Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Alenka Lebeničnik: Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS
 2. Toja Požun: Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin

Diplomska dela (123)

 1. Anja Kranjec: Uporaba katastrskih podatkov za vzpostavitev 3D-katastra
 2. Vedran Grgurić: Izdelava elaborata za namene legalizacije zgradb v Republiki Hrvaški
 3. Jan Jež: Postopek ureditve meje v upravnem in sodnem postopku
 4. Grega Vidmar: Ocena kakovosti določitve koordinat v omrežju SIGNAL na večjih nadmorskih višinah
 5. Fani Išić: Navigacija GNSS v kopenskem prometu
 6. Jure Bohanec: Analiza točnosti in natančnosti zenitne troposferske refrakcije GNSS
 7. Maja Kariž: Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga
 8. Jasna Klobučar: Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš"
 9. Barbara Đorđević: Geografski informacijski sistem omrežja plinovoda v Javnem podjetju Energetika Ljubljana
 10. Sabina Čović: Prostorska analiza trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v letih 2007-2013
 11. Tadeja Primožič: Alternativno reševanje sporov v postopku ureditve meje
 12. Simon Obran: Parcelacija na primeru odseka ceste v občini Kanal ob Soči
 13. Robert Vrhovnik: Zasnova novega izmenjevalnega formata zapisa podatkov zemljiškega katastra z upoštevanjem smernic LandINFRA
 14. Tadej Kmetec: Kataster stavb in vpis stavbe v solastnini do zemljiške knjige
 15. Gorazd Ferk: Vpis rekonstruirane lokalne ceste v zemljiški kataster
 16. Vojko Rozman: Vpliv kakovosti koordinat oslonilnih točk na izračun prostornin iz oblakov točk bližnjeslikovnega fotogrametričnega zajema
 17. Gregor Vidovič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Hoče - Slivnica in Kidričevo
 18. Tomaž Žavbi: Geodetska dela pri gradnji manj zahtevnih objektov
 19. Gašper Karlovšek: Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes
 20. Aleš Žel: Analiza postopkov komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Juršinci
 21. Marko Flis: Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse
 22. Tilen Mavrič: Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno
 23. Matjaž Horvat: Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000
 24. Dejan Sedej: Analiza transformacije koordinat med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM na manjšem območju
 25. Gregor Štancar: Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal
 26. Simon Janc: Primerjava programskih rešitev GEOS in GeoPro na izbranih katastrskih primerih
 27. Miha Ovca: Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere
 28. Viktorija Stojčeska: Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji
 29. Natali Komadina: Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški
 30. Zdravko Predovnik: Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje
 31. Marko Kavčič: Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja
 32. Tadej Uršič: Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme
 33. Klavdija Prelovšek: Predlog prostorske ureditve primestnega naselja Radomlje v občini Domžale
 34. Anita Juvan: Podrobnejši prostorski načrt za ureditev novega dela naselja Dolgo Brdo v občini Zagorje ob Savi
 35. Urša Kralj: Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVEtL
 36. Katarina Gril: Predlog prostorske ureditve razpršene gradnje na območju Vinske Gore v občini Velenje
 37. Hana Molnar: Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb
 38. Miha Požauko: Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor
 39. Jernej Jurak: Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II
 40. Marko Tomažin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica
 41. Rok Cedilnik: 3D modeliranje v katastru stavb
 42. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986
 43. Barbara Demšar: Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica
 44. Jurij Fajdiga: Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi
 45. Žiga Novak: Geodetska dela pri gradnji objektov na območju zazidalnega načrta TNC Lesce
 46. Darko Brulc: Izgradnja in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture
 47. Fejzulah Bajrami: Predlog ureditve ulic in hišnih številk v zaselku Bizovik
 48. Blaž Vidmar: Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth
 49. Marko Rotar: Vzpostavitev enotne evidence rabe zemljišč na podlagi bonitete zemljišč
 50. Alenka Lebeničnik: Kombinirana metoda geodetske izmere
 51. Martina Črček: Geološka karta v geografskem informacijskem sistemu
 52. Jure Črček: Mediacija v katastrskih postopkih
 53. Mateja Buh: Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana
 54. Sandi Vidmar: Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II
 55. Petra Brezavšček: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom
 56. Jana Rakovec: Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb
 57. Tina Cimprič: Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1979-2011
 58. Maja Peklaj: Izdelava internih nepremičninskih evidenc za večje lastnike
 59. Mateja Šeligo: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo
 60. Klemen Bonča: Geodetska dela pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi
 61. Aleksander Vučanović: Mediacija v zemljiškem katastru
 62. Tjaša Judež: CEMAT - Primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah
 63. Mirjam Černivec: Predlog prostorske ureditve naselja Predstruge v občini Videm-Dobrepolje
 64. Lea Gabršček: Geodetske storitve na podlagi izvedbenih prostorskih aktov
 65. Gregor Hribar: Parcelacija za potrebe denacionalizacije
 66. Primož Kambič: Analiza karte Kranjske J. D. Florjančiča iz leta 1944
 67. Goran Vidaković: Primerjava zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
