Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Marko Orel: Sodelo kot mediiran proces vzpostavitve sodelovanja
 2. Gregor Gonza: Vpliv gospodarske krize na dinamiko razmerja med ekonomskimi in sociološkimi kazalci blaginje
 3. Valentina Jošt: Internacionalizacija visokega šolstva
 4. Jernej Pintar: Vpliv institucionalnega okolja na razširjenost javno-zasebnih partnerstev
 5. Džemal Durić: Organizacijski dejavniki in transformacijsko vodenje v hierarhičnih organizacijah

Magistrska dela (44)

 1. Ivana Ranchikj: Vpliv medosebnih odnosov in transformacijskega vodenja na zavzetost zaposlenih
 2. Vesna Rems Odar: Vpliv sistema vodenja kakovosti in procesa obvladovanja tveganj na razvoj kulture varnosti v bolnišnici Študija primera: Splošna bolnišnica Jesenice
 3. Tjaša Kikelj: Pomen razvoja mladinskih nastanitev za blejski turizem
 4. Delfina Biščak: Prisotnost intuicije v procesu strateškega odločanja
 5. Špela Oset: Vpliv vodenja na uspešnost organizacije
 6. Brigita Langerholc Žager: Položaj žensk na vodstvenih položajih v športu v Sloveniji
 7. Borut Odlazek: Podpora članov kot socialni kapital zbornice
 8. Marjeta Pečarič: Usposabljanje za fleksibilno zaposlovanje na področju kulturnih dejavnosti
 9. Dorjan Marušič: Merjenje izidov zdravstvenih storitev
 10. Miran Križančič: Uvedba opazovalne enote urgentnega centra
 11. Rada Sibila: Spremljanje (ne)skladnosti s kodeksi upravljanja v Sloveniji
 12. Vesna Stojanović: Standardi kakovosti v NVO
 13. Brina Čehovin: Vloga Slovenske turistične organizacije pri uveljavljanju znamke Slovenije
 14. Nataša Robežnik: Uvajanje "mislečega okolja" v javni sektor
 15. Brina Knez: Prostovoljstvo v zavarovanih območjih narave
 16. Barbara Umnik: Strateške usmeritve v kozmetični industriji
 17. Martina Karničnik: Javno-zasebna partnerstva v Sloveniji in Evropski uniji
 18. Maja Ivančič: Načrtovanje nasledstva in opredelitev ključnih kadrov v podjetju Elektro Celje, d.d.
 19. Sanela Halilović: Sociološki in organizacijski vidiki umeščanja islamskega kulturnega centra v slovenski prostor
 20. Sabina Mohorič: Dolgoročna vzdržnost sistema zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji
 21. Darja Gruden: Analiza sodelovanja javnega in zasebnega sektorja na področju vzgoje in izobraževanja
 22. Tea Miklič: Avtentično vodenje
 23. Valna Ožbolt: Vpliv varčevanja na društveno glasbeno dejavnost
 24. Goran Sambt: Optimiziranje poslovnih procesov v Študentski organizaciji Univerze na Primorskem
 25. Klemen Vozel: Organizacijsko vzdušje in zadovoljstvo zaposlenih v oddelku organizacije X
 26. Polona Zih: Menedžment in vodenje v Skupini Prevent
 27. Rajko Praček: Razlike v vodenju profitnih in neprofitnih organizacij
 28. Klemen Hvala: Menedžment orkestra
 29. Mojca Krajnc: Možnosti preoblikovanja glasbenih šol v Sloveniji
 30. Gorazd Knific: Organizacijske strukture v muzejih
 31. Franc Simonišek: Učinki financiranja sekundarne zdravstvene dejavnosti po metodologiji skupin primerljivih primerov na poslovanje splošnih bolnišnic
 32. Kristjan Marković: Proces uveljavljanja menedžerja v športni organizaciji
 33. Boris Topolovec: Kazalnik obremenjenosti kot parameter ugotavljanja uspešnosti javnih uslužbencev
 34. Edi Šibenik: Doseganje poslovnega preobrata
 35. Uroš Rupreht: Vpliv poslovnega okolja na izgradnjo in modernizacijo petega oziroma desetega železniškega koridorja ter njun vpliv na razvoj regij
 36. Irena Prijović: Dejavniki učinkovitosti nadzornih svetov
 37. Jože Bajuk: Uporaba načel vladanja podjetjem v Sloveniji
 38. Matej Černigoj: Vključevanje sodelavcev kot faktor dolgoročne rasti organizacije
 39. Nataša Štor: Javno-zasebno partnerstvo na področju investiranja v prometno infrastrukturo v Sloveniji v luči izkušenj drugih držav
 40. Elda Gregorič Rogelj: Javno zasebno partnerstvo kot možna oblika investiranja v zdravstvene zavode
 41. Igor Teršar: Decentralizacija, razdržavljenje in privatizacija na področju kulturnih dejavnosti
 42. Janja Koren: Koalicije kot vir pridobivanja in ohranjanja moči v organizacijah
 43. Tea Bemkoč: Vodenje sprememb v slovenskih splošnih knjižnicah od leta 1990 do 2004
 44. Romana Zidar: Feminizacija vodenja v socialnovarstvenih organizacijah

