Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (22)

 1. Dragana Janjilović: Uporabniška perspektiva starih ljudi o bivanju doma v prihodnosti
 2. Staša Pust: VKLJUČEVANJE BREZDOMCEV NA TRG DELA
 3. Emilija Chavleska: Lokalna identiteta mest gostiteljev mega dogodkov
 4. Katja Burger: Neprilagojena stanovanja kot izziv v procesu deinstitucionalizacije na področju oskrbe starih ljudi
 5. Tanja Kos: Socialno vključevanje mladostnikov preko socialno varstvenih programov
 6. Nina Miličković: Transformacija socialnih institucij in politik pod vplivom neoliberalizma
 7. Nina Plešec: Analiza dela in zaposlovanja osebnih asistentov za osebe z ovirami
 8. Tilen Dernovšek: Bom moral poskrbeti zase, ko bom star? Analiza diskurza vloge trga znotraj pokojninskega sistema
 9. Asja Fabijan: Dohodkovna neenakost v Italiji po gospodarski krizi leta 2008
 10. Anita Zupanič: Pogledi študentov Univerze v Ljubljani o prekomernem pitju alkoholnih pijač med študenti
 11. Tjaša Rupar: Primerjava držav blaginje pri naslavljanju socialne izključenosti
 12. Katja Kočevar: Paliativna oskrba v domovih za starejše
 13. Mateja Benko: Diskurzi o evtanaziji v slovenskih tiskanih medijih
 14. Tjaša Egart: Socialna izključenost starejših ljudi v času krize
 15. Anja Kovačič: Poročanje o socialni problematiki na komercialnih televizijah
 16. Jasna Kolar: Čustvene in socialne stiske starostnikov v institucionalnem varstvu
 17. Darja Plank: Izvajanje paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah
 18. Tjaša Drešček: Stanovanjska problematika žensk, ki doživljajo nasilje
 19. Lea Tomažinčič: Socialna omrežja starejših, ki živijo v domu za starejše
 20. Sabina Letnar: Brezdomstvo med mladimi
 21. Nika Ločniškar: Ambivalentne predstavitve samskosti in samskih žensk v sodobnih družbah
 22. Petra Jovan: Intersekcijska perspektiva v razumevanju in reševanju izključenosti mladih žensk na trgu delovne sile

Bsc theses (32)

 1. Leja Žakelj: Participativni vidiki razvoja starosti prijaznih mest: primer Občine Žiri in projekta TAAFE
 2. Tea Pop Gligorov: Aktivno staranje zaposlenih
 3. Tjaša Miklič: Starostne pokojnine v Sloveniji in mladi
 4. Janez Rozman: Privatizacija zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji
 5. Neja Rozman: Stres na delovnem mestu in usklajevanje dela in družine
 6. Patricija Šafranič: Integracija starejših na delovno mesto
 7. Tilen Dernovšek: Neoliberalizacija sistema blaginje Slovenije? Spremljanje sprememb družinskih prejemkov po letu 2008
 8. Maruša Štirn: Razlike v oskrbi ostarelih staršev glede na spol odraslih otrok
 9. Tina Tehovnik: Analiza sprememb na področju socialne varnosti v Sloveniji
 10. Aleksandra Kopavnik: Socialno podjetništvo in zaposlovanje ranljivih skupin v Sloveniji
 11. Neža Peklaj: Časovne spremembe socialno-ekonomskih neenakosti v zdravju v Sloveniji
 12. Tadeja Gotar: Primerjava učinkov krize na socialno izključenost mladih ter starejših v Sloveniji
 13. Asja Fabijan: Prostovoljno delo kot oblika neformalnega izobraževanja
 14. Mateja Poniž: Razumevanje aktivnega staranja med starimi v Sloveniji
 15. Alen Udovč: Kakovost življenja starejšega prebivalstva v Kočevju
 16. Nataša Seražin Grmek: Deinstitucionalizacija psihiatričnih ustanov
 17. Nina Gašperšič: Spremembe v sistemu zdravstvenega zavarovanja
 18. Monika Zazvonil: Medgeneracijsko povezovanje in kakovost življenja starih ljudi
 19. Katja Magister: Socialna politika v Sloveniji
 20. Valentin Lapanja Furlan: Preprečevanje deložacij, evropska in slovenska politika
 21. Nina Pust: Socialna izključenost oseb z avtizmom na področju dela
 22. Tamara Prah: Analiza rejništva v Sloveniji
 23. Jožica Skube: Pomen emocionalne opore pri aktivnem staranju
 24. Špela Kač: Socialna izključenost starejših brezposelnih oseb
 25. Tanja Hanžič: Stanovanjska politika in neprofitni najemni sektor na državni in lokalni ravni
 26. Valentina Berden: Vloga medgeneracijskih centrov pri zmanjševanju socialne izključenosti starejših v družbi
 27. Mateja Hren: Družbeno aktivni starostniki in njihova kakovost življenja v občini Moravče
 28. Mateja Benko: Družabne dejavnosti in njihova dostopnost starejšim v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
 29. Anica Blažič: Vključenost slepih in slabovidnih v visokošolske izobraževalne sisteme
 30. Maja Čolić: Socialna izključenost romskih otrok na področju izobraževanja
 31. Martina Lozej: Socialna opora uporabnikov Dnevnega centra za brezdomce
 32. Petra Jovan: Socialna izključenost mladih in stanovanjska problematika

