Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Tanja Bohinc: Interakcije kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.) in kapusovih stenic (Eurydema spp.) z zeljem in izbranimi privabilnimi posevki
 2. Marko Zmrzlak: Dinamika populacij koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) v slovenskih nasadih hmelja in njihov odziv na podnebne spremembe
 3. Marko Devetak: Sezonska dinamika dveh vrst sovk iz rodu Mamestra (Lepidoptera: Noctuidae) ter povezave med obsegom poškodb in vsebnostjo glukozinolatov v zelju (Brassica oleracea var. capitata L.)
 4. Damir Marković: Dejavniki antiksenoze kot mehanizem odpornosti zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) na izbrane škodljive žuželke

MSc theses (14)

 1. Tina Smodiš: Razvojni krog koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) in njegov odziv na abiotske in biotske dejavnike pri pridelavi krompirja
 2. Meta Urbančič Zemljič: Odpornost populacij koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) v Sloveniji na izbrane insekticide
 3. Iris Škerbot: Bionomija rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum [Westwood], Homoptera, Aleyrodidae) v zavarovanih prostorih in njegovo zatiranje z mehkokožno plenilko Macrolophus pygmaeus Rambur (Heteroptera, Miridae)
 4. Petra Gombač: Ustreznost navadne nokote (Lotus corniculatus L.) in vrtnega šetraja (Satureja hortensis L.) kot vmesnih posevkov za zmanjševanje škodljivosti tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na poru (Allium porrum L.)
 5. Domen Bajec: Bionomija ameriškega kaparja (Diaspidiotus perniciosus (Comstock) v nasadih žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) jugovzhodne Slovenije
 6. Jana Čuk: Učinkovitost dveh tipov vab za masovno lovljenje odraslih osebkov poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L., Coleoptera, Scarabaeidae)
 7. Karmen Rodič: Sezonska dinamika vrtnega zavrtača (Xyleborus dispar (Fabricius 1792), Coleoptera, Curculionidae) v nasadih jablan v jugovzhodni Sloveniji
 8. Polona Pust: Preučevanje skladnosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) in insekticidov v laboratorijskih razmerah
 9. Aleš Plut: Preizkušanje novega načina zatiranja gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov krompirja (Solanum tuberosum L.) v ekološki pridelavi
 10. Julija Dariž: Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella (L.)) in breskovega zavijača (Grapholita molesta (Busck)) v intenzivnem nasadu jablan v Brkinih
 11. Miha Curk: Zdravstveno varstvo in vzdrževanje travne ruše na nogometnih igriščih v Sloveniji
 12. Nuša Klemenc: Preučevanje izpada pridelka voluminozne krme zaradi paše jelenjadi v Novih Lazih na Kočevskem
 13. Martin Snoj: Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti spinosada in spinetorama pri zatiranju žitnih žužkov (Sitophilus spp., Coleoptera, Curculionidae) na zrnju ozimne pšenice (Triticum aestivum L.)
 14. Simona Perme: Ugotavljanje učinkovitosti entomopatogenih ogorčič (Rhabditida) za zatiranje nadzemskih škodljivcev vrtnin

Bsc theses (77)

 1. Andreja Rak: Ugotavljanje učinkovitosti različnih načinov odvračanja srnjadi (Capreolus capreolus L.) in poljskega zajca (Lepus europaeus Pallas) od vrtnin
 2. Milena Lešić: Preučevanje učinkovitosti treh okoljsko sprejemljivih fungicidov za zatiranje glive Alternaria cichorii Nattrass (Deuteromycota, Hyphomycetes, Hyphales) na endiviji
 3. Jaka Walland: Spremljanje zastopanosti kapusove hržice (Contarinia nasturtii [Kieffer], Diptera, Cecidomyiidae) v zelju s feromonskimi vabami
 4. Branko Carlevaris: Razvojni krog in škodljivost žitnega strgača (Oulema spp., Coleoptera, Chrysomelidae) na različnih sortah ozimne pšenice na Goriškem
 5. Sabina Kapš: Škodljivost divjega prašiča (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) na kmetijskih zemljiščih na širšem območju vasi Sodevci
 6. Katarina Ravnikar: Vpliv števila škropljenj z insekticidom na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na zgodnjem zelju
 7. Milena Gradič: Sezonska dinamika jablanove steklokrilke (Synanthedon myopaeformis [Borkhauasen], Lepidoptera, Sesiidae) v ekstenzivnem sadovnjaku na Kozjanskem
 8. Anja Prelaz: Škodljivost gladiolovega resarja (Thrips simplex [Morison], Thysanoptera, Thripidae) na treh sortah gladiol v različnih sistemih pridelave
