Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Goran Floridan: Vloga držav članic pri nastajanju skupne evropske energetske politike
 2. Urška Štremfel: Nova oblika vladavine v Evropski uniji na področju izobraževalnih politik

Magistrska dela (54)

 1. Klemen Hodžić: Davčne oaze, utaje in medijski vpliv
 2. Valentina Konrad: Urbana zelena infrastruktura v primerjalni perspektivi med Estonijo, Finsko in Slovenijo
 3. Samar Mohammad Ali Zughool: Vloga gibanj za pravice žensk pri spremembah spolno diskriminatorne zakonodaje po arabski pomladi
 4. Maruša Horjak: Kultura oblačenja kot oblika komuniciranja: primer protokolarnega stila
 5. Maša Verčkovnik: Organiziranost javnih služb na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
 6. Tanja Grabljić: Vrednotenje ukrepov aktivne politike zaposlovanja mladih v Sloveniji
 7. Mateja Gradišar: Odnos med avtonomijo in odgovornostjo agencij Evropske unije: primer agencije Frontex
 8. Anja Kalin: Sistem ravnanja z odpadki v proizvodnih in storitvenih dejavnostih: implementacija v zdravstvu
 9. Bojan Šuštar: Vloga Državnega zbora RS pri implementaciji pravnega reda EU v slovensko zakonodajo na primeru okoljske zakonodaje
 10. Lora Klinc: Vloga Evropske unije pri razvoju vinskega turizma v regiji Podravje
 11. Tjaša Plut: Ukrepi Evropske unije proti novodobnemu suženjstvu beguncev
 12. Aida Karabegović: Odnosi med Slovenijo in Hrvaško v luči arbitražnega sporazuma
 13. Irena Joveva: Odnos Evropske unije do makedonskega nacionalnega vprašanja
 14. Nina Vrabelj: Uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju od 2004 do 2013
 15. Črt Kaker: Primerjava političnega sistema ZDA in Italije
 16. Polona Žerak: Snovna in energetska izraba komunalnih odpadkov
 17. Mateja Samida: Financiranje neprofitnih organizacij
 18. Eva Omerza: Vloga mladinskih organizacij pri priznavanju neformalnih izkušenj v Sloveniji
 19. Anže Bunc: Primerjava Evropskega parlamenta in ameriškega kongresa
 20. Tatjana Šuklje: Pridobivanje in črpanje evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada za okoljske projekte v Mestni občini Ljubljana
 21. Nataša Skok: Vloga komunikacijskih politik pri prepoznavnosti javne politike (evropskih) shem kakovosti
 22. Jure Levart: Vloga Komisije škofovskih konferenc Evropske unije pri procesih odločanja na ravni Evropske unije
 23. Tanja Vertelj: Kazalniki administrativne usposobljenosti za načrtovanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020
 24. Nuša Zupanec: Strategije delovanja slovenskih interesnih skupin s članstvom v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru v procesu odločanja na ravni EU
 25. Jure Rejec: Republika Malta na poti v Evropsko unijo
 26. Mojca Benko: Zagotavljanje učinkovitosti razvojne pomoči v Evropski uniji in Združenih državah Amerike
 27. Barbara Perković: Politično pogojevanje Evropske unije na primeru Republike Hrvaške
 28. Sabina Kličić: Problematika korupcije v javnem sektorju skozi javnopolitično učenje
 29. Tea Jenko: Analiza volitev v Evropski parlament 2014
 30. Andrej Šinko: Analiza stanja in alternativ za novo javno politiko na področju prostitucije v Sloveniji
 31. Branka Stjepanović: Učinkovitost politike pogojevanja Evropske unije na področju varstva manjšin
 32. Ivana Grgić: Dobro vladanje v slovenski politiki športa
 33. Maruša Tušek: Politično zaupanje in politična participacija
 34. Špela Grošelj: Analiza problemov procesa spremljanja in vrednotenja kohezijske politike v Sloveniji
 35. Lea Jan: Vloga Komisije za preprečevanje korupcije pri zagotavljanju integritete sistema javnih uslužbencev
 36. Janja Mikulan: Povezovanje humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja z vidika EU
 37. Maja Valentan: Vloga interesnih združenj v postopkih odločanja na ravni Evropske unije
 38. Tea Mikljič: Prijavljanje MSP na razpise za sredstva strukturnih skladov v času finančne in gospodarske krize
 39. Maša Kolenbrand: Izključna pravica Evropske komisije do zakonodajne pobude
 40. Romana Jenko: Kohezijska politika Evropske unije kot tržna znamka
