Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Dejan Ravšelj: Public support for research and development investment and the impact on corporate performance
 2. Karla Oblak: The role of incentive schemes on shaping reference values and influencing decisions about risk and effort
 3. Mina Godec: The influence of accountability on managerial myopia

Magistrska dela (84)

 1. Špela Perme: Problematika virtualnih valut z vidika regulacije, davčnega in računovodskega obravnavanja
 2. Sara Novak: Obvladovanje kibernetskega tveganja v računovodskih servisih
 3. Marija Čemažar: Drugi vseobsegajoči donos kot napovedovalec uspešnosti
 4. Jasna Pirtovšek: Metode ocenjevanja vrednosti zagonskih podjetij
 5. Vito Petan: An analysis of the initial coin offering market and its returns
 6. Urška Planinc: Analiza pridobivanja in porabe evropskih sredstev Občine Hrastnik
 7. Liva Požlep: Analiza ukrepov za zmanjšanje nedonosnih izpostavljenosti v evropskih bankah
 8. Nina Urbanč: Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov v društvu
 9. Tjaša Bevc: Napovedovanje stečaja malih podjetij v Sloveniji z nefinančnimi kazalniki
 10. Špela Slak Kozelj: Napovedovanje plačilne nediscipline slovenskih podjetij s pomočjo večnivojskega modeliranja
 11. Eva Jančigaj: Vpliv prekarnega dela na zaposlovanje in davke
 12. Kristina Fijavž: Analiza nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti v izbrani banki
 13. Ana Šalda: Povezava med poročanjem o upravljanju s tveganji v poslovnem in računovodskem poročilu
 14. Martin Skube: Analiza učinkov MSRP 9 o finančnih instrumentih v zavarovalnicah
 15. Natalija Lovrec: Analiza ureditve prisilne poravnave z vidika upnikov
 16. Manuela Denžič: Stres in poklicna izgorelost računovodij v slovenskih računovodskih servisih
 17. Jernej Simič: Analiza procesa prodaje dejavnosti izbranega podjetja
 18. Mojca Vodopivec: Raziskava o položaju žensk v upravnih in nadzornih organih v slovenskih javnih delniških družbah
 19. Lea Osolnik: Vrednotenje izbranega podjetja z modelom preostalega dobička v primerjavi s standardnimi modeli
 20. Anja Strojin Štampar: Analiza stroškov korporativnega upravljanja v enotirnem sistemu upravljanja delniške družbe
 21. Tamara Šmaljcelj: Povezava zadolženosti in investicijske aktivnosti slovenskih gospodarskih družb
 22. Filip Koželnik: Dejavniki diseminiranja finančnih informacij preko interneta
 23. Katja Bajc: Vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalnikov in sistema nagrajevanja v izbranem podjetju
 24. Anja Fessl: CEO compensation
 25. Tomaž Kokelj: Vpliv razvoja tehnologije podatkovnih verig in kriptovalut na računovodstvo
 26. Aleš Kurnik: Analiza korporativnega upravljanja v slovenskih bankah pred in po krizi
 27. Aleš Koršič: Problematika prejemkov poslovodstev v družbah v državni lasti
 28. Damjana Jerman: Učinki novega mednarodnega računovodskega standarda za najeme na poslovni izid in premoženjski položaj podjetja
 29. Nina Kastelic: Analiza in ukrepi za znižanje nedonosnih izpostavljenosti v bankah
 30. Nataša Čobanović: Analiza nagrajevanja managerjev v državnih podjetjih
 31. Luka Ogrin: Uravnavanje dobička v Sloveniji od 2007-2013
 32. Snežana Sokolovska: The determinants of capital structure in small and medium-sized companies
 33. Tjaša Žužek: Analiza vzrokov stečaja v izbranem proizvodnem podjetju
 34. Nika Čadež: Analiza etičnega vidika uravnavanja dobičkov
 35. Barbara Deželak: Izzivi implementacije mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 - finančni instrumenti
 36. Natalija Doles Planinšek: Ključni dejavniki učinkovitega komuniciranja ugotovitev notranjega revizorja organom odločanja
 37. Rok Kovše: Analiza transfernih cen v mednarodnem podjetju
 38. Špela Grm: Analiza dividendnih politik slovenskih javnih delniških družb v času svetovne finančne krize
 39. Arijana Softić: Analiza integriranega načina poročanja podjetij s primeri dobrih praks
 40. Katja Sraka: Analiza dejavnikov erozije davčnih osnov in preusmerjanja dobičkov
 41. Žiga Tement: Analiza ukrepa skupne revizije in možnost uvedbe v Sloveniji
 42. Aleš Rancinger: Vpliv spoštovanja kodeksa upravljanja javnih delniških družb na njihovo poslovno uspešnost
