Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (9)

 1. Primož Medved: Strukturni model avtonomnih trajnostnih sosesk
 2. Maja Simoneti: Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih
 3. Ivo Švigelj: Ranljivost na podnebne spremembe in participacija
 4. Petra Vertelj Nared: Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji
 5. Dina Stober: Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin
 6. Nika Razpotnik Visković: Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij
 7. Simon Kušar: Vloga prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji
 8. Jure Zavrtanik: Upravljanje individualnih investitorskih pobud pri načrtovanju poselitev v razpršenem mestu
 9. Gregor Torkar: Vplivi učiteljevih vrednot na njegovo vzgojno izobraževalno delovanje na področju varstva narave

MSc theses (25)

 1. Taj Zavodnik: Pravičnost kot kriterij prilagajanja na podnebne spremembe: pregled smernic na ravni EU
 2. Karolina Rebernik: Odnos upraviteljev cerkva do varstva zatočišč netopirjev v cerkvah na Slovenskem
 3. Tina Gaber: Diskriminacija veganov v različnih socialnih okoljih
 4. Maja Pančur: Novi trendi v turistični ponudbi kot odgovor na postmoderne spremembe v odnosu do narave
 5. Neža Zagoričnik: Revitalizacija Hmeljarskega doma kot priložnost za kulturni in družbeni preporod Šempetra
 6. Nina Uratarič Malnar: Vključevanje deležnikov v pripravo načrtov upravljanja zavarovanih območij - primera dobre prakse
 7. Irena Papež: Odnos stroke do participacije javnosti v postopkih urejanja prostora na lokalni ravni
 8. Nina Podvornik: Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje
 9. Nadja Novak: Individualna odgovornost pri reševanju problema podnebnih sprememb
 10. Barbara Perovič: Vključevanje javnosti v postopek izdelave državnih prostorskih načrtov
 11. Tina Poštrak: Družbeni razlogi zapletov pri ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor
 12. Andreja Anžin: Spreminjanje urbane mobilnosti za dvig kakovosti urbanega življenja
 13. Jasmina Bolčič: Prostorski posegi v območje morja in obalnega pasu med legalnostjo in legitimnostjo
 14. Janja Koren: Vloga kmetijstva pri trajnostnem razvoju zavarovanih območij
 15. Rada Drnovšek: Trajnostni regionalni razvoj kot paradigma razvoja v Sloveniji
 16. Blaž Brešan: Sobivanje kemične industrije in lokalne skupnosti
 17. Fedja Vraničar: Promocija Slovenske vojske kot družbeno odgovorne organizacije na področju ekologije
 18. Andreja Jagodic: Analiza konfliktov pri rabi gorskega prostora: primer gorsko kolesarstvo
 19. Simona Munda: Motivi za nakupovanje rabljenega blaga v Sloveniji
 20. Monika Borovnik: Sobivanje z naravo v sodobni družbi na primeru samooskrbnega kmečkega prebivalstva jugozahodnega Pohorja
 21. Katja Javoršek: Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na ekološko zavest
 22. Monika Grkman: Primerjalna analiza medijskega poročanja o podnebnih spremembah v slovenskem in nemškem tisku
 23. Hrvoje Teo Oršanič: Ohranjanje narave in lastništvo gozda na primeru Posavja
 24. Irena Eržen: Vpliv družbenih sprememb na število poškodb pri delu
 25. Vanesa Čanji: Trajnostni razvoj evropskih mest v novi ekonomiji

Bsc theses (47)

