Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Tatjana Vrščaj Vodošek: Vpliv sorte, letnika in dodatka starterske kulture v mošt ali vino na potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije
 2. Dejan Bavčar: Vpliv maceracije na aromatične značilnosti primorskih belih vin
 3. Katja Šuklje: Influence of viticultural practice on dynamic of some secondary metabolites in grape of grapevine variety 'Sauvignon blanc' (Vitis vinifera L.)
 4. Mojca Jenko: Vpliv kvasovk na vsebnosti glutationa in aromatičnih spojin v vinih sauvignon
 5. Simona Urbančič: Vpliv zeliščnih ekstraktov na oksidacijo maščob in nastanek akrilamida med cvrtjem krompirja

Magistrska dela (15)

 1. Marko Lesica: Vpliv vpihovanja kisika na zorenje rdečih vin
 2. Eva Somrak: Optimizacija proizvodnje jabolčnega vina
 3. Anja Mahne Opatić: Vpliv modificirane atmosfere na skladiščne sposobnosti sliv (Prunus domestica)
 4. Helena Drolc: Vpliv hranil in hrastovih trsk na fermentacijske lastnosti kvasovk in na antioksidativne značilnosti mladih vin
 5. Jasmina Ahčin: Preverjanje parametrov kakovosti hojevega medu
 6. Alenka Slatinek: Mikrokapsuliranje ekstrakta granatnega jabolka (Punica granatum L.)
 7. Urška Žnidaršič: Vsebnosti in pomen žveplovega dioksida v vinu
 8. Mitja Krevs: Optimizacija ocetnokislinske fermentacije jabolčnih vin
 9. Saša Stopar: Vpliv načina pridelave na vsebnost nitratov in skupnih fenolov v zelenjavi
 10. Nina Vovk: Izbira in vrednotenje informacij pri nakupnem odločanju potrošnikov vina
 11. Jasna Lužar: Antioksidativni potencial droži
 12. Lidija Strojnik: Raznolikost plesni na rdečem grozdju in v moštu
 13. Aleš Ogrinec: Analiza primernosti metod določanja živosti kvasovk med zaporednimi fermentacijami piva
 14. Neža Mandl: Genetska raznolikost kvasovk iz spontanih fermentacij jabolčnega vina in njihov biotehnološki potencial
 15. Janja Korošec: Parametri kakovosti sorte 'Sauvignon' od grozdja do vina

Diplomska dela (60)

