Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tilen Urbančič: Ocenjevanje geometrične podobnosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja

Magistrska dela (10)

 1. Robert Brglez: Višinska referenčna ploskev (SLO_VRP2016/Koper) na območju Ljubljane
 2. Klemen Stoporko: Analiza prečnih profilov na reki Dravi iz podatkov pridobljenimi z različnimi metodami izmere
 3. Janez Goršič: Analiza višin komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Rudnik
 4. Simon Sevnšek: Analiza namenske rabe zemljišč in izbranih vplivov na razvoj občine po izgradnji avtoceste
 5. Tatjana Kerčmar: Prostorski razvoj turizma na zavarovanem območju na primeru Krajinski park Goričko
 6. Robert Močnik: Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov
 7. Eva Primožič: Spremljanje stabilnosti opornega zidu
 8. Tina Golob: Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini
 9. Andrej Senekovič: Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte
 10. Klemen Medved: Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije

Diplomska dela (80)

 1. Anže Kovačič: Določitev geometričnih lastnosti nedokončanega železniškega predora v Godoviču
 2. Zvonimir Bano: Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta
 3. Karmen Zupančič: Izdelava spletne karte občine Žužemberk
 4. Matic Planinšek: Primerjava višin v različnem sistemu višin v izbranem višinskem poligonu
 5. Simon Šajn: Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico
 6. Žan Belšak: Ocena kakovosti opazovanj GNSS ob uporabi različnih anten
 7. Špela Žagar: Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije
 8. Saša Ban: Razvoj urbanega sistema v Sloveniji
 9. Tomaž Bedek: Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci
 10. Miha Hočevar: Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu
 11. Meta Mlakar: Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje
 12. Vojko Rozman: Vpliv kakovosti koordinat oslonilnih točk na izračun prostornin iz oblakov točk bližnjeslikovnega fotogrametričnega zajema
 13. Tomaž Žavbi: Geodetska dela pri gradnji manj zahtevnih objektov
 14. Štefka Grum: Vključitev PP Radovljica v nivelmansko mrežo Slovenije
 15. Miha Rudl: Analiza skladnosti geodetske dokumentacije z zakonodajo
 16. Marko Tomšič: Določitev adicijske konstante mini reflektorjev GMP 111
 17. Matjaž Brus: Vpliv podatkov registra nepremičnin na izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnin
 18. Urška Vrankar Dežman: Analiza kakovosti geodetskega načrta izdelanega na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja
 19. Simona Berus: Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče-Tihaboj-Mirna
 20. Katarina Vidmar: Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije
 21. Darko Pavlović: Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta
 22. Tomaž Šuštar: Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu
 23. Iztok Žuber: Izdelava programa za izračun prostornin zemeljskih del
 24. Tanja Ovsenik: Kontrola oblike hrbtišča Bloudkove velikanke
 25. Andrej Hlača: Preizkus instrumentov Leica TC605L in Leica TCRP1201+ po standardu ISO 17123-3
 26. Sabina Glavič: Topografski prikaz stanja po posegu v prostor
 27. Maja Kozole: Izdelave elaborata za vpis širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško v ZK GJI
 28. Katja Benčina: Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta Incom
 29. Sandra Poklukar: Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet
 30. Lovro Smogavec: Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri izdelavi geodetskega načrta
 31. Zdravko Predovnik: Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje
 32. Marko Kavčič: Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja
 33. Tina Golob: Geodetska dela pri izgradnji železniške proge
 34. Vasja Holc: Različne možnosti vključevanja lokalnih prostorskih podatkov v Google Earth
 35. Grega Šoič: Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja
 36. Blaž Vidmar: Analiza uporabnosti fotogrametrično določenega oblaka točk za izdelavo 3D modela objekta kulturne dediščine
 37. Iztok Pavc: Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo
 38. Uroš Jamnik: Zakoličba stanovanjske hiše
 39. Luka Pretnar: Primerjava uporabe GNSS-koordinatnih osnov različne kakovosti pri polarni metodi zakoličbe
 40. Matija Koželj: Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .NET
 41. Jernej Rojc: Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste
 42. Martin Avguštin: Evidentiranje nevarnih skal na območju Straže v občini Straža
 43. Miha Černoša: Analiza izračuna prostornin z različnimi programskimi paketi
 44. Urška Drešček: Primerjava metod izmere GNSS za ugotavljanje majhnih premikov
 45. Vid Grahor: Primerjava prostornin na osnovi podatkov zajema z letalniki
 46. Matic Šketa: Testiranje sistema avtomatskega viziranja tahimetra Leica TCRA1103 plus
 47. Miha Švara: Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih
 48. Daša Natlačen: Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Postojna
 49. Andrej Kolarič: Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6
 50. Branka Buršič: Vzpostavitev sodobne mareografske postaje
 51. Ana Šumej: Preizkus zenitlota po standardu ISO
 52. Emina Pivać: Vpliv vesoljskega vremena na GNSS
 53. Janez Šimic: Analiza izvajanja geodetsko inženirskih del v geodetskih podjetjih
 54. Jaka Gorišek: Uporaba sodobnih elektronskih tahimetrov za potrebe geodezije v inženirstvu
 55. Barbara Fröhlich: Kontrola vzpostavitve geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov
 56. Rok Korelič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper
 57. Klemen Škrlec: Fotogrametrični zajem stavb v različnih ravneh podrobnosti
 58. Žan Gojčič: Primerjava zakoličevanja točk z različnimi metodami
 59. Boštjan Šapek: Analiza natančnosti nivelirja Leica DNA 10 za potrebe višinske zakoličbe obvoznice v Radljah ob Dravi
 60. Suzana Bratec: Možnosti uporabe oglaševanih cen nepremičnin pri posamičnem vrednotenju nepremičnin
 61. Luka Oražem: Izdelava digitalnega elaborata za vpis v ZKGJI s programskim paketom GEOPRO
 62. Lidija Hajdenek: Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave
 63. Gorazd Drofenik: Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja
 64. Miroslav Petrović: Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov
 65. Urban Hrvatin: Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov
 66. Karmen Šepetavc: Izmera terestričnih geodetskih mrež na območju Krškega polja
 67. Gorazd Bale: Izdelava GIS baze komunalnih vod v krajevni skupnosti Šentjanž
 68. Mateja Slapnik: Določitev vertikalnih premikov reperjev na stavbi Univerze v Ljubljani
 69. Peter Fonda: Analiza ISO standardov za potrebe geodezije v inženirstvu
 70. Andrej Kralj: Geodetska dela pri izgradnji objektov
 71. Petra Zupančič: Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje
 72. Neža Pikš: Preizkus elektronskega tahimetra po ISO standardu
 73. Blaž Golob: Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin
 74. Dean Kordež: Možnosti uporabe geodetskega tahimetra GPT-7000i v praksi
 75. Tilen Urbančič: Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline
 76. Anja Vrečko: Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton
 77. Jaka Blejec: Vključitev permanentne postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije
 78. Dominik Papež: Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije
 79. Janez Mlakar: Izmera prečnih profilov in izračun volumnov na cesti Plave-Neblo
 80. Sabina Jagodič: Sanacija nivelmanskega poligona 2-21 (Ljubljana-Zidani most)