 41. Marko Majce: Javnopolitične spremembe na področju srednješolske izobraževalne politike v Sloveniji
 42. Vesna Resinovič: Prepoznavnost in koristi kohezijske politike Evropske unije
 43. Marina Gajić: Procesi evropeizacije v Srbiji
 44. Luka Kalaš: Varnost in oblikovanje cen hrane v EU z vidika trajnostnega razvoja
 45. Gregor Greif: Proces izvajanja kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013
 46. Gaja Gologranc: Proces regionalizacije v Republiki Sloveniji
 47. Nataša Bušljeta: Vpliv slovenskega predsedstva Sveta Evropske unije na oblikovanje skupne politike Evropske unije do Zahodnega Balkana
 48. Kristina Kuret: Pomen načela partnerstva pri implementaciji kohezijske politike Evropske unije
 49. Mario Plešej: Vloga predsedstva pri oblikovanju dnevnega reda sveta Evropske unije na področju kmetijstva
 50. Teja Savenc: Financiranje visokega šolstva v Sloveniji
 51. Tomislav Silaj: Lobiranje predsednika Svetovne nogometne zveze za uvedbo "pravila 6+5"
 52. Urška Štremfel: Uresničevanje Lizbonske strategije preko odprte metode koordinacije na področju vseživljenjskega učenja
 53. Peter Perovčič: Politike Evropske centralne banke
 54. Martina Jaksetič: Evropeizacija izvršne oblasti v Republiki Makedoniji s poudarkom na koordinaciji evropskih zadev

Diplomska dela (104)

 1. Karin Peršin: Problematika odpadnih nagrobnih sveč in alternativne rešitve
 2. Dominik Emeršič: Zgodovina grško-makedonskih odnosov
 3. Jaka Krajnc: Primerjalna analiza parlamentov Združenih držav Amerike in Zvezne republike Nemčije
 4. Klemen Hodžić: Razvoj regionalizma na Slovenskem s poudarkom na regionalnem razvoju Severne Primorske regije
 5. Valentina Konrad: Zelena infrastruktura
 6. Urška Ambrožič: Izobraževalna politika
 7. Brigita Sivko: Evropska perspektiva regije Zahodnega Balkana
 8. Dijana Nježić: Zahodni Balkan na poti v Evropsko unijo
 9. Katarina Blatnik: Mladostniki in varnost cestnega prometa v Sloveniji
 10. Ana Dolhar: Uveljavljanje koncepta trajnostnega upravljanja velikih mednarodnih športnih prireditev
 11. Jakob Kolar: Kolesarimo v pravičnejšo družbo, kolesarjenje kot politični akt
 12. Metka Urbanija: Delovanje in regulacija televizijskih programov v Sloveniji
 13. Sabina Smodej: Politika vojne drogam proti politiki zmanjševanja škode
 14. Katjuša Orešnik: Črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU v privatnem sektorju
 15. Roman Habjan: Od Maastrichta do Lizbone
 16. Katarina Keržišnik Križnar: Posvojitev partnerjevega otroka v istospolnih partnerskih skupnostih
 17. Peter Perdih: Vrednotenje javnih politik na področju inkluzije otrok z Downovim sindromom v osnovno šolo v Sloveniji
 18. Andrej Černigoj: Evroskepticizem
 19. Nuša Pleše: Glokalno krizno komuniciranje
 20. Taj Zavodnik: Vpliv socialnih politik na neenakomerno porazdelitev dohodka
 21. Marjan Kapelj: Evalvacija instrumentov javnih politik v kontekstu kampanje za spodbujanje medkulturnega dialoga
 22. Jasna Presečki: Vloga civilne družbe za demokratizacijo nekdanjih jugoslovanskih republik Slovenije in Hrvaške
 23. Janja Klopčič: Kosovska pot k neodvisnosti
 24. Jernej Lipar: Analiza promocije lokalne hrane skozi kampanjo
 25. Špela Pavlovič: Zastopanost žensk v institucijah Evropske unije
 26. Sanja Obrovnik: Vrednotenje javnih politik na področju telesnega kaznovanja otrok v Sloveniji
 27. Anžej Olaj: Vpliv mednarodne primerjave TIMSS na nacionalno izobraževalno politiko
 28. Christoffer Larsson: Vrednotenje evalvacijskih študij think tankov na področju človekovih pravic v postsocialističnih državah Evrope
 29. Leonida Lorenčič: Ukrepi Evropske unije za zaposlovanje mladih in implementacija teh ukrepov v Sloveniji
 30. Jan Strajnar: Zelene in trajnostne javne politike na primeru islandskih političnih strank
 31. Lucija Stopinšek: Vpliv evropeizacije na vsebino programov nacionalnih političnih strank za volitve v Evropski parlament
 32. Sabina Pajalić: Analiza črpanja sredstev iz strukturnih skladov na območju Notranjsko-kraške regije
