Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Alenka Lebeničnik: Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS
 2. Toja Požun: Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin

Diplomska dela (92)

 1. Andrej Pogačnik: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko
 2. Maja Mahne: Možnosti vzpostavitve 3D katastra v Sloveniji
 3. Veronika Lavrič: Upoštevanje starih katastrskih elaboratov ob katastrski izmeri
 4. Anja Kranjec: Uporaba katastrskih podatkov za vzpostavitev 3D-katastra
 5. Vedran Grgurić: Izdelava elaborata za namene legalizacije zgradb v Republiki Hrvaški
 6. Jan Jež: Postopek ureditve meje v upravnem in sodnem postopku
 7. Maja Kariž: Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga
 8. Jasna Klobučar: Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš"
 9. Tadeja Primožič: Alternativno reševanje sporov v postopku ureditve meje
 10. Simon Obran: Parcelacija na primeru odseka ceste v občini Kanal ob Soči
 11. Robert Vrhovnik: Zasnova novega izmenjevalnega formata zapisa podatkov zemljiškega katastra z upoštevanjem smernic LandINFRA
 12. Tadej Kmetec: Kataster stavb in vpis stavbe v solastnini do zemljiške knjige
 13. Gorazd Ferk: Vpis rekonstruirane lokalne ceste v zemljiški kataster
 14. Tomaž Žavbi: Geodetska dela pri gradnji manj zahtevnih objektov
 15. Gašper Karlovšek: Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes
 16. Aleš Žel: Analiza postopkov komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Juršinci
 17. Marko Flis: Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse
 18. Matjaž Horvat: Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000
 19. Simon Janc: Primerjava programskih rešitev GEOS in GeoPro na izbranih katastrskih primerih
 20. Miha Ovca: Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere
 21. Viktorija Stojčeska: Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji
 22. Natali Komadina: Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški
 23. Zdravko Predovnik: Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje
 24. Urša Kralj: Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVEtL
 25. Hana Molnar: Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb
 26. Miha Požauko: Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor
 27. Rok Cedilnik: 3D modeliranje v katastru stavb
 28. Jurij Fajdiga: Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi
 29. Žiga Novak: Geodetska dela pri gradnji objektov na območju zazidalnega načrta TNC Lesce
 30. Darko Brulc: Izgradnja in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture
 31. Fejzulah Bajrami: Predlog ureditve ulic in hišnih številk v zaselku Bizovik
 32. Blaž Vidmar: Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth
 33. Marko Rotar: Vzpostavitev enotne evidence rabe zemljišč na podlagi bonitete zemljišč
 34. Martina Črček: Geološka karta v geografskem informacijskem sistemu
 35. Jure Črček: Mediacija v katastrskih postopkih
 36. Petra Brezavšček: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom
 37. Jana Rakovec: Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb
 38. Maja Peklaj: Izdelava internih nepremičninskih evidenc za večje lastnike
 39. Mateja Šeligo: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo
 40. Aleksander Vučanović: Mediacija v zemljiškem katastru
 41. Lea Gabršček: Geodetske storitve na podlagi izvedbenih prostorskih aktov
 42. Gregor Hribar: Parcelacija za potrebe denacionalizacije
 43. Goran Vidaković: Primerjava zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
 44. Aljoša Podojsteršek: Zajem in obdelava podatkov gospodarske javne infrastrukture na praktičnem primeru
 45. Tomaž Izak: Odmera lokalne ceste Ravnik-Lovranovo v občini Bloke
 46. Gašper Dimc: Urejanje katastrskih mej v upravnem in sodnem postopku
 47. Dejan Klavs: Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici
 48. Katja Bajec: Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML programov
 49. Jorma Manfreda: Obnova mej in nova katastrska izmera na primeru Grgarskih gmajn
 50. Tina Rus: Pogodbena komasacija na območju gramoznice Godič