 1. Aleš Kunej: Vpliv enoloških sredstev na izločanje vinskega kamna
 2. Maja Cerkvenik: Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Listeria monocytogenes na tvorbo biofilma
 3. Rok Felicijan: Določanje reoloških lastnosti gelskih struktur ksantana
 4. Tanja Jus: Vpliv različnih bentonitov na doseženo beljakovinsko stabilnost belih vin
 5. Mateja Gaber Žveplan: Antioksidativna učinkovitost slovenskega medu v povezavi z nekaterimi fizikalno-kemijskimi parametri
 6. Sean Čebron: Karakterizacija kolerabice s stabilnimi izotopi ogljika in dušika
 7. Damjana Špelič: Vpliv gnojenja na kemijsko in izotopsko sestavo jabolk sorte Gala
 8. Maša Polanec: Senzorično ocenjevanje penečih vin
 9. Ajda Švab: Vpliv modificirane atmosfere na fizikalno-kemijske lastnosti sliv (Prunus domestica)
 10. Martina Flegar: Vpliv gnojenja s kalcijem in dušikom na antioksidativni potencial in skupne fenole v jabolkih
 11. Domen Babič: Skladiščenje starih slovenskih jabolk v kontrolirani atmosferi
 12. Klaudija Vidali: Vpliv modificirane atmosfere na fizikalno-kemijske parametre norveških češenj (Prunus avium)
 13. Miran Hodnik: Primerjava antioksidativne aktivnosti modelnih antioksidantov in pijač določene z DPPH, ABTS in Folin-Ciocalteu metodo
 14. Matej Slak: Karakterizacija špinače s pomočjo stabilnih izotopov ogljika in dušika
 15. Pija Car: Vpliv bakrovih ionov na fermentacijsko kinetiko različnih sevov kvasovk in kakovost pridelanih mladih vin sorte laški rizling
 16. Tea Durjava: Določanje bakterijske adhezije v mikrotitrski ploščici
 17. Iris Skubin: Določanje skupnih fenolnih spojin v urinu
 18. Tine Horvat: Električne lastnosti nekaterih vrst slovenskega medu
 19. Eva Leskovšek: Potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije belega mošta in vina
 20. Samo Pergar: Vpliv klimatskih sprememb na vsebnost alkohola v slovenskih vinih
 21. Polona Romšak: Opisna senzorična analiza mladih vin
 22. Davor Kristančič: Vpliv dodatka hranil za kvasovke na izboljšanje parametrov kakovosti vin sorte rebula
 23. Jasmina Jeglič: Fermentacijske lastnosti vinskih kvasovk in mlečnokislinskih bakterij
 24. Andrej Okorn: Označevanje živil, vina ter hranilne vrednosti in alergenov v vinu
 25. Božo Čeh: Fermentacijske lastnosti Saccharomyces in ne-Saccharomyces vinskih kvasovk
 26. Jasmina Knap: Vpliv lokacije vinograda na fenolno in tehnološko zrelost grozdja sorte "Refošk" in "Cabernet Sauvignon"
 27. Alja Farkaš: Vpliv spremenjene atmosfere in gnojenja s kalcijem na fizikalnokemijske lastnosti plodov jabolk
 28. Iztok Stegovec: Karakterizacija nekaterih kemijskih in senzoričnih lastnosti terjaka
 29. Anita Fajić: Vpliv modificirane atmosfere na fizikalno kemijske parametre slovenskih češenj (Prunus avium)
 30. Jernej Smolnikar: Vpliv sevov kvasovk in fermentacijske temperature na aromatične značilnosti mladih vin sorte sauvignon
 31. Valentina Kušar: Analiza odločanja mladih za nakup vina in drugih alkoholnih pijač
 32. Alja Knego: Vpliv pogojev skladiščenja na vsebnost HMF v medu
 33. Sandra Valenti: Kakovostni parametri vina malvazija
 34. Laura Bertalanič: Vpliv topila na določeno antioksidativno aktivnost vin in modelnih antioksidantov
 35. Mojca Grobler: Vpliv izbranih čistilnih sredstev na kemijsko sestavo in senzorično kakovost belih vin
 36. Matej Skoliber: Vpliv sevov kvasovk vrste Saccharomyces cerevisiae na sestavo in senzorično kakovost vin renski in laški rizling
 37. Katarina Borovšak: Optimizacija prototipa novega živilskega izdelka s senzoričnim testiranjem
 38. Barbara Petrović: Razlike v kemijski in izotopski sestavi konvencionalno in ekološko pridelanih jabolk
 39. Anja Planinc: Kakovostni parametri zorenih vin na kvasovkah
 40. Petra Seljak: Vpliv različnih sevov kvasovk in fermentacijske temperature na sestavo in senzorično kakovost mladih vin sorte sauvignon
 41. Sanja Novak: Vpliv enoloških taninov na kakovost vina teran PTP
 42. Nika Vračar: Antioksidativna učinkovitost fenolnih spojin v kožicah grozdnih jagod in listih vinske trte
 43. Katja Dragovan: Vpliv zorenja in dodatka antioksidantov na kakovost belokranjskih rdečih vin
 44. Alenka Marčič: Vpliv topila v tekoči aromi na kakovost konditorskih izdelkov
 45. Matjaž Rihtaršič: Vpliv razmer zorenja na kemijsko sestavo stekleničenih belih vin
 46. Mojca Jenko: Vpliv sevov kvasovk vrste Saccharomyces cerevisiae na sestavo in senzorično kakovost vina laški rizling
 47. Sandra Potočnik: Vpliv zorenja na vsebnost antioksidantov v plodovih šipka
 48. Adelina Sarađen: Vrednotenje prehranske vrednosti živil iz ponudbe na bencinskih servisih
 49. Katarina Baša: Vpliv škropljenja in dodatkov hranilnih snovi na potek alkoholne fermentacije mošta belih vinskih sort
 50. Simona Mate: Kinetika izločanja vinskega kamna
 51. Ana Miklavčič: Priprava in karakterizacija ekstraktov liofiliziranih vin
 52. Helena Hafner Urbančič: Vpliv beljakovinskih čistilnih sredstev na tartratno stabilnost vina
 53. Mitja Jakončič: Zorenje vina na drožeh
 54. Martina Zapušek: Neznačilen starikav ton belih vin
 55. Petra Jakob: Vpliv tehnološke faze predelave grozdja na kemijske in senzorične lastnosti vina sorte rebula
 56. Andraž Podlogar: Ohranjanje antioksidativnih lastnosti rdečih vin
 57. Janja Klanjčar: Vpliv obdelave površine nerjavnega jekla in dodatka manoproteinov na izločanje vinskega kamna
 58. Špela Čerpič: Ekstrakcija barvnih in fenolnih spojin v grozdni sok med maceracijo rdečega grozdja
 59. Andrej Kovačič: Vpliv dodatka enoloških sredstev na antioksidativno stabilnost vina sorte modri pinot
 60. Barbara Maček: Polifenoli v netresku, ruskusu in ričkovem olju

