Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Miha Mikelj: Interakcije izbranih proteinov naddružine MACPF/CDC z lipidnimi membranami
 2. Vesna Hodnik: Interakcije proteinov NLP z lipidnimi membranami
 3. Matic Kisovec: Mehanizem tvorbe por listeriolizina O iz Listeria monocytogenes in perforinu podobnega proteina 3 iz Plasmodium falciparum
 4. Maruša Novak: Biološka vloga ter lastnosti egerolizinov in proteinov z domeno MACPF v nitasti glivi Aspergillus niger
 5. Omar Naneh: Biofizikalno-kemijske lastnosti človeškega rekombinatnega perforina in njegove interakcije z lipidnimi membranami

MSc theses (16)

 1. Dejan Pezdirec: Vrednotenje izbijanja genov v sesalskih celicah s tehnologijo nukleaze z motivi cinkovih prstov
 2. Blaž Andlovic: Kloniranje in izražanje gena za protein RANKL ter njegov vpliv na izločanje lizosomskih katepsinov
 3. Katja Pajnič: Lentivirusna infekcija celic CHO-K1 za proizvodnjo proteinov iz skupine B SRCR-SF
 4. Saša Režonja, Nina Sluga: Hemolitična aktivnost v ekstraktih izbranih askomicetnih gliv
 5. Anja Golob Urbanc: Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za izvedbo logičnih operacij v bioloških sistemih
 6. Jaka Košak: Karakterizacija sistema za usmerjanje zdravil na osnovi feriliposomov
 7. Maja Orešnik: Izražanje rekombinantnega človeškega katepsina L v kvasovki Pichia pastoris in primerjava njegove substratne specifičnosti z rekombinantnim mišjim katepsinom L
 8. Lucija Kadunc: Izražanje parakrinih dejavnikov matičnih celic za izboljšanje celjenja ran v in vitro celičnem modelu
 9. Saša Aden: Opredelitev zgradbe in delovanja mutanta listeriolizina O Y406A
 10. Jernej Jerman: Priprava in uporaba stabiliziranih oblik encimov ketoreduktaze (KRED) ter lipaze CaLB
 11. Andreja Kežar: Priprava virusom podobnih delcev z uporabo bakterijskega ekspresijskega sistema
 12. Petra Sušjan: Spremljanje vpliva načrtovanih peptidov na aktivacijo inflamasoma NLRP3
 13. Maja Jelenc: Preučevanje vpliva ultrafiltracije in diafiltracije na tvorbo proteinskih agregatov
 14. Tomaž Švigelj: Vpliv od holesterola odvisnih citolizinov na arheosome
 15. Sabina Belc: Analiza razširjenosti in pridobivanje aktinoporinom ter perforinu podobnih glivnih proteinov
 16. Jasmina Potočnik: Izolacija sfingolipidov iz kvasovke Saccharomyces cerevisiae in tobaka (Nicotiana tabacum) ter študij njihovih interakcij z nekroza in etilen-inducirajočim peptidu 1 podobnimi proteini

Bsc theses (31)

