Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Leon Gosar: Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje

Magistrska dela (9)

 1. Mojca Sevšek: Forenzične preiskave poplavnih dogodkov kot osnova za sanacijo njihovih posledic
 2. Miha Kračun: Modeliranje transporta sedimentov v plitvi akumulaciji za oceno vpliva sedimentov na njeno sposobnost zadrževanja visokih voda
 3. Matej Radinja: Modeliranje in ocena vplivov razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja meteorne vode na odtok iz urbanega povodja
 4. Suzana Stražar: Optimizacija sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene gradnje z uporabo modelnih pristopov pri njihovem načrtovanju in upravljanju
 5. Janja Ravnikar: Analiza variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v malih občinah na primeru občine Škocjan
 6. Petra Stropnik: Presoja ekonomsko sprejemljivih izgub v vodooskrbnih sistemih
 7. Igor Petek: Primerjalna analiza na področju zbiranja komunalnih odpadkov
 8. Natalija Duračak: Učinkovito in uspešno izvajanje nadzora pri procesu graditve
 9. Sašo Šantl: Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov

Diplomska dela (37)

 1. Jakob Lipičar: Analiza neposrednih poplavnih škod
 2. MATIC ZGONC: Analiza izvajanja zimske službe na avtocestnih počivališčih
 3. Urban Perme: Makroekonomski učinki poplav
 4. David Burger: Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na izbranih območjih
 5. Médi Kiss: Uporaba računovodskih izkazov za indikatorski sistem za ocenjevanje gradbenih podjetij
 6. Marjan Kne: Vloga notranje dokumentacije v procesu graditve objektov
 7. Rok Žnidaršič: Infrastrukturna vrzel kot indikator potreb po investicijah
 8. Aljoša Nikolić: Ekonomski vidiki ekosistemskih storitev vodotoka
 9. Janez Hafner: Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta
 10. Gregor Mihelič: Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem
 11. Luka Vojnović: Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi
 12. Bor Miška: Analiza izhodišč za urejanje odtočnih razmer reke Vipave
 13. Matjaž Bobnar: Tveganja pri nadzoru gradbenih del
 14. Nataša Štupar: Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb
 15. Rok Vodopivec: Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda
 16. Simon Frank: Spremljanje učinkov investicij kot sestavni del vodenja gradbenih projektov
 17. Janij Oblak: Mehanizacija, ukrepi in postopki upravljanja z rinjenimi plavinami
 18. Matej Radinja: Postopki investicijske presoje za zmanjšanje poplavne ogroženosti
 19. Špela Praček: Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora
 20. Rok Podržaj: Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov
 21. Klemen Alič: Zakonodaja in količine gradbenih odpadkov v Sloveniji in v tujini
 22. Janez Žokalj: Infrastrukturne potrebe za izvajanje dejavnosti
 23. Goran Pregelj: Ravnanje z ljudmi pri delu v gradbenih podjetjih
 24. Janez Hribar: Plan kontrol kot del plana zagotavljanja kakovosti na gradbišču
 25. Miha Ulčar: Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti
 26. Lara Flis: Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva
 27. Miha Gašperšič: Presoja investicije v kamnolom
 28. Miha Krečič: Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb
 29. Aljaž Pudgar: Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov
 30. Anja Hrastelj: Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje
 31. Eva Rotar: Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju
 32. Blaž Pokeršnik: Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture občine Radovljica
 33. Miha Simončič: Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v Občini Šentjernej
 34. Ajda Cilenšek: Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določsnje hidrografske mreže
 35. Sandra Pranjić: Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR
 36. Andrej Cverle: Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih
 37. Manca Jenič: Investicijska presoja objekta in bivalne potrebe seniorjev

Druga dela (4)

 1. Primož Banovec, Polona Domadenik Muren: Defining economic level of losses in shadow
 2. Davor Kvočka, Dušan Žagar, Primož Banovec: A review of river oil spill modeling
 3. Angela Rizzo, Primož Banovec, Ajda Cilenšek, Guido Rianna, Monia Santini: An innovative tool for the management of the surface drinking water resources at European level
 4. Primož Banovec, Daniel Kozelj, Sašo Šantl, Franci Steinman: Izbira merilnih mest v vodovodnih sistemih z genetskimi algoritmi