Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Jernej Bobnar: Modification of lithium surface for batteries applications
 2. Luka Noč: Nanostructured black, ceramic and composite high temperature spectrally selective coatings for solar receivers
 3. Ema Gričar: Development and applications of electrochemical sensors based on graphene derivatives
 4. Luka Pavko: Grafen in njegovi derivati kot napredni nosilci za binarni platinski katalizator v gorivnih celicah

MSc theses (19)

 1. Mark Kozamernik: Membrane na osnovi grafena za uporabo v etanolnih gorivnih celicah
 2. Erik Gregori: Molekulsko modeliranje prepustnosti intrinzičnih točkovnih defektov v grafenu za difuzijo preprostih plinov.
 3. Urban Sajevic: Uporaba borofena v spektralno selektivnih premazih
 4. Luisa Larissa Arnaldo Gomes: Formulation of FDM Printable Positive Electrode Filament for Li-ion Battery
 5. Matej Benedik: Elektrokemija antrakinona v organskih topilih
 6. Žiga Skočir: Sinteza in karakterizacija z dušikom dopiranega termično obdelanega grafen oksida
 7. Armando Avila Cardenas: Toward the fabrication of a NASICON based all-solid-state battery working at room temperature
 8. David Klančišar: Reciklaža Li-Ion akumulatorjev na osnovi NMC katod
 9. Ajda Rus: Študij vpliva polimernih funkcijskih dodatkov na aplikacijske lastnosti kataforeznega epoksi temeljnega premaza
 10. Luka Pavko: Postavitev in optimizacija CVD sistema za rast grafena na substratih iz bakra in niklja
 11. Miha Mihovec: Sinteza in karakterizacija kovinskih enoatomnih elektrokatalizatorjev na reduciranem grafen oksidu
 12. Klemen Plahuta: Grafenski nanotrakovi in njihova uporaba v kompozitnih materialih
 13. Domen Oštir: Sinteza z dušikom dopiranega grafena za uporabo v napravah za shranjevanje in pretvorbo energije
 14. Tina Đukić: Funkcionalizacija reduciranega grafen oksida z redoks aktivnimi molekulami s pomočjo kavitacije
 15. Elena Spasevska: Elektrokemijske meritve Li-S akumulatorjev in karakterizacija pripravljenih katod
 16. Jošt Herman: Kemijska in elektrokemijska analiza komercialnih litij-ionskih baterijskih celic
 17. Timi Babič: Optimizacija tankih plasti elektrokatalizatorja za proizvodnjo vodikovega peroksida
 18. Pempa Tshering Bhutia: Optimisation of Hard Carbon Electrodes and Analysis of the SEI for Sodium-Ion Batteries
 19. Daliana Patricia Gonzalez Solano: “New MOF- based Hybrid Solid Electrolytes with high Li+ and Na+ conductivity”

Bsc theses (21)

 1. Jošt Oblak: Sinteza borofenov na kovinskih substratih
 2. Rok Pezdirc: Sinteza in aplikacija MXenov
 3. Ervin Rems: Elektrokemijska karakterizacija kinonskih derivatov za uporabo v organskih baterijah
 4. Vita Letonja: Elektrokemijski biosenzorji za zaznavanje glukoze z grafenom
 5. Tine Vojska: Z dušikom dopirani grafenski elektrokatalizatorji za redukcijo CO2
 6. Žiga Skočir: Uporaba grafena v kompozitih za zavorne obloge
 7. Urban Sajevic: Sinteza in elektrokemijska karakterizacija borofenov
 8. Neža Vesel: Borofen kot aditiv za premaze visokotemperaturnih solarnih absorberjev
 9. Nika Ošlaj: PRIPRAVA ELEKTRIČNO PREVODNIH GRAFENSKIH KOMPOZITOV
 10. Jaka Novak: Tribološke lastnosti grafena
 11. Jošt Oblak: Sinteza grafen oksida iz ostankov elektrolitskih grafitnih elektrod
 12. Timi Babič: SINTEZA IN DEKORACIJA NANOŽIC MOLIBDENOVIH OKSIDOV
 13. Nik Smrkolj: Novi ogljikovi alotropi
 14. Kaja Zupančič: Sinteza in karakterizacija elektrokemijskega katalizatorja na osnovi reduciranega grafen oksida dekoriranega s Co
 15. Blaž Mujdrica: Sinteza elektrokatalizatorjev na osnovi grafena dopiranega s kovinskimi atomi za reakcijo redukcije CO2
 16. Tim Šlosar: Proizvodnja posebnih tipov pigmenta TiO2 – vpliv sinteznih pogojev na procesne in kakovostne parametre
 17. Tamara Klemenčič: Sinteza grafena na platinskem nosilcu s kemijskim naparevanjem iz parne faze metana in njegova uporaba za reakcijo redukcije kisika
 18. Luka Razboršek: Sinteza grafena z metodo kemijskega naparevanja iz parne faze na nikljevem substratu
 19. Žan Adam: Zorenje aktivnega materiala v svinčeno-kislinskih zagonskih akumulatorjih
 20. Anže Pregrad: Postavitev sistema za bliskovito Joule-ovo segretje ogljičnih materialov
 21. Natan Vovk: Optimizacija procesa mokrega mletja ogljičnega nosilca katalizatorja za uporabo v gorivnih celicah