Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Marija Angelovska: Cash holdings, cash shortages, asset write-offs and the predictability of liquidity and profitability
 2. Sonja Ratej Pirkovič: Metoda za analiziranje uravnavanja dobička ter empirična analiza povezanosti uravnavanja dobička in časovne vzdržnosti dobička
 3. Jernej Koren: Studies of the quality and usefulness of corporate financial reporting
 4. Matjaž Prusnik: Povezava med davčno obrementvijo in izborom metod v računovodstvu

Magistrska dela (75)

 1. Andrej Dolenc: Valuation of Zynga at initial public offering
 2. Gašper Brodnik: Primerjava dejanskih stroškov kapitala iz testov slabitev sredstev in stroškov kapitala po tri faktorskem modelu Fama-French
 3. Katarina Sitar Šuštar: Učinki uvedbe uredbe EU št. 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa na ključne deležnike
 4. Jurij Simončič: Vpliv čustev na nagnjenost k tveganjem in proces odločanja
 5. Sara Milojević: Pregled in alternative kartičnemu plačevanju
 6. Tim Lep: The value of advisors to business owners in the process of selling an equity stake
 7. Irena Groznik: Analiza prihodkov v slovenskih bolnišnicah
 8. Marša Vošinek: Računovodska obravnava začetnih ponudb žetonov
 9. Karmen Krvina: The effect of managers' risk propensity on investment decisions
 10. Hanna Kosler: Ocena vrednosti lastniško zaprtega podjetja s primerjalno analizo pristopov za izračun koeficienta občutljivosti na tržno gibanje
 11. Mark Malis: Sources of value in the cannabis industry
 12. Eva Kovačič: Dividendne politike podjetij v Veliki Britaniji
 13. Primož Ritlop: Učinki uvedbe MSRP 16 - najemi na ključne računovodske kazalnike
 14. Rok Stibrič: Valuation of companies in the football industry
 15. Petra Cirar: The influence of individual personality and physical characteristics on risk taking
 16. Hana Gaber: The impact of general data protection regulation on companies
 17. Urša Ferjančič: The influence of hormones and personal traits on the propensity for risk-taking
 18. Dorottya Igricz: Changes in the EU financial markets since the introduction of MIFID II
 19. Mitja Ahčin: Analiza poslovanja slovenske slabe banke DUTB in primerjava uspešnosti poslovanja s primerljivimi modeli slabih bank
 20. Ivan Barišić: Development of the Stožice shopping centre in a project finance scheme
 21. Aleš Lapajne: Relevantnost odhodkov za raziskave in razvoj za določanje tržne vrednosti kapitala
 22. Mario Garić: Določitev prilagoditev za velikost pri vrednotenju stanovanj z načinom tržnih primerjav
 23. Rebeka Močnik: A private equity acquisition impact on financial performance of a targeted company
 24. Francesco Cigui: The cost of capital for high-cap European banks
 25. Jasna Tjaša Petan: Merjenje in vrednotenje naložb ter preveritev poštene vrednosti za namen računovodskega poročanja
 26. Luka Vidoni: The effect of the libor scandal on bank returns
 27. Andrej Kokove: Sistem financiranja slovenskih bolnišnic in finančna analiza poslovanja UKC Ljubljana
 28. Žan Križanovski: Primerjava aktivnih in pasivnih ETF skladov
 29. Marjana Subotić: Objective and subjective information processing in finance
 30. Matevž Rogan: Proces ravnanja s finančnimi tveganji na primeru izbranega podjetja
 31. Matic Volf: The acquisition premium in the United Kingdom
 32. Aleksandar Lazarevski: Stock valuation model errors and efficient frontiers on capital markets
 33. Bojana Jalovec: Vpliv diskrecije pri računovodskem poročanju na bonitetno oceno podjetja
 34. Helena Lozej: Prenos direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v slovenski pravni red
 35. Jelena Vuković Marin: Analiza stroškov in dobrobiti preventivne akcije za preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti pri predšolskih otrocih v mestni občini Ptuj
 36. Andrej Muren: Napovedovanje uspešnosti poslovanja podjetij z uporabo finančne analize
 37. Špela Bizjak: Zmanjšanje terjatev podjetja in vzpostavitev procesa izterjave
 38. Nina Mihelič: Financiranje podjetniških investicij v obnovljive vire energije
 39. Jana Novak: Posojanje vrednostnih papirjev preko agenta
 40. Tamara Poje: Uporabnost modela določanja donosnosti lastniškega kapitala za slovenski kapitalski trg
 41. Sara Bosiger: Valuation of firms in the hospitality industry
 42. Zorica Vasić: Napovedovanje stečajev v srednje velikih gradbenih podjetjih
 43. Barbara Breg: Zlato kot sestavni del premoženja
 44. Arlinda Mustafa: Access to bank loan of SMEs in Kosovo
 45. Tina Vertovšek: Vrednotenje finančnih sredstev v zavarovalnicah v nestabilnih pogojih poslovanja
 46. Dafne Dimitrova, Aleksandra Dimitrieska, Marija Ivanovska: The impact of branding and brand related marketing activities on a company's performance
 47. Denis Marinšek, Nada Simoneti: Finančno obnašanje slovenskih proizvodnih podjetij v obdobju 2006-2009
 48. Tanja Zatler: Gibanje pribitkov PIIGS državnih obveznic nad primerljivimi nemškimi v času finančne krize
 49. Žiga Gregorinčič: Tržna manipulacija s trgovanjem delnic
 50. Annamária Ilaš-Székely: Competition aspects of the Single Euro Payment Area
 51. Ivan Antonijević: Influence of country risk on valuation with focus on Mercator Group
 52. Mojca Zavšek: Značilnosti leasinga kot alternativne oblike financiranja v primerjavi s posojili
 53. Ana Primožič: Koncept aktivnih trgov kapitala
 54. Tomaž Rozman: Dividendna politika zavarovalnic
 55. Anja Cajner: Učinek vremena na borzne donose v državah Srednje Evrope
 56. Denis Furlani: Ocena vrednosti zasebnega podjetja "Prevzem" pred in po prevzemu
 57. Helena Črnugelj: Ocenjevanje vrednosti blagovne znamke na izbranem primeru
 58. Boštjan Kralj: Kreditno tveganje pri novoizdanih plačilnih karticah
 59. Špela Verdenik: Koncept skladov življenjskega cikla za ustvarjanje dohodkov v obdobju upokojitve
 60. Igor Jonko: Analiza prevzemne premije v Nemčiji
 61. David Fric: Vrednotenje poslovnih bank na primeru Nove Kreditne banke Maribor
 62. Marija Angelovska: Cash management techniques
 63. Mitja Oberlintner: Skladi nejavnega lastniškega kapitala kot alternativna naložba za pokojninske sklade
 64. Borut Hočevar: Ocenjevanje upravičenosti naložb v sisteme poslovne inteligence
 65. Jaka Bolčina: Finančna nesorazmerja in njihov vpliv na športno uspešnost
 66. Urška Hlaj: Komuniciranje z investicijsko javnostjo pri podjetjih v Prvi borzni kotaciji
 67. Aleš Mataj: Teoretični in praktični vidik investiranja na osnovi temeljne vrednosti
 68. Janko Tomšič: Čredni nagon kot vzrok špekulativnih mehurčkov
 69. Nikola Tanasoski: Post-acqusition performance of acquiring firms
 70. Andraž Vrh: Primerjava uspešnosti upravljanja vzajemnih skladov z uspešnostjo upravljanja portfeljev v individualnem upravljanju premoženja