 43. Ruža Sušnik: Učinki uporabe izvedenih finančnih instrumentov v času gospodarske recesije v največjih slovenskih podjetjih
 44. Irena Peternel: Nadzor trga finančnih storitev - primerjava tuje in slovenske prakse
 45. Blaženka Špan: Analiza dejavnikov obsega družbeno odgovornega poročanja slovenskih javnih delniških družb
 46. Bojan Pavlič: Analiza cen revidiranja slovenskih nejavnih delniških družb
 47. Ana Rašović: An analysis of recent regulatory changes on executive remuneration structure of banks in the European Union
 48. Dejan Ravšelj: Analiza politik obvladovanja tveganj na podlagi razkritij v letnih poročilih
 49. Sabina Srebrić: Analiza sistema korporativnega upravljanja in uspešnost slovenskih družb z omejeno odgovornostjo
 50. Barbara Pišek: Analiza financiranja akutne bolnišnične obravnave po sistemu skupin primerljivih primerov
 51. Tamara Pustoslemšek: Uporabnost modela določanja donosnosti lastniškega kapitala za slovenski kapitalski trg
 52. Ksenija Bratina: Analiza notranjega sistema obladovanja kakovosti revizijskih družb na podlagi letnih preglednih poročil
 53. Anja Dimc: Analiza poslovanja javnih zdravstvenih organizacij v Sloveniji
 54. Maša Madon, Meta Mestnik: Analiza nagrajevanja managerjev v zaprtih družbah v Sloveniji
 55. Urška Pikelj: Analiza mnenj revizorjev pred insolventnostjo in prenehanjem podjetij
 56. Kristina Nuždić: Povezanost kakovosti nadzora, plačil nadzornim svetom in uspešnosti slovenskih javnih delniških družb v obdobju 2009-2012
 57. Nina Novak: Analiza nagrajevanja uprav javnih delniških družb v obdobju 2002-2012 v Sloveniji
 58. Nataša Črmelj: Ocena profila tveganosti banke na osnovi javno razpoložljivih informacij
 59. Janja Končan: Analiza sprememb računovodenja varovanj pred tveganji po uvedbi MSRP 9
 60. Bor Vošnjak: Kritična presoja in predlogi za izboljšanje finančnega prestrukturiranja podjetja Merkur z bančnega vidika
 61. Suzana Sušnik: Merjenje vrednosti avtorske pravice
 62. Tina Cilenšek: Vpliv poštenega sistema nagrajevanja na motivacijo managerjev
 63. Helena Gorišek: Pregled dejavnikov poštenega poročanja
 64. Mina Godec: The influence of unconscious motives on decision-making of auditors
 65. Teja Pintarič: Raziskava možnosti združitve Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice
 66. Neža Štumberger: Vpliv certifikata o usposobljenosti računovodje na zaznavo kakovosti storitev računovodskih servisov
 67. Andreja Marolt: Analiza ukrepa javnega razkritja napak računovodskega poročanja
 68. Andreja Golubić: Vpliv Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 in spremenjene direktive o kapitalskih zahtevah na poslovni rezultat in finančni položaj banke
 69. Saša Setnikar: Dejavniki uporabe različnih računovodskih metod pri merjenju vrednosti emisijskih pravic do CO2
 70. Matejka Hočevar: Vpliv uvedbe mest odgovornosti na učinkovitost poslovanja v Zdravstvenem domu Ribnica
 71. Mojca Rovšek: Analiza nove regulatorne ureditve bonitetnih agencij
 72. Sabina Merhar: Vpliv izpeljanih finančnih inštrumentov na dobičkonosnost naftnega trgovca
 73. Nataša Štrukelj: Možnosti za uvedbo IPSAS standardov v Sloveniji kot orodja za večjo transparentnost delovanja javnega sektorja
 74. Maruša Škapin: Kritična ocena novega modela oslabitev dolžniških finančnih inštrumentov
 75. David Berka: The impact of corporate governance on performance and risk of the Czech banks
 76. Lea Ulčnik: Primerjava financiranja in stroškov paliativne oskrbe v Bolnišnici Golnik
 77. Ludvik Uhan: Uporaba finančnih meril pri merjenju uspešnosti trženja na medorganizaci[j]skih trgih investicijskih izdelkov
 78. Vesna Romič: Development of emission rights and their accounting
 79. Maja Curk: Računovodenje z uporabo poštene vrednosti v luči finančne krize
 80. Gregor Čerček: Problematika konsolidacije mednarodne skupine z vidika valutnega tveganja
 81. Mojca Vnučec Špacapan: Analiza dejavnikov poročanja o družbeni odgovornosti slovenskih javnih delniških družb
 82. Tina Šinkovec: Vzpostavitev uravnoteženega merjenja uspešnosti in nagrajevanja na ravni podjetja in na ravni posameznih gradbenih projektov
 83. Jure Jelerčič: Posebnosti vrednotenja Luke Koper
 84. Dušan Banović: Evolution and critical evaluation of current budgeting practices

Diplomska dela (96)

