Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (19)

 1. Gabrijela Starešinič: Potresni odziv vodoravnih betonskih fasadnih sistemov armiranobetonskih montažnih stavb
 2. Stefano Caprinozzi: Potresni odziv jeklenih rezervoarjev s plavajočimi strehami
 3. Francesca Celano: Projektni potresni parametri za enote industrijskih objektov z upoštevanjem zahtevanega odziva grajenega okolja
 4. Aleš Jamšek: Seizmični stresni test z nepopolnimi podatki o stavbi
 5. Iztok Šušteršič: Utrjevanje stavb s križno lepljenimi lesenimi ploščami
 6. Anže Babič: Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale
 7. Andrej Anžlin: Influence of buckling of longitudinal reinforcement in columns on seismic response of existing reinforced concrete bridges
 8. Jure Žižmond: Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti
 9. Meta Kržan: Performance based experimental and numerical assessment of multi-leaf stone masonry walls
 10. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov
 11. Daniel Celarec: Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti
 12. Mirko Kosič: Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb
 13. Jure Snoj: Ocena potresnega tveganja zidanih stavb
 14. Teja Melink: Metoda stohastičnih končnih elementov v modeliranju konstrukcij
 15. Marko Brozovič: Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb
 16. Zlatko Vidrih: Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli
 17. Klemen Rejec: Neelastično strižno obnašanje armiranobetonskih sten pri potresnem vplivu
 18. Matej Rozman: Vpliv večslojnih fasadnih panelov in strižnih panelov na odziv okvirnih konstrukcij pri potresni obtežbi
 19. Maja Kreslin: Vpliv višjih nihajnih oblik pri nelinearni potresni analizi konstrukcij stavb

Magistrska dela (14)

 1. Simon Brdar: Potresnoodporno projektiranje 22-nadstropne armiranobetonske stavbe
 2. Jure Starc: Seizmični stresni test stavbnega fonda Univerze v Ljubljani
 3. Matej Lenarčič: Primerjava potresne odpornosti armiranobetonske stavbe projektirane po obstoječi in novi različici standarda Evrokod 8
 4. Jerica Rihar: Projektiranje zidanih stavb na ciljno potresno tveganje
 5. Urša Mrhar: Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti
 6. Andrej Veškovo: Potresna analiza in projektiranje izbranih konstrukcijskih elementov armiranobetonske stavbe s povezanimi stenami
 7. Filip Andolšek: Seizmični stresni test stavbe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
 8. Filip Franc: Projektiranje armiranobetonske konstrukcije večstanovanjske stavbe v Bitoli
 9. Ana Kragelj: Potresno odporno projektiranje armiranobetonske-lesene stavbe
 10. Nejc Fabijan: Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb
 11. Luka Possnig: Projektiranje armiranobetonskega mostu za vpliv potresne obtežbe in ocena potresnega tveganja
 12. Anka Snedic: Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe
 13. Jure Šuler: Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine
 14. Damjan Podgorelec: Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo

Diplomska dela (109)

