Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (8)

 1. Katarina Dolušić: Razvoj modela za učinkovitejše prepoznavanje stopnje okoljske degradacije na izbranih tipih funkcionalno degradiranih območij
 2. Sara Jaklič: Potenciali za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju LAS Srce Slovenije
 3. Eva Vanovšek: Ocena učinkov vključenosti vzgojno-izobraževalnih ustanov v program Šolski ekovrtovi v Sloveniji
 4. Andrejka Rutar: Ocena okoljske trajnosti kmetijstva na podzemnih vodnih telesih v Sloveniji
 5. Manca Dremel: Prostorska razširjenost onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji
 6. Alenka Kastelic: Mejice kot element slovenske kulturne pokrajine – stanje in vloga na primeru treh izbranih območij
 7. Maja Sevšek: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije
 8. Špela Berlot: Funkcionalno degradirana območja v regionalnih prostorskih planih in strokovnih podlagah na primeru statistične regije Juhovzhodna Slovenija

Diplomska dela (9)

 1. Tit Dokler: Degradirana območja kot razvojna priložnost Posavja
 2. Uroš Grilj: Zagotavljanje samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji
 3. Simona Špehar: Vpliv naravnih dejavnikov na pridelavo in trženje ekoloških pridelkov JV Slovenije
 4. Domen Virant: Možnosti za trajnostni način pridelave hrane na prodnih ravnicah - Bistriška ravan
 5. Matej Kacin: Gospodarska uspešnost ekološkega kmetijstva na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
 6. Anja Uršič: Ekološko kmetovanje kot vizija sonaravnega razvoja Kozjanskega regijskega parka
 7. Martin Bajželj: Regionalizacija Kranja z vidika hrupne obremenjenosti
 8. Anita Žalik: Primerjava delovanja Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka
 9. Maja Petrović: Učinki intenzivnega kmetovanja v rastlinjakih na primeru Slovenije in Nizozemske

Druga dela (1)

 1. Katja Vintar Mally, Nejc Bobovnik, Lea Kimovec, Barbara Lampič: Changes in (sustainable) development of Slovenian small towns