Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Mateja Klun: Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod
 2. Pavel Žvanut: Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad
 3. Anka Ilc: Nelinearna analiza masivnega betona pri postopni gradnji

Magistrska dela (14)

 1. Vasja Hodnik: Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Moste na Savi
 2. Blaž Košorok: Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Medvode na Savi
 3. Gregor Grbec: Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri
 4. Andrej Sedej: Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture
 5. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 6. Valentina Kuzma: Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva
 7. Nina Podvornik: Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje
 8. Anton Štihec: Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji
 9. Janez Zakrajšek: Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave
 10. Yaser Ghafoori: Design and static analysis of arch dam using software SAP2000
 11. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 12. Špela Žnidaršič: Določitev optimalne adiabatne krivulje za masivne betone na HE Brežice
 13. Nejc Andrejka: Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta mHE Osolin
 14. Luka Javornik: Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije

Diplomska dela (88)

 1. Boštjan Furman: Izdelava projekta organizacije gradnje za izvedbo večnamenske športne dvorane in dvonivojskega parkirišča v občini Lukovica
 2. Rok Rošer: Uporaba optičnih kablov za spremljanje propustnosti energetskih nasipov
 3. Luka Majko: Uporaba cementirane zemljine za zaščito visokovodnih nasipov
 4. Gašper Černigoj: Analiza posledic porušitve pregrade Vogršček
 5. Simon Bračič: Analiza posledic porušitve pregrade Drtijščica
 6. Matej Gabrijel: Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta
 7. Tomaž Svažič: Analiza možnosti energetske izrabe HE Žegar na reki Zrmanji
 8. Matic Zupančič: Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe
 9. Maja Muzica: Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi
 10. Gregor Nučič: Projekt dvoetažnega poslovno proizvodnega objekta
 11. Miha Sever: Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe
 12. Špela Križnar: Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev
 13. Gregor Dežman: Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca
 14. Sašo Žepuhar: Slamnata kritina nekoč in danes
 15. Polona Piltaver: Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015
 16. Gregor Strehar: Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih
 17. Simon Lesjak: Načrtovanje ribjih prehodov - primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu
 18. Klemen Zimic: Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica
 19. Miha Tallarini: Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode
 20. Aljoša Janežič: Analiza varnosti pregrade Vrhovo
 21. Andraž Kete: Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica
 22. Neva Siebenreich: Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000
 23. Erik Raspet: Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom
 24. Lea Ribič: Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP
 25. Uroš Jakin: Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda
 26. Miha Erbežnik: Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh
 27. Lidija Ržek: Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem
 28. Nejc Benedik: Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi
 29. Damir Turk: Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo
 30. Gregor Žvokelj: Analiza cen stanovanjskih hiš v izbranih slovenskih in italijanskih lokalnih skupnostih
 31. Luka Božič: Utrjevanje poškodovanih zidov s steklenimi vrvicami in epoksidnimi smolami
 32. Mojca Čebul: Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki
 33. Sebina Hasani: Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona
 34. Branka Trebušak: Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe
 35. Matevž Menih: Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic
 36. Rok Vogrinčič: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM
 37. Andrej Adamič: Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad
 38. Nejc Bedek: Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc
 39. Janez Mejavšek: Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo
 40. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 41. Janja Cekuta: Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja
 42. Tadej Birtič: Primerjava metod za vrednotenje rezultatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C 1138
 43. Tomaž Žitek: Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota
 44. Klemen Simončič: Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju
 45. Simon Vilhar: Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu
 46. Nejc Potočnik: Kazalci za sprotno vrednotenje hidrološke suše
 47. Anja Kotar: Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave
 48. Ester Džamastagić: Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček
 49. Viktor Torkar: Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS
 50. Samir Ajeti Daris: Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah
 51. Matjaž Urh: Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume
 52. Aleš Mušič: Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica
 53. Nejc Čož: Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad
 54. Janko Firšt: Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah
 55. Matija Jože Šuklje: Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov
 56. Aljaž Grajš: Sanacija jezu na Mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu
 57. Simon Trošt: Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka
 58. Matic Novak: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade HE Moste s programskim orodjem CADAM
 59. Rok Bertoncelj: Mehanska analiza valjane betonske pregrade
 60. Miha Vadnjal: Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik
 61. Ingrid Car: Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica
 62. Mija Mavsar: Zemljiška politika v občini Žužemberk
 63. Nejc Mohorič: Pretočne hitrosti vode v hudournikih
 64. Mateja Klun: Mehanska analiza pregrade Moste na Savi
 65. Barbara Corn: Odločanje o prodaji zemljišča na različnih razvojnih stopnjah
 66. Urša Bergant: Mehanska analiza težnostne pregrade
 67. Anja Konda: Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču
 68. Bojan Bazilija: Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah
 69. Uroš Kulovec: Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor
 70. Matjaž Bregar: Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja
 71. Jasna Verdir: Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo
 72. Šimun Kodžoman: Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom
 73. Simon Rus: Ocena potrebnih površin zemljišča za gradnjo v občini Ribnica v obdobju 2010-2015
 74. Matej Mihelič: Umetni kompozitni material Kerrock in njegova uporaba v gradbeništvu
 75. Jure Šimic: Uporaba valjanih betonov za nasipe
 76. Blaž Kavčič: Izdelava interaktivnega priročnika za potrbe upravljanja večstanovanjskih objektov
 77. Žiga Avšič: Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji
 78. Aleš Brodnik: Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni
 79. Dejan Bogataj: Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine pri bodoči akumulaciji HE Brežice
 80. Anja Horvat: Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim
 81. Matej Sila: Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja
 82. Matej Kocjan: Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja
 83. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 84. Miha Ranfl: Idejna študija obnove male HE Kitič
 85. Martina Nartnik: Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče
 86. Primož Murn: Določanje učinkovitosti aktivne termografije za zaznavanje anomalij v betonskih konstrukcijskih elementih
 87. Matija Kolarič: Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin
 88. Benjamin Bogovič: Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji

Druga dela (16)

 1. Mateja Klun, Andrej Kryžanowski: Dynamic monitoring as a part of structural health monitoring of dams
 2. Yaser Ghafoori, Andrej Vidmar, Andrej Kryžanowski: A dynamic calibration of optical fiber DTS measurements using PEST and reference thermometers
 3. Mateja Klun, Dejan Zupan, Andrej Kryžanowski: Spremljanje kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad
 4. Mateja Klun, Dejan Zupan, Jože Lopatič, Andrej Kryžanowski: On the application of laser vibrometry to perform structural health monitoring in non-stationary conditions of a hydropower dam
 5. Galina Sidorenko, Mitja Brilly, Boris Laptev, Nikolay Gorlenko, Leonid Antoshkin, Andrej Vidmar, Andrej Kryžanowski: The role of modification of the structure of water and water-containing systems in changing their biological, therapeutic, and other properties overview
 6. Yaser Ghafoori, Matej Maček, Andrej Vidmar, Jaromír Říha, Andrej Kryžanowski: Heat transfer by seepage in sand
 7. Yaser Ghafoori, Matej Maček, Andrej Vidmar, Jaromír Říha, Andrej Kryžanowski: Analysis of seepage in a laboratory scaled model using passive optical fiber distributed temperature sensor
 8. Yaser Ghafoori, Andrej Vidmar, Jaromír Říha, Andrej Kryžanowski: A review of measurement calibration and interpretation for seepage monitoring by optical fiber distributed temperature sensors
 9. Pavel Žvanut, Goran Turk, Andrej Kryžanowski: Thermal analysis of a concrete dam taking into account insolation, shading, water level and spillover
 10. Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Klaudija Lebar, Andrej Kryžanowski: Efficient calibration of a conceptual hydrological model based on the enhanced Gauss–Levenberg–Marquardt procedure
 11. Pavel Žvanut, Goran Turk, Andrej Kryžanowski: Effects of changing surrounding conditions on the thermal analysis of the Moste concrete dam
 12. Ingrid Car, Helena Korošec: Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom
 13. Miha Kralj, Andrej Kryžanowski, Matjaž Mikoš, Jakob Šušteršič, Velimir Ukrainczyk, Igor Planinc: Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River
 14. Tadej Birtič, Rajka Bračun Sova: Transforming preschool teachers’ practice and understanding of early art viewing: ideas from an experimental art museum-based professional development workshop
 15. Andrej Kryžanowski, Miran Saje, Igor Planinc, Dejan Zupan: Analytical solution for buckling of asymmetrically delaminated Reissner's elastic columns including transverse shear
 16. Andrej Kryžanowski, Simon Schnabl, Goran Turk, Igor Planinc: Exact slip-buckling analysis of two-layer composite columns