 1. Nace Đuran: Vrednotenje zagonskih podjetij
 2. Ana Vončina: Analiza sprememb revizorjevega poročila po noveli ZGD-1I
 3. Ana Valentinčič: Analiza prehodov merjenja osnovnih sredstev po pošteni na nabavno vrednost
 4. Eva Zupančič: Nadzor nad revizorji in sodna praksa v Sloveniji
 5. Jan Lap: Utaje in izogibanje plačilu davka od dohodka pravnih oseb
 6. Mojca Strmšnik: Obdavčitev s. p. z dejanskimi stroški v primerjavi z obdavčitvijo s. p. po normiranih stroških
 7. Tjaša Gomboc: Stres na delovnem mestu v računovodskih službah
 8. Barbara Flere: Vrednotenje podjetja Salus
 9. Urška Svetek: Uvedba lastnega računovodstva v družinskem podjetju Avto-Svetek Studenec, d.o.o.
 10. Matija Mohar: Analiza spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016
 11. Nina Ključevšek: Učinki regulacije plač bančnih managerjev
 12. Maja Subašič: Hiperbolično diskontiranje
 13. Desanka Grmuša: Principi poštene vrednosti v računovodstvu
 14. Alen Horvat: Kako s principi nagrajevanja uravnavati tveganje v finančnih inštitucijah
 15. Urša Medvešek: Vrednotenje podjetja Mercator
 16. Mina Godec: Vpliv negativnih in odloženih bonusov na spremljanje tveganj
 17. Severin Šiško: Razlike med revizijo računovodskih izkazov in forenzično preiskavo
 18. Petra Rus Hrastar: Analiza poslovanja podjetja Unija računovodska hiša v obdobju od 2011 do 2015
 19. Irena Sedej: Uvajanje celovite programske opreme SAP v podjetju Kolektor Koling
 20. Borut Brne: Poslovanje ladjarjev na trgu proste plovbe in načini financiranja ladij
 21. Uroš Črtanec: Finančna analiza in vrednotenje podjetja Apple Inc.
 22. Karmen Vovk: Ukrepi države za izboljšanje plačilne discipline in analiza obveznega pobota
 23. Andreja Rituper: Analiza poslovanja podjetja Mura d.d.
 24. Barbara Verbuč: Metode vrednotenja blagovnih znamk
 25. Rok Ambrožič: Kako je prehod na MSRP vplival na odločitev investitorjev
 26. Nina Žagar: Analiza slovenske zakonske ureditve prisilne poravnave na primeru Merkurja in primerjava z nizozemsko ureditvijo
 27. Maša Zorc: Kritična analiza javnega naročanja gradenj v Sloveniji
 28. Anja Berlan: Primerjava nagrajevanja uprav v farmacevtskih multinacionalkah
 29. Urška Praznik: Analiza poslovanja vzajemnih skladov, ki vlagajo v Azijo
 30. Mojca Kanalec: Od prevare v računovodstvu do sodnega epiloga