Other documents (42)

 1. Maša Filipovič Hrast, Richard Sendi, Boštjan Kefo Kerbler: Person–environment fit in urban neighbourhoods in Slovenia
 2. Vesna Dolničar, Darja Grošelj, Maša Filipovič Hrast, Vasja Vehovar, Andraž Petrovčič: The role of social support networks in proxy internet use from the intergenerational solidarity perspective
 3. Ricardo Rodrigues, Maša Filipovič Hrast, Selma Kadi, Miriam Hurtado Monarres, Valentina Hlebec: Life course pathways into intergenerational caregiving
 4. Ricardo Rodrigues, Stefania Ilinca, Maša Filipovič Hrast, Andrej Srakar, Valentina Hlebec: Care task division in familialistic care regimes
 5. Tatjana Rakar, Heejung Chung, Katharina Zimmermann, Mi Ah Schøyen, Maša Filipovič Hrast: What and whom are family policies for?
 6. Lina Van Aerschot, Selma Kadi, Ricardo Rodrigues, Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec, Mari Aaltonen: Community-dwelling older adults and their informal carers call for more attention to psychosocial needs
 7. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec, Tatjana Rakar: Sustainable care in a familialist regime
 8. Maša Filipovič Hrast, Richard Sendi, Boštjan Kefo Kerbler: Housing choices of older people
 9. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast: Ovrednotenje dostopa do socialne oskrbe na domu z vidika uporabnikov
 10. Maša Filipovič Hrast: Opolnomočenje posameznikov na ravni soseske
 11. Valentina Hlebec, Mateja Nagode, Maša Filipovič Hrast: Care for older people between state and family
 12. Maša Filipovič Hrast, Srna Mandič: Alternative socialnemu stanovanju
 13. Matjaž Uršič, Karien Dekker, Maša Filipovič Hrast: Spatial organization and youth participation
 14. Maša Filipovič Hrast: Družbena kohezija in soseska v pozni moderni
 15. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Tina Kogovšek, Maša Filipovič Hrast, Barbara Lužar, Tjaša Toni: Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu
 16. Valentina Hlebec, Matic Kavčič, Maša Filipovič Hrast, Andreja Vezovnik, Martina Trbanc: Samo da bo denar in zdravje
 17. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko: Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
 18. Patricija Zbičajnik, Bojan Dekleva, Maša Filipovič Hrast, Mateja Nagode, Špela Razpotnik, Simona Smolej Jež: Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji
 19. Maša Filipovič Hrast, Srna Mandič: Stanovanjska ranljivost v Mestni občini Ljubljana
 20. Maša Filipovič Hrast, Srna Mandič: Mesto Ljubljana: njegova stanovanja, prebivalstvo in stanovanjske razmere
 21. Matic Kavčič, Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec: Starejši ljudje in njihove strategije shajanja s tveganji za zdravje
 22. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec, Matic Kavčič: The social exclusion of the elderly
 23. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec: Intergenerational transfers and solidarity systems in Slovenia
 24. Bill Edgar, Maša Filipovič Hrast, Iskra Dandolova: Home ownership and marginalisation
 25. Maša Filipovič Hrast, Karien Dekker: Old habits die hard? Neighbourhood participation in Slovenia and the Netherlands
 26. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness
 27. Henk Meert, Maša Filipovič Hrast: The changing profiles of homeless people
 28. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness
 29. Maša Filipovič Hrast: Spremembe sosedskih omrežij v Sloveniji
 30. Maša Filipovič Hrast: Stanovanjska neenakost in brezdomstvo
 31. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness: statistics review 2005
 32. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness: policy update 2005
 33. Maša Filipovič Hrast: Importance of community and local social networks for the elderly in Slovenia and their change in times
 34. Maša Filipovič Hrast: Chiara Saraceno (ed.), Families, ageing and social policy: intergenerational solidarity in European welfare states
 35. Maša Filipovič Hrast: Spremembe sosedskih odnosov kot odziv na zahteve delovnega življenja?
 36. Maša Filipovič Hrast: Prostorska determiniranost omrežij starejših in vloga sosedov v časovni perspektivi
 37. Srna Mandič, Maša Filipovič Hrast: Stanovanjski primanjkljaj v Sloveniji: problem, ki ga ni?
 38. Maša Filipovič Hrast, Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Starostniki in njihova vpetost v sosedska omrežja
 39. Maša Filipovič Hrast: Analiza koncepta družbena kohezija skozi prizmo ločitve vsakdanjega sveta in sistema
 40. Mojca Novak, Ružica Boškić, Maša Filipovič Hrast: Družbena kakovost, priložnost za razmislek o novih možnostih uporabe znanih socioloških konceptov
 41. Maša Filipovič Hrast: Srečo Dragoš, Vesna Leskošek: Družbena neenakost in socialni kapital
 42. Maša Filipovič Hrast: Miroljub Ignjatović: Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile. Ljubljana: Založba FDV, zbirka Znanstvena knjižnica, 2002, 242 strani