic v gospodarstvu
 33. Mojca Lamovšek: Analiza prerazdelitvene funkcije države v Sloveniji in primerjav z izbranimi državami EU
 34. Selma Vareško: Analiza izvajanja socialnega varstva na področju pravic iz javnih sredstev v Sloveniji in izbranih državah
 35. Aleksandra Heinzer: Analiza dejavnikov optimiziranja DDV v občinah in problematika izkrivljanja konkurence
 36. Mateja Matko: Analiza financiranja slovenskih zavodov za usposabljanje, delo in varstvo ter primerjava s tujino
 37. Jasna Udovč: Analiza administrativnih ovir s področja napotitve delavcev v tujino
 38. Darinka Bartol: Analiza učinkovitosti organizacij javnega sektorja po uvedbi ukrepov za uravnoteženje javnih financ v Sloveniji
 39. Urška Tavželj: Analiza vpliva migracij na javne finance v Sloveniji
 40. Mitrev Ordancho: Primerjava sintetičnih davkov v državah članicah EU in Makedoniji
 41. Neli Komar Novak: Analiza stanja elektronske izmenjave podatkov med vsemi deležniki pri letni odmeri dohodnine
 42. Polonca Rome: Analiza ukrepov izbranih držav za sanacijo bančnega sistema po finančni krizi
 43. Darja Sušelj: Uvajanje pozitivne davčne miselnosti pri mladih v Sloveniji v primerjavi s tujino
 44. Marija Snežna Grilec: Analiza reševanja bančnih sistemov v času krize v Evropi
 45. Doroteja Meglič: Analiza davčnih olajšav in državnih pomoči za invalide
 46. Monika Pirc: Nova ureditev pravic iz javnih sredstev v Sloveniji in primerjava s tujino
 47. Damjana Adamič: Obdavčitev honorarjev in izogib dvojnemu obdavčevanju z vidika visokošolskih zavodov
 48. Martin Poteko: Obdavčitev premoženja - sistem kakovosti in učinkovitost pobranih sredstev na območju DU Celje
 49. Magdalena Čengija: Prednosti in slabosti obrnjene davčne obveznosti
 50. Ingrid Kobal: Vpliv davčnega planiranja na poslovne odločitve podjetij
 51. Nataša Šinkovec: Izkoriščenost sredstev skupne kmetijske politike v Sloveniji
 52. Boštjan Berložnik: Davčno breme in konkurenčnost slovenskega gospodarstva v primerjavi z EU
 53. Karmen Pahor: Financiranje izobraževanja v Sloveniji
 54. Patricija Korče: Harmonizacija DDV kot priložnost za davčne utaje
 55. Nevenka Avbelj: Vpliv dejavnikov na gibanje zdravstvenega absentizma in višino nadomestil
 56. Alenka Meglič: Pravice iz slovenskega in mednarodnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 57. Petra Buščaj: Financiranje občin in primerjava z evropskimi državami
 58. Samo Stanič: Ukrepi za odpravo administrativnih ovir in podjetniki
 59. Martina Bržan: Okoljske dajatve in njihova učinkovitost na primeru izbrane dajatve
 60. Helena Mučič: Notranje revidiranje v javnem sektorju s poudarkom na občinah
 61. Sandra Frešer: Premoženjski davki in avtonomija financiranja lokalnih skupnosti
 62. Karmen Grandošek: Sistemske davčne utaje davka na dodano vrednost kot posledica skupnostnega evropskega trga
 63. Urška Milavec: Odpravljanje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti
 64. Bojan Perič: Finančna kontrola porabe evropskih sredstev
 65. Tjaša Borovnik: Ekonomski vidik problematike trga stanovanj v Sloveniji
 66. Maja Peternelj: Črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v izbranih regijah Evropske unije
 67. Mojca Žlempergar: Posebnosti obdavčitev javnih zavodov
 68. Branka Đuraš: Davčne oaze v Evropi
 69. Žiga Benedičič: Monetarni in fiskalni ukrepi vlade v času gospodarske krize
 70. Barbara Simčič Veličkov: Javna naročila - gospodarnost porabe javnih sredstev
 71. Matejka Kosec: Primerjava dohodninske obveznosti fizične osebe v izbranih državah
 72. Mateja Camplin Tahirović: Financiranje predšolske vzgoje
 73. Nataša Sluga: Javno-zasebno partnerstvo in njegov vpliv na javne finance
 74. Tatjana Pirnovar: Državne pomoči v Sloveniji v okviru Evropske unije
 75. Anita Kozel: Obvladovanje tveganj v neodvisnih državnih organih s študijo primerov
 76. Vesna Cvilak: Črpanje sredstev na področju Evropskega socialnega sklada z vidika upravičenca sredstev
 77. Uroš Gregorič: Cedularna obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb

Diplomska dela (152)

 1. Maja Gregorc: ANALIZA JAVNEGA NAROČANJA NA PRIMERU PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
 2. Tamara Kastelic: PRIMERJAVA OBDAVČITVE IGER NA SREČO V SLOVENIJI, AVSTRIJI IN ITALIJI
 3. Katarina Habjan: VPLIV BEGUNSKE KRIZE NA GOSPODARSTVO V EVROPSKI UNIJI
 4. Katarina Ogulin Langus: PRIMERJAVA STROŠKOV PRIDOBITVE STANOVANJSKEGA KREDITA V IZBRANIH FINANČNIH INSTITUCIJAH
 5. Deborah Nicole Repovš: PREDSTAVITEV IN STRUKTURA PORABE PRORAČUNA NA DRŽAVNEM IN LOKALNEM NIVOJU
 6. ANJA MIKUŽ: Dohodnina v izbranih državah
 7. KATJA KRPIČ: ANALIZA OBDAVČITVE DELAVCEV MIGRANTOV V IZBRANIH DRŽAVAH
 8. NENAD CICMIL: ANALIZA KONVENCIJE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA, PRILAGOJENA Z VEČSTRANSKO KONVENCIJO MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SRBIJO V VEZI Z OBDAVČEVANJEM PRAVNIH OSEB
 9. VALENTINA BENC: USTANOVITEV IN OBDAVČITEV GOSPODARSKIH DRUŽB D. O. O. IN D. D. V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z AVSTRIJO IN ITALIJO
 10. ALJA GRUM: PRIMERJAVA OBDAVČITVE NEPREMIČNIN V SLOVENIJI, AVSTRIJI TER ITALIJI
 11. SAŠA FERENC: PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z AVSTRIJO IN MADŽARSKO
 12. ANJA GABROVEC: ANALIZA VPLIVA IZOBRAZBE NA DAVČNO ETIKO DRŽAVLJANOV
 13. KAJA KRIVEC: Analiza carinjenja spletnih pošiljk
 14. KATARINA BOROVINA: BANČNA GARANCIJA IN ANALIZA BANČNIH GARANCIJ V IZBRANI BANKI
 15. MILENKO HORVAT: PRIMERJAVA OBDAVČITVE PREMOŽENJA V IZBRANIH DRŽAVAH
 16. Jan Bratina: ANALIZA UREDITVE POVRAČIL POTNIH STROŠKOV V JAVNI UPRAVI
 17. NIKA ČOTAR: FINANCIRANJE JAVNEGA DOLGA
 18. NIKA FELDA: ANALIZA PROSTOVOLJNEGA IZPOLNJEVANJA DAVČNIH OBVEZNOSTI
 19. Ula Groznik: ANALIZA UKREPOV PROTI UTAJAM DAVKA NA DODANO VREDNOST V EVROPSKI UNIJI
 20. Brigita Jager: ANALIZA E-POSLOVANJA NA PRIMERU E-DAVKOV
 21. Štefan Rajšp: PRIMERJAVA USPEŠNIH PRAKS IZOBRAŽEVANJA DAVKOPLAČEVALCEV
 22. Aljaž Urbančič: VPLIV LEGALIZACIJE MARIHUANE NA JAVNOFINANČNI VIDIK
 23. MILOVAN PANTELIĆ: ANALIZA SEZNANJENOSTI
 24. NUŠA KLUN: PRIMERJAVA JAVNIH NAROČIL STORITEV NA LOKALNI IN DRŽAVNI RAVNI
 25. PETRA ČOGA: MEDNARODNA PRIMERJAVA PREMOŽENJSKIH DAVKOV
 26. Urška Kristan: Primerjava izjem pri DDV med članicami EU
 27. Matias Kumar: Primerjava obdavčitve pravnih oseb v Sloveniji in sosednjih državah
 28. Tamara Vöröš: Zadolževanje občin v Sloveniji
 29. Janja Ivič: Ekonomski vidik davčnih inšpekcij in utaj
 30. Tanja Brgant: Primerjava politike olajšav pri davku od dohodka fizičnih oseb s Francijo in Avstralijo
 31. Maja Antonić: Analiza dodelitve neprofitnih stanovanj v Mestni občini Ljubljana
 32. Bojan Rakun: Analiza uspešnosti mobilnih oddelkov FURS na področju dela in zaposlovanja na črno
 33. Sandra Udovč: Stroški dela in usposabljanje kadrovskega potenciala v Revozu, d. d., in na Davčnem uradu Novo mesto
 34. Erik Kodermac: Namenska struktura odhodkov državnega proračuna
 35. Erika Jesenko: Organizacija in vodenje poslovnih sestankov
 36. Marija Krajnc Jukič: Analiza davčnih vidikov položaja ekonomsko odvisne osebe
 37. Luka Novak: Analiza sprememb na davčnem področju v Evropski uniji kot rezultat krize
 38. Nastja Puhek: Analiza finančnih programov kmetijske politike v Sloveniji in Nemčiji