 9. Mojca Vršnak: Vpliv pripravkov Mineral na zdravstveno stanje in pridelek krompirja (Solanum tuberosum L.)
 10. Gregor Okorn: Vrednotenje odvračalnega delovanja treh snovi na tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli (Allium cepa L.)
 11. Luka Kužnik: Učinkovitost dveh vrst entomopatogenih ogorčič (Rhabditida) za zatiranje resarja Hercinothrips femoralis (Reuter)
 12. Žiga Laznik: Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti štirih vrst entomopatogenih ogorčič (Rhabditida) za zatiranje kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae)
 13. Boštjan Naglič: Vpliv štirih vmesnih posevkov na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli
 14. Darija Jezeršek: Sezonska dinamika žitnih stenic (Heteroptera) na ozimnem žitu
 15. Tinka Jelenc: Pojavljanje in gospodarski pomen izbranih žuželk na ovsu (Avena sativa L.) v Selški dolini
 16. Melita Štrukelj: Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti slovenskih ras entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae)
 17. Sanja Ljubi: Preučevanje skladnosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) in fungicidov v laboratorijskih razmerah
 18. Sandi Plohl: Vpliv vremena na pojavljanje jablanove steklokrilke (Synanthedon myopaeformis [Borkhausen], Lepidoptera, Sesiidae) v ekstenzivnem sadovnjaku na Goričkem
 19. Bogdan Prah: Poznavanje možnosti biotičnega zatiranja škodljivcev okrasnih rastlin v zavarovanih prostorih
 20. Maša Šparl: Preučevanje razvojnega kroga hmeljevega rilčkarja (Neoplinthus tigratus porcatus (Panzer), Coleoptera, Curculionidae) v laboratorijskih razmerah in na prostem
 21. Darja Verlič: Laboratorijsko preučevanje limacidnega delovanja izbranih snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae)
 22. Tina Glinšek: Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella [L.], Lepidoptera, Tortricidae) v ekstenzivnem sadovnjaku v Ljubljani
 23. Špela Fajfar: Učinkovitost treh eteričnih olj za zatiranje riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) v uskladiščeni pšenici
 24. Timijan Kolar: Primerjava učinkovitosti dveh alternativnih načinov zatiranja koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say]) na krompirju (Solanum tuberosum L.) v primerjavi z insekticidom tiametoksam
 25. Martin Snoj: Pojavljanje kapusovega molja (Plutella xylostella [L.], Lepidoptera, Plutellidae) na njivi z zeljem na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani
 26. Daša Radovič: Preučevanje učinkovitosti biofumigacije za zatiranje strun (Agriotes spp., Coleoptera, Elateridae) v krompirju (Solanum tuberosum L.)
