Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (10)

 1. Luka Krašna: Sedimentološka in mikropaleontološka analiza območja hriba Lisec v Suhi krajini
 2. Katarina Kadivec: Sedimentološka analiza srednjetriasnih breč izpod Vernarja v Julijskih Alpah
 3. Anja Kocjančič: Stratigrafski razvoj ladinijskih in karnijskih plasti na območju Rutarske planote
 4. Miha Marinšek: Ostrakodna združba zgornjemiocenskih plasti na Bizeljskem
 5. Nina Valand: Jursko zaporedje z apnenčevimi brečami na južnih pobočjih Begunjščice
 6. Manca Hočevar: Sedimentološka in mikropaleontološka analiza spodnjekarnijskega masivnega apnenca pri Lesnem Brdu
 7. Barbara Karničnik: Biostratigrafija in sedimentologija zgornjetriasne Zatrniške formacije, Slovenija
 8. Matic Rifl: Foraminiferne združbe zgornjetriasnih (karnijskih) plasti v zahodni in osrednji Sloveniji
 9. David Gerčar: Sedimentologija in stratigrafija jurske apnenčeve blokovne breče na Ponikvanski tektonski krpi
 10. Tjaša Kresnik: Sedimentološka in mikropaleontološka analiza toarcijskih apnencev na območju Zunanjih Dinaridov, Slovenija

Bsc theses (22)

 1. Anja Vidervol: Zgornja meja Zatrniške formacije pri planini Zajamniki na Pokljuki
 2. Katja Oselj: Konodontna združba ladinijskih plasti med Mišjim Dolom in Gradiščem v Posavskem hribovju
 3. Jan Uršič: Morfometrična analiza triasnih in spodnjejurskih foraminifer Trocholina
 4. Maša Mušič: Sedimentološka analiza črnih ladinijskih apnencev na območju Idrije
 5. Janja Primožič: Biostratigrafska in sedimentološka analiza globljemorskih triasnih plasti pri Preddvoru
 6. Miha Štruc: Amonitna združba jurskih ploščastih apnencev v okolici Mežice in na Uršlji gori
 7. Andrej Anžel: Fosilna makrofavna karnijskih amfiklinskih plasti pri Crngrobu
 8. Tilen Mavrič: Mikrofacies in fosili karbonatnih olistolitov v ladinijskih plasteh iz Dol pri Litiji
 9. Andrej Bricman: Spodnjekredna amonitna združba iz Leš pri Prevaljah
 10. Luka Krašna: Sedimentološka in mikropaleontološka analiza Spodnje flišoidne formacije v dolini Zadlaščice
 11. Miha Marinšek: Trilobiti iz evropskih najdišč v šolskih in zgodovinskih zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 12. Karin Črnigoj: Sledovi predacije na lupinah miocenskih polžev in školjk pri Dolenjem Mokrem Polju
 13. Uroš Novak: Okremenitev fosilov in sedimentološke značilnosti amfiklinskih plasti v okolici Crngroba
 14. Matej Kelemen: Tafonomija vretenčarskih združb iz oligocenskih plasti v dolini Kamniške Bistrice
 15. Primož Vodnik: Litološke značilnosti spodnjejurskega apnenca pri Podutiku in Kamni Gorici ter primerjava z artefakti iz časa Emone
 16. Milan Peternel: Gastropodna združba spodnjepermskih apnencev Pristave v Javorniškem Rovtu (Jesenice)
 17. Katarina Kadivec: Sedimentološke značilnosti hotaveljskega apnenca
 18. Ana Kovač: Biostratigrafija in sedimentologija srednjejurskih in spodnjekrednih plasti v dolini Soče pri HE Doblar
 19. Manca Hočevar: Zgradba grebena iz spodnjekarnijskih klastitov Slovenskega bazena z okolice Cerknega
 20. Špela Šerjak: Ihnozdružba zgornjekarbonske Schulterkofelske formacije na območju Dolžanove soteske
 21. Matej Fister: Velike bentoške foraminifere paleogenskih plasti profila Leskovec pod Vremščico
 22. Nina Caf: Sedimentološka, stratigrafska in paleontološka analiza profila Osek, Slovenske gorice