Druga dela (25)

 1. Zala Zorenč, Tatjana Košmerl: Tehnologija vina
 2. Tatjana Košmerl: Vinarstvo
 3. Tatjana Košmerl: Enologija
 4. Mojca Jenko, Franc Čuš, Tatjana Košmerl: Sortni vonj vina ali napaka
 5. Dejan Bavčar, Tatjana Košmerl: Organizacija ocenjevanja vina
 6. Tatjana Košmerl, Sanja Šućur, Helena Prosen: Biogenic amines in red wine
 7. Tatjana Košmerl: Uravnavanje kislosti belih in rdečih vin s kemijskim razkisom
 8. Irena Kralj Cigić, Tatjana Vrščaj Vodošek, Tatjana Košmerl, Matija Strlič: Amino acid quantification in the presence of sugars using HPLC and pre-column derivatization with 3-MPA/OPA and FMOC-Cl
 9. Marin Berovič, Tatjana Košmerl: Monitoring of potassium hydrogen tartrate stabilization by conductivity measurement
 10. Marko Lesica, Tatjana Košmerl: Microoxygenation of red wines
 11. Tatjana Košmerl: 9. ocenjevanje vin Srednjih Slovenskih Goric in Haloz
 12. Rok Petančič, Polona Torkar, Urh Ambrož: Modra frankinja
 13. Tatjana Košmerl: Znani zmagovalci ocenjevanja vzorcev modre frankinje
 14. Tatjana Košmerl: Ocenjevanje vzorcev za prvi slovenski festival modre frankinje
 15. Tatjana Košmerl: Dame med vini
 16. Zbornik referatov
 17. Tatjana Košmerl: Enološki postopki in analizne metode v vinskem sektorju v luči resolucij OIV
 18. Tatjana Košmerl, Bojan Kobal: Barrique tehnologija pridelave belih in rdečih vin
 19. Tatjana Košmerl: Biološki razkis vina
 20. Tatjana Košmerl, Milica Kač: Kemijske analize in postopki čiščenja vina
 21. Tatjana Košmerl: Dobra enološka praksa v luči dobre higienske prakse
 22. Tatjana Košmerl, Mitja Jakončič: "Sur lies" tehnologija pridelave belih in rdečih vin
 23. Tatjana Košmerl, Milica Kač: Osnovne kemijske in senzorične analize mošta in vina
 24. Tatjana Košmerl: Enološka praksa v pridelavi vina
 25. Tatjana Košmerl: Enološka sredstva in dovoljeni tehnološki postopki pri pridelavi vina