 1. Urša Steiner: Doživljajsko otroško igrišče kot odgovor na sodobne potrebe otrok
 2. Ana Plej: Skupnostni urbani vrtovi: nova družbeno-prostorska paradigma
 3. Nina Berovič: Ekovas kot nova oblika skupnosti v prostoru
 4. Urša Moser: Ekološko izobraževanje
 5. Danijel Šebjan: Trdovratnost prehranskih navad v Prekmurju
 6. Lea Rus: Družboslovna analiza temeljnih motivov za prehod na veganski način prehranjevanja
 7. Petra Žen: Vedenje slovenskih potrošnikov pri nakupovanju sadja in zelenjave
 8. Valentina Horvat Kokalj: Nove oblike odnosov človek - žival
 9. Sara Peterlin: Odzivi lokalnih prebivalcev na gradnjo obvoznice na Škofljici
 10. Maruška Gulič Tomšič: Uresničevanje ideje o ekovaseh v slovenskem prostoru
 11. Mojca Polak: Razvoj turizma in varovanje narave (primer Bohinja)
 12. Katerina Kljun: Vpliv medijsko posredovanih informacij na dojemanje globalnega segrevanja
 13. Andreja Hleb: Sociološki vidiki avtomobilizma
 14. Manca Kočevar: Razlogi za razlike v družbenem dojemanju podnebnih sprememb
 15. Mateja Šoštarić: Marketing naravnih in zavarovanih območij: primer Tasmanije
 16. Monika Borovnik: Vpliv Rudnikov svinca in topilnice Mežica na lokalno družbeno okolje
 17. Suzana Vahtarić: Lokalno partnerstvo Brežice v postopku iskanja lokacije za odlagališče NSRAO
 18. Blaž Brešan: Mobilizacijski potencial okoljskih kazalcev trajnostnega razvoja
 19. Tanja Peloz: Etičnost družbenih odnosov do rejnih živali
 20. Urška Humar: Družbene spremembe podeželja v postmodernosti
 21. Vanja Pinterič: Slovensko javno mnenje o ekologiji ter pridobivanju in porabi električne energije skozi čas
 22. Helena Habjan: Kritika kmetijskih politik EU z vidika trajnostnega razvoja
 23. Romana Rogar: Vpliv okoljskih vrednot na stanovanjsko gradnjo v Sloveniji
 24. Eva Celec: Ekološki trendi v kozmetični industriji
 25. Katja Pokorn: Ekološka orientacija uporabnikov smučišč
 26. Mojca Mak: Diskurzivna analiza potopisov
 27. Petra Vučko: Razvojne priložnosti Prekmurja
 28. Alma Memić: Družbeni odzivi na gradnjo džamije v Sloveniji
 29. Evelina Persič: Družbeni razlogi vegetarijanskega preobrata
 30. Aleksandra Bernjak: Doseganje standardov okoljsko pravične družbe
 31. Darja Zajec: Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi
 32. Darja Svetic: Suburbanizacija v ljubljanski regiji
 33. Bojana Ferjan: Dojemanje okoljskih tveganj v sodobnih družbah
 34. Jasna Hrovat: Sociološke razvojne perspektive trajnostnega razvoja v zgornjem toku reke Soče
 35. Metka Kozorog: Razvoj varstva pravic živali
 36. Karmen Murn: Spreminjanje družbenih odnosov do domačih živali
 37. Petra Breznik: Pomen narave v sodobni družbi
 38. Andreja Tamše: Vsebinsko in proceduralno preoblikovanje urbanističnega načrtovanja
 39. Urška Bahun: Vpliv upadanja prepričljivosti strokovnih presoj na prehranjevalne navade
 40. Laura Zorn Šušteršič: Potrošniški stili pri mladini
 41. Tanja Kranjac: Spreminjanje odnosa človek-narava
 42. Snežana Sabljak: Vzgoja in izobraževanje za življenje po načelu trajnosti
 43. Sabina Eržen: Gore kot "paralelni prostor"
 44. Irena Nabergoj: Perspektive razvoja turizma na Krasu
 45. Metod Korošec: Sociološki vidiki varovanja narave primer presihajočega Cerkniškega jezera nekdaj in danes
 46. Luka Klemenc: Prostorski razvoj Ljubljane in internet - poskus lokalne virtualne demokracije
 47. Klara Sulič: Analiza potreb po javnih zelenih površinah kot pomoč pri njihovem urejanju

Other documents (47)

 1. Drago Kos: Globalizacija utopij ali distopij?
 2. Drago Kos: Analiza umeščanja ljubljanske džamije
 3. Drago Kos: "Avtohtona" evropska džamija?
 4. Drago Kos: Narava, modernost, urbanost
 5. Drago Kos: Praktična sociologija za načrtovalce in urejevalce prostora
 6. Drago Kos: Zeleni internacionalizem
 7. Drago Kos: Delitve in združevanja v svetovni sociologiji
 8. Drago Kos: Združevanje dela in bivanja
 9. Drago Kos: Prihodnost neformalnih dejavnosti v postsocializmu
 10. Drago Kos: Predmodernost ali postmodernost "črnograditeljskih" praks
 11. Drago Kos: Delokalizacija vsakdanjega življenja
 12. Drago Kos: Neformalne prostorske niše
 13. Mi po vsem svetu, ves svet pri nas?
 14. Drago Kos: Členjenje prostorskih politik
 15. Drago Kos: Postmoderni premik in razvoj podeželja
 16. Drago Kos: Ravnanje z odpadki ali prispevek za "sociologijo odpadkov"
 17. Darinka Pek-Drapal, Drago Kos: Komunikacijski vidiki posegov v okolje - pomen analize socialnega okolja
 18. Drago Kos: Participativna prenova mest
 19. Drago Kos: Urbanistični diskurzi med strokovnostjo in strokovnjaštvom
 20. Drago Kos: Narava v mestu ali mesto v naravi?
 21. Drago Kos: Polivalentnost javnih mestnih prostorov
 22. Urban Jeriha: Med državo in občino
 23. Vrtovi v mestih
 24. Marc Auge
 25. Gaston Meskens, Drago Kos: National insights
 26. Ekologija doma, izobraževalno-svetovalna oddaja
 27. Drago Kos: Pomurske razvojne perspektive oz. utopije: "in zadnji bodo prvi"?
 28. Rethinking everyday mobility
 29. Drago Kos: Prostorsko urejanje med stroko in piarom
 30. Drago Kos: Urejanje prostor-časa
 31. Drago Kos: Refleksije prostora in časa
 32. Drago Kos: Postmoderno prostorsko planiranje
 33. Drago Kos: Tri ravni trajnostnega razvoja
 34. Drago Kos: Urbanizem kot formalizacija dogajanja v prostoru
 35. Drago Kos, Tanja Rener: Ali je sociologija sposobna proizvesti utopije-alternative?
 36. Drago Kos: Environmental and housing movements
 37. Drago Kos: Postsocialistični miti
 38. Drago Kos: Veljko Rus: Med antikomunizmom in postsocializmom
 39. Drago Kos: Stephen Moore: Sociologija (ključni pojmi in dejstva). Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1991.
 40. Drago Kos: Znanstveno srečanje "Bodočnost evropskih mest"
 41. Drago Kos: Sociološki kongres v Madridu - skozi prostor (in čas)
 42. Drago Kos: Eugen Pusič: Društvena regulacija. Globus, Zagreb 1989
 43. Drago Kos: Jože Pučnik: Kultura, družba in tehnologija, Obzorja, Maribor, 1988
 44. Drago Kos: Max Weber: Protestantska etika in duh kapitalizma, Studia Humanitatis, Ljubljana 1988 (spremna beseda: Frane Adam, prevedla: Pavel Gantar, Štefan Vevar)
 45. Drago Kos: Veljko Rus: Between anti-communism and post-socialism (med antikomunizmom in postsocializmom, Knjižna zbirka Teorije in prakse, FDV, 1992)
 46. Drago Kos: The informal postsocialism
 47. Nika Razpotnik Visković: Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi