Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Petra Starbek: Uporaba multimedijskih učnih pripomočkov pri poučevanju genetike ter njihov vpliv na razumevanje in pomnenje snovi ter motiviranost dijakov

Magistrska dela (7)

 1. Ana Kvas: Ugotavljanje prisotnosti genskih zapisov značilnih za zunajčrevesne patogene pri komenzalnih govejih sevih bakterije Escherichia coli
 2. Matevž Rumpret: Conjugal transfer of the plasmid pOX38 with the colicin E7 gene
 3. Maja Gorše: Molekularnobiološka analiza bakterij izoliranih iz pomivalnih strojev
 4. Urša Gubenšek: Virulentni potencial sevov Escherichia coli, izoliranih iz domačih kuncev in njihove krme
 5. Taja Železnik Ramuta: Vloga amnijske membrane pri zaviranju rasti rakavih urotelijskih celic in uropatogene bakterije Escherichia coli
 6. Larisa Nicoletti: Konstrukcija plazmidov za ugotavljanje aktivnosti promotorjev operona emc bakterij Streptomyces rimosus in Streptomyces tsukubaensis
 7. Katja Glinšek: Vpliv bakterije Mycoplasma canis na izraženje vnetnih genov na modelu trajne celične linije DH82

Diplomska dela (12)

 1. Luka Predojević: Sistemi za privzem železa v izolatih bakterije Escherichia coli iz okužb kože in mehkih tkiv
 2. Alenka Matjašič: Detekcija genov za karbapenemaze po Gramu negativih bakterij in konjugativi prenos gena blaNDM-1
 3. Ana Šimenc: Genotipizacija izbranih sevov bakterije Escherichia coli izoliranih v Bolnišnici Golnik
 4. Anja Palandačić: Virulentni dejavniki uropatogenih sevov bakterije Escerichia coli, zbranih v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana
 5. Tanja Arbiter: Zapisi za sisteme privzema železa in otoke patogenosti v konjugativnih plazmidih izvenčrevesnih sevov Escherichia coli
 6. Manuela Čitar: Virulentni dejavniki izolatov bakterije Escherichia coli iz blata zdravih ljudi
 7. Matija Budič: Virulentni dejavniki sevov bakterije Escherichia coli izoliranih iz blata goveda
 8. Blaž Jesenko: Razlikovanje izolatov bakterije Escherichia coli iz blata zdravih ljudi z metodo ERIC-PCR
 9. Damjana Barbič: Virulentni dejavniki sevov bakterije Escherichia coli izoliranih iz blata prosto živečih medvedov in medvedov v ujetništvu
 10. Sladjana Komac: Replikacijska regija RepFIIA, RepFIB in IncP plazmidov v izolatih bakterije Ecsherichia coli
 11. Jurij Puhek: Mozaičnost replikacijskih regij plazmidov skupine IncF kot jo prikaže računalniški program JuP 1.0 za analizo nukleotidnih zaporedij
 12. Jasna Lojk: The influence of chosen microenvironmental factors on toll-like rec eptor 5 signalling in human cell line HEK293

Druga dela (8)

 1. Taja Železnik Ramuta, Marjanca Starčič Erjavec, Mateja Erdani-Kreft: Amniotic membrane preparation crucially affects its broad-spectrum activity against uropathogenic bacteria
 2. Marjanca Starčič Erjavec, Darja Žgur-Bertok: Teoretične osnove in navodila za vaje pri predmetu Molekulska biologija genov
 3. Delo z gensko spremenjenimi organizmi na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 4. Marjanca Starčič Erjavec, Anja Palandačić, Darja Žgur-Bertok, Jerneja Ambrožič: Genetic background of uropathogenic Escherichia coli isolates from Slovenia in relation to fluoroquinolone and sulfamethoxazole/trimethoprim resistance
 5. Marjanca Starčič Erjavec, Veronika Križan-Hergouth, Borut Gubina, Darja Žgur-Bertok: Prevalence of toxin encoding genes in Escherichia coli isolates from urinary tract infections in Slovenia
 6. Luka Fajs, Mateja Jelen, Maja Borić, Tanja Đapa, Darja Žgur-Bertok, Marjanca Starčič Erjavec: The discriminative power in determining genetic diversity of Escherichia coli isolates
 7. Živa Petkovšek, Darja Žgur-Bertok, Marjanca Starčič Erjavec: Colicin insensitivity correlates with a higher prevalence of extraintestinal virulence factors among Escherichia coli isolates from skin and soft-tissue infections
 8. Marjanca Starčič Erjavec, Blaž Jesenko, Živa Petkovšek, Darja Žgur-Bertok: Prevalence and associations of tcpC, a gene encoding a Toll/Interleukin-1 receptor domain-containing protein, among Escherichia coli urinary tract infection, skin and soft tissue infection, and commensal isolates