Druga dela (19)

 1. Admir Mulahusić, Tomaž Ambrožič, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno: Inžinjerska geodezija u rudarstvu
 2. Klemen Medved, Oleg R. Odalović, Božo Koler: New Bouguer anomaly map for the territory of the Slovenia
 3. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: Investigation of the precision in geodetic reference-point positioning because of temperature-induced pillar deflections
 4. Miran Kuhar, Robert Brglez, Božo Koler: Kakovost določitve nadmorskih višin z GNSS višinomerstvom na območju Ljubljane
 5. Robert Močnik, Božo Koler, Dejan Zupan, Tomaž Ambrožič: The influence of pillar displacements on geodetic measurements
 6. Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
 7. Žan Gojčič, Marcela Batistič Zorec, Dušan Krnel: Prednost učenja pred poučevanjem
 8. Urban Puhar, Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji
 9. Jošt Pristavec, Ladislav Placer, Božo Koler: Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con
 10. Uroš Furlič, Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
 11. Maruša Zorc: Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji telekomunikacijskega omrežja
 12. Miroslav Petrović, Jošt Sodnik, Matjaž Mikoš: Ocena magnitud drobirskih tokov v izbranih hudourniških območjih v Sloveniji
 13. Nejc Jakič, Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič: Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema
 14. Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Christian Dahl Omang, Dag Solheim: Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva
 15. Maja Škrbec, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar: Geodesy in Geotechnics
 16. Karja Bolte, Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj: Realizacija geodezije v geotehniki
 17. Jaka Gorišek, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Srečko Devjak: Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education
 18. Božo Koler, Klemen Medved, Miran Kuhar: Project of the new gravimetric network and test survey in Slovenia
 19. Božo Koler, Klemen Medved, Miran Kuhar: The new fundamental gravimetric network of Slovenia