 31. Luka Kobe: Vrednost podjetja za manjšinske delničarje ob iztisnitvi
 32. Tanja Gorgieva: The comparison of financial reporting in Macedonia and Slovenia
 33. Matevž Lah: Vpliv finančne krize na spremembe mednarodnih računovodskih standardov poročanja
 34. Kristina Furlan: Prirejanje računovodskih informacij pred in po managerskem prevzemu
 35. Mira Grabeljšek: Merjenje vrednosti dobrega imena po novem standardu MSRP 3
 36. Ivana Kovač: E-poslovanje in računovodstvo
 37. Silvij Briški: Problematika poročanja v multinacionalnem podjetju - študija primera
 38. Sanja Simič: Analiza poslovanja izbranih mednarodnih bank
 39. Neža Štumberger: Primerjava kakovosti storitev računovodskih servisov glede na certifikat
 40. Tea Kekec: Preprečevanje in sankcioniranje računovodskih prevar in goljufij
 41. Martina Javornik: Primerjalna analiza poročanja o družbeni odgovornosti bank Santander in NLB
 42. Nežka Zadnikar: Osebni stečaj
 43. Urška Pikelj: Prijava premoženja funcionarjev z namenom preprečevanja korupcije
 44. Anita Krt: Preprečevanje konflikta interesov revizorjev
 45. Katja Zbašnik: Primerjava kreditnega tveganja pri bančnem posojilu in poslovnem najemu
 46. Nina Pozvek: Računovodski in davčni vidik prenehanja poslovanja družbe
 47. Jasna Stojanović: Optimiziranje obdavčitve dohodkov iz kapitala s poslovanjem v davčno ugodnejših območjih
 48. Nina Žohar: Poslovne prevare in napake v računovodskih izkazih
 49. Juš Medič: Vrednotenje družbe Gorenje d.d.
 50. Matjaž Avbelj: Problematika zavarovanja terjatev med finančno krizo
 51. Mojca Mihelič: Analiza kreditnega tveganja v lizinškem sektorju
 52. Aleš Frank: Analiza trg ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji
 53. Mojca Vodopivec: Merjenje vrednosti blagovne znamke Fructal
 54. Marko Nemanič: Zbliževanje ameriških in mednarodnih standardov
 55. Boris Mestek: Analiza panoge računovodskih storitev v Sloveniji
 56. Anamarija Poljšak: Revidiranje finančnih naložb v času finančne krize
 57. Dejan Cvetan: Davčno optimalna pravna oblika družbe za podjetnike
 58. Klavdija Klavs: Načini zavarovanja in izterjave dolgov od dolžnikov
 59. Nada Simoneti: Nagrajevanje uprav in nadzornikov v kontekstu korporativnega upravljanja v Sloveniji po finančno gospodarski krizi
