Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Vesna Geršak: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli
 2. Suzana Pulec Lah: Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo

MSc theses (7)

 1. Teja Vernik Trofenik: Učiteljeve metaforične koncepcije o poučevanju učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in nekateri nevromiti
 2. Aleksandra Schuller: Telo, ki ve
 3. Špela Miklavčič: Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo
 4. Maja Tašner: Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
 5. Teja Tegelj: Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju
 6. Andreja Kosirnik: Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami
 7. Manca Vernig: Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah

Bsc theses (4)

 1. Alenka Fifolt: Integracija gibalno plesne terapije in psihološkega svetovanja v individualni svetovalni obravnavi otrok in mladostnikov
 2. Katarina Leskovar: Izvršilne funkcije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
 3. Maja Tašner: Motnja senzorne integracije in otrokovo delovanje v šoli ter pristopi pomoči
 4. Tadeja Klobučar: Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom

Other documents (17)

 1. Simona Tancig: Nekateri nevromiti in dejstva o možganih - Kaj je pomembno vedeti za učenje in poučevanje?
 2. Simona Tancig, Teja Vernik: Relations between teacher's perception of nature - nurture question, neuromyths, and metaphorical conception of teaching students with learning disorders
 3. Beno Urbič: Samomor in mladostniki: preventivna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga
 4. Simona Tancig: Naši možgani med čuječnostjo in digitalnim svetom
 5. Simona Tancig: Naši možgani med čuječnostjo in digitalnim svetom
 6. Lidija Magajna, Sonja Pečjak, Cirila Peklaj, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Ksenija Bregar Golobič, Marija Kavkler, Simona Tancig: Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila
 7. Simona Tancig, Tatjana Devjak: Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov I
 8. Simona Tancig: Rethinking school
 9. Simona Tancig: Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje
 10. Sonja Žorga, Simona Tancig: Izhodišča in program izobraževanja iz supervizije
 11. Simona Tancig: Razlage psihomotoričnega učenja - teorija motoričnega programa, teorija sheme in neopiagetova teorija
 12. Alenka Kobolt, Sonja Žorga: Supervizija
 13. Simona Tancig, Marija Kavkler, Suzana Pulec Lah: Implementing a systemic approach of an inclusive school practice
 14. Carol Aubrey, Ray Godfrey, Marija Kavkler, Simona Tancig, Lidija Magajna: Assessment of early numeracy in England and Slovenia
 15. Simona Tancig: Kognitivna znanost in učenje
 16. Simona Tancig, Urban Kordeš: Approaches to interdisciplinary collaborative research
 17. Simona Tancig: Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje