Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Bernarda Brajović: Vsebnost nekaterih primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih cepljenih rastlin paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) glede na slanostni stres in gojitveno obdobje
 2. Andrej Vončina: Bilanca ogljika na požarno ogroženih kraških traviščih
 3. Zala Kolenc: Fiziološke in proteomske analize sušnega stresa pri hmelju (Humulus lupulus L.)
 4. Mateja Zupin: Odziv navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) na sušni stres

Magistrska dela (7)

 1. Ana Camloh: Indeks listne površine kot parameter primarne produkcije sirka (Sorghum bicolor (L.) Moench)
 2. Mojca Kodre: Vpliv pripravkov, uporabljanih v ekološkem vinogradništvu, na fotosintezo žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)
 3. Martina Čebela: Vpliv svetlobnih razmer v času gojenja na kakovost sadik, kasnejšo rast, razvoj in pridelek vrtne solate (Lactuca sativa L.)
 4. Martina Lavrič: Ksilemski tok puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) na zaraščajočih kraških površinah
 5. Olga Novak: Fiziološki odziv koruze (Zea mays L.) na sušo v tleh z različno volumsko gostoto
 6. Pia Kolarič: Ocena asimilacijske površine in fotosintetsko aktivne biomase na ekstenzivnem pašniku in gojenem travniku
 7. Neva Rozman: Vpliv dodajanja kock in kosmičev mineralne volne v susbstrat na rast in mineralno sestavo izbranih rastlin

Diplomska dela (19)

 1. Helena Rojht: Mikorizni status koruze (Zea mays L.) v razmerah naravno povečane koncentracije CO2
 2. Kaja Kržan: Vodna bilanca in fotosinteza cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula' cepljenih na izbrane podlage
 3. Katarina Kerč: Problematika stresa v fazi koreninjenja zelenih potaknjencev pravega kostanja (Castanea sp.)
 4. Gregor Plestenjak: Zaloge glomalina na rastiščih z naravno povečano koncentracijo CO2
 5. Polona Čepon: Vpliv cepljenja na rast, razvoj in pridelek solatnih kumar (Cucumis sativus L.), gojenih na inertnih substratih
 6. Tanja Struna: Frakcionacija svinca in cinka ter vsebnost glomalina v tleh iz Žerjava
 7. Anja Marinič: Sproščanje CO2 iz tal zaraščajočih kraških pašnikov
 8. Olga Novak: Fiziološki odziv poljščin na spremenjene klimatske razmere
 9. Mateja Logar: Kakovost cepljenih sadik lubenic (Citrullus aedulis Pang.) gojenih na plavajočem sistemu
 10. Metka Pungerčar: Rastni odziv navadne kostrebe (Echinochloa crus-galli (L.) Pb.) na povečano koncentracijo CO2 v tleh - izkušnje iz zaplinjevalnega poskusa
 11. Nace Zaletel: Ko je svetlobe preveč ali kako se rastline odzivajo na veliko svetlobno jakost
 12. Benjamin Justin: Strigolaktoni-vzpostavitev mikorize in vloga pri uravnavanju rasti
 13. Marijan Čendak: Značilnosti fotosinteze puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) in navadnega ruja (Cotinus coggygria Scop.) na zaraščajočih kraških pašnikih
 14. Carlos Manuel Moraleda Melero: Woody biomass of invaded karstic pastures - a case study at Podgorski kras plain
 15. Zala Gačnik: Sezonske spremembe fotosintezne aktivnosti oljke (Olea europaea L.)
 16. Peter Jevšenak: Spremembe sestave smol in eteričnega olja v storžkih hmelja (Humulus lupulus L.) od formiranja storžkov do fiziološke zrelosti
 17. Marjana Jelavić: Vodna bilanca s selenom tretirane tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) ob različni razpoložljivosti vode v okolju
 18. Boštjan Ogorevc: Vpliv vode v tleh na tok geogenega CO2 iz tal v atmosfero
 19. Janja Černelič: Vodni potencial cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula', cepljenih na izbrane podlage

Druga dela (24)