 60. Petra Glišić: Obračun udeležbe delavcev v dobičku
 61. Denis Zupančič: Analiza novosti stečajne zakonodaje
 62. Natalija Zakšek: Vrednotenje Nove Ljubljanske banke
 63. Rok Dolenc: Obračun postopnega prevzema podjetja
 64. Alenka Andrašič: Analiza poročanja o družbeni odgovornosti izbranih slovenskih podjetij
 65. Andreja Marolt: Vloga revizijskega odbora v nadzornem svetu v banki
 66. Nina Novak: Analiza prejemkov uprav v Sloveniji
 67. Samo Levačič: Analiza poslovne združitve Droge in Kolinske
 68. Teja Pintarič: Vloga bonitetnih agencij pri krizi olistinjenih drugorazrednih posojil
 69. Petra Ribnikar: Analiza poslovanja družbe Aerodrom Ljubljana
 70. Bor Vošnjak: Vrednotenje Abanke Vipe d.d.
 71. Mojca Rovšek: Merjenje neopredmetenih sredstev v individualni bilanci prevzetega podjetja in v konsolidirani bilanci prevzemnika
 72. Ana Strmečki: Vpliv pravičnosti merjenja uspešnosti in nagrajevanja na motivacijo managerjev
 73. Jernej Valant: Računovodsko poročanje bank
 74. Maja Pešl: Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
 75. Matej Vidergar: Vrednotenje izpeljanih finančnih inštrumentov
 76. Valerija Hribernik: Vpliv pravičnosti ocenjevanja uspešnosti managerjev na njihovo motivacijo
 77. Miran Kovač: Model ocene verjetnosti neplačil v slovenskem gospodarskem prostoru
 78. Maja Humar: Pomen poročanja po odsekih na primeru Save in Istrabenza
 79. Vesna Zajc: Novosti vrednotenja finančnih dolgov
 80. Lidija Vinkler Ogorevc: Kritična analiza sodobnega modela predračunavanja, imenovanega beyond budgeting ali presežno predračunavanje
 81. Anja Papič: Nadzor odvisnih podjetij glede na njihovo vlogo v multinacionalki
 82. Luka Čoga: Poslovodni nadzor v multinacionalnem podjetju
 83. Darko Jakovac: Nadzor nad izvrševanjem finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika - Ministrstva za notranje zadeve
 84. Tina Vodušek: Razlogi preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 85. Vanja Žitnik: Novosti vrednotenja intelektualnega kapitala
 86. Andrejka Kastelic: Povezanost družbeno odgovornega ravnanja in poročanja o njem
 87. Majda Vehar: Analiza dejavnikov oblikovanja in razdelitve bilančnega dobička v podjetju Sava, d.d.
 88. Vesna Korent: Dejavniki delitve čistega dobička v podjetju Krka, d.d., Novo mesto
 89. Urška Vehovec: Analiza sistema merjenja uspešnosti v Tosami
 90. Katarina Hribljan: Računovodstvo prisilne poravnave
 91. Nataša Črmelj: Primerjava računovodskih informacij po SRS in MRS za Abanko Vipo d.d. za leto 2002
 92. Katja Železnikar: Nadzor neposrednih proračunskih uporabnikov z računovodskimi informacijami
 93. Polona Miklič: Konsolidirani računovodski izkazi pri prevzemih - praktični primer
 94. Robert Sternen: Metode uskupinjevanja ter praktični primer izdelave skupinskih računovodskih izkazov
 95. Valerija Kunštek: Računovodske informacije kot orodje nadzora nad javno upravo
 96. Mateja Čadež: Računovodstvo javnih zavodov

Druga dela (11)

 1. Slavka Kavčič, Sergeja Slapničar: Dobičkonosnost poslovanja gozdarskih družb s koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov
 2. Sergeja Slapničar, Maja Zaman Groff, Igor Lončarski: How to mitigate auditors' conscious and unconscious bias?
 3. Sergeja Slapničar, Maja Zaman Groff, Igor Lončarski: How to mitigate auditors' conscious and unconscious bias?
 4. Aleksandra Gregorič, Sašo Polanec, Sergeja Slapničar: Pay me right
 5. Aleksandra Gregorič, Sašo Polanec, Sergeja Slapničar: Pay me right
 6. Aleksandra Gregorič, Sašo Polanec, Sergeja Slapničar: Pay me right
 7. Sergeja Slapničar: Družbena odgovornost kot dobičkonosen poslovni model
 8. Sergeja Slapničar, Aleksandra Gregorič, Adriana Rejc Buhovac: Executive compensation from the social comparison and equity theory perspectives
 9. Adriana Rejc Buhovac, Sergeja Slapničar: Corporate performance measurement systems: empirical evidence of determinants
 10. Gašper Dovč: Merjenje in izkazovanje poštene vrednosti finančnih naložb na slovenskem kapitalskem trgu
 11. Boštjan Krašovec: Analiza in predlog izboljšave poslovodnega nadziranja poslovnih enot v tujini Skupine Gorenje