 68. Lidija Hajdenek: Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave
 69. Matjaž Flerin: Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne
 70. Aljoša Podojsteršek: Zajem in obdelava podatkov gospodarske javne infrastrukture na praktičnem primeru
 71. Andreja Lah: Vpliv števila faktorjev na vrednost nepremičnin pri množičnem vrednotenju nepremičnin
 72. Tomaž Izak: Odmera lokalne ceste Ravnik-Lovranovo v občini Bloke
 73. Gašper Dimc: Urejanje katastrskih mej v upravnem in sodnem postopku
 74. Dejan Klavs: Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici
 75. Katja Bajec: Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML programov
 76. Jorma Manfreda: Obnova mej in nova katastrska izmera na primeru Grgarskih gmajn
 77. Tina Rus: Pogodbena komasacija na območju gramoznice Godič
 78. Iva Mihajlović: Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMap 2
 79. Jana Nakrst: Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov
 80. Gorazd Bale: Izdelava GIS baze komunalnih vod v krajevni skupnosti Šentjanž
 81. Jerneja Doler: Nova zemljiškokatastrska izmera dela k.o. Petrovče
 82. Uroš Jereb: Postopki določitve gradbene parcele cestnega odseka Luka Koper - Koper
 83. Andrej Kovačič: Vloga geodeta pri gradnji plinovoda
 84. Matevž Petek: Izvedba katastrskih postopkov pri odmeri stanovanjske cone na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Rakovlje zahod
 85. Jaka Gregorič: Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika
 86. Tadeja Škulj: Hidrografske meritve in geodezija
 87. Robert Šeligo: Urejanje in evidentiranje meje ter vpis stavbe v kataster stavb
 88. Terezija Puhan: Primerjava izvedbe nove zemljiškokatastrske izmere med R. Slovenijo in R. Hrvaško
 89. Simon Žinko: Parcelacija dolžinskega objekta na praktičnem primeru
 90. Matej Lavrič: Denacionalizacija in vloga geodeta
 91. Dominik Fajdiga: Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloskih podatkov
 92. Nataša Ivanetič: Določitev meje rekonstruirane državne ceste R3/620-6381 Štorje-Štanjel
 93. Vanja Tomc: Postopek ureditve meje in parcelacije od leta 1974 do 2007 ter njihove primerjave
 94. France Vesel: Izdelava projektne dokumentacije in projekta izvedenih del ter vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 95. Aleš Škof: Določitev mej avtocestnega odseka Krška vas - Obrežje v katastrski občini 1301 Krška vas po končani gradnji
 96. Aleš Levstek: Parcelacija dolžinskega objekta na primeru odseka avtoceste Blagovica
 97. Sebastijan Mušič: Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije
 98. Sergej Božič: Vzdrževanje zemljiškega katastra v Sloveniji in Italiji (Furlanija-Julijska krajina)
 99. Mateja Dupin: Vpis stavbe v kataster stavb z vpisom zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster
 100. Klemen Dolinar: Natančnost digitalnega katastrskega načrta nove zemljiškokatastrske izmere dela K.O.Leskovec
 101. Tanja Šiško Bevec: Vpis in evidentiranje stavbe v kataster stavb ter vpisi različnih pravic v zemljiško knjigo
 102. Goran Denša: Evidentiranje nepremičnin v Republiki Sloveniji včeraj, danes, jutri
 103. Janja Šebenik: Uvedba novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru
 104. Anita Požegar: Sprememba vpisa v kataster stavb na praktičnem primeru
 105. Andreja Kavčič: GIS programi odprtih kod na svetovnem spletu
 106. Marko Šturm: Geodetska dejavnost pri popotresni obnovi Posočja
 107. Vojko Štraus: Organizacija prostorskih podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture v komunalnem podjetju
 108. Tadej Srdinšek: Sprememba podatkov katastra stavb in ureditev lastninskih razmerij
 109. Miha Muck: Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra
 110. Petra Štepec: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 111. Mirjam Nučič: Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice
 112. Tadej Kraker: Razvoj podeželja in čezmejno sodelovanje na primeru občine Radlje ob Dravi
 113. Andrej Kmetič: Vpis stavbe v nepremičninske evidence
 114. Miha Žagar: Izdelava elaborata ureditve meje in parcelacije
 115. Katja Gorenjak: Priročnik za uporabnike geodetskih storitev
 116. Vesna Setnikar: Razgrnitev podatkov katastra stavb
 117. Petra Srebrnjak: Postopki do vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo
 118. Matej Čelik: Način priprave tras telekomunikacijskega omrežja za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 119. Miha Truden: Geodetski načrt za potrebe projektiranja
 120. Borut Filipič: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture s pomočjo programa GEO10
 121. Tadej Zver: Primeri dobrih/slabih praks pri izdelavi zemljiškokatastrskih elaboratov glede na zakon o evidentiranju nepremičnin
 122. Marija Jarc: Upravni postopki na geodetski upravi
 123. Katja Božič: Možnost 3D modeliranja stavb iz katastra stavb

Druga dela (7)

 1. Barbara Štih, Miran Ferlan, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Anka Lisec: Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah
 2. Miran Ferlan, Radoš Šumrada: Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe
 3. Nada Razpet, Miran Ferlan, Anka Lisec, Marjan Čeh, Radoš Šumrada: Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami za javno korist
 4. Radoš Šumrada, Miran Ferlan, Anka Lisec: Acquisition and expropriation of real property for the public benefit in Slovenia
 5. Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada: Geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra
 6. Miran Ferlan: Pre-emption Rights, Mortgages and Real Property Transactions in Slovenia
 7. Boštjan Hočevar: Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986