 27. Ivana Pirc: Sezonska dinamika pasastega grozdnega sukača (Clysia ambiguella Hübner) in križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller)) v ekološkem vinogradu v okolici Krškega
 28. Zerin Ćatić: Sezonska dinamika navadne tenčičarice (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae) na njivi z jaro pšenico
 29. Matevž Močnik Grčar: Učinkovitost treh rastlinskih pripravkov za zatiranje zelene jablanove uši (Aphis pomi De Geer)
 30. Nejc Skitek: Učinkovitost zmanjšanih odmerkov nikotina za zatiranje cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis (Pergande), Thysanoptera, Thripidae) v laboratorijskih razmerah
 31. Gašper Bokavšek: Temperatura in zračna vlaga kot dejavnika smrtnosti riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) v laboratorijskih razmerah
 32. Andreja Kogoj: Preučevanje učinkovitosti juglona za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri [L.], Homoptera, Psyllidae)
 33. Branka Poljanšek: Škodljivost divjadi na kmetijskih zemljiščih v Tuhinjski dolini
 34. Špela Hriberšek: Sezonska dinamika jablanove steklokrilke (Synanthedon myopaeformis [Borkhausen], Lepidoptera, Sesiidae) v dveh travniških sadovnjakih na Bizeljskem
 35. Barbara Dolenec: Pojavljanje pesnega molja (Scrobipalpa ocellatella Boyd, Lepidoptera, Gelechiidae) in ozimne sovke (Agrotis segetum [Denis & Schiffermüller], Lepidoptera, Noctuidae) na njivi s krmno peso (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. alba DC.) na območju Škofje Loke
 36. Petra Premrl: Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti dveh ras entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae (Filipjev) za zatiranje ogrcev poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha [L.], Coleoptera, Scarabaeidae)
 37. Jernej Bartol: Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella [L.], Lepidoptera, Tortricidae) v ekstenzivnem sadovnjaku na Ribniškem
 38. Neža Kavčič: Laboratorijsko preučevanje odpornosti rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum [Westwood], Homoptera, Aleyrodidae) na izbrane insekticide po metodi IRAC št. 12a
 39. Jana Luzar: Preučevanje škodljivosti porove zavrtalke (Napomyza gymnostoma Loew, Diptera, Agromyzidae) na čebuli (Allium cepa L.), gojeni v mešanih saditvah z zelišči
 40. Natalija Tovornik: Sezonska dinamika vrtnega zavrtača (Xyleborus dispar [F.], Coleoptera, Scolytidae) v travniškem sadovnjaku na Kozjanskem
 41. Anja Meško: Laboratorijsko preizkušanje učinkovitosti izbranih snovi za zatiranje platanove čipkarke (Corythucha ciliata [Say], Heteroptera, Tingidae)
 42. Mojca Murko: Razvojni krog in obseg poškodb žitnega strgača (Oulema spp., Coleoptera, Chrysomelidae) na ozimni pšenici v dveh sistemih pridelave
 43. Maja Mihičinac: Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti različnih snovi za zatiranje lazarjev (Arion spp., Gastropoda, Arionidae)
 44. Uroš Križaj: Varstvo sadnega drevja v ekološki pridelavi in možnosti za implementacijo ekološke pridelave na območju Brkinov in Krasa
 45. Lucija Florijančič: Sezonska dinamika pasastega grozdnega sukača (Clysia ambiguella Hübner) in križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]) na dveh sortah žlahtne vinske trte
 46. Vlasta Cunja: Učinkovitost izbranih okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje zelene jablanove uši (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera)
 47. Katja Košir: Spremljanje kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) in njegovih naravnih sovražnikov na območju Ljubljane
 48. Bojan Frančeškin: Preizkušanje učinkovitosti fungicidnega delovanja izbranih naravnih snovi na glivo Phytophthora infestans (Mont.) de Bary na indeterminantnem paradižniku (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten)
 49. Barbara Grubar: Učinkovitost okoljsko sprejemljivih snovi za zatiranje pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae)
 50. Anja Kraševec: Sezonska dinamika žitnega strgača (Oulema spp.) in pravih listnih uši (Aphididae) na ozimni pšenici v ekološki pridelavi
 51. Ana Rozman: Sezonska dinamika grahove uši (Acyrthosiphon pisum [Harris], Homoptera, Aphididae) na krmnem grahu
 52. Špela Kalan: Sezonska dinamika ozimne sovke (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, Lepidoptera, Noctuidae) na koruzni njivi v bližini Škofje Loke
 53. Helena Gorjup: Laboratorijsko proučevanje odpornosti žitnega strgača (Oulema spp., Coleoptera, Chrysomelidae) na izbrane piretroide
 54. Maja Koren: Mnenje mestnega prebivalstva o zdravstveni problematiki drevja v urbanem prostoru
 55. Andreja Srebernjak: Spremljanje zastopanosti ozimne sovke (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, Lepidoptera, Noctuidae) na koruzi s feromonskimi vabami
 56. Jožica Kržišnik: Sezonska dinamika kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) v nasadu zelja
 57. Anja Zgubin: Vpliv agrotehničnih ukrepov na pojav paradižnikove plesni (Phytophthora infestant [Mont.] de Bary) na determinantnem paradižniku (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten)
 58. Dragan Poje: Vrednotenje ustreznosti štirih privabilnih posevkov za zmanjševanje škodljvosti tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli (Allium cepa L.)
