Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Luka Noč: Nanostructured black, ceramic and composite high temperature spectrally selective coatings for solar receivers
 2. Jernej Bobnar: Modification of lithium surface for batteries applications

MSc theses (16)

 1. Miha Mihovec: Sinteza in karakterizacija kovinskih enoatomnih elektrokatalizatorjev na reduciranem grafen oksidu
 2. Žiga Skočir: Sinteza in karakterizacija z dušikom dopiranega termično obdelanega grafen oksida
 3. Urban Sajevic: Uporaba borofena v spektralno selektivnih premazih
 4. Luisa Larissa Arnaldo Gomes: Formulation of FDM Printable Positive Electrode Filament for Li-ion Battery
 5. Armando Avila Cardenas: Toward the fabrication of a NASICON based all-solid-state battery working at room temperature
 6. David Klančišar: Reciklaža Li-Ion akumulatorjev na osnovi NMC katod
 7. Ajda Rus: Študij vpliva polimernih funkcijskih dodatkov na aplikacijske lastnosti kataforeznega epoksi temeljnega premaza
 8. Erik Gregori: Molekulsko modeliranje prepustnosti intrinzičnih točkovnih defektov v grafenu za difuzijo preprostih plinov.
 9. Mark Kozamernik: Membrane na osnovi grafena za uporabo v etanolnih gorivnih celicah
 10. Jošt Herman: Kemijska in elektrokemijska analiza komercialnih litij-ionskih baterijskih celic
 11. Elena Spasevska: Elektrokemijske meritve Li-S akumulatorjev in karakterizacija pripravljenih katod
 12. Tina Đukić: Funkcionalizacija reduciranega grafen oksida z redoks aktivnimi molekulami s pomočjo kavitacije
 13. Matej Benedik: Elektrokemija antrakinona v organskih topilih
 14. Domen Oštir: Sinteza z dušikom dopiranega grafena za uporabo v napravah za shranjevanje in pretvorbo energije
 15. Klemen Plahuta: Grafenski nanotrakovi in njihova uporaba v kompozitnih materialih
 16. Luka Pavko: Postavitev in optimizacija CVD sistema za rast grafena na substratih iz bakra in niklja

Bsc theses (16)

 1. Tim Šlosar: Proizvodnja posebnih tipov pigmenta TiO2 – vpliv sinteznih pogojev na procesne in kakovostne parametre
 2. Blaž Mujdrica: Sinteza elektrokatalizatorjev na osnovi grafena dopiranega s kovinskimi atomi za reakcijo redukcije CO2
 3. Kaja Zupančič: Sinteza in karakterizacija elektrokemijskega katalizatorja na osnovi reduciranega grafen oksida dekoriranega s Co
 4. Vita Letonja: Elektrokemijski biosenzorji za zaznavanje glukoze z grafenom
 5. Tine Vojska: Z dušikom dopirani grafenski elektrokatalizatorji za redukcijo CO2
 6. Nik Smrkolj: Novi ogljikovi alotropi
 7. Timi Babič: SINTEZA IN DEKORACIJA NANOŽIC MOLIBDENOVIH OKSIDOV
 8. Jošt Oblak: Sinteza grafen oksida iz ostankov elektrolitskih grafitnih elektrod
 9. Jaka Novak: Tribološke lastnosti grafena
 10. Nika Ošlaj: PRIPRAVA ELEKTRIČNO PREVODNIH GRAFENSKIH KOMPOZITOV
 11. Rok Pezdirc: Sinteza in aplikacija MXenov
 12. Jošt Oblak: Sinteza borofenov na kovinskih substratih
 13. Ervin Rems: Elektrokemijska karakterizacija kinonskih derivatov za uporabo v organskih baterijah
 14. Neža Vesel: Borofen kot aditiv za premaze visokotemperaturnih solarnih absorberjev
 15. Urban Sajevic: Sinteza in elektrokemijska karakterizacija borofenov
 16. Žiga Skočir: Uporaba grafena v kompozitih za zavorne obloge