 39. Monika Mesaroš Hrvatin: Analiza obdavčitve oseb javnega prava z davkom od dohodkov pravnih oseb
 40. Ana Golmajer Kogoj: Analiza ugotavljanja rezidentskega statusa v davčne namene
 41. Tjaša Urankar: Notranje revidiranje javnih naročil v javnem sektorju
 42. Goran Zavec: Zadovoljstvo inovatorjev s postopkom pridobitve patenta
 43. Monika Mihelčič: Stroški posredovanja in postopka pri dostopu do informacij javnega značaja
 44. Katarina Rebolj: Vpliv varčevalnih ukrepov vlade na primeru Protokola Vlade Republike Slovenije
 45. Biljana Šarić: Davki in mednarodna menjava
 46. Barbara Koštrun: Namenska struktura odhodkov državnega proračuna - primerjava med Republiko Slovenijo in drugimi državami
 47. Jerneja Franko: Okoljski izdatki in okoljski učinki v Sloveniji
 48. Nika Gulja: Socialna politika v Evropski uniji
 49. Barbara Gorenčič: Analiza izbranih programov politike kmetijstvo v posebnem delu proračuna
 50. Simona Struna: Politika olajšav pri davku od dohodka pravnih oseb v izbranih članicah EU in drugih državah sveta
 51. Renata Jurčević Zilić: Vpliv sprememb na učinkovitost procesa davčne izvršbe
 52. Tina Percl Zemljič: Primerjava dohodninskih lestvic in oprostitev pri dohodnini med Slovenijo in izbranimi državami
 53. Eva Zorman: Ukrepi proti škodljivim davčnim režimom
 54. Irena Pižmoht: Ekonomska analiza sprememb zakona o študentskem delu v Sloveniji
 55. Dijana Bučič: Analiza sistema obdavčitve s priznanjem normativnih stroškov
 56. Tina Kadunc: Analiza transparentnosti poslovanja občin
 57. Matic Lah: Analiza virov financiranja nevladnih organizacij v primerjavi z mladinsko nevladno organizacijo ŠD Ilužn
 58. Kristina Puc: Analiza proračunske porabe v slovenskih občinah in primerjava s tujino
 59. Maja Zorčič: Analiza obdavčenja pridobitne dejavnosti društev
 60. Janez Breznikar: Analiza oddajanja in obdavčitev nepremičnin v najem
 61. Barbara Popović: Analiza vpliva novele Zakona o finančnem poslovanju na osebni stečaj
 62. Maruša Stamejčič: Javna naročila male vrednosti v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 63. Špela Gašperšič: Analiza sprememb Zakona o javnem naročanju na primeru gradbeništva
 64. Katja Rubin: Okoljska politika in davki na emisije CO2
 65. Andreja Međimurec: Rezidentski status posameznika v Republiki Sloveniji in obdavčitev dohodnine iz zaposlitve
 66. Maja Sajovic: Brezposelnost diplomantov Fakultete za upravo
 67. Tina Jelen: Možnosti stanovanjskih subvencij za mlade družine v Republiki Sloveniji
 68. Maja Klavž: Siva ekonomija v Šaleški dolini
 69. Katarina Ponjavić: Socialni transferji družinam, oblike in učinki v izbranih državah EU
 70. Maja Turel: Vpliv varčevalnih ukrepov na uspešnost zaposlenih
 71. Davorin Komar: Ekonomski vidik varovanja zdravja pri delu
 72. Laura Arnuš: Analiza vpliva gospodarske krize na reforme na davčnem področju
 73. Špela Arnež: Primerjava obdavčitve premoženja v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem
 74. Nika Čeranič: Analiza izbranih davčnih oaz v Evropi
 75. Darka Jere: Primerjava obdavčevanja zavarovalnih poslov
 76. Uroš Zajec: Primerjava zadolženosti mestnih občin v Sloveniji v obdobju 2004-2008 in 2009-2012
 77. Uroš Kuret: Ekonomski vidik promocije zdravja na delovnem mestu
 78. Oliver Kaplanović: Učinkovitost davčne izvršbe v Republiki Sloveniji
 79. Jasna Mirt: Analiza trendov obdavčevanja z okoljskimi dajatvami
 80. Ana Justin: Analiza zaposlovanja v javnem sektorju
 81. Josipa Cvitić: Analiza uvedbe davčnih blagajn
 82. Valentina Miklavec: Analiza izdatkov proračuna za subvencije gospodarstvu
 83. Tadeja Bergoč: Analiza izdatkov za plače zaposlenih v javnem sektorju