 59. Urška Slivnik: Varovanje kmetijskih zemljišč pred divjadjo v Šaleški dolini
 60. Helena Komel: Preučevanje potencialnega kurativnega delovanja treh preventivnih fungicidov na glivo Alternaria cichorii Nattrass (Deuteromycota, Hyphopmycetes, Hyphales) na endiviji
 61. Alenka Zupančič: Laboratorijsko proučevanje učinkovitosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje pisane stenice (Eurydema ventrale Kolenati, Heteroptera, Pentatomidae)
 62. Zlatka Pavlinič: Naravni pripravki za zmanjševanje škodljivosti povzročiteljev bolezni na okrasnih rastlinah
 63. Jože Pogorelc: Razporeditev češpljevega zavijača (Grapholita funebrana [Treitschke], Lepidoptera, Tortricidae) v krošnjah češpelj in pojavljanje zunaj njih
 64. Matjaž Hladnik: Analiza rezultatov večletnega ocenjevanja škodljivosti gosenic koruzne vešče (Ostrinia nubilalis [Hübner], Lepidoptera, Crambidae) na koruzi na Primorskem
 65. Tjaša Rešetič: Sezonska dinamika kapusovega molja (Plutella xylostella [L.], Lepidoptera, Plutellidae) v nasadu zelja (Brassica oleracea var. Capitata L.)
 66. Tanja Bohinc: Pojavljanje kapusove hržice (Contarinia nasturtii (Kieffer), Diptera, Cecidomyiidae) v nasadu poznega zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) v konvencionalni pridelavi
 67. Peter Jeršič: Spremljanje sezonske dinamike vrbarja (Cossus cossus L.) v ekstenzivnih sadovnjakih s feromonskimi vabami
 68. Maja Pevnik: Poljsko preizkušanje učinkovitosti treh okoljsko sprejemljivih insekticidov za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera,Chrysomelidae) na krompirju - ugotavljanje vpliva na pridelek
 69. Janez Kert: Preizkušanje ustreznosti nemškega prognostičnega modela SIMLEP
 70. Marjan Malus: Gospodarsko pomembne vrste metuljev (Lepidoptera) v vinogradniški favni v okolici Trške gore
 71. Petra Cajhen: Učinkovitost treh okoljsko sprejemljivih insekticidov za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na zgodnjem zelju
 72. Silvana Pirec: Pojavljanje resarja Microcephalopthrips abdominalis (Crawford) in drugih vrst resarjev (Thysanoptera) na Goriškem in Krasu
 73. Urša Melanšek: Učinkovitost entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae [Filipjev] (Rhabditida: Steinernematidae) za zatiranje cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis [Pergande]) (Thysanoptera, Thripidae) na kumarah
 74. Uroš Benec: Različne oblike sistema začasne elektroograje pri varovanju koruze pred divjim prašičem (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae)
 75. Andrej Cirar: Učinkovitost treh okoljsko sprejemljivih substanc za zatiranje nerezistentne populacije koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae)
 76. Katarina Kos: Prave listne uši (Aphididae) in njihovi parazitoidi v vrtnarskem ekosistemu
 77. Kristina Selišnik: Spremljanje zastopanosti krhljevega molja (Plodia interpunctella [Hübner]) in močne vešče (Anagasta kuehniella [Zeller]) s feromonskimi vabami

Other documents (98)

 1. Mojca Rot, Lara Maistrello, Elena Costi, Stanislav Trdan: Biological parameters, phenology and temperature requirements of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) in the Sub-Mediterranean climate of Western Slovenia
 2. Maria C. Boukouvala, Nickolas G. Kavallieratos, Anna Skourti, Xavier Pons, Sergio Fita, Tanja Bohinc, Stanislav Trdan, Paraskevi Agrafioti, Christos G. Athanassiou: Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae)
 3. Eva Praprotnik, Jaka Razinger, Stanislav Trdan: Pahljačniki (Coleoptera: Scarabaeidae) kot gospodarsko pomembni škodljivci in možnosti njihovega zatiranja z entomopatogenimi glivami
 4. Mojca Rot, Lara Maistrello, Elena Costi, Iris Bernardinelli, Giorgio Malossini, Luca Benvenuto, Stanislav Trdan: Native and non-native egg parasitoids associated with brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys [Stål, 1855]; Hemiptera: Pentatomidae) in Western Slovenia
 5. Barbara Zanelli, Miha Ocvirk, Iztok Jože Košir, Matej Vidrih, Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Environmental parameters and fertilisers as factors affecting the salicylic acid and total polyphenol contents in sport turfgrasses
 6. Tanja Bohinc, Barbara Zanelli, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Are prohexadione calcium and Pseudomonas fluorescens a solution to limit the spread of annual bluegrass (Poa annua L.) on football pitches?
