Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Mateja Klun: Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod
 2. Pavel Žvanut: Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad
 3. Anka Ilc: Nelinearna analiza masivnega betona pri postopni gradnji

Magistrska dela (12)

 1. Gregor Grbec: Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri
 2. Andrej Sedej: Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture
 3. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 4. Valentina Kuzma: Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva
 5. Nina Podvornik: Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje
 6. Anton Štihec: Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji
 7. Janez Zakrajšek: Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave
 8. Yaser Ghafoori: Design and static analysis of arch dam using software SAP2000
 9. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 10. Špela Žnidaršič: Določitev optimalne adiabatne krivulje za masivne betone na HE Brežice
 11. Nejc Andrejka: Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta mHE Osolin
 12. Luka Javornik: Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije

Diplomska dela (87)

 1. Rok Rošer: Uporaba optičnih kablov za spremljanje propustnosti energetskih nasipov
 2. Luka Majko: Uporaba cementirane zemljine za zaščito visokovodnih nasipov
 3. Gašper Černigoj: Analiza posledic porušitve pregrade Vogršček
 4. Simon Bračič: Analiza posledic porušitve pregrade Drtijščica
 5. Matej Gabrijel: Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta
 6. Tomaž Svažič: Analiza možnosti energetske izrabe HE Žegar na reki Zrmanji
 7. Matic Zupančič: Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe
 8. Maja Muzica: Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi
 9. Gregor Nučič: Projekt dvoetažnega poslovno proizvodnega objekta
 10. Miha Sever: Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe
 11. Špela Križnar: Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev
 12. Gregor Dežman: Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca
 13. Sašo Žepuhar: Slamnata kritina nekoč in danes
 14. Polona Piltaver: Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015
 15. Gregor Strehar: Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih
 16. Simon Lesjak: Načrtovanje ribjih prehodov - primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu
 17. Klemen Zimic: Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica
 18. Miha Tallarini: Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode
 19. Aljoša Janežič: Analiza varnosti pregrade Vrhovo
 20. Andraž Kete: Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica
 21. Neva Siebenreich: Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000
 22. Erik Raspet: Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom
 23. Lea Ribič: Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP
 24. Uroš Jakin: Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda
 25. Miha Erbežnik: Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh
 26. Lidija Ržek: Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem
 27. Nejc Benedik: Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi
 28. Damir Turk: Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo
 29. Gregor Žvokelj: Analiza cen stanovanjskih hiš v izbranih slovenskih in italijanskih lokalnih skupnostih
 30. Luka Božič: Utrjevanje poškodovanih zidov s steklenimi vrvicami in epoksidnimi smolami
 31. Mojca Čebul: Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki
 32. Sebina Hasani: Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona
 33. Branka Trebušak: Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe
 34. Matevž Menih: Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic
 35. Rok Vogrinčič: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM
 36. Andrej Adamič: Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad
 37. Nejc Bedek: Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc
 38. Janez Mejavšek: Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo
 39. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 40. Janja Cekuta: Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja
 41. Tadej Birtič: Primerjava metod za vrednotenje rezultatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C 1138
 42. Tomaž Žitek: Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota
 43. Klemen Simončič: Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju
 44. Simon Vilhar: Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu
 45. Nejc Potočnik: Kazalci za sprotno vrednotenje hidrološke suše
 46. Anja Kotar: Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave
 47. Ester Džamastagić: Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček
 48. Viktor Torkar: Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS
 49. Samir Ajeti Daris: Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah
 50. Matjaž Urh: Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume
 51. Aleš Mušič: Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica
 52. Nejc Čož: Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad
 53. Janko Firšt: Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah
 54. Matija Jože Šuklje: Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov
 55. Aljaž Grajš: Sanacija jezu na Mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu
 56. Simon Trošt: Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka
 57. Matic Novak: Dinamična analiza betonske težnostne pregrade HE Moste s programskim orodjem CADAM
 58. Rok Bertoncelj: Mehanska analiza valjane betonske pregrade
 59. Ingrid Car: Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica
 60. Miha Vadnjal: Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik
 61. Mija Mavsar: Zemljiška politika v občini Žužemberk
 62. Nejc Mohorič: Pretočne hitrosti vode v hudournikih
 63. Mateja Klun: Mehanska analiza pregrade Moste na Savi
 64. Barbara Corn: Odločanje o prodaji zemljišča na različnih razvojnih stopnjah
 65. Urša Bergant: Mehanska analiza težnostne pregrade
 66. Anja Konda: Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču
 67. Bojan Bazilija: Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah
 68. Uroš Kulovec: Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor
 69. Matjaž Bregar: Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja
 70. Jasna Verdir: Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo
 71. Šimun Kodžoman: Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom
 72. Simon Rus: Ocena potrebnih površin zemljišča za gradnjo v občini Ribnica v obdobju 2010-2015
 73. Matej Mihelič: Umetni kompozitni material Kerrock in njegova uporaba v gradbeništvu
 74. Jure Šimic: Uporaba valjanih betonov za nasipe
 75. Blaž Kavčič: Izdelava interaktivnega priročnika za potrbe upravljanja večstanovanjskih objektov
 76. Žiga Avšič: Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji
 77. Aleš Brodnik: Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni
 78. Dejan Bogataj: Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine pri bodoči akumulaciji HE Brežice
 79. Anja Horvat: Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim
 80. Matej Sila: Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja
 81. Matej Kocjan: Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja
 82. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 83. Miha Ranfl: Idejna študija obnove male HE Kitič
 84. Martina Nartnik: Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče
 85. Primož Murn: Določanje učinkovitosti aktivne termografije za zaznavanje anomalij v betonskih konstrukcijskih elementih
 86. Matija Kolarič: Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin
 87. Benjamin Bogovič: Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji

Druga dela (7)

 1. Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Klaudija Sapač, Andrej Kryžanowski: Efficient calibration of a conceptual hydrological model based on the enhanced Gauss - Levenberg - Marquardt procedure
 2. Pavel Žvanut, Goran Turk, Andrej Kryžanowski: Effects of changing surrounding conditions on the thermal analysis of the Moste concrete dam
 3. Ingrid Car, Helena Korošec: Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom
 4. Miha Kralj, Andrej Kryžanowski, Matjaž Mikoš, Jakob Šušteršič, Velimir Ukrainczyk, Igor Planinc: Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River
 5. Tadej Birtič, Rajka Bračun Sova: Transforming preschool teachers’ practice and understanding of early art viewing: ideas from an experimental art museum-based professional development workshop
 6. Andrej Kryžanowski, Miran Saje, Igor Planinc, Dejan Zupan: Analytical solution for buckling of asymmetrically delaminated Reissner's elastic columns including transverse shear
 7. Andrej Kryžanowski, Simon Schnabl, Goran Turk, Igor Planinc: Exact slip-buckling analysis of two-layer composite columns