 71. Janja Zorman: Fiksni oglasni termini na Radiu Slovenija - da ali ne?
 72. Kristjan Sušinski: Vrednost podjetja Gorenje in ekonomska ocena njegovih dveh izbranih potencialnih strategij razvoja
 73. Petra Brečko: Varovanje pred obrestnim tveganjem v podjetju Nuklearna elektrarna Krško
 74. Maja Jenko: Preverjanje šibke in srednje močne učinkovitosti na slovenskem trgu kapitala
 75. Primož Škrbec: Portfeljski management in metode investicijskega odločanja

Diplomska dela (89)

 1. Alena Ćehajić: Ocenjevanje ekonomske uspešnosti investicije v sončno elektrarno
 2. Barbara Kermelj Blažun: Prestrukturiranje podjetja in varčevanje z metodo zniževanja stroškov na področju nepremičnin
 3. Aljoša Cej: Načrtovanje in upravljanje z denarnim tokom v proizvodnem podjetju
 4. Vojko Bergant: Sončne elektrarne za fizične osebe
 5. Tina Zakotnik: Tehnična analiza delnice podjetja Johnson & Johnson
 6. Jure Ugovšek: Trg zlata v času finančne krize
 7. Anja Cajner: Januarski učinek na Ljubljanski borzi
 8. Jure Čerpnjak: Odstopanja modelskih ocen od tržnih vrednosti delnic
 9. Vesna Sodec: Analiza varčevanja gospodinjstev med finančno krizo v Sloveniji
 10. Aleš Koželjnik: Plačila organov upravljanja in revizijskih komisij v Sloveniji in Veliki Britaniji
 11. Gregor Beguš: Kotirajoči indeksni skladi
 12. Marjetka Frelih: Združitev borz Euronext in New York Stock Exchange
 13. Grega Podvršček: Posebnosti pri vrednotenju zaprtih družb na primeru družbe
 14. Peter Dolenc: Regresijska analiza sistematičnega tveganja z računovodskimi kazalniki na indeksu FTSE 100
 15. Jure Rozman: Analiza javnih ponudb na Zagrebški borzi
 16. Marko Čelebić: Učinkovitost trgov kapitala držav Zahodnega Balkana
 17. Marja Milić: Ocenjevanje vrednosti blagovne znamke Finance
 18. Matej Šimnic: Vrednotenje banke na primeru Skupine Nove KBM
 19. Gregor Kopriva: Finančne krize nekoč in danes
 20. Eva Debelec: Ponudba bank za fizične osebe
 21. Igor Novak: Trg kovin in naložbene možnosti
 22. Nikola Stepanovski: Meja učinkovitosti na primeru SBI TOP
 23. Simon Renar: Inštrumenti izvedeni iz hipotekarnih obveznosti
 24. Špela Rihar: Ocena vrednosti delnice na podlagi napovedi finančnih analitikov
 25. Vid Nose: Eksotične opcije in strukturirani finančni instrumenti
 26. Denis Marinšek: Investiranje na podlagi razmerja med notranjo vrednostjo in ceno
 27. Gregor Kern: Vrednotenje podjetja Cameco v panogi proizvodnje urana
 28. Polona Konjar: SISBON - Slovenski informacijski sistem bonitet
 29. Teja Skubic: Bančna regulativa in zakonodajno okolje v Republiki Sloveniji
 30. Blaž Špan: Analiza letalskega trga in možnosti financiranja v letalski industriji
 31. Vid Mavčič: Ocenjevanje vrednosti podjetja z vidika malih investitorjev
 32. Peter Krivc: Investiranje v delnice podjetij z majhno tržno kapitalizacijo
 33. Jože Jeraj: Pokojninski sistem v Nemčiji
 34. Jan Ilar: Optimalna struktura kapitala podjetja Juteks
 35. Urša Piculin: Vrednotenje podjetja Goriške opekarne, d.d.
 36. Sara Mozetič: Vrednotenje podjetja HIT
 37. Ana Primožič: Analiza dobičkov slovenskih podjetij
 38. Damjan Blatnik: Operativna tveganja v investicijskih družbah
 39. Živa Merzelj: Javno-zasebno partnerstvo, priložnost za Slovenijo?