 7. Matej Vidrih, Anja Turnšek, Magda Rak Cizej, Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Results of the single release efficacy of the predatory mite Neoseiulus californicus (McGregor) against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on a hop plantation
 8. Filip Vučajnk, Stanislav Trdan, Iztok Jože Košir, Miha Ocvirk, Mihovil Šantić, Metka Žerjav, Igor Šantavec, Rajko Bernik, Matej Vidrih: The influence of the spraying pressure of an injector asymmetric double nozzle with variable flow on head fungicide coverage, yield, grain quality, and deoxynivalenol content in winter wheat
 9. Žiga Laznik, Ivana Majić, Aleksander Horvat, Stanislav Trdan: Contact efficacy of different wood ashes against Spanish slug, Arion vulgaris (Gastropoda: Arionidae)
 10. Stanislav Trdan, Žiga Laznik, Tanja Bohinc: Thirty years of research and professional work in the field of biological control (predators, parasitoids, entomopathogenic and parasitic nematodes) in Slovenia
 11. Tanja Bohinc, Aleksander Horvat, Miha Ocvirk, Iztok Jože Košir, Ksenija Rutnik, Stanislav Trdan: The first evidence of the insecticidal potential of plant powders from invasive alien plants against rice weevil under laboratory conditions
 12. Frank H. Arthur, William R. Morrison III, Stanislav Trdan: Feasibility of using aeration to cool wheat stored in Slovenia
 13. Špela Modic, Primož Žigon, Aleš Kolmanič, Stanislav Trdan, Jaka Razinger: Evaluation of the field efficacy of Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Rhabditida: Heterorhabditidae) and synthetic insecticides for the control of western corn rootworm larvae
 14. Primož Žigon, Jaka Razinger, Stanislav Trdan: Insekticidni proteini in njihova uporaba za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say, 1824])
 15. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo
 16. Stanislav Trdan, Tanja Bohinc, Dragan Žnidarčič: Comparison of field efficacy of four natural fungicides and metiram against late blight (Phytophthora infestans [Mont.] de Bary) on tomato - short communication
 17. Janja Lamovšek, Gregor Urek, Stanislav Trdan: Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.): microbes against the pests
 18. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Možnosti varstva oreha (Juglans spp.) pred orehovo muho (Rhagoletis completa Cresson, 1929 Diptera: Tephritidae) s poudarkom na biotičnem zatiranju škodljivca
 19. Janja Lamovšek, Igor Zidarič, Irena Mavrič Pleško, Gregor Urek, Stanislav Trdan: Comparative study of diagnostic methods used for monitoring of common grape vine (Vitis vinifera L.) crown gall (Agrobacterium vitis Ophel & Kerr) in Slovenia
 20. Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii [Matsumura], Diptera, Drosophilidae) s poudarkom na okoljsko sprejemljivih načinih
 21. Stanislav Trdan, Klemen Bergant, Gábor Jenser: Monitoring of western flower thrips (Frankliniella occidentalis [Pergande], Thysanoptera) in the vicinity of greenhouses in different climatic conditions in Slovenia
 22. Stanislav Trdan, Nevenka Valič: Contribution to the knowledge on bionomics of Byctiscus betulae L. (Coleoptera, Curculionidae) on grapevine
 23. Dragan Žnidarčič, Jože Osvald, Stanislav Trdan: Plant characteristics for distinction of red chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) cultivars grown in central Slovenia
 24. Stanislav Trdan, Nevenka Valič, Gregor Urek, Lea Milevoj: Concentration of suspension and temperature as factors of pathogenicity of entomopathogenic nematodes for the control of granary weevil, Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae)
 25. Stanislav Trdan, Miloš Jović, Ljiljana Anđus: Palm thrips, Parthenothrips dracaenae (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance?