 33. Mario Garić: Vpliv mednarodne skupnosti pri procesu vzpostavitve države v BiH
 34. Marjan Matešić: Internet stvari
 35. Sara Marolt: Izvajanje Evropskega socialnega sklada v Sloveniji
 36. Azra Tiganj: Vloga interesnih skupin v odločevalskem procesu urejanja področja varstva tal v Evropski uniji
 37. David Đukanović: Analiza absorpcijske sposobnosti Mestne občine Celje in Mestne občine Velenje
 38. Aleksandar Pelovski: Volilno vedenje na predsedniških volitvah v ZDA
 39. Manja Bučar: Integriteta političnih odločevalcev in problem sistemske korupcije v Sloveniji
 40. Teja Žibert: Spremljanje in ocenjevanje stanja na področju dostopa gibalno oviranim v muzeje po Sloveniji
 41. Jernej Smisl: Trošarinske politike v EU
 42. Urša Lampe: Ukrepi Evropske unije na področju zagotavljanja varnosti v civilnem letalstvu
 43. Maja Murn: Sovražni govor kot orožje populizma
 44. Primož Gjerkiš: Kohezijska politika Evropske unije po letu 2013
 45. Marija Oven: Javnopolitične spremembe na področju kmetijske politike v Sloveniji
 46. Nina Močivnik: (Ne)uspešnost izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji
 47. Mateja Meke: Evropska socialna politika in vključevanje starejših v družbo
 48. Tin Kampl: Nižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice
 49. Gregor Kolin: Realizacija podnebno-energetskih ciljev EU ob svetovnem trendu umirjanja gospodarstev
 50. Zoran Pečar: Revidiranje okoljskih poročil
 51. Janez Černe: Ovire pri vstopanju Republike Makedonije v Evropsko unijo
 52. Tina Rušt: Izjeme iz evropskega pravnega reda
 53. Aleš Senožetnik: Legitimnost znanosti v odločevalskih procesih EU
 54. Nataša Rupnik: Javnopolitični problem svetlobnega onesnaženja v Sloveniji
 55. Tjaša Plut: Potrošniška politika Evropske unije
 56. Gregor Glavač: Analiza kohezijske politike na področju trajnostne rabe energije
 57. Blaž Koželj: Glasovanje iz tujine na parlamentarnih volitvah
 58. Polona Žerak: Politika ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji
 59. Mojca Presečnik: Varovanje človekovih pravic v procesu približevanja Evropski uniji
 60. Andreja Nič: (Ne)učinkovitost Kjotskega protokola pri reševanju globalne okoljske politike
 61. Tanja Grabljić: Uspešnost prijav s pomočjo svetovalnih podjetij na razpise strukturnih skladov
 62. Sabina Kličić: Uspešnost Evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu za državo članico Republiko Slovenijo
 63. Alja Stanko: Prenos Direktive 95/46/ES in politika varovanja osebnih podatkov
 64. Monika Mandič: Oblikovanje in uporaba kazalnikov Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
 65. Lea Podkubovšek: Usklajenost politike izobraževanja s potrebami na trgu dela
 66. Špela Belina: Javnopolitično sodelovanje na področju izobraževalne politike
 67. Tijana Ramić: Vpliv male države članice Evropske unije na Skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije - primer Republike Slovenije
 68. Katja Pozderec: Učinkovitost in potencial okoljskih politik Evropske unije znotraj in izven Unije
 69. Lidija Lazić: Vloga HDZ v procesu demokratizacije Republike Hrvaške
 70. Natalija Klepej: Črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada
 71. Tjaša Polc: Kavzalnost Likertovega četrtega sistema vodenja in prevladujoče oblike psihološke pogodbe zaposlenih
 72. Matej Arhar: Skupno evropsko upravljanje zračnega prometa - delovanje organizacije Eurocontrol
 73. Luka Kalaš: Skupna kmetijska politika EU in vloga javnopolitičnih akterjev pri njenem oblikovanju
 74. Helena Habjan: Kritika kmetijskih politik EU z vidika trajnostnega razvoja
 75. Urška Ježovnik: Vpliv biogoriv na proizvodnjo hrane v Evropski uniji v prihodnosti
 76. Timotej Henrik Neubauer: Evropska ljudska stranka in njeno delovanje v okviru evropskih integracij
 77. Tina Grgantov: Transatlantski odnosi v luči reševanja problema podnebnih sprememb
 78. Borut Žagar: Denacionalizacija Rimskokatoliške cerkve na Slovenskem
 79. Eva Prodan: Politična karikatura na Slovenskem
 80. Rok Biderman: Raven vključenosti državljanov v postopke e-participacije in uporaba zbranih informacij