 1. Nina Kacjan-Maršić, Petra Štolfa, Dominik Vodnik, Katarina Košmelj, Maja Mikulič Petkovšek, Bojka Kump, Rajko Vidrih, Doris Kokalj, Saša Piskernik, Blaž Ferjančič, Maja Dragutinović, Robert Veberič, Metka Hudina, Helena Šircelj: Physiological and biochemical responses of ungrafted and grafted bell pepper plants (Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendtn.) grown under moderate salt stress
 2. Dominik Vodnik, Polona Strajnar, Sonja Jemc, Irena Maček: Respiratory potential of maize (Zea mays L.) roots exposed to hypoxia
 3. Dominik Vodnik, Urška Videmšek, Marina Pintar, Irena Maček, Hardy Pfanz: The characteristics of soil CO2 fluxes at a site with natural CO2 enrichment
 4. Maša Jelušič, Helena Grčman, Dominik Vodnik, Marjetka Suhadolc, Domen Leštan: Functioning of metal contaminated garden soil after remediation
 5. Dominik Vodnik, Jože Hladnik, Martina Vrešak, Klemen Eler: Interspecific variability of plant stomatal response to step changes of [CO2]
 6. Dominik Vodnik, Irena Maček, E. Péli, Urška Videmšek, Zoltán Tuba: Elevated CO2 affects the content of glomalin related soil protein in xeric temperate loess and temperate semi-desert sand grasslands
 7. Matej Vošnjak, Helena Šircelj, Dominik Vodnik, Valentina Usenik: Physio-biochemical responses of sweet cherry leaf to natural cold conditions
 8. Boris Lazarević, Klaudija Carović-Stanko, Marek Zivcak, Dominik Vodnik, Tomislav Javornik, Toni Safner: Classification of high-throughput phenotyping data for differentiation among nutrient deficiency in common bean
 9. Simon Gluhar, Anela Kaurin, Dominik Vodnik, Damijana Kastelec, Vesna Zupanc, Domen Leštan: Demonstration gardens with EDTA-washed soil. Part III, Plant growth, soil physical properties and production of safe vegetables
 10. Martina Lavrič, Klemen Eler, Mitja Ferlan, Dominik Vodnik, Jožica Gričar: Xylem sap flow and radial growth in Quercus pubescens Willd. from abandoned grasslands in Slovenian Karst region
 11. Jana Murovec, Jan Jurij Eržen, Marko Flajšman, Dominik Vodnik: Analysis of morphological traits, cannabinoid profiles, THCAS gene sequences, and photosynthesis in wide and narrow leaflet high-cannabidiol breeding populations of medical cannabis
 12. Robert Veberič, Dominik Vodnik, Franci Štampar: Influence of foliar-applied phosphorus and potassium on photosynthesis and transpiration of `Golden Delicious` apple leaves (Malus domestica Borkh.)
 13. Gregor Plestenjak, Klemen Eler, Dominik Vodnik, Mitja Ferlan, Matjaž Čater, Tjaša Kanduč, Primož Simončič, Nives Ogrinc: Sources of soil CO2 in calcareous grassland with woody plant encroachment
 14. Študij na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 15. Tina Smrke, Dominik Vodnik, Robert Veberič, Helena Šircelj, David Lenarčič, Jerneja Jakopič: Growing highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.) in a protected environment
 16. Jože Hladnik, Dominik Vodnik: Regulacija prevodnosti listnih rež
 17. Urška Videmšek, Alexandra Hagn, Marjetka Suhadolc, Viviane Radl, Heike Knicker, Michael Schloter, Dominik Vodnik: Abundance and diversity of CO2-fixing bacteria in grassland soils close to natural carbon dioxide springs
 18. Jože Hladnik, Klemen Eler, Kaja Kržan, Marina Pintar, Dominik Vodnik: Short-term dynamics of stomatal response to sudden increase in CO2 concentration in maize supplied with different amounts of water
 19. Irena Maček, A.J. Dumbrell, Michaela Nelson, Alastair Fitter, Dominik Vodnik, Thorunn Helgason: Local adaptation to soil hypoxia determines the structure of an arbuscular mycorrhizal fungal community in roots from natural CO2 springs
 20. Irena Maček, Damijana Kastelec, Dominik Vodnik: Root colonization with arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin-related soil protein (GRSP) concentration in hypoxic soils in natural CO2 springs
 21. Klemen Eler, Gregor Plestenjak, Mitja Ferlan, Matjaž Čater, Primož Simončič, Dominik Vodnik: Soil respiration of karst grasslands subjected to woody-plant encroachment
 22. Zala Kolenc, Andreja Čerenak, Dominik Vodnik: Kako hmelj (Humulus lupulus L.) uravnava vodno bilanco in se odziva na sušo?
 23. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo
 24. Juan Francisco Morales Arteaga, Dominik Vodnik, Damijana Kastelec, Mojca Zupanc, Matevž Dular, Jernej Ortar, Marija Đurić, Anela Kaurin, Rok Mihelič, Domen Leštan: Removal of toxic metals from sewage sludge by EDTA and hydrodynamic cavitation and use of the sludge as fertilizer