 1. Kristjan Škerjanc: Potresna analiza stavb po metodi s horizontalnimi silami v skladu z obstoječim standardom in osnutkom novega Evrokoda 8
 2. Žiga Zupančič: Poenostavljena ocena potresne zmogljivosti stavbe
 3. Teja Maučec: Elastični spektri pospeškov glede na osnutek novega Evrokoda 8
 4. Neja Fazarinc: Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije
 5. Domen Kunič: Analiza potresne odpornosti zidane stavbe s poenostavljeno nelinearno analizo
 6. Đorđe Đukić: Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8
 7. Ajda Lučovnik: Prispevek leseno-steklenih stenskih elementov k potresni odpornosti lesene enostavne stavbe
 8. Tilen Erjavec: Potresna analiza armiranobetonskega okvira s polnili in vpliv opečnih polnil na prečno armaturo
 9. Žiga Poltrini: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe z uporabo poenostavljene nelinearne analize
 10. Janez Breznikar: Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
 11. Jera Ivančič: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe iz porobetona
 12. Miha Češarek: Primerjava postopkov meritev nedrenirane strižne trdnosti
 13. Ema Kovač: Problematična križišča v Občini Vrhnika - analiza izbranega križišča
 14. Luka Žitnik: Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju
 15. Gašper Plestenjak: Analiza odseka regionalne ceste R1 210/1109 in predlog ukrepov za izboljšanje prometne varnosti
 16. Nejc Povšič: Ocena faktorja dodatne nosilnosti in analiza odnosa med pomiki in poškodovanostjo sten JUBHome
 17. Andrej Veškovo: Projekt nakupovalnega centra
 18. Matej Lenarčič: Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome na osnovi poenostavljene analize
 19. Rok Morgan: Tabele nosilnosti vijačenih stikov IPE nosilcev s podaljšano čelno pločevino
 20. Danijel Milanković: Sistematizirana analiza ponudb in izbor podizvajalcev za fasaderska dela
 21. Robert Gregorič: Parametrična študija požarne odpornosti enostavnih lesenih elementov
 22. Pavle Fenjveši: Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome
 23. Klavdija Kralj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe na območju Novega mesta
 24. Franci Petrič: Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe
 25. Miha Zupanc: Potresna analiza 22-etažne armiranobetonske stavbe
 26. Andraž Starc: Vpliv modeliranja razpokanih prerezov pri potresnoodpornem projektiranju AB stavbe
 27. Marko Stermecki: Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE
 28. Filip Andolšek: Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljane
 29. David Krumpestar: Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila
 30. Miha Berčič: Projekt nadomestne strešne konstrukcije in požarnega stopnišča stavbe UL FGG
 31. Tadej Gutnik: Steklo kot konstrukcijski material
 32. Luka Novak: Analiza armiranobetonskih okvirov s polnili na potresno obtežbo
 33. Boris Azinović: Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov
 34. Gregor Klančnik: Primerjava dinamičnega obremenjevanja v makroskopskem in mikroskopskem modelu
 35. Rok Wallner: Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8
 36. Alen Lešnik: Vpliv vrste agregata in mineralnega dodatka na reološke in mehanske lastnosti lahkovgradljivega betona
 37. Andrej Slavec: Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše
 38. Miha Hrastnik: Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe
 39. Jernej Plahuta: Parametrična in povratna analiza gradnje predorov v anizotropnih kamninah s programom UDEC
 40. Anja Mravlje: Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije
 41. Andrej Andrejaš: Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi
 42. Grega Lajkovič: Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega
 43. Jan Ratej: Potresna analiza dvoetažne lesene hiše
 44. Aleš Jamšek: Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika
 45. Uroš Gantar: Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka
 46. Klemen Bajc: Potresna analiza montažne armiranobetonske hale
 47. Matevž Hribar: Uporaba ultrazvoka za analizo vpliva naknadnega mehanskega poseganja v strukturo betona
 48. Gregor Peca: Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade
 49. Petra Triller: Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke
 50. Žiga Šebenik: Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000
 51. Miran Šmon: Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8
 52. Daniel Celarec: Poenostavljena verzija programa EAVEK