Diplomska dela (16)

 1. Pia Slemenik: Vpliv novega zakona o trošarinah na razvoj pivovarske industrije v Sloveniji
 2. Urška Kavšek: Učinkovito uvajanje sprememb v podjetju ob prestrukturiranju
 3. Anita Čolić: Individualni in skupinski dejavniki uspešnosti vpeljave sprememb v organizacijo
 4. Lucija Bezjak: Organizacijski razvoj z vidika kadrovske funkcije
 5. Aljaž Čibej: Zloraba notranjih informacij s strani managementa
 6. Peter Fistrovič: Vpliv odnosov na delovnem mestu na odpoved delovnega razmerja
 7. Matej Kolar: Področje vodenja v modelu poslovne odličnosti (EFQM)
 8. Tina Tisovec: Prevzemi in združevanja trgovskih družb v slovenskem prostoru
 9. Marko Gril: Mobilizacija človeških virov v krizi - primer poplav leta 1990 na Gorenjskem
 10. Ali Žerdin: Omrežje slovenske ekonomske elite
 11. Vladislav Modic: Globalizacija v farmacevtski industriji in strateški prevzemi
 12. Matej Vežnaver: Logistika - eden ključnih primerov izločanja dejavnosti kot optimalizacija poslovanja podjetja
 13. Miha Žnidaršič: PIDi pooblaščene, investicijske družbe
 14. Marko Planinc: Zaupanje med organizacijami
 15. Jan Pinterič: Vpliv prevzemov na razvoj trga kapitala v Sloveniji
 16. Andrej Marolt: Organizacijske posledice prevzemov gospodarskih družb

Druga dela (16)

 1. Andrej Rus: New technology or new monopolies?
 2. Andrej Rus, Marko Orel: Coworking
 3. Branko Ilič, Sabina Bernjak, Andrej Rus: Intellectual capital as an indicator of regional development
 4. Andrej Rus: Mehanizmi upravljanja ekonomskih odnosov
 5. Andrej Rus: "Gift vs. commoditiy" debate revisited
 6. Andrej Rus, Hajdeja Iglič: From elite reproduction to elite adaptation
 7. Andrej Rus: Organizational performance and trust
 8. Andrej Rus: Upravljanje podjetij v državni lasti
 9. Andrej Rus: Zaupanje in ekonomska uspešnost
 10. Andrej Rus: Profesionalci kot profeti
 11. Andrej Rus: P. L. Berger, T. Luckmann: Družbena konstrukcija realnosti
 12. Andrej Rus: Interpersonal dynamics in network organizations
 13. Andrej Rus: Trust, contract and small-medium enterprises (SME) development in South East Europe
 14. Hajdeja Iglič, Andrej Rus: From elite reproduction to elite adaptation: the dynamics of change in personal networks of Slovenian elites
 15. Hajdeja Iglič, Andrej Rus: Democratic transition and elite integration in Slovenia from 1988 to 1995
 16. Andrej Rus: Managerial elite and market transition - the case of Slovenia