 26. Katarina Kos, Stanislav Trdan: Medsebojni vplivi trofičnih nivojev v prehranjevalni verigi parazitoidov
 27. Katarina Kos, Željko Tomanović, Helena Rojht, Stanislav Trdan: Parazitoidi listnih uši v Sloveniji in njihov pomen za biotično varstvo rastlin
 28. Katarina Kos, Stanislav Trdan: Življenjski krog parazitoidov listnih uši
 29. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Parazitske ogorčice polžev
 30. Žiga Laznik, Tímea Tóth, Tamás Lakatos, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Efficacy of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) against third-stage larvae of common cockchafer (Melolontha melolontha [L.], Coleoptera, Scarabaeidae) under laboratory conditions
 31. Helena Rojht, Anja Meško, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Insecticidal activity of four different substances against larvae and adults of sycamore lace bug (Corythucha ciliata [Say], Heteroptera, Tingidae)
 32. Emilija Raspudić, Marija Ivezić, Mirjana Brmež, Stanislav Trdan: Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia
 33. Žiga Laznik, Tímea Tóth, Tamás Lakatos, Stanislav Trdan: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - the first member from Heterorhabditidae family in Slovenia
 34. Žiga Laznik, Tímea Tóth, Tamás Lakatos, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: First record of a cold-active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia
 35. Katarina Kos, Željko Tomanović, Helena Rojht, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: First massive occurrence of greenhouse whitefly parasitoid, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) on greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum [Westwood] (Homoptera: Aleyrodidae) in Slovenia
 36. Darja Kocjan Ačko, Stanislav Trdan: Influence of row spacing on the yield of ten cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merrill)
 37. Katarina Kos, Željko Tomanović, Helena Rojht, Stanislav Trdan: The first record of Aphidius ervi Haliday in Slovenia
 38. Helena Rojht, Franc Budija, Stanislav Trdan: Effect of temperature on cannibalism rate between green lacewings larvae (Chrysoperla carnea [Stephens], Neuroptera, Chrysopidae)
 39. Žiga Laznik, Jenna L. Ross, Stanislav Trdan: Massive occurence and identification of the nematode Alloinema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) found in Arionidae slugs in Slovenia
 40. Žiga Laznik, Melita Štrukelj, Stanislav Trdan: Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf beetle (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions
 41. Žiga Laznik, Maja Mihičinac, Jaka Rupnik, Matej Vidrih, Igor Prša, Stanislav Trdan: Testing the efficacy of different substances against Arion slugs (Arionidae) under laboratory conditions
 42. Helena Rojht, Christos Athaniassou, Bill Vayias, Nickolas G. Kavallieratos, Željko Tomanović, Matej Vidrih, Katarina Kos, Stanislav Trdan: The effect of diatomaceous earth of different origin, temperature and relative humidity against adults of rice weevil (Sitophylus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) in stored wheat
 43. Marko Devetak, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Cabbage moth (Mamestra brassicae [L.]) and bright-line brown-eyes moth (Mamestra oleracea [L.]) - presentation of the species, their monitoring and control measures
 44. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Intraspecific variability of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) as biological control agent of rice weevil (Sitophylus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) adults
 45. Katarina Kos, Stanislav Trdan: Biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Hymenoptera, Cynipidae)
 46. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: The influence of insecticides on the viability of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) under laboratory conditions
 47. Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Phytophagous and predatory mites in Slovenia
 48. Tanja Bohinc, Robert Hrastar, Iztok Jože Košir, Stanislav Trdan: Association between glucosinolate concentration and injuries caused by cabbage stink bugs Eurydema spp. (Heteroptera: Pentatomidae) on different Brassicas
 49. Tanja Bohinc, Smiljana Goreta Ban, Dean Ban, Stanislav Trdan: Glucosinolates in plant protection strategies: a review
 50. Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Trap crops for reducing damage caused by cabbage stink bugs (Eurydema spp.) and flea beetles (Phyllotreta spp.) on white cabbage: fact or fantasy?