 40. Bine Pangršič: Vrednotenje holdingov s primerom skupine Pivovarna Laško
 41. Majda Centa: Oblike leasinga v Sloveniji
 42. Uroš Benedičič: Politika dividend
 43. Igor Benca: Finančna participacija zaposlenih
 44. Ksenia Druzhinina: Razvoj podjetja Gazprom
 45. Jan Stele: Mezzanine kapital kot alternativni vir financiranja malih in srednjih podjetij
 46. Andrej Lisjak: Financiranje obratnih sredstev v proizvodnih odvisnih družbah Iskre Avtoelektrike d.d.
 47. Barbara Ukmar: Naložbeni certifikati kot alternativna naložbena oblika
 48. Zorica Djenadić: Plačilna nedisciplina v Sloveniji in Evropi
 49. Nikolina Schäfer: Panoga management consultinga v Evropi in Sloveniji s primeri svetovalnega podjetja Accenture
 50. Dejan Jursinovič: Primerjava vrednotenja podjetja in banke
 51. Roman Gomboc: Implicirana volatilnost med izdajatelji nakupnih bonov na Švedksem [i.e. Švedskem]
 52. Primož Grum: Dokapitalizacija delniških družb v Sloveniji
 53. Andreja Velišček: Plačilna disciplina slovenskih podjetij pred in po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 54. Barbara Bogataj: Primerjava poslovanja treh največjih slovenskih proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov
 55. Ana Sekulič: Svetovni naftni trg
 56. Peter Raktelj: Garantirani naložbeni produkti
 57. Anita Žunič: Obvladovanje valutnega tveganja v podjetju Iskra Kondenzatorji d.d.
 58. Sabina Štros: Konveksnost in trajanje obveznic
 59. Dejan Marjanović: Vrednotenje proizvodnega podjetja
 60. Barbara Drvarič: Tveganje in donosnost delnic slovenskih investicijskih družb
 61. Neža Kikelj: Trženje vzajemnih skladov v Sloveniji
 62. Nensi Urdih: Plačilni promet v državi in priprave na uvedbo evra
 63. Katja Kaker: Analiza obdavčitve dohodka iz dejavnosti v obdobju 2000-2004
 64. Miša Jazbec: Sprememba politike nabave knjižnega gradiva v Osrednji knjižnici Kranj
 65. Maja Rovanšek: Financiranje projektov v delniški družbi IMP, d.d.
 66. Špela Verdenik: Kotirajoči indeksni vzajemni skladi
 67. Darja Kralj: Financiranje društev kot prostovoljnih neprofitnih organizacij
 68. Simon Podvinski: Slovenske evroobveznice
 69. Simona Leščanec: Vzajemni pokojninski skladi
 70. Martin Miklavič: Vpliv uvedbe mednarodnih standardov računovodskega poročanja na donosnost kapitala v podjetju ABC d.o.o.
 71. Saša Pušnik: Plačevanje s plačilnimi karticami
 72. Sašo Šmigić: Ocenjevanje optimalne strukture kapitala podjetja BTC d.d.
 73. Miloš Vignjević: Knjigovodska vrednost lastniškega kapitala in njen vpliv na tržno ceno delnice
 74. Eva Kobeja: Indeksi kreditnih zamenjav
 75. Primož Artač: Analiza panoge kot podpora pri odločanju o vlaganju v lastniške naložbe
 76. Eva Mohar: Uporaba realnih opcij v praksi
 77. Robert Gornik: Investicijski skladi v Luksemburgu
 78. Tina Vertovšek: Vpeljava informacijskega sistema Baan V v finančno-računovodski oddelek podjetja EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
 79. Goran Žibrik: Uvedba koncepta stroškov po aktivnostih poslovnega procesa v Zavarovalnici Triglav
 80. Tina Škoda: Poravnalni sistemi poslov z vrednostnimi papirji v Evropi
 81. Janja Zorman: Financiranje javnih zavodov - primer Radia Slovenija
 82. Miha Pučnik: Vrednotenje skupine Mercator
 83. Marko Pihlar: Arbitražna teorija določanja cen v majhni ekonomiji
 84. Matej Anko: Organizirani trg kapitala v Srbiji
 85. Blaž Jakič: Slabosti nagrajevanja uprave delniške družbe z delniškimi opcijami
 86. Jure Juteršek: Modeli vrednotenja delnic na primeru delnice Petrol, d.d.
 87. Sonja Šrubar: Preverjanje hipoteze premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala
 88. Ivo Gasparič: Možnosti preoblikovanja PID-ov
 89. Mitja Černe: Opcijsko nagrajevanje managementa

Druga dela (1)

 1. Marija Angelovska, Aljoša Valentinčič: Determinants of cash holdings in private firms