 53. Blaž Bizjak: Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija
 54. Aljaž Grajš: Sanacija jezu na Mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu
 55. Uroš Ristić: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta v Zgornjem Posočju
 56. Miha Povše: Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih
 57. Peter Pekolj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju
 58. Sanja Kvrgić: Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju
 59. Blaž Lipej: Vpliv konfiguracije polnil na parametre ...
 60. Toni Klemenčič: Analiza obnašanja leseno steklenega panela pri horizontalni obtežbi
 61. Teja Penko: Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas
 62. Monika Pikelj: Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli
 63. Martin Česnik: Razvoj voznega cikla za urbano območje Ljubljane na osnovi dejanskih meritev
 64. Anita Ogrin: Analiza daljnovodnih vodnikov
 65. Dani Besednjak: Uporaba programa SAP2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8
 66. Anka Snedic: Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše
 67. Gabrijela Starešinič: Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb
 68. Jure Žižmond: Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe
 69. Domen Zalokar: Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po EVROKODIH
 70. Tine Logonder: Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo
 71. Damjan Podgorelec: Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani
 72. Matej Zupančič: Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti
 73. Sašo Krašovec: Umirjanje prometa - primerjava izvedenih naprav z veljavnimi predpisi
 74. Bojan Bazilija: Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah
 75. Lucija Golja: Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše
 76. Anja Markovič: Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi
 77. Nuša Lazar Sinković: Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe
 78. Leon Pelc: Inženirska predloga za informacijski modelirnik stavb
 79. Blaž Zoubek: Projektiranje in nelinearni odziv AB montažne stavbe pri potresnem vplivu
 80. Filip Saković: Preizkus dodatnih različic trase HC med Dravogradom in Velenjem - odsek Otiški vrh - Šmiklavž
 81. Tine Trobec: Analiza skupnih voženj dnevnih migrantov z osebnimi vozili na slovenskih avtocestah
 82. Žan Gominšek: "Parkiraj in se pelji" parkirišča
 83. Marko Jovanovski: Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju
 84. Andraž Savarin: Projektiranje lesene strehe
 85. Andrej Anžlin: Numerične simulacije potresnega odziva Ytong zidane stavbe
 86. Matej Jereb: Vpliv povišanih temperatur na obnašanje jeklenih rezervoarjev
 87. Robert Pečenko: Dokaz varnosti prednapete votle plošče v običajnih pogojih in pogojih požara
 88. Marko Brozovič: Uporaba šolske potresne mize za simulacijo obnašanja konstrukcij med potresi
 89. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 90. Aljoša Kikelj: Dinamična analiza s programom EAVEK 2007
 91. Klemen Podobnik: Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroskov izgradnje nosilne konstrukcije
 92. Sonja Terčič: Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8
 93. Andrej Dimec: Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8
 94. Jurij Jančar: Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti
 95. Anton Levičar: Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb
 96. Jure Snoj: Ocena potresne odpornosti zidane stavbe s programom 3Muri
 97. Tjaša Teran: Izdelava armaturnih načrtov prostorskega okvira s programom Allplan
 98. Špela Drolc: Program za določanje potresne obtežbe v skladu z evrokod 8
 99. Mirko Kosič: Potresna analiza šest-etažne nesimetrične stavbe
 100. Miha Maraž: Modeliranje mostov s programom SAP2000
 101. David Štular: Projektiranje stolpa za kontrolo zracnega prometa na Brniku
 102. Mateja Ganc: Analiza potresne odpornosti zidane konstrukcije
 103. Iztok Zajc: Primerjava programov za analizo in dimenzioniranje konstrukcij
 104. Tomaž Prkič: Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika
 105. Matej Jan: Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov
 106. Tomaž Belina: Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije
 107. Sara Bašič: Modeliranje in analiza stenasto-okvirne konstrukcije po EC 8
 108. Jože Ban: Analiza adhezijsko prednapetega dvokapnega nosilca
 109. Metod Bonča: Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe

Druga dela (29)

 1. Aleš Jamšek, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Direct seismic loss estimation of predominantly plan-symmetrical frame buildings using simplified nonlinear models
 2. Grigorios Lavrentiadis, Anže Babič, Matjaž Dolšek: Overview and introduction to development of non‑ergodic earthquake ground‑motion models
 3. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek, Anže Babič: Modeli komunikacije potresnega tveganja
 4. Stefano Caprinozzi, Fabrizio Paolacci, Oreste Bursi, Matjaž Dolšek: Seismic performance of a floating roof in an unanchored broad storage tank - experimental tests and numerical simulations
 5. Nuša Lazar Sinković, Marko Brozovič, Matjaž Dolšek: Risk-based seismic design for collapse safety
 6. Matjaž Dolšek: Incremental dynamic analysis with consideration of modeling uncertainites
 7. Daniel Celarec, Paolo Ricci, Matjaž Dolšek: The sensitivity of seismic response parameters to the uncertain modelling variables of masonry-infilled reinforced concrete frames
 8. Anže Babič, Matjaž Dolšek: A five-grade grading system for the evaluation and communication of short-term and long-term risk posed by natural hazards
 9. Matjaž Dolšek, Peter Fajfar: Simplified probabilistic seismic performance assessment of plan-asymmetric buildings
 10. Matjaž Dolšek, Peter Fajfar: The effects of masonry infills on the seismic response of a four-storey reinforced concrete frame - a deterministic assessment
 11. Matjaž Dolšek, Peter Fajfar: IN2 - a simple alternative for IDA
 12. Matjaž Dolšek, Peter Fajfar: Soft storey effects in uniformly infilled reinforced concrete frames
 13. Aleš Jamšek, Matjaž Dolšek: The reduced-degree-of-freedom model for seismic analysis of predominantly plan-symmetric reinforced concrete wall–frame building
 14. Anže Babič, Matjaž Dolšek, Jure Žižmond: Simulating historical earthquakes in existing cities for fostering design of resilient and sustainable communities
 15. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Seismic design and performance assessment of frame buildings reinforced by dual-phase steel
 16. Blaž Zoubek, Anže Babič, Matjaž Dolšek, Matej Fischinger, Tatjana Isaković: Recent advances in the research of the seismic response of RC precast buildings at the University of Ljubljana
 17. Stefano Caprinozzi, Fabrizio Paolacci, Matjaž Dolšek: Seismic risk assessment of liquid overtopping in a steel storage tank equipped with a single deck floating roof
 18. Stefano Caprinozzi, Matjaž Dolšek: Seismic performance assessment of non-code-conforming and code-conforming supporting structures of elevated tanks using conventional and risk-based decision models
 19. Francesca Celano, Matjaž Dolšek: Fatality risk estimation for industrialized urban areas considering multi-hazard domino effects triggered by earthquakes
 20. Jure Snoj, Matjaž Dolšek: Pushover-based seismic risk assessment and loss estimation of masonry buildings
 21. Francesca Celano, Matjaž Dolšek: A simplified risk-targeted decision model for the verification of the seismic performance of critical infrastructure components to the operational limit state
 22. Simona Esposito, Božidar Stojadinović, Anže Babič, Matjaž Dolšek, Sarfraz Iqbal, Jacopo Selva, Marco Broccardo, Arnaud Mignan, Domenico Giardini: Risk-based multilevel methodology to stress test critical infrastructure systems
 23. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek: Fatality risk and its application to the seismic performance assessment of a building
 24. Vitor Dias da Silva, Sinan Akkar, Jack Baker, Paolo Bazzurro, José Miguel Castro, Helen Crowley, Matjaž Dolšek: Current challenges and future trends in analytical fragility and vulnerability modeling
 25. Jure Žižmond, Matjaž Dolšek: Formulation of risk-targeted seismic action for the force-based seismic design of structures
 26. Daniel Celarec, Matjaž Dolšek: Probabilistic seismic performance assessment of infilled RC frame buildings
 27. Marko Brozovič, Matjaž Dolšek: Displacement-based selection of ground motion records for efficient seismic response analysis
 28. Nuša Lazar Sinković, Matjaž Dolšek: Risk-based seismic design - An alternative to current standards for earthquake-resistant design of buildings
 29. Jure Snoj, Michael Österreicher, Matjaž Dolšek: Experimentally supported modelling of an existing masonry building by measuring ambient and forced vibrations