 51. Žiga Laznik, Tanja Bohinc, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Testing the suitability of three herbs as intercrops against the Allium leaf miner (Phytomyza gymnostoma Loew, Diptera, Agromyzidae) in onion production
 52. Iris Škerbot, Tončka Jesenko: Talni škodljivci v pridelavi poljščin
 53. Žiga Laznik, Iztok Jože Košir, Ludvik Rozman, Milica Kač, Stanislav Trdan: Preliminary results of variability in mechanical-induced volatile root-emissions of different maize cultivars
 54. Intervju: Ermin Šiljak
 55. Intervju: Gregor Židan
 56. Intervju: Matjaž Kek
 57. Intervju: Juan vasle
 58. Intervju: Grega Rozina
 59. Intervju: Dr. Zdenko Verdenik
 60. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: An investigation on the chemotactic responses of different entomopathogenic nematode strains to mechanically damaged maize root volatile compounds
 61. Stanislav Trdan: Predstavitev 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (5.-6. marec 2013, Bled)
 62. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Research on seasonal dynamics of 14 different insects pests in Slovenia using pheromone traps
 63. Željko Tomanović, Katarina Kos, Andjeljko Petrović, Petr Starý, Nickolas G. Kavallieratos, V. Žikić, Jernej Jakše, Stanislav Trdan, Ana Ivanović: The relationship between molecular variation and variation in the wing shape of three aphid parasitoid species: Aphidius uzbekistanicus Luzhetzki, Aphidius rhopalosiphi De Stefani Perez and Aphidius avenaphis (Fitch) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)
 64. Žiga Laznik, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Efficacy of four essential oils against Sitophilus granarius (L.) adults after short-term exposure
 65. Žiga Laznik, Matej Vidrih, Filip Vučajnk, Stanislav Trdan: Is foliar application of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) an effective alternative to thiametoxam in controlling cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.) on winter wheat?
 66. Stanislav Trdan, Matej Vidrih, Gijsbertus Vierbergen: First record of Aeolothrips gloriosus Bagnall (Thysanoptera: Aeolothripidae) in Slovenia
 67. Nataša Mehle, Stanislav Trdan: Traditional and modern methods for the identification of thrips (Thysanoptera) species
 68. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Entomopathogenic nematodes (Nematoda: Rhabditida) in Slovenia: from tabula rasa to implementation into crop production systems
 69. Helena Rojht, Aleksander Horvat, Christos G. Athanassiou, Bill Vayias, Željko Tomanović, Stanislav Trdan: Impact of geochemical composition of diatomaceous earth on its insecticidal activity against adults of Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae)
 70. Stanislav Trdan, Matej Vidrih: Quantifying the damage of red deer (Cervus elaphus) grazing on grassland production in southeastern Slovenia
 71. Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Alternativni načini zatiranja strun (Coleoptera, Elateridae) na njivah
 72. Žiga Laznik, Lea Milevoj, Stanislav Trdan: Pisana polonica (Harmonia axyridis [Pallas], Coleoptera, Coccinellidae) - invazivna koristna vrsta
 73. Tanja Bohinc, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Massive occurrence of Podagrica fuscicornis (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) on common marshmallow (Althaea officinalis L.)
 74. Katarina Kos, Stanislav Trdan: Možnosti biotičnega zatiranja paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny, Lepidoptera, Gelechiidae)
 75. Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Ščitaste stenice (Pentatomidae) kot škodljivci gojenih rastlin in načini njihovega zatiranja
 76. Katarina Kos, Helena Rojht, Stanislav Trdan: Kemična komunikacija med parazitoidi in organizmi z drugih trofičnih nivojev
 77. Milan Oplanić, Dean Ban, Stanislav Trdan, Dragan Žnidarčič: Vpliv agroekoloških razmer na ekonomsko upravičenost ekološkega pridelovanja solate (Lactuca sativa L.)
 78. Matej Vidrih, Jure Čop, Stanislav Trdan, Klemen Eler: Changes in floristic composition over three years of Ljubljana marsh grasslandin relation to cutting and fertilising management
 79. Žiga Laznik, Tímea Tóth, Tamás Lakatos, Stanislav Trdan: Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna
 80. Dragan Žnidarčič, Nevenka Valič, Stanislav Trdan: Epicuticular wax content in the leaves of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) as a mechanical barrier against three insect pests
 81. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Entomopatogene in entomofilne ogorčice - naravni sovražniki resarjev (Thysanoptera)
 82. Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Evaluation of different designs of temporary electric fence systems for the protection of maize against wild boar (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae)
 83. Žiga Laznik, Tímea Tóth, Tamás Lakatos, Stanislav Trdan: Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) recorded for the first time in Slovenia
 84. Darja Kocjan Ačko, Stanislav Trdan: Influence of row spacing on the yield of two flax cultivars (Linum usitatissimum L.)
 85. Žiga Laznik, Vlasta Cunja, Milica Kač, Stanislav Trdan: Efficacy of three natural substances against apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) under laboratory conditions
 86. Dragan Žnidarčič, Nina Kacjan-Maršić, Jože Osvald, Tomaž Požrl, Stanislav Trdan: Yield and quality of early cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in response to within-row plant spacing
 87. Dragan Žnidarčič, Rajko Vidrih, Mateja Germ, Dean Ban, Stanislav Trdan: Relationship between water-soluble carbohydrate composition of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and damage levels of onion thrips
 88. Melita Štrukelj, Irena Mavrič Pleško, Gregor Urek, Stanislav Trdan: Kaparji (Hemiptera: Coccoidea) vinske trte (Vitis vinifera L.) v Sloveniji in možnosti njihovega biotičnega zatiranja
 89. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Japonski dresnik (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decraene) in njegovo zatiranje z bolšico Aphalara itadori Shinji
 90. Helena Rojht, Aleksander Horvat, Stanislav Trdan: Značilnosti diatomejske zemlje kot naravnega insekticida za zatiranje skladiščnih škodljivcev
 91. Dragan Žnidarčič, Damir Marković, Rajko Vidrih, Tanja Bohinc, Stanislav Trdan: Kateri biofizikalni in biokemični dejavniki lahko pripomorejo k večji odpornosti zelja (Brassica oleraceae L. var. capitata) na napad gospodarsko najpomembnejših škodljivcev
 92. Katarina Kos, Beate Tschöpe, Erich Jörg, Stanislav Trdan: Preučevanje ustreznosti prognostičnega modela SIMLEP za varstvo krompirja pred koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) v Sloveniji
 93. Katarina Kos, Stanislav Trdan: Parazitoidi listnih uši v Sloveniji in njihov pomen za biotično varstvo rastlin
 94. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Entomopatogene ogorčice, naravni sovražniki nadzemskih škodljivcev kapusnic
 95. Katarina Kos, Željko Tomanović, Olivera Petrović-Obradović, Žiga Laznik, Matej Vidrih, Stanislav Trdan: Aphids (Aphididae) and their parasitoids in selected vegetable ecosystems in Slovenia
 96. Žiga Laznik, Stanislav Trdan: Entomopatogene ogorčice - biotični agensi za zatiranje žuželk iz reda Coleoptera
 97. Stanislav Trdan, Luka Kužnik, Matej Vidrih: First results concerning the efficacy of entomopathogenic nematodes against Hercinothrips femoralis (Reuter)
 98. Borut Bohanec, Stanislav Trdan, Franc Batič, Franci Štampar, Helena Grčman, Andrej Udovč, Tea Kuzman: Študij agronomije in hortikulture