 51. Iva Mihajlović: Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMap 2
 52. Jana Nakrst: Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov
 53. Gorazd Bale: Izdelava GIS baze komunalnih vod v krajevni skupnosti Šentjanž
 54. Uroš Jereb: Postopki določitve gradbene parcele cestnega odseka Luka Koper - Koper
 55. Jerneja Doler: Nova zemljiškokatastrska izmera dela k.o. Petrovče
 56. Andrej Kovačič: Vloga geodeta pri gradnji plinovoda
 57. Matevž Petek: Izvedba katastrskih postopkov pri odmeri stanovanjske cone na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Rakovlje zahod
 58. Jaka Gregorič: Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika
 59. Robert Šeligo: Urejanje in evidentiranje meje ter vpis stavbe v kataster stavb
 60. Terezija Puhan: Primerjava izvedbe nove zemljiškokatastrske izmere med R. Slovenijo in R. Hrvaško
 61. Matej Lavrič: Denacionalizacija in vloga geodeta
 62. Simon Žinko: Parcelacija dolžinskega objekta na praktičnem primeru
 63. Dominik Fajdiga: Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloskih podatkov
 64. Nataša Ivanetič: Določitev meje rekonstruirane državne ceste R3/620-6381 Štorje-Štanjel
 65. Vanja Tomc: Postopek ureditve meje in parcelacije od leta 1974 do 2007 ter njihove primerjave
 66. France Vesel: Izdelava projektne dokumentacije in projekta izvedenih del ter vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 67. Aleš Škof: Določitev mej avtocestnega odseka Krška vas - Obrežje v katastrski občini 1301 Krška vas po končani gradnji
 68. Aleš Levstek: Parcelacija dolžinskega objekta na primeru odseka avtoceste Blagovica
 69. Sebastijan Mušič: Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije
 70. Sergej Božič: Vzdrževanje zemljiškega katastra v Sloveniji in Italiji (Furlanija-Julijska krajina)
 71. Mateja Dupin: Vpis stavbe v kataster stavb z vpisom zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster
 72. Klemen Dolinar: Natančnost digitalnega katastrskega načrta nove zemljiškokatastrske izmere dela K.O.Leskovec
 73. Tanja Šiško Bevec: Vpis in evidentiranje stavbe v kataster stavb ter vpisi različnih pravic v zemljiško knjigo
 74. Goran Denša: Evidentiranje nepremičnin v Republiki Sloveniji včeraj, danes, jutri
 75. Janja Šebenik: Uvedba novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru
 76. Anita Požegar: Sprememba vpisa v kataster stavb na praktičnem primeru
 77. Andreja Kavčič: GIS programi odprtih kod na svetovnem spletu
 78. Marko Šturm: Geodetska dejavnost pri popotresni obnovi Posočja
 79. Vojko Štraus: Organizacija prostorskih podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture v komunalnem podjetju
 80. Tadej Srdinšek: Sprememba podatkov katastra stavb in ureditev lastninskih razmerij
 81. Miha Muck: Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra
 82. Petra Štepec: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 83. Mirjam Nučič: Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice
 84. Andrej Kmetič: Vpis stavbe v nepremičninske evidence
 85. Miha Žagar: Izdelava elaborata ureditve meje in parcelacije
 86. Vesna Setnikar: Razgrnitev podatkov katastra stavb
 87. Katja Gorenjak: Priročnik za uporabnike geodetskih storitev
 88. Petra Srebrnjak: Postopki do vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo
 89. Borut Filipič: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture s pomočjo programa GEO10
 90. Tadej Zver: Primeri dobrih/slabih praks pri izdelavi zemljiškokatastrskih elaboratov glede na zakon o evidentiranju nepremičnin
 91. Marija Jarc: Upravni postopki na geodetski upravi
 92. Katja Božič: Možnost 3D modeliranja stavb iz katastra stavb

Druga dela (4)

 1. Barbara Štih, Miran Ferlan, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Anka Lisec: Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah
 2. Miran Ferlan, Radoš Šumrada: Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe
 3. Nada Razpet, Miran Ferlan, Anka Lisec, Marjan Čeh, Radoš Šumrada: Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami za javno korist
 4. Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada: Geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra