Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darija Skubic

Vseh ključnih besed je 187, ki se skupaj pojavijo 329 krat.
51 ključnih besed (27.27 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 193 krat (58.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x6.74%pismenost
11x5.7%govor
10x5.18%bralna pismenost, govorni razvoj
9x4.66%jezik
7x3.63%branje, vzgojitelji
6x3.11%družinska pismenost
5x2.59%starši, otrok, razvoj govora, vzgojitelj
4x2.07%predšolski otrok, biblioterapija, govorno-jezikovni razvoj, verbalno nasilje, zgodnja pismenost, vloga vzgojitelja
3x1.55%predšolsko obdobje, kurikulum za vrtce, jezikovna vzgoja, porajajoča se pismenost, slovenski knjižni jezik, sporazumevanje, opismenjevanje, pripovedovanje, predopismenjevanje, slikanica brez besedila
2x1.04%usvajanje jezika, materni jezik, funkcionalna pismenost, dvojezičnost, vrtec, otrokov razvoj, predbralne spretnosti, koncept knjige, govorno-jezikovne motnje, bralna motivacija, govorne napake, družinsko branje, koherentnost, predpisalne spretnosti, Kurikulum za vrtce, predšolski otroci, medijska pismenost, knjiga, medij, bralne navade, participacija, javni vrtec, mediji
1xkriteriji, definicija pismenosti, vrste pismenosti, branje odraslih, proces raziskovanja problema zaprtega tipa, projektni pristop, pragmatika, zgodnje učenje tujega jezika, učenci, otrokova pismenost, profesorji razrednega pouka, sodelovanje, logopedi, dvojina, jezikovne zmožnosti, Tiny Signers, književna vzgoja v vrtcu, porarajoča se pismenost, spodbujanje večjezičnosti v vrtcu, otrok in večjezičnost, dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur, komunikacija, pogovor, pedagoške metode, kompetence, logoped, učenje, pismenosti, družina, malčki, pismenost odraslih, vzgojitelji predšolskih otrok, konvergentna pedagogika, vprašalnik, medicinske sestre, Romi, začetno opismenjevanje, jezik okolja, vaje za izgovorjavo, fonološko zavedanje, učni načrt, dokumentacijska pismenost, računalniška pismenost, vloga vzgojiteljev, multikulturna vzgoja, konflikti, sodelovalna naravnanost, besedišče, Gardnerjeva teorija neodvisnih inteligenc, NTC sistem učenja, knjižni jezik, montessori vrtec, dialoško branje, razvoj otroškega govora, teorije govornega razvoja, jezikovno izražanje, jezikovna vzgoja v vrtcu, multikulturalizem, vpliv medijev, besedila, dvojezična vzgoja, knjižne in neknjižne besede, slovenska narečja, vzgojiteljica, govor v predšolskem obdobju, pedagogika montessori, področje jezika, didaktični pripomočki, slovenščina kot drugi jezik, vključevanje, otrok priseljenec, predsodki, digitalna tehnologija, razvoj govora in jezika štiri, pripovedovalna zmožnost, motnja sluha, govor otrok, nejezikovno sporazumevanje, razvoj bralnih sposobnosti, problemska slikanica, ilustracije, kultura, predopismenjevalne zmožnosti, toki pona, tuji jezik, znakovni jezik, piktogrami, jezikovno zavedanje, terapevtsko sredstvo, govor in govorne spretnosti, medijski vpliv, medijska vzgoja, risanke, metode spodbujanja verbalizacije, verbalizacija, pravljice, program vrtca montessori, grafomotorika, grafomotorični komplet Mihliš22, pomoč z umetnostjo, vrednote, ilustracija, revije Ciciban in Cicido, govorno-jezikovna odstopanja, piktogram, slikopis, animirani film, medpodročno povezovanje, vloga staršev in vzgojiteljev, odstopanja v govorno-jezikovni komunikaciji, neslovensko govoreči otroci, slovenščina kot drugi/tuji jezik, vrtec Montessori, govorne vaje, vloga staršev, otrokovo besedišče, spodbujanje, jezikovna zmožnost, gibanje v predšolskem obdobju, žrtve, slikanica, raba knjižnega jezika, preprečevanje, vrstniško nasilje, zborni jezik, vrtci, vseživljenjsko razvijanje bralne pismenosti, bodoči pedagoški delavci, koherentnost zgodbe, govorno-jezikovne spretnosti, NTC-program, predšolska bralna značka, Pismenost, Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti, slovenščina, Montessori pedagogika