 81. Primož Zupan: Komentar h kritikam (demokratične) odgovornosti javnopolitičnih odločevalcev v komitologiji EU
 82. Tanja Pugelj: Vloga subnacionalnih igralcev pri izvajanju prometne politike Evropske unije - projekti cestne infrastrukture v Sloveniji
 83. Natalija Lojić: Vizna politika Slovenije pred in po vstopu v Evropsko unijo
 84. Marina Gajić: Mednarodna mobilnost mladih
 85. Franci Iskra: Milenijski razvojni cilji - med globalnim in lokalnim
 86. Anja Vesel: Izvajanje nitratne direktive na področju kmetijstva
 87. Rok Zagruševcem: Mreže lobistov v institucionalnih strukturah Evropske unije
 88. Jerneja Modic: Identifikacija procesov evropeizacije v Bosni in Hercegovini
 89. Gašper Koprivšek: Upravni pogoji za razvoj Zasavske regije
 90. Lina Pavletič: Uspešnost črpanja evropskih sredstev
 91. Petra Hartman: Raznovrsten vpliv Evropske unije na prilagajanje slovenske izvršne oblasti
 92. Darja Bijelić: Kohezijska politika Evropske unije na področju razvoja človeških virov
 93. Mojca Štrucl: Subnacionalna raven v kohezijski politiki Evropske unije
 94. Vesna Zakarić: Strukturni skladi
 95. Sabina Kranjec: Predsedovanje Slovenije Svetu za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)
 96. Urška Štorman: Projekt uvedbe evra v Sloveniji
 97. Mateja Mlakar: Vloga Slovenije pri vključevanju Hrvaške v evropske integracijske tokove
 98. Nataša Bratuž: Azbestna problematika v Sloveniji
 99. Alenka Pajk: Vpliv odnosov med igralci javnopolitičnega omrežja na javnopolitični rezultat
 100. Nastja Balažič: Produkcija demokratičnega deficita Evropske unije
 101. Barbara Krašovec: Energetska politika Francije
 102. Tatjana Plohl: Elementi totalitarizma in demokracije v Srbiji
 103. Tadej Križovnik: Regionalna politika Slovenije ob vstopu v Evropsko unijo
 104. Irena Bizjak: Izvajanje Zakona o denacionalizaciji na Upravni enoti Tržič

Druga dela (22)

 1. Simona Kustec Lipicer, Damjan Lajh: Monitoring systems of governance in sport
 2. Danica Fink-Hafner, Damjan Lajh: Politico-administrative relations within the framework of OMC processes
 3. Damjan Lajh, Urška Štremfel: Good governance in Slovenian employment and education policy fields
 4. Damjan Lajh, Urška Štremfel: Exploiting the potential of the open method of coordination in Slovenian education policy
 5. Urška Štremfel, Damjan Lajh: Implementing EU lifelong learning policy through open method of coordination in new member states
 6. Damjan Lajh: Slovenia
 7. Alenka Krašovec, Damjan Lajh: European Parliament election briefing no 38
 8. Alenka Krašovec, Damjan Lajh: Europe and the parliamentary elections in Slovenia, september 2008
 9. Alenka Krašovec, Simona Kustec Lipicer, Damjan Lajh: 2004 European parliament election briefing no 18
 10. Damjan Lajh: Razvojna sposobnost političnega menedžmenta pri vzpostavljanju demokratičnega konsenza
 11. Damjan Lajh: Managing the EU pre-accession assistance programmes in Slovenia
 12. Damjan Lajh, Alenka Krašovec: Referendum briefing no 3
 13. Danica Fink-Hafner, Damjan Lajh: Managing Europe from home
 14. Damjan Lajh: Negotiating Europea issues
 15. Danica Fink-Hafner, Damjan Lajh: Lessons from managing conflict situations in the EU accession negotiaton
 16. Mehka moč v zunanji politiki in mednarodnih odnosih: študije aktualnih primerov
 17. Marjan Brezovšek: Local self-government in Slovenia: theoretical and historical aspects
 18. Urška Štremfel, Damjan Lajh, Eva Klemenčič, Plamen Mirazchiyski: Feeling European and knowing the European Union in Sloveniaʼs rural areas
 19. Damjan Lajh, Danica Fink-Hafner: Institucionalno prilagajanje slovenske izvršne oblasti povezovanju Slovenije z ES/EU
 20. Damjan Lajh: Ur. Marjan Malešič: Nacionalna in mednarodna varnost. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, zbirka Politični procesi in inštitucije, 2002
 21. Damjan Lajh: Alenka Krašovec: Oblikovanje javnih politik. Znanstvena knjižnica FDV, Ljubljana 2002
 22. Damjan Lajh: Ur. Danica Fink Hafner, Tomaž Boh: Parlamentarne volitve 2000