Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Jerman

Vseh ključnih besed je 171, ki se skupaj pojavijo 199 krat.
18 ključnih besed (10.53 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 46 krat (23.12 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x13.04%inkluzija
4x8.7%specialni in rehabilitacijski pedagogi
3x6.52%spolnost, samopodoba, motnje v duševnem razvoju, osebe z motnjami v duševnem razvoju
2x4.35%pomoč, kvaliteta življenja, mladostništvo, otroci s posebnimi potrebami, posledice, stres, specifične učne težave, čustvena inteligentnost, Downov sindrom, učenci s posebnimi potrebami, osebnostne lastnosti, poklicna izgorelost
1xigrače, igra, učenje, urejenje, otroc, komunikacija, strategije spoprijemanja, ovire, adolescenti, posledice bolezni in zdravljenja, socialnopedagoška pomoč, ponovna vključitev v šolo, levkemija pri otrocih, spomin, stresogeni dejavniki, spremembe psiholoških značilnosti, osnovne šole s prilagojenim programom, športniki invalidi, paraolimpijske igre, razlike med državami, lažja motnja v duševnem razvoju, težave s spominom, komunikacijska matrika, govorno-jezikovna komunikacija, dodatna strokovna pomoč, študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, vidiki in pogledi študentov in študentk, duševne motnje, oblike pomoči, specialno-rehabilitacijski pedagoški pristop, sorojenci, kognitivni procesi, duševni procesi, čustveni procesi, motivacijski procesi, socialna anksioznost, čustva, socialne igre, socialne veščine, selektivni mutizem, stališča, učitelji, zgodnja obravnava, identificiranje, usmerjanje otrok, komunikacijska anksioznost, socialna fobija, observatorij, izbira lokacije, kras, večkriterijsko odločanje, geografski informacijski sistemi (GIS), pomoč otrokom, geofizika, geomagnetizem, študija primera, otroci, osebe s slepoto in slabovidnostjo, pridobljena slepota in slabovidnost v odraslosti, postopna izguba vida, nadarjeni učenci, otrok s cerebralno paralizo, prilagoditev, delavnice, pomoč in podpora, nenadna izguba vida, adaptacija, odrasli, vprašalnik, starševska vzgoja, socializacija, osebe s posebnimi potrebami, institucionalno bivanje, likovna terapija, negativna in pozitivna čustva, vzgojitelji, nasilje, samozagovorništvo, opolnomočenje, zlorabe, moteče vedenje, vedenjske težave, neprilagojeno vedenje, prostovoljstvo, ocenjevanje kakovosti življenja, poškodbe možganov, aktivnosti, strategije, čustvena izčrpanost, psihosocialne težave, otroci z motnjami v duševnem razvoju, številske in prostorske predstave, izguba, žalovanje otrok, čustvene težave, motnje požiranja, odgovornost, porajajoča se pismenost, merske karakteristike, motnja pozornosti in hiperaktivnost (ADHD), učna neuspešnost, težje motnje v duševnem razvoju, downov sindrom, učenci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo (ADHD), zmerne motnje v duševnem razvoju, duhovnost, poklicni stres, dejavniki poklicnega stresa, požiranje, motnja pozornosti in hiperaktivnosti – ADHD, vzgojitelj, psihično blagostanje, življenje v skupnosti, depersonalizacija, strategoje pomoči, neuspešni nadarjeni, Rettov sindrom, socialna integracija, tesnoba, Prader-Willijev sindrom, družina, mobilna služba, timsko delo, trajnost znanja, prehod/tranzicija, integracija, individualiziran program, sodelovanje s starši, Sorojenci oseb s posebnimi potrebami, nevladne organizacije, likovni materiali in pripomočki, sodobna glasba, starši, osebe z zmernimi težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, pravica do spolnosti, profesionalna etika, avtistične motnje, metoda Floortime, osnovna šola, senzomotorična integracija, učitelji razrednega pouka, primerjava, matere otrok s posebnimi potrebami, specialni in rehabilitacijski pedagog, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, študij primera, zaljubljenost, ljubezen, delavnice s socialno-interakcijskimi igrami, čustveno opismenjevanje, -motnje avtističnega spektra, razvijanje pozitivne samopodobe, spremljevalci