Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Marijan Bajić: Development of miniaturized packed bed reactors with immobilized enzymes for biocatalytic processes
 2. Luka Ausec: Bakterijske lakaze od gena do encima
 3. Anna Dragoš: Social interactions of Bacillus subtilis

MSc theses (18)

 1. Eva Weber: Ammonium sources for archaeal and bacterial ammonia oxidisers
 2. Klara Bojanovič: Uporaba RNAi za odkrivanje genov virulentnih dejavnikov kvasovke Candida glabrata
 3. Sabina Žalig: Vpliv farmacevtikov na bakterijsko združbo v pilotnih čistilnih napravah
 4. Jerneja Planinc: Genotipska in fenotipska karakterizacija nabrežnih izolatov Bacillus subtilis
 5. Aleksander Mahnič: Vpliv bogatitve z ligninom na sestavo bakterijskih lakaznih genov v talnih mikrokozmih
 6. Domen Zavec: Fizikalno-kemijski parametri in struktura mikrobnih združb ob zagonu industrijskih bioplinskih anaerobnih reaktorjev
 7. Bernarda Benko: Analiza potenciala sevov Bacillus spp. za biozaščito in pospeševanje rasti rastlin
 8. Mihael Špacapan: Povezava med celično gostoto, koncentracijo signalnega peptida in odzivom na signal pri bakteriji Bacillus subtilis
 9. Taja Železnik Ramuta: Vloga amnijske membrane pri zaviranju rasti rakavih urotelijskih celic in uropatogene bakterije Escherichia coli
 10. Marko Verce: Izolacija in karakterizacija bakterijske lakaze
 11. Polona Senekovič Ferčec: Vpliv kovin Zn in Cd v fermentacijskem ostanku bioplinarne na talno mikrobno združbo
 12. Bojana Stevović: Izolacija in opis bakteriofagov bakterije Stapylococcus [i. e. Staphylococcus] epidermidis
 13. Matjaž Rejec: Struktura talnih mikrobnih združb v odvisnosti od načina obdelave vinogradniških tal
 14. Ivanka Krajnik: Učinkovitost čiščenja odpadnih voda v rastlinski čistilni napravi ob zagonu
 15. Anita Bahor: Optimizacija proizvodnje surfaktina z manipulacijo sistema za zaznavanje celične gostote ter gojišča pri bakteriji Bacillus subtilis
 16. Anton Govednik: Dynamics of denitrifying soil microbial community and greenhouse gas emissions under conventional and organic system of winter wheat production in dependence of pre-crop and fertilization
 17. Martina Štampar: Razvoj metode za določanje kompeticije med rojenjem bakterije Bacillus subtilis
 18. Barbara Brajer Humar: Sestava in aktivnost mikrobne združbe nitrifikacijskih bakterij v imobilizirani biokulturi

Bsc theses (37)

 1. Luka Ausec: Priprava in analiza knjižnice genov za 16S rRNA iz šotnih tal Ljubljanskega barja
 2. Nika Zajec: Vpliv okoljskih dejavnikov na aktivnost in pestrost mikrobne združbe v barjanskih tleh
 3. Rok Lenarčič: Bioremediacijski potencial šotnih tal
 4. Katja Kukovec: Frakcionacija stabilnih izotopov ogljika in dušika v fitoplanktonu Tržaškega zaliva
 5. Julija Hmeljak: Bentoške pretvorbe živega srebra v oksičnem-anoksičnem prehodu v Gradeški laguni
 6. Maša Vodovnik: Razvoj biološkega senzorskega sistema za zaznavanje živega srebra v vodi
 7. Lara Resman: Vpliv dejavnikov okolja na dinamiko nitrifikatorjev in na emisije toplogrednih plinov v mikrokozmih tal Ljubljanskega barja
 8. Levin Pal: Aktivnost in struktura denitrifikatorjev v tleh Ljubljanskega barja
 9. Živa Petkovšek: Izolacija in protimikrobna aktivnost kolicinov E1 in E4 bakterije Escherichia coli
 10. Romina Kofol: Encimska razgradnja lipidov v morskih makroagregatih
 11. Alenka Sedlar: Primerjava dveh brezceličnih sistemov za izražanje proteinov
 12. Lenart Girandon: Eksperesija, čiščenje in karakterizacija prve rastlinske multisubstratne deoksiribonukleozidne kinaze
 13. Irena Kavčič: Ugotavljanje genotoksičnosti jezerskih voda v Šaleški dolini s testom Ames in toksičnosti s testom Protox [zgoraj] R
 14. Nataša Lindič: Ugotavljanje genotoksičnosti jezerskih voda v Šaleški dolini s kometnim testom na praživali Tetrahymena thermophila
 15. Neža Koron: Bentoške pretvorbe živega srebra v prehodih med oksičnim in anoksičnim okoljem v Tržaškem zalivu
 16. Doroteja Repič: Aktivnost in številčnost mikrobne združbe v različnih globinah barjanskih tal
 17. Barbara Golob: Vpliv prisotnosti mikroorganizmov, izoliranih z delovnih površin in iz zraka, na izid postopka zunajtelesne oploditve
 18. Tadeja Lukežič: Fenotipska karakterizacija sevov Bacillus subtilis, izoliranih iz talnega mikrookolja
 19. Arne Bratkič: Sezonska nihanja dušikovih zvrsti in denitrifikacija v Blejskem jezeru
 20. Nejc Stopnišek: Nitrifikacija v kislih šotnih tleh Ljubljanskega barja
 21. Irena Skuk: Metilacija živega srebra in demetilacija metil živega srebra v izlivu reke Soče
 22. Nina Skvarča: Izražanje genov odziva SOS v sevih bakterije Escherichia coli
 23. Mateja Lumpert: Vpeljava metode PCR v realnem času za raziskovanje izražanja gena za LX RNazo v procesu abscizije pri paradižniku
 24. Tina Mikuletič: Virus hepatitisa E pri domačih prašičih in v površinskih vodah v Sloveniji
 25. Petra Zeme: Vpliv farmakoloških učinkovin na strukturo nitrifikacijske združbe v aktivnem blatu
 26. Tamara Odar: Aktivnost in struktura bakterijskih mikrobnih združb v ledeniških sedimentih (Spitzbergen, Svalbard, Norveška) v odvisnosti od okoljskih dejavnikov
 27. Marija Selak: Vpliv težkih kovin na lakazno aktivnost v tleh
 28. Iztok Jevšnikar: Spremljanje delovanja biološke čistilne naprave Mežica v poskusnem obratovanju
 29. Elizabeta Benigar: Vpliv ekotipov in ferotipov na sobivanje izolatov Bacillus subtilis
 30. Mojca Brložnik: Vpliv gojišča na morfologijo biofilmov in sestavo zunajceličnih polimerov (EPS) bakterije Bacillus subtilis
 31. Martina Vrhar: Vpliv temperature na izražanje gena comX bakterije Bacillus subtilis
 32. Simona Gramc: Opis mikrobne združbe iz vsebine prebavnega trakta in iztrebkov močerila (Proteus anguinus) z molekularnimi metodami
 33. Kaja Škapin: Vpliv izbranih virov dušika in fosforja na produkcijo FK506 pri sevu Streptomyces tsukubaensis
 34. Vesna Vogrič: Vpliv temperature na medcelično signaliziranje s ComX pri bakteriji Bacillus subtilis
 35. Vanja Papež: Priprava rekombinantnih sevov Bacillus subtilis in analiza njihovega sobivanja ter izražanja surfaktinskega operona
 36. Vid Šumak: Primerjava različnih pristopov za PCR-ribotipizacijo bakterije Clostridium difficile
 37. Bojana Mohar: Encimska razgradnja morskih makroagregatov

Other documents (12)

 1. Mihael Špacapan, Tjaša Danevčič, Ines Mandić-Mulec: ComX-induced exoproteases degrade ComX in Bacillus subtilis PS-216
 2. Iztok Dogša, Mihael Špacapan, Anna Dragoš, Tjaša Danevčič, Žiga Pandur, Ines Mandić-Mulec: Peptide signaling without feedback in signal production operates as a true quorum sensing communication system in Bacillus subtilis
 3. Simona Leskovec, Ines Mandić-Mulec, Blaž Stres, Levin Pal, Tjaša Danevčič: Transformations of mineral nitrogen applied to peat soil during sequential oxic/anoxic cycling
 4. Anna Dragoš, Polonca Štefanič, Ines Mandić-Mulec, Maja Rupnik, Sara Beigot Glaser, Sabina Vatovec: Exploring ComQXPA quorum-sensing diversity and biocontrol potential of Bacillus spp. isolates from tomato rhizoplane
 5. Jasmina Filipič, Ines Mandić-Mulec, Brigita Tepuš, Vanja Kokol, Barbara Kraigher: Effect of low-density static magnetic field on the oxidation of ammonium by Nitrosomonas europaea and by activated sludge in municipal wastewater
 6. Ines Mandić-Mulec, Katja Gorenc, Marinka Gams Petrišič, Jadran Faganeli, Nives Ogrinc: Methanogenesis pathways in a stratified eutrophic alpine lake (Lake Bled, Slovenia)
 7. Russell Durrett, Mathieu Miras, Nicolas Mirouze, Apurva Narechania, Ines Mandić-Mulec, David A. Dubnau: Genome sequence of the Bacillus subtilis biofilm-forming transformable strain PS216
 8. Networking and plasticity of microbial communities
 9. Matevž Likar, Marjana Regvar, Ines Mandić-Mulec, Blaž Stres, Hermann Bothe: Diversity and seasonal variations of mycorrhiza and rhizosphere bacteria in three common plant species at the Slovenian Ljubljana Marsh
 10. COST action 856
 11. Polonca Štefanič, Francesca Decorosi, Carlo Viti, Janine Petito, Frederick Cohan, Ines Mandić-Mulec: Links between cell-cell signalling and ecology of Bacillus
 12. Polonca Štefanič, Francesca Decorosi, Carlo Viti, Janine Petito, Frederick Cohan, Ines Mandić-Mulec: Links between cell-cell signalling and ecology of Bacillus