Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Lipec-Stopar

Vseh ključnih besed je 105, ki se skupaj pojavijo 123 krat.
12 ključnih besed (11.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 30 krat (24.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x13.33%inkluzija, osebe s posebnimi potrebami
3x10%socialne veščine, specifične učne težave
2x6.67%otroci, bralno razumevanje, primanjkljaji, učenci s posebnimi potrebami, opismenjevanje, učenci, bralna fluentnost, naučena nemoč
1xosebe z motnjami v duševnem razvoju, invalidi, rehabilitacija, zaposlovanje pod posebnimi pogoji, zgodnja pismenost, predopismenjevanje, zaposlitev, spodbujanje pismenosti, pomen dela, izvajalci, prostori, stališča, starševstvo, partnerstvo, neuspeh, organizacija dela, intimnost, jezik, govor, načrtovanje, starostniki, usmerjanje otrok, ADHD, motnje senzornega procesiranja, učne priprave, individualizirani programi, pomoč učencem, bralna učinkovitost, fonomična metoda, aplikativna vedenjska analiza, pojasnjevalni slog, brajica, učni pripomočki, kombinirani oddelki, odrasli, projektne delavnice, očesne bolezni, veščine, pes vodič, učna gradiva, vloga tiflopedagoga, trening uporabnika, kriteriji in pogoji za pridobitev psa, bivanje, tipne ilustracije, bralne učne strategije, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, metode dela, strategije, otroci z motnjami avtističnega spektra, lažja motnja v duševnem razvoju, poklicna orientacija, varovane zaposlitve, zaposlovanje, nižje poklicno izobraževanje, svetovalna služba, testi bralnega razumevanja, matematična pismenost, psihosocialni položaj, samopodoba, socialne aktivnosti, socialna sprejetost, avtistične motnje, Aspergerjev sindrom, bralna pismenost, funkcionalna pismenost, fonološko zavedanje, besedišče, otrok s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi potrebami, moteče vedenje, bralne veščine, tuj jezik, učenje, strategije pomoči, slabovidni, osnovne šole, logografsko branje, priporočila za oblikovanje, govorno-jezikovni razvoj, socialne interakcije, sporazumevanje, didaktični materiali, obravnava, inkluzivno izobraževanje, stališča učiteljev, didaktična načela, Montessori kurikulum, delovne aktivnosti, kakovost življenja, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, downov sindrom, branje