 84. Maja Švab: Analiza poslovanja s podjetji v in izven EU z vidika davčne obveznosti
 85. Nevenka Mesarič: Analiza postopkov priprave proračuna krajevnih skupnosti
 86. Martina Uršič: Vpliv sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju na procesne postopke davčne izvršbe na nepremično premoženje
 87. Nadja Pipan: Analiza kršitev temeljnih načel javnega naročanja
 88. Metka Vončina: Analiza nedavčnih prihodkov na državni in lokalni ravni
 89. Jasna Pogorevc: Ureditev študentskega dela v Sloveniji in primerjava s tujino
 90. Barbara Krznarić: Davki in finančni trgi
 91. Darja Lesjak: Ekološke takse v Sloveniji in harmonizacija v EU
 92. Jelena Čorokalo: Primerjava oprostitev in olajšav pri davku na dediščine in darila
 93. Aleksandra Ivanšek: Študentsko delo: obdavčevanje v Sloveniji in Nemčiji
 94. Teja Dežman: Ekonomski vidik razvoja kmetijstva in podeželja v Sloveniji
 95. Katja Bertok: Primerjava okoljskih dajatev med RS in izbranimi državami s poudarkom na OMV
 96. Marija Božič: Obdavčitev samostojnih podjetnikov v Sloveniji
 97. Aleksandra Perić: Kazalniki učinkovitosti in uspešnosti delovanja davčnih uprav v Sloveniji in Avstraliji
 98. Sanja Tuvić: Obdavčevanje motornih vozil v Republiki Sloveniji in EU
 99. Katja Markeljc: Davčno prevaljevanje
 100. Boris Jereb: Socialno podjetništvo
 101. Neva Zajc: Socialni transferji družinam, oblike in učinki v izbranih državah EU
 102. Tatjana Grah: Primerjalna analiza obdavčenja dohodkov iz zaposlitve v Avstriji in Nemčiji
 103. Nataša Gladek: Javna naročila manjše vrednosti
 104. Matija Škrabl: Vpliv finančne krize in odpravljanje bančne tajnosti na obstoj in delovanje davčnih oaz
 105. Tina Sadar: Privatizacija zdravstva v Sloveniji
 106. Suzana Laznik: Odprava administrativnih ovir - primerjava z drugimi državami
 107. Tatjana Jug: Proračun Slovenije v povezavi s proračunom Evropske unije od leta 2004 do 2008
 108. Jana Živec: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper ter primerjava z ostalima obalnima občinama
 109. Mateja Gričar: Davčni vidiki dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
 110. Bojana Kovačević: Nepremičninski trg v Republiki Sloveniji - primerjava med regijami
 111. Tina Jurgec: Primerjava javnega dolga med Republiko Slovenijo in baltskimi državami - Estonija, Latvija, Litva
 112. Vesna Tonkovič: Socialno varstvene storitve v Sloveniji in primerjava z Nemčijo
 113. Janja Ferenc: Primerjava obdavčenja pokojninskega varčevanja in pokojnin v Sloveniji, Nemčiji in Avstraliji
 114. Melisa Talić: Primerjava javnega dolga Republike Slovenije z Republiko Hrvaško
 115. Tanja Brčina: Izvedba javnih naročil v Evropski uniji
 116. Aljaž Prapotnik: Davek od iger na srečo v Republiki Sloveniji in primerjava z Veliko Britanijo
 117. Valerija Lazar: Otroški dodatek - oblike in pravila v državah EU
 118. Marjeta Zonta: Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji
 119. Mojca Tinta: Davčni nadzor pravnih oseb v Sloveniji in tujini
 120. Amela Šljivar: Obdavčitev iger na srečo
 121. Anuška Šuber: Upravljanje z nepremičnim stvarnim premoženjem v Mestni občini Koper
 122. Karmen Anzeljc: Socialni transferji in primerjava s tujino
 123. Valentina Petrović: Zadolževanje javnega sektorja
 124. Maja Franko: Okoljske dajatve in varstvo okolja v Sloveniji in Madžarski
 125. Alenka Pišljar: Vloga in pomen državnih pomoči v času globalne krize
 126. Jasna Klevišar: Obdavčenje povezanih oseb
 127. Tina Petek: Stroškovna učinkovitost delovanja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
 128. Andreja Komen: Analiza socialnih transferjev v Sloveniji
 129. Rosana Semec: Zakonodaja na področju igralništva v Sloveniji in vpliv dejavnosti na javne finance
 130. Dean Zoretič: Gospodarski kriminal v Sloveniji in institucije v boju zoper njega
 131. Marijan Hovelja: Prispevki za socialno varnost v primerjavi z Italijo
 132. Mateja Bobek: Dolgoročno varčevanje za pokojnino z individualnim računom
 133. Kristina Nastran: Analiza državnih pomoči v Sloveniji
 134. Polona Zakrajšek: Obdavčenje verskih skupnosti
 135. Anita Tement: Primerjava jezikovnega in ekonomskega vidika proračuna občine v Sloveniji in Avstriji
 136. Irena Bucik: Pošta kot javna služba in njeno poslovanje
 137. Gregor Baliž: Primerjava strukture odhodkov proračuna Slovenije in Irske
 138. Katja Habjanič: Primerjava obdavčenja kapitalskih dobičkov med Republiko Slovenijo in izbranimi državami
 139. Nevenka Stojan: Inšpiciranje davka od dohodka pravnih oseb
 140. Maja Kapš: Primerjava bank in hranilnic
 141. Sebastjan Gergorič: Primerjava skladov Publikum PDU d. d. s skladi Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
 142. Eva Jamnik: Primerjava davčne obremenitve v Sloveniji in Avstriji
 143. Anja Vrlinič: Davčne oaze in vpliv davčne politike na prenos premoženja
 144. Matevž Strnad: Primerjava postopka sprejemanja proračuna v Sloveniji in Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
 145. Tanja Filipič: Utaja davka na dodano vrednost
 146. Matjaž Kovačič: Javna naročila in ceste
 147. Vlasta Nedelko: Primerjava obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva med Republiko Slovenijo in izbranimi državami
 148. Nataša Kocuvan: Vloga regionalno razvojnih agencij
 149. Anton Zaletel: Javna naročila
 150. Tina Kristančič: Primerjava olajšav od davka od dohodka pravnih oseb med Slovenijo in Italijo
 151. Sabina Režek: Primerjava obdavčenja podjetja pri poslovanju s povezano osebo
 152. Vida Kljun: Dopolnilna dejavnost na kmetiji in njena obdavčitev

Druga dela (21)

 1. Maja Klun, Bojan Tičar, Iztok Rakar: Inter-municipal cooperation
 2. Stanka Setnikar-Cankar, Primož Pevcin, Maja Klun, Aleksander Aristovnik: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje
 3. Maja Klun, Tatjana Jovanović: Davčni sistem
 4. Stanka Setnikar-Cankar, Primož Pevcin, Maja Klun, Aleksander Aristovnik: Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje
 5. Maja Klun, Matija Kodra, Peter Fajfar: Navodila za merjenje administrativnih stroškov
 6. Mitja Dečman, Maja Klun: E-public services: the case of e-taxation in Slovenia
 7. Maja Klun, Mitja Dečman: Elektroničke javne usluge: e-oporezivanje u Sloveniji
 8. Maja Klun: High level of centralization and local debt in Slovenia
 9. Maja Klun: Taxation compliance costs for companies in Slovenia
 10. Maja Klun: Administrative costs taxation in a transition country
 11. Maja Klun: Troškovi ispunjavanja porezne obveze u Sloveniji
 12. Maja Klun, Mitja Dečman: E-tax administration
 13. Maja Klun: Compliance costs for personal income tax in a transition country
 14. Maja Klun: Slovenian income taxes and analysis of their tax expenditure in 2006-2010
 15. Maja Klun: Tax expenditure analysis of Slovenian income taxes
 16. Urška Milavec, Maja Klun: Seznanjenost javnega in zasebnega sektorja z ukrepi odprave administrativnih ovir v Sloveniji
 17. Maja Klun, Marina Šućur: Higher education - importance and funding in Slovenia
 18. Maja Klun: Performance budgeting - the Slovenian case
 19. Maja Klun: Does tax competition make tax reform essential?
 20. Maja Klun: Merjenje kakovosti, usmerjenost k uporabniku in davčna administracija
 21. Maja Klun, Luka Petkovšek: Analiza administrativnih bremen okoljskih predpisov v Sloveniji