 1. Linda Škufca: Priprava proteina tau in analiza vezave fluorescenčnih sond na njegove fibrile
 2. Rok Demić: Priprava orjaških unilamelarnih veziklov iz eritrocitnih membran
 3. Eva Hafner: Proteomska analiza sekretoma makrofagov stimuliranih s citokini IL-4, IL-10 in IL-13
 4. Sandra Žulič: Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 5. Bernarda Zorko: Izražanje in določitev lastnosti avtofaginov Atg4.1 in Atg4.2 iz parazita Trypanosoma cruzi
 6. Tina Stepišnik: Primerjava izražanja različnih oblik eritropoetinskega receptorja pri tumorski in normalni celični liniji dojke med akutno in kronično izpostavitvijo eritropoetinu
 7. Matic Kisovec: Razširjenost proteinske domene MACPF
 8. Mojca Sušnik: Lastnosti histidinskih mutant listeriolizina O
 9. Tibor Doles: Samosestavljive polipeptidne nanostrukture iz obvitih vijačnic
 10. Ana Skrt: Mutagenost heterocikličnih aminov iz različnih vrst pečenega mesa in njihov vpliv na proteinski profil celic humanega hepatoma HepG2
 11. Doris Pavlin: Merjenje ekstrakcije holesterola iz lipidnih membran s površinsko plazmonsko resonanco
 12. Maja Ota: Vpliv genetskih polimorfizmov encimov, ki odstranjujejo reaktivne kisikove spojine, na obolevnost za pljučnim rakom pri slovenskih bolnikih
 13. Katja Stare: Proučevanje proteoma listov krompirja (Solanum tuberosum L.) kot orodja za ocenjevanje varnosti transgenih rastlin
 14. Lenart Girandon: Eksperesija, čiščenje in karakterizacija prve rastlinske multisubstratne deoksiribonukleozidne kinaze
 15. Monika Avbelj: Vpliv sprememb proteina MyD88 na signalizacijo Tollu-podobnih receptorjev
 16. Alja Oblak: Vpliv zamenjave aminokislin 82, 85 in 87 na aktivnost proteina MD-2
 17. Katja Pirc: Izolacija protiglivnih proteinov iz družine linusitinov iz poganjka lanu
 18. Jelka Pohar: Vloga proteolize v signalizaciji dvoverižne RNK preko Toll-podobnega receptorja 3
 19. Ana Rems: Interakcija represorja LexA in rekombinaze RecA
 20. Matej Skočaj: Izražanje delov človeškega perforina v bakteriji Escherichia coli
 21. Tomaž Rakuša: Določitev odprtih okvirjev genske skupine pri bakteriji Amycolatopsis sp. za biosintezo tetraciklinskega antibiotika
 22. Omar Naneh: Izolacija, biokemijska karakterizacija ter kristalizacija univerzalnega stresnega proteina iz Mycobacterium smegmatis
 23. Tina Lebar: Sinteza resveratrola z vezavo himernih encimov na DNK ter preverjanje učinkovitosti vezave z represijo transkripcije
 24. Jernej Turnšek: Sinteznobiološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov
 25. Kristijan Tkalec: Izolacija, karakterizacija in primerjava proteina listeriolizin O in njegovega mutanta H311A
 26. Brigita Urbančič: Aktivnost proteinov NLP na tobakovih listih
 27. Manca Kolenc: Vezava proteinov NLP na lipidne membrane
 28. Helena Istinič: Določitev epitopov monoklonskih protiteles proti človeškemu perforinu
 29. Anže Smole: Priprava in biološka aktivnost kompleksov imunostimulatornih nukleinskih kislin za stabilizacijo, tarčno dostavo in postopno sproščanje
 30. Nejc Rojko: Vpliv točkovnih mutacij na interakcije alfa-sinukleina z membranami
 31. Živa Ramšak: Lastnosti mutiranih različic listeriolizina O

Other documents (21)

 1. Maruša Novak, Kristina Sepčić, Nada Kraševec, Igor Križaj, Peter Maček, Gregor Anderluh, Graziano Guella, Ines Mancini: Targeted lipid analysis of haemolytic mycelial extracts of Aspergillus niger
 2. Eva Lasič, Marjeta Lisjak, Anemari Horvat, Mićo Božić, Aleksandra Šakanović, Gregor Anderluh, Alexei Verkhratsky, Nina Vardjan, Jernej Jorgačevski, Matjaž Stenovec, Robert Zorec: Astrocyte specific remodeling of plasmalemmal cholesterol composition by ketamine indicates a new mechanism of antidepressant action
 3. Matej Butala, Gregor Anderluh, Vesna Hodnik, Nadine Fornelos, Jaana K. Bamford, Margarita Salas: Bacteriophage GIL01 gp7 interacts with host LexA repressor to enhance DNA binding and inhibit RecA-mediated auto-cleavage
 4. Gregor Anderluh, Kristina Sepčić, Tom Turk, Peter Maček: Cytolytic proteins from cnidarians - an overview
 5. Tilen Praper, Aleš Kladnik, Gregor Anderluh: Perforin activity at membranes leads to invaginations and vesicle formation
 6. Matej Butala, Daniel Klose, Vesna Hodnik, Ana Rems, Zdravko Podlesek, Johann P. Klare, Gregor Anderluh, Steve J. W. Busby, Heinz-Jürgen Steinhoff, Darja Žgur-Bertok: Interconversion between bound and free conformations of LexA orchestrates the bacterial SOS response
 7. Tilen Praper, Andreas F.- P. Sonnen, Gabriella Viero, Aleš Kladnik, Christopher J. Froelich, Gregor Anderluh, Mauro Dalla Serra, Robert J. Gilbert: Human perforin employs different avenues to damage membranes
 8. Mateja Rakuša, Maja Rupnik, Melania Scarpa, Gregor Anderluh, Giorgio Palù, Ignazio Castagliuolo: Repetitive domain of Clostridium difficile toxin B exhibits cytotoxic effects on human intestinal epithelial cells and decreases epithelial barrier function
 9. Tilen Praper, Mojca Podlesnik Beseničar, Helena Istinič, Zdravko Podlesek, Sunil Metkar, Christopher J. Froelich, Gregor Anderluh: Human perforin permeabilizing activity, but not binding to lipid membranes, is affected by pH
 10. Matija Popovic, Juraj Bella, Ventsislav Zlatev, Vesna Hodnik, Gregor Anderluh, Paul N. Barlow, Alessandro Pintar, Sándor Pongor: The interaction of Jagged-1 cytoplasmic tail with afadin PDZ domain is local, folding-independent, and tuned by phosphorylation
 11. Alison Drechsler, Gregor Anderluh, Raymond S. Norton, Frances Separovic: Solid-state NMR study of membrane interactions of the pore-forming cytolysin, equinatoxin II
 12. Katja Škerget, Ajda Taler-Verčič, Andrej Bavdek, Vesna Hodnik, Slavko Čeru, Magda Tušek-Žnidarič, Maruša Pompe Novak, Nataša Kopitar-Jerala, Vito Turk, Gregor Anderluh, Eva Žerovnik: Interaction between oligomers of stefin B and amyloid-beta in vitro and in cells
 13. Magdalena Kulma, Monika Hereć, Wojciech Grudziński, Gregor Anderluh, Wieslaw I. Gruszecki, Katarzyna Kwiatkowska, Andrzej Sobota: Sphingomyelin-rich domains are sites of lysenin oligomerization
 14. Mayra Tejuca, Gregor Anderluh, Mauro Dalla Serra: Sea anemone cytolysins as toxic components of immunotoxins
 15. Maier Lorizate, Britta Brügger, Hisashi Akiyama, Bearbel Glass, Barbara Müller, Gregor Anderluh, Felix T. Wieland, Hans-Georg Kräusslich: Probing HIV-1 membrane liquid order by laurdan staining reveals producer cell dependent differences
 16. Rebecca L. Rich, Gregor Anderluh, Andrej Bavdek: A global benchmark study using affinity-based biosensors
 17. Gregor Anderluh, Jeremy H. Lakey: Disparate proteins use similar architectures to damage membranes
 18. Andrew J. Miles, Alison Drechsler, Katarina Kristan, Gregor Anderluh, Raymond S. Norton, Bonnie Ann Wallace, Frances Separovic: The effects of lipids on the structure of the eukaryotic cytolysin equinatoxin II: A synchrotron radiation circular dichroism spectroscopic study
 19. Mojca Podlesnik Beseničar, Sunil Metkar, Baikun Wang, Christopher J. Froelich, Gregor Anderluh: Granzyme B translocates across the lipid membrane only in the presence of lytic agents
 20. Biserka Bakrač, Ion Gutiérrez-Aguirre, Zdravko Podlesek, Andreas F.- P. Sonnen, Robert J. Gilbert, Peter Maček, Jeremy H. Lakey, Gregor Anderluh: Molecular determinants of sphingomyelin specificity of a eukaryotic pore forming toxin
 21. Peter Schön, Ana J. García-Sáez, Petra Malovrh, Kirsten Bacia, Gregor Anderluh, Petra Schwille: Equinatoxin II permeabilizing activity depends on the presence of sphingomyelin and lipid phase coexistence