Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Milena Valenčič Zuljan

Vseh ključnih besed je 138, ki se skupaj pojavijo 188 krat.
20 ključnih besed (14.49 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 70 krat (37.23 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
22x31.43%profesionalni razvoj
6x8.57%specialni in rehabilitacijski pedagogi
3x4.29%prilagajanje pouka, inkluzija, učitelji, kakovosten pouk, rezilientnost, sodelovalno učenje
2x2.86%učenčeva vprašanja, učne oblike, didaktična načela, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dejavniki profesionalnega razvoja, profesionalni razvoj vzgojitelja, kariera, inoviranje, epidemija covida-19, kompetence, sodelovanje, učenci s posebnimi potrebami
1xkombinirani pouk, opazovanje pouka, učiteljeva kompetence, sodelovanje med učitelji, Romi, poslušanje, kolegialne hospitacije, sodelovanje s starši, modeli profesionalnega razvoja, televizija, konstruktivističen model pouka, preverjanje znanja, vpeljevanje sprememb, učeča se organizacija, pedagoški proces, profesionalni razvoj učiteljev, specialni in rehabilitacijski pedagog, priseljenci, razrednik, delo v paru, profesionalni razvoj učitelja, učiteljski poklic, vloge razrednika, izobraževalne oddaje, življenjska prožnost, dejavniki tveganja, učna metoda razgovora, vizualizacija, časovni trak, vrtec, interaktivna tabla, zemljiški kataster, katastrski načrt, Danska, Švedska, kompetence učiteljev, Avstrija, Slovenija, digitalni kataster, izboljšava, vprašalnik, zdravstveno osebje, sodelovanje med učitelji in starši, dokumentarne oddaje, učne etape, skupinska učna oblika, učeča organizacija, pedagoška praksa, kolegialno sodelovanje, artikulacija pouka, učno delo, otroci, starši, zdravljenje, eksperiment, raziskave, trajnostni razvoj, nadarjeni, samoregulacija učenja, rezilientnost vzgojiteljev, posledice stresa, stresne poklicne situacije, učiteljeva pojmovanja, projekti na šolah, inovacije, kultura ustanove, Vzgojitelj predšolskih otrok, pouk na daljavo, vzgojitelj, Obrnjeno učenje in poučevanje, medpredmetno povezovanje, motivi poklicnega odločanja, projektno učno delo, strategije odprtega pouka, didaktični pripomočki, osnove matematike, učna pomoč, gambijski učenci, timsko delo, sodelovanje vzgojitelja in učitelja v 1. razredu osnovne šole, sodelovanje med vzgojitelji in starši v vrtcih, motivi za izbor poklica, izobraževanje na daljavo, učiteljev profesionalni razvoj, dodatna strokovna pomoč v vrtcih, stres, osnovnošolski učitelji, Profesionalni razvoj, učna diferenciacija, metakognicija, razvijanje spretnosti samoocenjevanja, formativno preverjanje znanja, samoocenjevanje matematičnega znanja, vloga razrednika, dejavniki, kakovosten učbenik, učna diferenciacija in individualizacija, redna osnovna šola, metoda poklicne biografije, poklicna orientacija, stališča učiteljev, izobraževanje učiteljev, sodelovalno oz. kooperativno poučevanje, dodatna strokovna pomoč, konstruktivizem, učinkovitost pouka, domača naloga, didaktično metodična diferenciacija in individualizacija, profesionalni razvoj vzgojiteljev, kombiniran oddelek, učenci priseljenci, pouk matematike, domača pokrajina, učna individualizacija, problemski pouk, problemsko mišljenje, predmet družba, učitelj