Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tjaša Filipčič

Vseh ključnih besed je 149, ki se skupaj pojavijo 191 krat.
22 ključnih besed (14.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 64 krat (33.51 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x9.38%inkluzija, arhitektonske ovire
4x6.25%dostopnost prostorov, gibalna oviranost, kakovost življenja
3x4.69%ravnotežje, multipla skleroza, gibalno ovirani učenci, stres, gibanje, športna dejavnost
2x3.13%osebe z gibalno oviranostjo, razvojna motnja koordinacije, judo, gibalno ovirani mladostniki, gibalne sposobnosti, osebe z motnjami v duševnem razvoju, športna aktivnost, senzorna integracija, specialni in rehabilitacijski pedagogi, motorične sposobnosti, gibalni razvoj
1xterapija, ustvarjalni gib, plesne dejavnosti, veščine, delovne in sprostitvene možnosti na kmetiji, terapevtsko kmetijstvo, učenje, rehabilitacijski pedagogi, poklicna izgorelost, aktivnosti, zaznavanje, multisenzorne izkušje, dostopnost javnih zgradb, prekomerna telesna teža, Downov sindrom, navade, debelost, vzdržljivost, tek na 600 m, delovno okolje, prilagojeno alpsko smučanje, kvaliteta življenja, čutila, dijaki, vključevanje v družbo, zadovoljstvo z življenjem, športna identiteta, senzomotorični razvoj, medicina, hierarhija, kaskadni prenos napak, Specialna olimpijada, referenčni podatek, kakovost geodetskega podatka, prilagojenost opreme, telovadnice, specialne olimpijske igre, Sožitje (društvo), prostovoljstvo, akcijsko raziskovanje, tabor, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo, gibalno ovirani, prilagojena športna vzgoja, testni inštrumetnarij ABC gibanja, hipoterapija, socialna interakcija, igra, vprašalnik, astma, refleksi, otroci, prostorsko načrtovanje, urbanizem, zakonodaja, spektroavtistične motnje, invalidi, srednje šole, Sevnica, športni objekti, odrasli, standardi, učenci s slepoto in slabovidnostjo, individualiziran program, predmet šport, Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti, ABC gibanja 2, fina motorika, učna uspešnost, prilagoditve, gibalna aktivnost, prilagoditve pouka, Winnickov model, prilagojene aktivnosti, spina bifida in hidrocefalus, dolgotrajno bolni mladostniki, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, zaostanek v razvoju, celostni razvoj, sladkorna bolezen, motnje avtističnega spektra, končna ledvična odpoved, gibalna nespretnost, lažje motnje v duševnem razvoju, inkluzivni judo, lažja motnja v duševnem razvoju, ženske z multiplo sklerozo, test ABC gibanja 2, specifične učne težave, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pohodništvo, učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, plesna vadba, motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, gibalne aktivnosti, Specialna olimpiada, otroci z gibalno oviranostjo, gibalne sposobnosti in spretnosti, gibalne spretnosti in sposobnosti, kronične bolezni, ABC gibanja, izgorelost, vadbeni prostor, joga, koordinacija, pogoji, družina, športna oprema, športni pripomočki, zdrav življenjski slog, športnorekreativno udejstvovanje, telesna dejavnost, zdrava prehrana, Gorenjska, Inštrumentarij ABC gibanja, športne dejavnosti, folklora, motnja v duševnem razvoju, boccia, učenci z motnjami avtističnega spektra, avtizem, motnje senzorne integracije, ples, nabor aktivnosti, aerobika, spretnosti